číslo jednací: S501/2012/VZ-6279/2013/512/MVy

Instance I.
Věc CAS 30 S3VH
Účastníci
  1. Česká republika, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
  2. WISS Czech, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2013
Dokumenty file icon 2012_S501.pdf 258 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S501/2012/VZ-6279/2013/512/MVy

 

10. dubna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24.8.2012 na návrh ze dne 23.8.2012, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
  • navrhovatel – WISS Czech, s.r.o., IČO 29305934, se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „CAS 30 S3VH“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního sytému o veřejných zakázkách dne 30.3.2012 a bylo uveřejněno dne 2.4.2012 pod ev. č. 212261 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 2.4.2012 a bylo uveřejněno dne 13.4.2012 pod ev. č. 2012/S 72-119363, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – WISS Czech, s.r.o., IČO 29305934, se sídlem Halenkovice 10,763 63 Halenkovice – vzal dne 2.4.2013 svůj návrh ze dne 23.8.2012 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 24.8.2012 návrh navrhovatele – WISS Czech, s.r.o., IČO 29305934, se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh (dále jen „zadavatel“) – učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „CAS 30 S3VH“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního sytému o veřejných zakázkách dne 30.3.2012 a bylo uveřejněno dne 2.4.2012 pod ev. č. 212261 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 2.4.2012 a bylo uveřejněno dne 13.4.2012 pod ev. č. 2012/S 72-119363 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 24.8.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

3. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 31.8.2012 č. j. ÚOHS-S501/2012/VZ-16373/2012/520/MVy. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad téhož dne usnesení č. j. ÚOHS-S501/2012/VZ-16376/2012/520/MVy, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Dne 2.4.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 29.3.2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 23.8.2012.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

Česká republika, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

WISS Czech, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz