číslo jednací: S1123/2014/VZ-1764/2015/511/JNp

Instance I.
Věc Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016
Účastníci
  1. Mendelova univerzita v Brně
  2. LESPROF CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 2. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1123.pdf 244 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1123/2014/VZ-1764/2015/511/JNp

 

19. ledna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 12. 2014 na návrh ze dne 19. 12. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole,
  • navrhovatel – LESPROF CZ s.r.o., IČO 28276493, se sídlem Rozstání 178, 798 62 Rozstání,

ve věci veřejné zakázky „Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 10. 2014 pod ev. č. 494124 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 11. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 196-346851,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – LESPROF CZ s.r.o., IČO 28276493, se sídlem Rozstání 178, 798 62 Rozstání – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 22. 12. 2014 návrh navrhovatele – LESPROF CZ s.r.o., IČO 28276493, se sídlem Rozstání 178, 798 62 Rozstání (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 19. 12. 2014 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015-2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 10. 2014 pod ev. č. 494124 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 11. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 196-346851 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 22. 12. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-27702/2014/511/JNp ze dne 23. 12. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-63/2015/511/JNp ze dne 6. 1. 2015 Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění náležitostí návrhu podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona a o doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona v případě, že tato povinnost navrhovateli vznikla. Navrhovatel uvedené usnesení obdržel dne 6. 1. 2015.

5. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebyla složena kauce ve výši dle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

6. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zaslaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

7. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

8. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauce nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-63/2015/511/JNp ze dne 6. 1. 2015 lhůtu k provedení úkonu, a to ke složení kauce a k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

10. Úřad navrhovatele zároveň v usnesení č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-63/2015/511/JNp ze dne 6. 1. 2015 upozornil na skutečnost, že jestliže ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem kauci na účet Úřadu nesloží, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

11. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 6. 1. 2015. Lhůta pět dnů ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o složení kauce marně uplynula dne 12. 1. 2015.

12. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci ani nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S1123/2014/VZ-63/2015/511/JNp ze dne 6. 1. 2015.

13. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 61300 Brno - Černá Pole

2. LESPROF CZ s.r.o., Rozstání 178, 798 62 Rozstání

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz