číslo jednací: S1132/2014/VZ-2713/2015/523/LSt

Instance I.
Věc Máslo stolní, jeho převzetí a ochraňování
Účastníci
  1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
  2. CZECH FROST s.r.o.
  3. UNDERCLIFF s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 13. 2. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1132.pdf 255 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S1132/2014/VZ-2713/2015/523/LSt

 

. ledna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2014 na návrh ze dne 22. 12. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5 – Malá Strana,
  • navrhovatel – CZECH FROST s.r.o., IČO 27969118, se sídlem Dýšina 408, 330 02 Dýšina, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 12. 2014 Mgr. Alenou Chaloupkovou, advokátkou, ev. č. ČAK 09219, se sídlem K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň,
  • vybraný uchazeč – UNDERCLIFF s.r.o., IČO 27205410, se sídlem Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

ve věci veřejné zakázky „Máslo stolní, jeho převzetí a ochraňování“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 9. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 9. 2014 pod ev. č. 480419,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – CZECH FROST s.r.o., IČO 27969118, se sídlem Dýšina 408, 330 02 Dýšina – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Odůvodnění

 

I. Průběh správního řízení

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 29. 12. 2014 návrh navrhovatele – CZECH FROST s.r.o., IČO 27969118, se sídlem Dýšina 408, 330 02 Dýšina, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 12. 2014 Mgr. Alenou Chaloupkovou, advokátkou, ev. č. ČAK 09219, se sídlem K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 22. 12. 2014 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Máslo stolní, jeho převzetí a ochraňování“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 9. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 9. 2014 pod ev. č. 480419 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 29. 12. 2014 a tímto dnem bylo podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní řízení zahájeno.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – UNDERCLIFF s.r.o., IČO 27205410, se sídlem Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S1132/2014/VZ-135/2015/523/KHl ze dne 6. 1. 2015. Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S1132/2014/VZ-158/2015/523/KHl ze dne 6. 1. 2015 stanovil lhůtu pro předložení písemného sdělení, z něhož bude vyplývat, proti kterým dílčím částem veřejné zakázky jeho návrh ze dne 22. 12. 2014 směřuje. Dále Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S1132/2014/VZ-1298/2015/523/LSt ze dne 15. 1. 2015 stanovil lhůtu k doplacení kauce ve výši 32 814,- Kč podle § 115 odst. 1 zákona a k doplnění náležitosti návrhu o doklad o složení doplatku kauce podle § 114 odst. 3 zákona.

II. Závěry Úřadu

5. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

6. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

7. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

8. Úřad uvádí, že zákon v § 117a výslovně odlišuje důvod pro zastavení správního řízení podle písm. a), tedy, že návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní (kdy náležitostí návrhu podle § 114 odst. 3 zákona je i doklad o složení kauce podle § 115 zákona), a důvod pro zastavení správního řízení podle písm. b), tedy, že nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9. K tomu Úřad dodává, že důvod pro zastavení správního řízení stanovený v § 117a písm. b) zákona je nutno vykládat restriktivně, a to tak, že složit kauci podle § 115 odst. 1 zákona je nutné s podáním návrhu nebo v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Nesplnění této podmínky již není možné nijak zhojit a Úřad je povinen správní řízení zastavit.

10. K okamžiku složení kauce Úřad konstatuje, že v § 115 odst. 1 zákona je výslovně zakotveno, že navrhovatel je povinen složit kauci na účet Úřadu, a tedy je nutno z prostého jazykového a logického výkladu tohoto ustanovení dovodit, že tato povinnost navrhovatele je splněna tehdy, když se na účtu Úřadu příslušná částka kauce skutečně nachází. Kauce tak musí být připsána na účet Úřadu v době podání návrhu, nejpozději však v dodatečné lhůtě navrhovateli k tomu stanovené Úřadem.

11. Úřad konstatuje, že spolu s návrhem byla na účet Úřadu dne 23. 12. 2014 složena kauce ve výši 50 000,- Kč. S ohledem na to, že z návrhu nebylo jednoznačně patrno, vůči kterým dílčím částem veřejné zakázky návrh navrhovatele směřuje, vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S1132/2014/VZ-158/2015/523/KHl ze dne 6. 1. 2015, kterým stanovil navrhovateli lhůtu pro sdělení, proti kterým dílčím částem veřejné zakázky návrh navrhovatele směřuje, přičemž navrhovatel dopisem ze dne 8. 1. 2015 upřesnil, že jeho návrh směřuje proti všem dílčím částem veřejné zakázky.

12. Úřad z kompletní dokumentace o veřejné zakázce, která mu byla doručena dne 13. 1. 2015, zjistil, že navrhovatel podal nabídku do všech šesti dílčích částí veřejné zakázky. Na jednotlivých krycích listech nabídek navrhovatele je uvedena celková nabídková cena navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky za příslušnou dílčí část veřejné zakázky (pro část 1 činí částku ve výši 1 905 120,- Kč bez DPH, pro část 2 částku ve výši 1 905 120,- Kč bez DPH, pro část 3 částku ve výši 699 840,- Kč bez DPH, pro část 4 částku ve výši 1 807 920,-Kč bez DPH, pro část 5 částku ve výši 972 000,- Kč bez DPH, pro část 6 částku ve výši 991 440,- Kč bez DPH). Součet uvedených nabídkových cen navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky činí celkem 8 281 440,- Kč bez DPH.

13. Vzhledem k tomu, že nabídkovou cenu navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky lze podle ust. § 115 odst. 1 zákona určit a s ohledem na to, že návrh navrhovatele směřuje vůči všem šesti dílčím částem veřejné zakázky, je navrhovatel povinen složit kauci vypočtenou ze součtu jednotlivých nabídkových cen navrhovatele, přičemž 1 % z této hodnoty činí částku ve výši 82 814,- Kč. Vzhledem k tomu, že navrhovatel uhradil kauci ve výši 50 000,- Kč, stanovil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S1132/2014/VZ-1298/2015/523/LSt ze dne 15. 1. 2015 navrhovateli lhůtu pro doplacení kauce ve výši 32 814,- Kč podle § 115 odst. 1 zákona a k doplnění náležitosti návrhu o doklad o složení doplatku kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Uvedené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 15. 1. 2015. Poslední den lhůty pro složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona (připsání částky na účet Úřadu) a doplnění náležitosti návrhu o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona připadl na úterý 20. 1. 2015.

14. Úřad navrhovatele ve výše uvedeném usnesení současně upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

15. Navrhovatel v posuzovaném případě ve stanovené lhůtě doklad, prokazující, že složil na Účet úřadu doplatek kauce ve výši 32 814,- Kč, nedoručil. Současně ani z bankovního výpisu účtu Úřadu nevyplývá, že kauce byla nejpozději dne 20. 1. 2015, tedy poslední den lhůty stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S1132/2014/VZ-1298/2015/523/LSt ze dne 15. 1. 2015, na účet Úřadu připsána.

16. V šetřeném případě tedy navrhovatel nedoložil v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem doklad o složení doplatku kauce, rovněž kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu v této dodatečně stanovené lhůtě nebyla složena. Úřad uzavírá, že tak není naplněna základní podmínka pro vedení řízení před Úřadem a nezbývá než správní řízení zastavit podle § 117a písm. b) zákona.

17. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5 – Malá Strana

2. Mgr. Alena Chaloupková, advokátka, K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň

3. UNDERCLIFF s.r.o., Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz