číslo jednací: S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu

Instance I.
Věc Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů
Účastníci
  1. Fond dalšího vzdělávání
  2. ONYX engineering, spol. s r. o.
  3. EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2014
Dokumenty file icon 2014_S166.pdf 420 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu

 

15. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 3. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fond dalšího vzdělávání, IČO 00405698, se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 3. 2014 advokátní kanceláří MT Legal, s. r. o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel :

o ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice,

o EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o., IČO 26840570, se sídlem Křemelná 443/30, 783 36 Křelov – Bruchotín – Křelov (účastník sdružení „SEKO – část 12 – Olomoucký kraj“ podávajícího nabídku v části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“, přičemž jako vedoucí účastník citovaného sdružení vystupuje společnost ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice),

ve věci části 11: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Jihomoravský kraj“ a části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 238192, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 9. 2013, dne 11. 10. 2013 a dne 22. 10. 2013 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 162 – 282666, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 191 – 329501, dne 16. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 201 – 347910 a dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209 – 362245,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť stejnopis návrhu navrhovatele –

  • ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice,
  • EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o., IČO 26840570, se sídlem Křemelná 443/30, 783 36 Křelov – Bruchotín – Křelov (účastník sdružení „SEKO – část 12 – Olomoucký kraj“ podávajícího nabídku v části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“, přičemž jako vedoucí účastník citovaného sdružení vystupuje společnost ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice),

– ze dne 12. 3. 2014 nebyl doručen zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 12. 3. 2014 obdržel návrh navrhovatele –

§ ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice,

§ EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o., IČO 26840570, se sídlem Křemelná 443/30, 783 36 Křelov – Bruchotín – Křelov (účastník sdružení „SEKO – část 12 – Olomoucký kraj“ podávajícího nabídku v části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“, přičemž jako vedoucí účastník citovaného sdružení vystupuje společnost ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice)

(dále jen „navrhovatel“) –

na přezkoumání úkonů zadavatele – Fond dalšího vzdělávání, IČO 00405698, se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 3. 2014 advokátní kanceláří MT Legal, s. r. o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části 11: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Jihomoravský kraj“ a části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 238192, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 9. 2013, dne 11. 10. 2013 a dne 22. 10. 2013 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 162 – 282666, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 191 – 329501, dne 16. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 201 – 347910 a dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209 – 362245.

2. Dnem 12. 3. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S166/2014/VZ-5747/2014/521/HKu ze dne 19. 3. 2014.

5. Ve vyjádření zadavatele k návrhu, které Úřad obdržel dne 21. 3. 2014, zadavatel mj. upozornil na skutečnost, že stejnopis návrhu obdržel dne 14. 3. 2014, přičemž lhůta pro doručení návrhu Úřadu i zadavateli podle § 114 odst. 4 zákona uplynula dne 13. 3. 2014. S ohledem na uvedené skutečnosti zadavatel navrhl, aby Úřad v souladu s ust. § 117a písm. c) zákona rozhodl o zastavení správního řízení.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S166/2014/VZ-6330/2014/521/HKu ze dne 26. 3. 2014 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – předložení kompletní dokumentace o částech 11 a 12 veřejné zakázky a navrhovateli určil lhůtu k provedení úkonu – prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

7. Dne 31. 3. 2014 obdržel Úřad od navrhovatele fotokopii podacího lístku, z něhož je zřejmé, že stejnopis návrhu byl zadavateli odeslán (předán k poštovní přepravě) dne 13. 3. 2014. Navrhovatel v tomto podání uvedl, že zasílá „kopie podacího lístku prokazujícího zaslání stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě 10 dnů od obdržení rozhodnutí zadavatele o našich námitkách“. Dne 1. 4. 2014 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o částech 11 a 12 veřejné zakázky.

8. Usnesením č. j. ÚOHS-S166/2014/VZ-7166/2014/521/HKu ze dne 3. 4. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které mohli vyjádřit v řízení své stanovisko.

9. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S166/2014/VZ-7439/2014/521/HKu ze dne 7. 4. 2014 Úřad z moci úřední nařídil předběžné opatření, jímž zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v části 11: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Jihomoravský kraj“ a v části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky a současně zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli uloženo pozastavení zadávacího řízení.

10. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

11. Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede způsob provedení nápravy.

12. Ustanovení § 111 odst. 2 zákona uvádí, že pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

13. Ustanovení § 114 odst. 4 zákona stanoví, že návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

14. Podle ustanovení § 114 odst. 5 zákona lze návrh na uložení opatření k nápravě doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem, pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1 zákona.

15. Úřad zahájené řízení zastaví podle § 117a písm. c) zákona, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo odst. 5 zákona.

16. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dne 19. 2. 2014 doručil navrhovatel zadavateli námitky ze dne 17. 2. 2014 směřující proti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení v části 12: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Olomoucký kraj“ veřejné zakázky. Dne 21. 2. 2014 obdržel zadavatel od společnosti – ONYX engineering, spol. s r.o., IČO 64615341, se sídlem Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice – námitky ze dne 17. 2. 2014 směřující proti vyloučení uvedené společnosti z účasti v zadávacím řízení v části  11: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Jihomoravský kraj“ veřejné zakázky. Zadavatel rozhodnutími ze dne 27. 2. 2014 podaným námitkám (doručeným zadavateli dne 19. 2. 2014 a dne 21. 2. 2014) nevyhověl. Uvedená rozhodnutí o námitkách odeslal zadavatel navrhovateli dne 28. 2. 2014, přičemž obě rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dne 3. 3. 2014. Navrhovatel následně doručil Úřadu dne 12. 3. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele prostřednictvím datové schránky. Zadavatel obdržel návrh dne 14. 3. 2014 prostřednictvím poštovní přepravy.

17. S odkazem na ustanovení § 114 odst. 4 zákona, podle něhož musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, Úřad uvádí, že v prověřovaném případě zadavatel doručil navrhovateli rozhodnutí o námitkách dne 3. 3. 2014, lhůta pro podání návrhu na zahájení správního řízení tedy začala běžet dne 4. 3. 2014 a její konec připadl na čtvrtek 13. 3. 2014. Úřad doplňuje, že podání návrhu je v zadávacím řízení podle § 114 odst. 4 zákona vztaženo k doručení takového dokumentu, přičemž Úřad považuje tuto lhůtu za hmotněprávní. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že navrhovatel byl povinen doručit návrh Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 13. 3. 2014, což nedodržel, neboť stejnopis návrhu doručil navrhovatel zadavateli až dne 14. 3. 2014, tedy den po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

18. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který podle § 114 odst. 4 zákona musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl (v šetřeném případě nenastal případ podle § 114 odst. 5 zákona, neboť zadavatel vyřídil námitky podle § 111 odst. 1 zákona, když obdržel námitky navrhovatele dne 19. 2. 2014 a dne 21. 2. 2014 a obě rozhodnutí o námitkách odeslal navrhovateli dne 28. 2. 2014). Ve vztahu k šetřenému případu Úřad konstatuje, že příslušný návrh nebyl doručen v zákonem stanovené lhůtě zadavateli.

19. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoručil stejnopis návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

MT Legal, s. r. o, advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1

ONYX engineering, spol. s r.o., Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc – Holice

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o., Křemelná 443/30, 783 36 Křelov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz