číslo jednací: S464/2013/VZ-5450/2014/523/Krk

Instance I.
Věc „Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky − Zvýšení konkurenceschopnosti malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v rámci OPPI
Účastníci
  1. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  2. GTS Czech s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2014
Dokumenty file icon 2013_S464.pdf 405 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S464/2013/VZ-5450/2014/523/Krk

 

12. března 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 7. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČO 71377999, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha,
  • navrhovatel – GTS Czech s. r. o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 11. 2011 Tomášem Pfefferem, podnikatelem, IČO 87705508, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6,

ve věci veřejné zakázky „Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky − Zvýšení konkurenceschopnosti malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v rámci OPPI“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 8. 2011 pod ev. č. 6006122002003 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 152-251393 a jejíž zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 6. 2013 pod ev. č. 60061220, rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – GTS Czech s. r. o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 25. 7. 2013 návrh z téhož dne navrhovatele – GTS Czech s. r. o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 11. 2011 Tomášem Pfefferem, podnikatelem, IČO 87705508, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČO 71377999, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha (dále jen „zadavatel“) při zadávání veřejné zakázky „Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky − Zvýšení konkurenceschopnosti malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v rámci OPPI“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 8. 2011 pod ev. č. 6006122002003 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 152-251393 a jejíž zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 6. 2013 pod ev. č. 60061220 (dále jen „veřejná zakázka“).

Řízení před správním orgánem

2. Úřad obdržel návrh dne 25. 7. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14738/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk z téhož dne určil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad citovaným usnesením rovněž navrhovateli určil lhůtu k doplnění náležitostí návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a současně účastníkům řízení oznámil přerušení správního řízení do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

5. Ve stanovené lhůtě navrhovatel doklad o složení kauce Úřadu nedoručil a kauci nesložil.

6. Dne 23. 8. 2013 obdržel Úřad rozklad navrhovatele, vedený pod sp. zn. R246/2013/VZ, ze dne 22. 8. 2013 (dále jen „rozklad“), který směřoval proti části 3. výroku usnesení č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013.

7. Téhož dne obdržel Úřad od navrhovatele žádost o přerušení správního řízení do doby, než nabude právní moci rozhodnutí o rozkladu navrhovatele.

8. Usnesením č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-16263/2013/523/Krk ze dne 30. 8. 2013 rozhodl Úřad o přerušení správního řízení do doby nabytí právní moci rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu navrhovatele proti usnesení č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013, vedeného v rámci správního řízení sp. zn. R246/2013/VZ.

9. Dne 18. 12. 2013 doručil navrhovatel Úřadu žádost o nové stanovení lhůty pro složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

10. Dne 19. 12. 2013 doručil Úřad navrhovateli sdělení k žádosti, ve které uvedl, že vzhledem k tomu, že předseda Úřadu dosud o rozkladu R246/2013/VZ nerozhodl a nelze s určitostí říci, kdy se tak stane, nemůže Úřad v současné době o žádosti rozhodnout.

11. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-R246/2013/VZ-3740/2014/310/LPa ze dne 21. 2. 2014 potvrdil předseda Úřadu výrok usnesení č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013 v části 3. a 4. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 2. 2014.

Závěry Úřadu

12. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení, neboť návrh na přezkum úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v ustanovení § 114 odst. 3 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

13. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

14. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

15. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

16. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013 lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění náležitostí návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 100 000,- Kč.

17. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

18. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 8. 8. 2013. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 15. 8. 2013.

19. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013 a nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

20. K žádosti navrhovatele ze dne 18. 12. 2013 o stanovení nové lhůty ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona, pokud předseda Úřadu potvrdí správnost a zákonnost vydaného usnesení v části 3. výroku usnesení č. j. ÚOHS-S464/2013/VZ-14745/2013/523/Krk ze dne 6. 8. 2013, uvádí Úřad následující.

21. V rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R196/2012/VZ-4098/2013/310/DBa ze dne 6. 3. 2013 tento uvádí, že „zákon rozlišuje v souvislosti s kaucí dvě povinnosti. Za prvé je to povinnost samotného složení kauce na účet Úřadu. Za druhé je to povinnost učinit součástí návrhu doklad o složení kauce. Zatímco druhou povinnost (doložení dokladu o složení kauce) je možné splnit i po lhůtě stanovené Úřadem (dokud Úřad řízení nezastaví), u první povinnosti (složení kauce) toto nelze.“

22. Dále se v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu uvádí, že „složit kauci ve výši podle § 115 odst. 1 zákona je nutné s podáním návrhu nebo v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Nesplnění této podmínky již není možné nijak zhojit a Úřad je povinen správní řízení zastavit.“

23. V šetřeném případě navrhovatel kauci nesložil s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. S ohledem na shora uvedené a vzhledem k tomu, že navrhovateli již byla stanovena dodatečná lhůta pro složení kauce, nebyla navrhovateli stanovena nová lhůta pro její složení podle § 115 odst. 1 zákona.

24. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha

2. Tomáš Pfeffer, podnikatel, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz