číslo jednací: S1059/2014/VZ-27139/2014/513/EPi

Instance I.
Věc Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. OK GARDEN s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1059.pdf 240 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1059/2014/VZ-27139/2014/513/EPi

 

19. prosince 2014

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 12. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana,
  • navrhovatel – OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 11. 2014 JUDr. Sylvií Sobolovou, advokátkou, IČO  66253624, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha – Nové Město,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu“, v otevřeném zadávacím řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 8. 2014 a uveřejněno dne 14. 8. 2014 pod evidenčním číslem 482892, ve znění oprav ze dne 25. 9. 2014 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 14. 8. 2014 a zveřejněno dne 19. 8. 2014 pod evidenčním číslem 2014/S 157-283009 , ve znění oprav ze dne 30. 9. 2014 pod evidenčním číslem 2014/S 187-330095,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – vzal dne 16. 12. 2014 svůj návrh ze dne 5. 12. 2014 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. 12. 2014 návrh navrhovatele – OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 11. 2014 JUDr. Sylvií Sobolovou, advokátkou, IČO 66253624, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha – Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu“ v otevřeném zadávacím řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 8. 2014 a uveřejněno dne 14. 8. 2014 pod evidenčním číslem 482892, ve znění oprav ze dne 25. 9. 2014 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 14. 8. 2014 a zveřejněno dne 19.   8.   2014 pod evidenčním číslem 2014/S 157-283009 , ve znění oprav ze dne 30. 9. 2014 pod  evidenčním číslem 2014/S 187-330095.

2. Dnem 5. 12. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S1059/2014/VZ-26248/2014/513/EPi ze dne 10. 12. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S1059/2014/VZ-26347/2014/513/EPi ze dne 11. 12. 2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které byl povinen předložit doklad, ze kterého vyplývá, že byla navrhovateli uvolněna jistota.

5. Dne 15. 12. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele z téhož dne, jehož obsahem bylo rozhodnutí o zrušení úkonu zadavatele – vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení – ze dne 4. 11. 2014.

6. Dne 16. 12. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 5. 12. 2014.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže –  sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad  nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana

2. JUDr. Sylvie Sobolová, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha – Nové Město

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz