číslo jednací: S152/2014/VZ-8941/2014/513/JWe

Instance I.
Věc Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti
Účastníci
  1. Česká republika – Národní bezpečnostní úřad
  2. GAPP System, spol. s r. o.
  3. NextiraOne Czech s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2014
Dokumenty file icon 2014_S152.pdf 257 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S152/2014/VZ-8941/2014/513/JWe

 

12. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 3. 2014 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 

  • zadavatel – Česká republika – Národní bezpečnostní úřad, IČO 68403569, se sídlem Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5,
  • navrhovatel – GAPP System, spol. s r. o., IČO 60487291, se sídlem Petržílkova 23/2565, 158 00 Praha 5,
  • vybraný uchazeč – NextiraOne Czech s. r. o., IČO 26175738, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15. 8. 2013 a zveřejněno dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 353870 a opraveno dne 23. 9. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno dne 20. 8. 2013 pod číslem 2013/S 160-279048 a opraveno dne 26. 9. 2013,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – GAPP System, spol. s r. o., IČO 60487291, se sídlem Petržílkova 23/2565, 158 00 Praha 5 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Národní bezpečnostní úřad, IČO 68403569, se sídlem Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15. 8. 2013 a zveřejněno dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 353870 a opraveno dne 23. 9. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno dne 20. 8. 2013 pod číslem 2013/S 160-279048 a opraveno dne 26. 9. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V oznámení o zakázce je v bodě IV.2.1) „Kritéria pro zadání zakázky“ uvedeno, že základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

3. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 14. 11. 2013 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel nabídky od pěti uchazečů, přičemž komise pro otevírání obálek po kontrole jejich úplnosti podle ust. § 71 odst. 9 zákona konstatovala, že všechny splňují zákonné požadavky, a dále sdělila přítomným uchazečům údaje stanovené zákonem.

4. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 1. 2014 vyplývá, že hodnotící komise po vyjasnění nabídek a nabídkových cen dospěla k názoru, že všechny podané nabídky splňují požadavky stanovené zákonem i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona. Hodnotící komise následně provedla hodnocení všech pěti nabídek a jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou vybrala v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nabídku uchazeče NextiraOne Czech s. r. o., IČO 26175738, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“).

5. Rozhodnutím ze dne 29. 1. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a v souladu s návrhem hodnotící komise přidělil veřejnou zakázku vybranému uchazeči.

6. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 1. 2014 podal dne 12. 2. 2014 uchazeč GAPP System, spol. s r. o., IČO 60487291, se sídlem Petržílkova 23/2565, 158 00 Praha 5 námitky, které zadavatel obdržel dne 13. 2. 2014, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne 20. 2. 2014. Vzhledem k tomu, že uchazeč GAPP System, spol. s r. o., IČO 60487291, se sídlem Petržílkova 23/2565, 158 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“), nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 3. 3. 2014 návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí zadavatele o námitkách k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

7. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel návrh dne 3. 3. 2014 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 3. 3. 2014.

8. Ve svém návrhu ze dne 3. 3. 2014 (dále jen „návrh“) navrhovatel zejména uvádí, že je přesvědčen o tom, že zadavatel nesprávně posoudil nabídku vybraného uchazeče pokud se týká splnění technických požadavků a parametrů stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, zejména pokud se týká požadavku na plně automatizovaný minimálně tříúrovňový tiering v režimu flash – SAS/FC – SATA/NL-SAS a dále požadavku na zajištění plně transparentního lokálního failoveru a plně transparentního vzdáleného failoveru současně. Navrhovatel se domnívá, že řešení nabízené vybraným uchazečem vzhledem k použité technologii tyto požadavky uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nemůže splňovat a že zadavatel nezajistil adekvátní odborné posouzení obsahu nabídek jednotlivých uchazečů, a to ani při přezkoumávání námitek podaných navrhovatelem. Dále je v návrhu uvedeno, že podle názoru navrhovatele se zadavatel v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 zákona snaží znemožnit veřejnou kontrolu celého postupu hodnocení nabídek a zamezit přístupu k informacím, které by výše uvedené názory navrhovatele potvrdily, když navrhovateli neposkytl nabídku vybraného uchazeče a její související písemné vysvětlení, přestože její poskytnutí navrhovatel požadoval podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zejména z výše uvedených důvodu navrhovatel v závěru svého návrhu uvádí, že zadavatel při hodnocení nabídek nepostupoval v souladu s ust. § 76 odst. 1, resp. § 79 odst. 1 zákona ani v rámci dodržení základních zásad v oblasti veřejných zakázek, především pokud se týká zásad zákazu diskriminace a rovného zacházení. Z těchto důvodů navrhovatel navrhuje, aby Úřad svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uložil zadavateli provést nové posouzení a hodnocení nabídek, případě aby zrušil celé zadávací řízení veřejné zakázky. Zároveň navrhovatel požaduje, aby Úřad nařídil ve smyslu ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona předběžné opatření, kterým zadavateli zakáže uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky, a to až do pravomocného rozhodnutí Úřadu v této věci.

II. Průběh správního řízení

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-4970/2014/513/JWe dne 7. 3. 2014.

11. K návrhu se vyjádřil zadavatel dne 13. 3. 2014 a k námitkám navrhovatele obsaženým v bodě 8 tohoto odůvodnění rozhodnutí uvádí, že hodnotící komise v rámci posuzování jednotlivých nabídek ve spolupráci s přizvanými poradci důkladně posoudila mimo jiné i soulad podaných nabídek jednotlivých uchazečů s požadavky zadavatele, přičemž poradci, disponující nejaktuálnějšími údaji o nabízených technologiích, deklarovali soulad řešení nabízeného vybraným uchazečem s požadavky zadavatele. Proto hodnotící komise konstatovala, že nabídka tohoto uchazeče splňuje požadavky zadavatele a je způsobilá k hodnocení. K otázce požadavku navrhovatele na poskytnutí nabídky vybraného uchazeče a jeho písemného vyjasnění nabídky zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že řízení v této věci dosud probíhá, že přezkum postupu zadavatele při vyřizování této žádosti není předmětem posuzování ze strany Úřadu, a proto zadavatel pokládá bližší vyjádření k této žádosti v rámci tohoto správního řízení za nadbytečné. V závěru svého vyjádření zadavatel uvádí, že důrazně odmítá jakékoliv důvody pro nařízení předběžného opatření, neboť neshledal žádný důvod pro to, aby v dané věci bylo jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušeno. Stejně tak se nedomnívá, že by měl Úřad zrušit celé zadávací řízení veřejné zakázky, protože podle jeho názoru byly veškeré úkony v zadávacím řízení prováděny v souladu se zákonem.

12. Usnesením č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-5781/2014/513/JWe ze dne 17. 3. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

13. Na žádost navrhovatele ze dne 19. 3. 2014 prodloužil Úřad svým usnesením č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-6155/2014/513/JWe ze dne 21. 3. 2014 účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

14. Dne 21. 3. 2014 vydal Úřad rozhodnutí o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-6106/2014/513/JWe, kterým zamítl návrh navrhovatele na uložení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, neboť po předběžném posouzení případu dospěl k závěru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti vydat předběžné opatření.

15. S odvoláním na lhůty stanovené v usnesení č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-5781/2014/513/JWe ze dne 17. 3. 2014 informoval zadavatel dne 10. 4. 2014 Úřad o tom, že dne 31. 3. 2014 uzavřel v zadávacím řízení veřejné zakázky s vybraným uchazečem smlouvu o dílo. Úřad s touto novou skutečností seznámil účastníky řízení sdělením č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-7970/2014/513/JWe ze dne 15. 4. 2014.

16. Ve lhůtě stanovené v usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-6155/2014/513/JWe ze dne 21. 3. 2014 se k podkladům řízení vyjádřil dne 18. 4. 2014 vybraný uchazeč s tím, že jeho nabídka bezpochyby splňuje požadavky na technické řešení stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že navrhovatel ve svém návrhu vychází z nepřesných a neaktuálních informací o jeho nabídce. Toto své tvrzení dokládá prohlášením výrobce týkajícím se splnění funkcionalit tříúrovňového trieringu a lokálního a vzdáleného failoveru na úrovni virtualizační vrstvy. V tomto prohlášení výrobce uvádí, že řešení vybraného uchazeče splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

17. Ve lhůtě stanovené v usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S152/2014/VZ-6155/2014/513/JWe ze dne 21. 3. 2014 se k podkladům řízení vyjádřil dne 18. 4. 2014 rovněž navrhovatel formou doplnění návrhu, ve kterém zejména polemizuje s argumenty zadavatele uvedenými v jeho vyjádření ze dne 13. 3. 2014.

18. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

III. Závěry Úřadu

19. Podle ust. § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

20. Podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

21. Z výše uvedené citace § 118 odst. 1 zákona vyplývá, že Úřad může uložit nápravné opatření pouze v případě, že v zadávacím řízení veřejné zakázky dosud nebyla uzavřena smlouva.

22. Vzhledem k tomu, že byla v zadávacím řízení veřejné zakázky uzavřena dne 31. 3. 2014 smlouva o dílo, stala se žádost navrhovatele o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně ve zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, zjevně bezpředmětnou a Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o jeho zastavení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Národní bezpečnostní úřad Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5

2. GAPP System, spol. s r. o., Petržílkova 23/2565, 158 00 Praha 5

3. NextiraOne Czech s. r. o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz