číslo jednací: S762/2012/VZ-7985/2014/522/MBa

Instance I.
Věc Poskytování expertních právních služeb v oblasti kontroly zadávání veřejných zakázek
Účastníci
  1. Centrum pro regionální rozvoj ČR
  2. účastníci sdružení Axcode Legal -
  3. Axcode, s. r. o.
  4. Mgr. Daniel Slavík
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2014
Dokumenty file icon 2012_S762.pdf 266 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S762/2012/VZ-7985/2014/522/MBa

 

12. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 12. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel - Centrum pro regionální rozvoj ČR, IČO 65993870, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha,
  • navrhovatel – účastníci sdružení „Axcode Legal“:

o Axcode, s.r.o., IČO 36594172, se sídlem Mirka Nešpora 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika,

o Mgr. Daniel Slavík, IČO 64904717, advokát, se sídlem Haštalská 791/7, 110 00 Praha,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 28. 6. 2012 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci obsažené v čl. II. smlouvy o sdružení ze dne 28. 6. 2012 RNDr. Slavomírem Hrinkem, jednatelem výše uvedené společnosti Axcode, s.r.o.,

ve věci přezkumu úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování expertních právních služeb v oblasti kontroly zadávání veřejných zakázek“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 212299, a následně opraveno dne 16. 5. 2012 a dne 14. 4. 2012 v Úředním věstníku Evropské unie pod evidenčním číslem 2012/S 73-121293, a následně opraveno dne 26. 5. 2012, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – účastníků sdružení „Axcode Legal“ – Axcode, s.r.o., IČO 36594172, se sídlem Mirka Nešpora 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika, a Mgr. Daniel Slavík, IČO 64904717, advokát, se sídlem Haštalská 791/7, 110 00 Praha, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 28. 6. 2012 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci obsažené v čl. II. smlouvy o sdružení ze dne 28. 6. 2012 RNDr. Slavomírem Hrinkem, jednatelem výše uvedené společnosti Axcode, s.r.o., se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 19. 12. 2014 návrh navrhovatele – účastníků sdružení „Axcode Legal“ – Axcode, s.r.o., IČO 36594172, se sídlem Mirka Nešpora 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika, a Mgr. Daniel Slavík, IČO 64904717, advokát, se sídlem Haštalská 791/7, 110 00 Praha, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 28. 6. 2012 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci obsažené v čl. II. smlouvy o sdružení ze dne 28. 6. 2012 RNDr. Slavomírem Hrinkem, jednatelem výše uvedené společnosti Axcode, s.r.o. (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Centrum pro regionální rozvoj ČR, IČO 65993870, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování expertních právních služeb v oblasti kontroly zadávání veřejných zakázek“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 212299, a následně opraveno dne 16. 5. 2012 a dne 14. 4. 2012 v Úředním věstníku Evropské unie pod evidenčním číslem 2012/S 73-121293, a následně opraveno dne 26. 5. 2012 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 19. 12. 2012, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S762/2012/VZ-3982/2013/522/LKo ze dne 4. 3. 2013 Úřad rozhodl, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v ustanovení § 6 zákona, tím, že při posouzení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeči nedodržel zásadu rovného zacházení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušil Úřad úkon zadavatele posouzení kvalifikace a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení. Proti výšeuvedenému rozhodnutí podal zadavatel dne 26. 3. 2013 rozklad ze dne 22. 3. 2013. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R87/2013/VZ-7179/2013/310/PMa ze dne 4. 4. 2014 rozhodl předseda Úřadu o zrušení rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S762/2012/VZ-3982/2013/522/LKo ze dne 4. 3. 2013 a vrácení věci k novému projednání.

5. Dne 9. 4. 2014 obdržel Úřad rozhodnutí zadavatele ze dne 8. 4. 2014, kterým zadavatel zrušil zadávací řízení dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

6. Dne 15. 4. 2014 uveřejnil zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 7451032012299 oznámení o zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona, které bylo odesláno do Úředního věstníku Evropské unie dne 15. 4. 2014.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Vzhledem k tomu, že zadavatel v průběhu správního řízení předmětné zadávací řízení zrušil, stal se návrh navrhovatele zjevně bezpředmětným.

9. Jelikož nastala skutečnost, která je podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu důvodem pro zastavení správního řízení, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha

2. RNDr. Slavomír Hrinko, s adresou pro doručování Axcode, s.r.o., Mirka Nešpora 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz