číslo jednací: S275/2012/VZ-892/2013/521/JHn

Instance I.
Věc Geologické práce pro hydrogeologický průzkum Oblast 3
Účastníci
 1. Česká geologická služba, příspěvková organizace
 2. AGT-ISA-GEO Oblast 3
 3. ARCADIS Geotechnika a. s.
 4. ISATech, s. r. o.
 5. GEOMEDIA s. r. o.
 6. Hydroregion 3
 7. AQUATEST a. s.
 8. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 2. 2. 2013
Dokumenty file icon 2012_S275.pdf 287 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S275/2012/VZ-892/2013/521/JHn

 

V Brně dne 16. ledna 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 5. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká geologická služba, příspěvková organizace, IČ 00025798, se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1,
 • navrhovatel – účastníci sdružení „AGT-ISA-GEO Oblast 3“

o ARCADIS Geotechnika a.s., IČ 41192168, se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5,

o ISATech, s. r. o., IČ 25935861, se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice,

o GEOMEDIA s. r. o., IČ 61507741, se sídlem Hornokrčská 707, 147 00 Praha 4,

kteří spolu dne 31. 8. 2011 uzavřeli smlouvu o sdružení,

 • vybraný uchazeč – účastníci sdružení „Hydroregion 3“

o AQUATEST a. s., IČ 44794843, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5,

o Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., IČ 00020711, se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6,

kteří spolu dne 6. 9. 2011 uzavřeli smlouvu o sdružení,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Geologické práce pro hydrogeologický průzkum Oblast 3“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 8. 2011, ve znění oprav dne 12. 8. 2011 a 12. 9. 2011 pod ev. č. 60063856 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2011, ve znění oprav dne 13. 8. 2011 a 13. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 152-252881,  

vydává toto  

usnesení:

 

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení „AGT-ISA-GEO Oblast 3“ – ARCADIS Geotechnika a.s., IČ 41192168, se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, ISATech, s. r. o., IČ 25935861, se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, GEOMEDIA s. r. o., IČ 61507741, se sídlem Hornokrčská 707, 147 00 Praha 4, kteří spolu dne 31. 8. 2011 uzavřeli smlouvu o sdružení – vzal dne 9. 1. 2013 svůj návrh ze dne 14. 5. 2012 zpět.

2. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R383/2012/VZ ze dne 21. 12. 2012 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS- ÚOHS-S275/2012/VZ-23649/2012/521/SMo/JHn ze dne 14. 12. 2012, se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení „AGT-ISA-GEO Oblast 3“ – ARCADIS Geotechnika a.s., IČ 41192168, se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, ISATech, s. r. o., IČ 25935861, se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, GEOMEDIA s. r. o., IČ 61507741, se sídlem Hornokrčská 707, 147 00 Praha 4, kteří spolu dne 31. 8. 2011 uzavřeli smlouvu o sdružení – vzal dne 9. 1. 2013 svůj návrh ze dne 14. 5. 2012 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel dne 14. 5. 2012 návrh navrhovatele – účastníků sdružení „AGT-ISA-GEO Oblast 3“ – ARCADIS Geotechnika a.s., IČ 41192168, se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, ISATech, s. r. o., IČ 25935861, se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, GEOMEDIA s. r. o., IČ 61507741, se sídlem Hornokrčská 707, 147 00 Praha 4, kteří spolu dne 31. 8. 2011 uzavřeli smlouvu o sdružení (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká geologická služba, příspěvková organizace, IČ 00025798, se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Geologické práce pro hydrogeologický průzkum Oblast 3“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 8. 2011, ve znění oprav dne 12. 8. 2011 a 12. 9. 2011 pod ev. č. 60063856 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2011, ve znění oprav dne 13. 8. 2011 a 13. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 152-252881 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 14. 5. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč – účastníci sdružení „Hydroregion 3“

§ AQUATEST a. s., IČ 44794843, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5,

§ Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., IČ 00020711, se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6,

kteří spolu dne 6. 9. 2011 uzavřeli smlouvu o sdružení (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S275/2012/VZ-13414/2012/550/SMo ze dne 19. 7. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S275/2012/VZ-13417/2012/550/SMo z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S275/2012/VZ-15075/2012/521/SMo ze dne 10. 8. 2012 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by zadavateli nařídil pozastavit zadávací řízení.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S275/2012/VZ-23649/2012/521/SMo/JHn ze dne 14. 12. 2012 Úřad podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona v části týkající se vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na základě rozhodnutí zadavatele zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona. Citovaným rozhodnutím Úřad rovněž podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona v části směřující proti zadávacím podmínkám zamítl návrh navrhovatele, neboť návrh v této části nebyl podán oprávněnou osobou. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel dopisem ze dne 21. 12. 2012 rozklad, který Úřad obdržel dne 27. 12. 2012, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS-R383/2012/VZ.

7. Dne 9. 1. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 14. 5. 2012.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

10. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

11. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R383/2012/VZ ze dne 21. 12. 2012 tak, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ‑ sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká geologická služba, příspěvková organizace, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

2. ARCADIS Geotechnika a. s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

3. ISATech, s. r. o., IČ 25935861, S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice

4. GEOMEDIA s. r. o., Jaurisova 1467/7, 147 00 Praha 4

5. AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

6. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz