číslo jednací: S14/2015/VZ-1608/2015/522/PKř

Instance I.
Věc Dodávka automatických zbraní v ráži 9 x 19 mm pro Celní správu ČR 2014
Účastníci
  1. Česká republika - Generální ředitelství cel
  2. Česká zbrojovka a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2015
Dokumenty file icon 2014_S14.pdf 240 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S14/2015/VZ-1608/2015/522/PKř

 

23. 1. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 1. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika - Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Česká zbrojovka a.s., IČO 46345965, se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod,

ve věci veřejné zakázky „Dodávka automatických zbraní v ráži 9 x 19 mm pro Celní správu ČR 2014“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ze dne 17. 10. 2014, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Česká zbrojovka a.s., IČO 46345965, se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod – ze dne 7. 1. 2015 se stal zjevně bezpředmětným.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 7. 1. 2015 návrh navrhovatele – Česká zbrojovka a.s., IČO 46345965, se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod (dále jen „navrhovatel“), na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika - Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka automatických zbraní v ráži 9 x 19 mm pro Celní správu ČR 2014“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ze dne 17. 10. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 7. 1. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 7. 1. 2015.

  1. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: 

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S14/2015/VZ-692/2015/522/PKř ze dne 9. 1. 2015.

5. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 7. 1. 2015 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacích podmínek týkajících se části technické specifikace dodávek a části dílčího hodnotícího kritéria „uživatelské vlastnosti zbraně“ a jeho hodnocení.

6. Dne 12. 1. 2015 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k návrhu, v němž oznamuje, že v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona zadávací řízení zrušil, jelikož mu byla ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze jedna nabídka.

7. Dne 14. 1. 2015 bylo Úřadu doručeno rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 6. 1. 2015.

  1. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

9. S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, zanikly rovněž i skutečnosti, které měli být Úřadem přezkoumány. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) se tak stal zjevně bezpředmětným.

10.   Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

 

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

  1. Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4
  2. Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz