číslo jednací: S126/2014/VZ-10376/2014/513/JVo

Instance I.
Věc Pořízení masa zmrazeného do státních hmotných rezerv a jeho ochraňování
Účastníci
  1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
  2. Animalco a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 11. 6. 2014
Dokumenty file icon 2014_S126.pdf 249 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S126/2014/VZ-10376/2014/513/JVo

 

23.5.2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 2. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5,
  • navrhovatel – Animalco a. s., IČO 00536458, se sídlem Na Kocínce 1, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupený JUDr. Pavlem Sedláčkem, advokátem advokátní kanceláře Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 11. 2. 2014,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení masa zmrazeného do státních hmotných rezerv a jeho ochraňování“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 18. 9. 2013 a bylo uveřejněno dne 19. 9. 2013 pod ev. č. 359479, ve znění oprav provedených dne 11. 11. 2013, 31. 12. 2013, 13. 1. 2014, 23. 1. 2014 a 7. 2. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21. 9. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 184-317417, ve znění oprav provedených dne 13. 11. 2013, 3. 1. 2014, 25. 1. 2014 a dne 12. 2. 2014, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − Animalco a. s., IČO 00536458, se sídlem Na Kocínce 1, 160 00 Praha 6 – ze dne 12. 2. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), odeslal dne 18. 9. 2014 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), do Věstníku veřejných zakázek oznámení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Pořízení masa zmrazeného do státních hmotných rezerv a jeho ochraňování“ (dále jen „veřejná zakázka“). Oznámení předmětného zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 19. 9. 2013 pod ev. č. 359479, ve znění oprav provedených dne 11. 11. 2013, 31. 12. 2013, 13. 1. 2014, 23. 1. 2014 a 7. 2. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21. 9. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 184-317417, ve znění oprav provedených dne 13. 11. 2013, 3. 1. 2014, 25. 1. 2014 a dne 12. 2. 2014

2. Dne 24. 1. 2014 obdržel zadavatel od dodavatele Animalco a. s., IČO 00536458, se sídlem Na Kocínce 1, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupený JUDr. Pavlem Sedláčkem, advokátem advokátní kanceláře Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 11. 2. 2014 (dále jen „navrhovatel“), námitky proti zadávacím podmínkám. Konkrétním obsahem námitek bylo zejména tvrzení navrhovatele, že zadavatel stanovil požadavek na vlastnictví 2 skladovacích kapacit (mrazíren) v rozporu se zákonem, když stanovil, že předmětné sklady musí být ve vlastnictví dodavatele. Navrhovatel v námitkách dále poukazuje na skutečnost, že v průběhu zadávacího řízení zadavatel provedl i další změny zadávacích podmínek, kterými dochází k diskriminaci některých uchazečů o veřejnou zakázku, zejména tím, že neumožnil oproti původním zadávacím podmínkám podání nabídky pouze na část plnění, změnil nastavení hodnotících kritérií a způsob výpočtu nabídkové ceny a nikterak neodůvodnil požadavek na složení jistoty.

3. Rozhodnutím č. j. 00671/14-SSHR ze dne 3. 2. 2014, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel podaným námitkám nevyhověl.

4. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 12. 2. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5. Úřad obdržel návrh dne 12. 2. 2014 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dne 13. 2. 2014 byl doručen zadavateli stejnopis návrhu.

6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S126/2014/VZ-3628/2014/513/JVo ze dne 21. 2. 2014 a dále usnesením č. j. ÚOHS-S126/2014/VZ-3630/2014/513/JVo ze dne 24. 2. 2014 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůty, v nichž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůty, ve kterých se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S126/2014/VZ-4566/2014/513/JVo ze dne 28. 2. 2014 vydal z moci úřední předběžné opatření, kterým uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky. Výše uvedeným rozhodnutím Úřad současně zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž mělo být zadavateli uloženo pozastavení zadávacího řízení.

9. Dne 19. 5. 2014 obdržel Úřad podání, jehož obsahem bylo oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona, neboť po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

10. Úřad dále zjistil, že oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení bylo dne 19. 5. 2014 odesláno do Věstníku veřejných zakázek a uveřejněno tamtéž dne 20. 5. 2014.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení, po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

2. JUDr. Pavel Sedláček, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz