číslo jednací: S261/2013/VZ-25509/2014/513/JLí

Instance I.
Věc Zajištění propagace projektu UNIV 3
Účastníci
  1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
  2. LEAD a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2014
Dokumenty file icon 2013_S261.pdf 217 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S261/2013/VZ-25509/2014/513/JLí

 

8. prosince 2014

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3.5.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, IČO 00022179, Weilova 1271/6, 102 00 Praha,
  • navrhovatel – LEAD a.s., IČO 26438763, Hybernská 20/1007, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 9.12.2013 společností PPS advokáti s.r.o. (dříve Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.), IČO 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, 

ve věci vymezené obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace – při zadávání veřejné zakázky „Zajištění propagace projektu UNIV 3“, formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 20.12.2012 a bylo uveřejněno dne 21.12.2012 pod ev. č. zakázky 225093, v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 27.12.2012 pod zn. 2012/S 248-411061, zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.4.2013 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 25.4.2013,

vydává toto usnesení

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – LEAD a.s., IČO 26438763, Hybernská 20/1007, 110 00 Praha 1 - Nové Město – vzal dne 14.11.2014 svůj návrh ze dne 3.5.2013 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 3.5.2013 návrh navrhovatele – LEAD a.s., IČO 26438763, Hybernská 20/1007, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 9.12.2013 společností PPS advokáti s.r.o. (dříve Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.), IČO 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, IČO 00022179, Weilova 1271/6, 102 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Zajištění propagace projektu UNIV 3“, formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 20.12.2012 a bylo uveřejněno dne 21.12.2012 pod ev. č. zakázky 225093, v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 27.12.2012 pod zn. 2012/S 248-411061, zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.4.2013 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 25.4.2013.

2. Dnem 3.5.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S261/2013/VZ-8500/2013/512/JLí ze dne 16.5.2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S261/2013/VZ-9007/2013/512/JLí z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

5. Dne 17.5.2013 obdržel Úřad od navrhovatele stanovisko k vyjádření zadavatele ze dne 10.5.2013.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S261/2013/VZ-23702/2013/512/JLí ze dne 4.12.2013 Úřad podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona návrh navrhovatele zamítl.

7. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 17.12.2013 rozklad.

8. Předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R417/2013/VZ-23471/2014/321/IPs ze dne 6.11.2014 rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S261/2013/VZ-23702/2013/512/JLí ze dne 4.12.2013 zrušil a věc vrátil k novému projednání.

9. Dne 14.11.2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, kterým bere svůj návrh ze dne 3.5.2013 na zahájení správního řízení v celém rozsahu zpět.

10.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

11.  Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, Weilova 1271/6, 102 00 Praha

2. PPS advokáti s.r.o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz