číslo jednací: R7/2014/VZ-12221/2014/310/BRy

Instance II.
Věc UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ
Účastníci
  1. MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.
  2. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  3. MARBES CONSULTING s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2014
Související rozhodnutí S545/2013/VZ-24356/2013/521/VSt
R7/2014/VZ-12221/2014/310/BRy
Dokumenty file icon 2014_R7.pdf 374 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R7/2014/VZ-12221/2014/310/BRy

 

11. června 2014

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 31. 12. 2013, doručeném téhož dne Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podaném navrhovatelem -

 

  • společností MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., IČ 26288311, se sídlem Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 25. 7. 2011 Mgr. Janem Mauricem, advokátem, evid. č. ČAK 12233, Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář, IČ 24831034, se sídlem Nad Spádem 640/18, 147 00 Praha 4,  

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S545/2013-VZ-24356/2013/521/VSt ze dne 13. 12. 2013, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 24. 4. 2013 pod ev. č. 216075, a uveřejněno v Úředním  věstníku Evropské unie dne 26. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 082 – 138393, jehož dalšími účastníky jsou zadavatel –

 

  • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha - Hostivař,

 

 

a  vybraný uchazeč –

 

  • společnost MARBES CONSULTING s.r.o., IČ 25212079, se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,

 

jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S545/2013/VZ-24356/2013/521/VSt, ze dne 13. 12. 2013,

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1]  k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, zahájil správní řízení na návrh navrhovatele – společnosti MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., IČ 26288311, se sídlem Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 25.  7.  2011 Mgr. Janem Mauricem, advokátem, evid. č. ČAK 12233, Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář, IČ 24831034, se sídlem Nad Spádem 640/18, 147 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“), ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha - Hostivař (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „UNIV 3 – ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO AKREDITACI REKVALIFIKACÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 24. 4. 2013 pod ev. č. 216075, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 082 – 138393 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla vybrána nabídka uchazeče - společnosti MARBES CONSULTING s.r.o., IČ 25212079, se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň (dále jen „vybraný uchazeč“).

 

2. Dne 5. 8. 2013 zadavatel rozhodl o vyloučení nabídek uchazečů, konkrétně společnosti ARTIO s.r.o., IČ 15502619, se sídlem Mrštíkova 840/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „ARTIO s.r.o.“), a navrhovatele pro nesplnění kvalifikace. Následně dne 8. 8. 2013 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky vybraného uchazeče. Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dne 19. 8. 2013 námitky. Zadavatel o námitkách navrhovatele rozhodl rozhodnutím ze dne 27. 8. 2013, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne s tím, že námitkám navrhovatele nevyhověl. Na základě návrhu navrhovatele ze dne 5. 9. 2013 bylo Úřadem, ve smyslu ust. § 113 zákona, zahájeno řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce. 

II. Napadené rozhodnutí

3. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 13. 12. 2013 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S545/2013/VZ-24356/2013/521/VSt (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým návrh navrhovatele zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

4. V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad zejména odkázal na zákonnou úpravu problematiky prokazování splnění kvalifikačních předpokladů. V protokolu o jednání ze dne 17. 7. 2013, ve vztahu k posouzení splnění základních kvalifikačních předpokladů, hodnotící komise konstatovala, že v nabídce čtyř uchazečů (včetně navrhovatele), nebyly předloženy všechny požadované dokumenty pro splnění základních kvalifikačních předpokladů. Současně je zde uvedeno, že v nabídce navrhovatele není předložen výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob, výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob, potvrzení příslušného finančního úřadu podle § 53 odst. 1. písm. f) zákona a potvrzení příslušeného orgánu či instituce podle § 53 odst. 1. písm. h) zákona. Dopisem ze dne 22. 7. 2013 byl navrhovatel hodnotící komisí požádán o dodatečné předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob a dalších dokladů k prokázání kvalifikace a k vyjasnění některých částí nabídky. 

5. Na základě zaslané žádosti navrhovatel, ve vztahu k požadavku na předložení výpisů z evidence Rejstříku trestů, dne 26. 7. 2013 předložil dva výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob, a to p. Romana Duška a p. Leoše Špachty (členů statutárního orgánu navrhovatele), oba výpisy byly datovány ke dni 23. 7. 2013. Lhůta pro podání nabídek dle podmínek zadávacího řízení končila dne 20. 6. 2013. Z výše uvedeného vyplývá, že  k předložení listin, prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů, došlo až po lhůtě pro podání nabídek. Úřad tak neshledal v postupu zadavatele porušení zákona a návrh navrhovatele zamítl. Napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 16. 12. 2013.

 

 

 

III. Námitky rozkladu

6. Uvedené rozhodnutí napadl navrhovatel rozkladem ze dne 31. 12. 2013, doručeným v zákonné lhůtě Úřadu téhož dne, čímž došlo k zahájení správního řízení o rozkladu. V podaném rozkladu navrhovatel uvedl, že se domnívá, že splnil kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu a že úkon zadavatele, ohledně vyloučení navrhovatele, je v rozporu se zákonem. Navrhovatel má za to, že zadavatel rozhodnutím o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky porušil zásady stanovené v ust. § 60 odst. 1 a v ust. § 6 zákona.  Dle názoru navrhovatele v zadávacím došlo k výběru nabídky, která nebyla nejvhodnější, neboť nebyla posuzována a hodnocena jeho nabídka.

7. Navrhovatel uvádí, že v zadávacím řízení řádně, ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, podal svoji nabídku, když až následně byl hodnotící komisí vyzván k doložení dokumentů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů. K doložení dokumentů mu byla stanovena lhůta končící dnem 26. 7. 2013, přičemž tuto lhůtu dodržel a požadované dokumenty řádně zadavateli doručil.

8. Dále navrhovatel poukazuje na zákonnou úpravu zabývající se splněním kvalifikačních kritérií, zejména pak ust. § 52 odst. 1 až 3 zákona v souvislosti s ust. § 59 odst. 4 zákona, když argumentuje tím, že dle  ust. § 59 odst. 4 zákona mohou být doklady požadované po uchazeči k prokázání kvalifikačních předpokladů datovány i po lhůtě uvedené v ust. § 52 odst. 1 až 3 zákona, avšak tyto se musí vztahovat k prokázání splnění kvalifikace ve lhůtách uvedených v příslušných ustanoveních. V odkazu na ust. § 52 zákona pak navrhovatel dovozuje, že pokud doložil požadované dokumenty ve lhůtě dodatečně stanovené, pak řádně splnil podmínky zadávacího řízení a následný postup zadavatele, který jej z řízení vyřadil, je v rozporu s ust. § 6 zákona.

9. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že společně s podáním nabídky předložil i čestná prohlášení členů statutárního orgánu navrhovatele, a že tedy následným doložením výpisů z evidence Rejstříku trestů došlo, v jejich kombinaci s předloženými čestnými prohlášeními, k prokázání skutečnosti, že v dané lhůtě kvalifikační předpoklady splňoval. Pokud tedy zadavatel vyzval navrhovatele k dodatečnému předložení dokladů pak nemohl aplikovat ust. § 59 odst. 4 zákona a následně navrhovatele z řízení vyloučit.

10. Navrhovatel dále uvedl, že dle jeho názoru Úřad věc posoudil příliš restriktivně, ačkoliv smyslem a účelem zákona i souvisejících předpisů je bezesporu umožnit co nejširší soutěž mezi dodavateli. 

 

Závěr rozkladu

11. Navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a dále navrhl, aby předseda Úřadu zrušil i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení.

 

IV. Řízení o rozkladu

12. Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí v rámci autoremedury a v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.

13. K podanému rozkladu podal dne 13. 1. 2014 zadavatel vyjádření, ve kterém uvedl, že rozhodnutí Úřadu považuje za zcela správné. 

 

Stanovisko předsedy Úřadu

14 Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle ust. §152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem podle ust. §89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

15. Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-S545/2013-VZ-24356/2013/521/VSt ze dne 13. 12. 2013, rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, jak je shora uvedeno, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného usnesení jsem se v plné míře ztotožnil. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného usnesení.

V. K námitkám rozkladu

16. Úvodem konstatuji, že z hlediska obsahového rozklad obsahuje argumenty, které již byly vzneseny ve správním řízení, předcházejícím vydání napadeného rozhodnutí, přičemž Úřad se s nimi vyčerpávajícím způsobem vypořádal v napadeném rozhodnutí. Navrhovatel pouze rozvádí dříve vznesenou argumentaci ohledně posuzování splnění kvalifikace prostřednictvím dokumentů předložených na základě dodatečné výzvy zadavatele. Rozklad tedy, v zásadě, nepřináší novou právní argumentaci, na základě níž by bylo možné dospět k odlišnému posouzení věci.

17. Předmětem přezkumu napadeného rozhodnutí je rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel v podaném návrhu i v rozkladu požaduje i zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v návaznosti na požadované zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

18. Z obsahu podaného rozkladu vyplývá, že za spornou navrhovatel považuje zejména aplikaci ustanovení zákona týkající se prokazování splnění kvalifikačních předpokladů, konkrétně prostřednictvím výpisů z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu navrhovatele v kombinaci s předloženými čestnými prohlášeními.

19. Z listinných důkazů, založených ve správním spisu, bylo v řízení prokázáno, že navrhovatel předložil zadavateli na základě jeho výzvy ze dne 23. 7. 2013 dva výpisy z evidence Rejstříku trestů. Z těchto vyplývá, že byly vyhotoveny dne 23. 7. 2013, tedy v den, kdy byl navrhovatel dodatečně požádán o předložení dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

20. V ust. § 59 odst. 4 zákona ve znění účinném do 31. 12. 2013 bylo stanoveno, že veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle§ 52 zákona. Přičemž současně je v ust. § 52 odst. 1 zákona stanoveno, že „v otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek“.

21. Z hlediska právního výkladu výše nastíněných ustanovení zákona je zřejmé, že navrhovatel je povinen předložit informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, přičemž skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek. Výklad, který učinil Úřad, tedy že navrhovatel měl v dodatečně stanovené lhůtě předložit takové výpisy z evidence Rejstříku trestů, které by osvědčovaly splnění kvalifikačních předpokladů navrhovatele ke dni 20. 6. 2013, což byl den, ke kterému měly být podány nabídky, odpovídá znění zákonných ustanovení. Lze tak dospět k výkladu, že pokud by navrhovatel, na základě výzvy učiněné zadavatelem, předložil výpisy z evidence Rejstříku trestů, které by byly vyhotoveny nejpozději ke dni 20. 6. 2013, pak by navrhovatel splnil zákonem dané podmínky pro osvědčení splnění kvalifikačních předpokladů a zadavatel by neměl důvod pro jeho vyřazení z účasti v zadávacím řízení. Za situace, kdy navrhovatel předložil výpisy z evidence Rejstříku trestů s datem pozdějším, pak již nesplnil podmínky stanovené zákonem, konkrétně pak ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona v souvislosti s ust. § 53 odst. 3 zákona.

22. Navrhovatel v podaném rozkladu dále poukazoval na skutečnost, že v zadávacím řízení, společně s podáním nabídky, podal i čestná prohlášení členů statutárního orgánu o skutečnostech uvedených v ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona s tím, že v kombinaci s dodatečně doloženými výpisy z evidence Rejstříku trestů tak prokázal splnění kvalifikačních předpokladů.

23. S tvrzením zadavatele ohledně splnění zákonné povinnosti se neztotožňuji. V ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona je stanoveno, že dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavců 1 a 2 předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)]. Zákon tak zcela jasně označuje příslušnou listinu, kterou se prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů, když touto listinou je pouze výpis z evidence Rejstříku trestů. Současně zákon neumožňuje stanovenou listinu nahradit jinou formou, např. čestným prohlášením apod. Formou čestného prohlášení je možné prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů pouze v případech vymezených v ust. § 53 odst. 1 písm. c) až e), g) a h) zákona. Pokud tedy navrhovatel argumentuje tím, že kombinací předložených listin došlo k prokázání splnění předpokladů pak je jeho argumentace nepřípadná, neboť s nabídkou podaná čestná prohlášení členů statutárního orgánu nebyla způsobilá k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, když ani následným předložením výpisů z evidence Rejstříku trestů nemohlo dojít ke zhojení původního nedostatku podané nabídky.

24. Z obsahu spisu i z obsahu rozhodnutí správního orgánu I. stupně vyplývá, že zadavatel ze stejných důvodů, ze kterých vyzýval navrhovatele, vyzýval k doplnění skutečností svědčících o splnění základních kvalifikačních předpokladů i jiné uchazeč zadávacího řízení, a to konkrétně společnosti ARTIO s.r.o., a sdružení uchazečů společnosti TREXIMA, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 27272150, se sídlem Roudnice nad Labem, Jeronýmova 1503, 413 01, a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, přičemž společnost ARTIO s. r.o. vyřadil z účasti v zadávacím řízení ze stejných důvodů jako navrhovatele. Další uchazeč na základě výzvy dodal výpis z evidence Rejstříku trestů s datem 6. 5. 2013 a z účasti v zadávacím řízení vyřazen nebyl.

25. Z výše uvedeného je zjevné, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když vyloučil pouze ty uchazeče, kteří předložili požadované doklady, které však neprokazovali splnění kvalifikace ve lhůtě podle ust. § 52 zákona. Současně z výše uvedeného stavu vyplývá, že zadavatel vyzval v rámci zadávacího řízení všechny uchazeče, kteří nedoložili splnění kvalifikačních předpokladů s podanou nabídkou, k dodatečnému předložení dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a následně zaslané dokumenty posuzoval zcela jednotným způsobem. Za tohoto stavu nelze považovat jeho postup za diskriminační, neboť v rozhodování o vyloučení postupoval shodně u všech účastníků zadávacího řízení.

26. S námitkou navrhovatele, týkající se údajného restriktivního posouzení věci Úřadem nesouhlasím. Úřad v dané hodnotil postup zadavatele podle zákona, a to ve znění účinném ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona, když skutkové okolnosti případu posoudil pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Úřad tak neopíral své rozhodnutí o správní uvážení, když neprováděl výklad významu ustanovení zákona, ale pouze aplikoval příslušná ustanovení zákona na zjištěný skutkový stav. Za tohoto stavu nelze takovou aplikaci ustanovení zákona považovat za restriktivní výklad.

27. Závěrem tedy shrnuji, že Úřad rozhodl správně a v souladu se zákonem, když návrh navrhovatele zamítl.

 

VI. Závěr

28. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že z důvodů uváděných v rozkladu nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí.

29. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží

1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha - Hostivař

2. Mgr. Jan Mauric, advokát, Mauric & Partner spol. s r. o. advokátní kancelář, Nad Spádem 640/18, 147 00 Praha 4

3. MARBES CONSULTING spol. s r. o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

 [1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust.§ 158 odst. 1 a 2 zákona

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz