číslo jednací: S111/2014/VZ-5896/2014/513/JVo

Instance I.
Věc Nákup laserových tiskáren pro resort MF
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo financí
  2. JANUS spol. s. r. o.
  3. AKR1 s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2014
Dokumenty file icon 2014_S111.pdf 281 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S111/2014/VZ-5896/2014/513/JVo

 

18. března 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 2. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1,
  • navrhovatel – JANUS spol. s. r. o., IČO 40764281, se sídlem Na lysinách 43, 147 00 Praha 4,
  • vybraný uchazeč – AKR1 s. r. o., IČO 28196449, se sídlem Svatoslavova 589/9, 140 00 Praha 4

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v řízení „Nákup laserových tiskáren pro resort MF“, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 10. 2013 a bylo uveřejněno dne 10. 10. 2013 pod ev. č. 346069, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 15. 10. 2013 pod evidenčním číslem  2013/S 200-345700,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – JANUS spol. s. r. o., IČO 40764281, se sídlem Na lysinách 43, 147 00 Praha 4 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Nákup laserových tiskáren pro resort MF“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 10. 2013 a bylo uveřejněno dne 10. 10. 2013 pod ev. č. 346069, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 15. 10. 2013 pod evidenčním číslem  2013/S 200-345700 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami (jednání hodnotící komise č. 2) ze dne 2. 12. 2013 je zřejmé, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 9 nabídek.

3. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 1. 2014 je zřejmé, že nabídka jednoho uchazeče byla pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů vyřazena ze zadávacího řízení a zbylé nabídky byly hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, přičemž nabídka uchazeče AKR1 s. r. o., IČO 28196449, se sídlem Svatoslavova 589/9, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“) byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

4. Následně zadavatel dne 8. 1. 2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, tedy nabídky, která byla podána vybraným uchazečem. Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazeči JANUS spol. s. r. o., IČO 40764281, se sídlem Na lysinách 43, 147 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) doručeno téhož dne.

5. Dne 22. 1. 2014 podal navrhovatel proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 1. 2014 námitky, které byly zadavateli doručeny dne 23. 1. 2014. Rozhodnutím ze dne 30. 1. 2014, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel podaným námitkám nevyhověl.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6. Dne 10. 2. 2014 podal navrhovatel k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Dne 10. 2. 2014, kdy Úřad uvedený návrh obdržel, bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu taktéž dne 10. 2. 2014.

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel a
  • vybraný uchazeč.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům pod č. j. ÚOHS-S111/2014/VZ-3400/2014/513/JVo ze dne 19. 2. 2014.

9. Dne 17. 2. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu, a následně dne 18. 2. 2014 i dokumentaci o veřejné zakázce.

10. Jelikož návrh neobsahoval všechny náležitosti ve smyslu § 114 odst. 3 zákona, Úřad usnesením pod č. j. ÚOHS-S111/2014/VZ-3401/2014/513/JVo ze dne 19. 2. 2014 určil navrhovateli lhůtu pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k provedení úkonu – složení kauce ve výši 89 864,- Kč a doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona. Úřad současně shora citovaným usnesením správní řízení přerušil do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce. Usnesení č. j. ÚOHS-S111/2014/VZ-3401/2014/513/JVo obdržel navrhovatel dne 19. 2. 2014.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

11. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

12. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

14. Dne 10. 2. 2014 podal navrhovatel návrh, k němuž však nepřiložil doklad o složení kauce. Z výpisu z účtu Úřadu také nevyplývalo, že by kauce na účet Úřadu byla složena. Vzhledem k uvedeným skutečnostem stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S111/2014/VZ-3401/2014/513/JVo ze dne 19. 2.2014 lhůtu k provedení úkonu, a to složení kauce ve výši 89 864,- Kč na účet Úřadu a doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona, a to do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení.

15. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

16. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 19. 2. 2014. Lhůta ke složení kauce ve výši 89 864,- Kč a doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 24. 2. 2014, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauci ve stanovené výši na účet Úřadu nesložil.

17. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil povinnost složit kauci v odpovídající výši s podáním návrhu ani ve lhůtě dodatečně stanovené Úřadem.

18. Vzhledem k výše uvedenému proto rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1

2. JANUS spol. s. r. o., Na lysinách 43, 147 00 Praha 4

3. AKR1 s. r. o., Svatoslavova 589/9, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz