číslo jednací: S518/2014/VZ-14396/2014/513/KSt

Instance I.
Věc Dodávka kontejnerového nosiče M
Účastníci
  1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  2. PROFI AUTO CZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 2. 8. 2014
Dokumenty file icon 2014_S518.pdf 240 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S518/2014/VZ-14396/2014/513/KSt

 

16. července 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 6. 2014 na návrh ze dne 23. 6. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc,
  • navrhovatel – PROFI AUTO CZ a. s., IČO 26178559, se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka kontejnerového nosiče M“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 5. 5. 2014 a následně v něm uveřejněno dne 6. 5. 2014 pod ev. č. 484203, vydává toto


usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – PROFI AUTO CZ a. s., IČO 26178559, se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany – ze dne 23. 6. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc (dále jen „zadavatel“), odeslal dne 5. 5. 2014 do Věstníku veřejných zakázek a následně v něm uveřejnil dne 6. 5. 2014 pod ev. č. 484203 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka kontejnerového nosiče M“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 30. 5. 2014 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele – PROFI AUTO CZ a. s., IČO 26178559, se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany (dále jen „navrhovatel“) – z další účasti v zadávacím řízení. Proti rozhodnutí o vyloučení, které navrhovatel obdržel dne 2. 6. 2016, podal navrhovatel dne 12. 6. 2014 námitky. Protože navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách, které obdržel dne 16. 6. 2014, za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 25. 6. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3. Dnem 25. 6. 2014, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

4. Návrh navrhovatele ze dne 23. 6. 2014 směřuje proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze dne 30. 5. 2014. Navrhovatel se domnívá, že smlouva o spolupráci, kterou uzavřel dne 26. 5. 2014 se subdodavatelem, je zcela v souladu s § 51 odst. 4 zákona. Navrhovatel proto navrhl, aby Úřad buď zrušil rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze dne 30. 5. 2014, anebo zrušil zadávací řízení. Současně navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření, kterým by Úřad pozastavil zadávací řízení.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S518/2014/VZ-13587/2014/513/KSt ze dne 27. 6. 2014.

7. Dne 4. 7. 2014 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o veřejné zakázce a vyjádření k návrhu z téhož dne. Součástí obdržené dokumentace o veřejné zakázce je i rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 6. 2014. Zadavatel tuto skutečnost uvedl i ve svém vyjádření k návrhu, ve kterém z uvedeného důvodu navrhl, aby Úřad rozhodl o zastavení správního řízení.

8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. Jak uvedl Úřad výše, dne 4. 7. 2014 obdržel od zadavatele dokumentaci o veřejné zakázce, jejíž součástí je i rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 6. 2014.

11. Jak Úřad zjistil, zadavatel uveřejnil oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 6. 2014.

12. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 27. 6. 2014 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 30. 5. 2014, příp. zrušení zadávacího řízení stal zjevně bezpředmětným, neboť po zrušení zadávacího řízení nelze o návrhu meritorně rozhodnout, resp. nelze zrušit úkon zadavatele, jak se navrhovatel ve svém návrhu domáhal. Zároveň nelze vydat předběžné opatření, kterým by Úřad pozastavil zadávací řízení.

13. K tomu Úřad rovněž uvádí, že zrušení zadávacího řízení je právní skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení a to podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

14. Na základě výše uvedených důvodů Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

2. PROFI AUTO CZ a. s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz