číslo jednací: S1058/2014/VZ-27515/2014/533/SWa

Instance I.
Věc Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. OK GARDEN s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1058.pdf 292 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1058/2014/VZ-27515/2014/533/SWa

 

23. prosince 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 12. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana,
  • navrhovatel – OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 11. 2014 JUDr. Sylvií Sobolovou, advokátkou, IČO 66253624, ev. č. ČAK 09582, spolupracující s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 26739291, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 8. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 8. 2014 pod ev. č. 482893, ve znění oprav uveřejněných dne 25. 9. 2014 a 6. 10. 2014, av Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 157-283031, ve znění dodatečných informací ze dne 27. 9. 2014 a 9. 10. 2014,

 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – vzal dne 16. 12. 2014 svůj návrh ze dne 5. 12. 2014 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel návrh navrhovatele – OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 11. 2014 JUDr. Sylvií Sobolovou, advokátkou, IČO 66253624, ev. č. ČAK 09582, spolupracující s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 26739291, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 5. 12. 2014 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 8. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 8. 2014 pod ev. č. 482893, ve znění oprav uveřejněných dne 25. 9. 2014 a 6. 10. 2014, av Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 157-283031, ve znění dodatečných informací ze dne 27. 9. 2014 a 9. 10. 2014.

 

2. Dnem 5. 12. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S1058/2014/VZ-26272/2014/533/SWa ze dne 10. 12. 2014. Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S1058/2014/VZ-26289/2014/533/SWa ze dne 10. 12. 2014 stanovil lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o opětovném složení jistoty, pokud byla zadavatelem uvolněna. Uvedeným usnesením Úřad dále zadavateli stanovil lhůtu k provedení úkonů – písemnému sdělení, zda byla navrhovateli v řízení vrácena jistota, a podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

 

5. Dne 16. 12. 2014 Úřad obdržel podání navrhovatele ze dne 16. 12. 2014, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 5. 12. 2014, a to včetně návrhu na nařízení předběžného opatření.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 16. 12. 2014 svůj návrh ze dne 5. 12. 2014 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět v celém rozsahu, tedy včetně návrhu na nařízení předběžného opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

  

otisk úředního razítka

 

  

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

  

 

Obdrží

1. Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana

2. JUDr. Sylvie Sobolová, advokátka, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz