číslo jednací: S309/2012/VZ-14287/2012/530/EDo

Instance I.
Věc Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb
Účastníci
 1. ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
 2. CS Data, s. r. o.
 3. JANUS spol.s.r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 17. 8. 2012
Dokumenty file icon 2012_S309.pdf 234 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S309/2012/VZ-14287/2012/530/EDo

 

30. července 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28.5.2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, zastoupená prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., ústředním ředitelem,
 • navrhovatel – CS Data, s.r.o., IČ 61973629, se sídlem Výstavní 1377, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, za niž jedná Hana Krůčková, jednatel,
 • vybraný uchazeč – JANUS spol.s.r.o., IČ 40764281, se sídlem Na lysinách 43, 147 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Martin Januš, jednatel,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb“, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.2.2012 pod ev. č. 7202011007798 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28.2.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 40-065254,

 rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 cit. zákona a navrhovatel – CS Data, s.r.o., IČ 61973629, se sídlem Výstavní 1377, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný dle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel návrh ze dne 28.5.2012 na přezkoumání úkonů zadavatele – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, zastoupená prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., ústředním ředitelem (dále jen "zadavatel") při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb“, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.2.2012 pod ev. č. 7202011007798 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28.2.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 40-065254 (dále jen „veřejná zakázka“).

 1. Úřad obdržel návrh dne 28.5.2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

 1. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

•  zadavatel,

• navrhovatel – CS Data, s.r.o., IČ 61973629, se sídlem Výstavní 1377, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, za niž jedná Hana Krůčková, jednatel (dále jen „navrhovatel“)

• vybraný uchazeč – JANUS spol.s.r.o., IČ 40764281, se sídlem Na lysinách 43, 147 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Martin Januš, jednatel.

 

 1. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S309/2012/VZ-11395/2012/530/EDo dne 22.6.2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S309/2012/VZ-11400/2012/530/EDo z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovateli dále stanovil lhůtu do 3 dnů od obdržení tohoto usnesení, v níž měl předložit doklad o složení kauce v příslušné výši na účet Úřadu zřízený u pobočky České národní banky v Brně. Uvedené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 25.6.2012.

 

 1. Úřad posoudil na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující skutečnosti.

 

 1. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mj. rovněž doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

 

 1. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

 

 1. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000,- Kč.

 

 1. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení příslušné kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S309/2012/VZ-11400/2012/530/EDo ze dne 22.6.2012 lhůtu ke složení kauce v zákonné výši a k doložení dokladu o jejím složení.

 

 1. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a  písm. b) zákona zahájené řízení zastaví.

 

 1. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné prodloužené lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

 

12.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení, kterému bylo předběžné opatření oznámeno, mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

2. CS Data, s.r.o., Výstavní 1377, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

3. JANUS spol.s.r.o., Na lysinách 43, 147 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz