číslo jednací: S1024/2014/VZ-3440/2015/521/MŽi

Instance I.
Věc RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Účastníci
  1. Severočeská vodárenská společnost a.s.
  2. Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 26. 2. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1024.pdf 249 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1024/2014/VZ-3440/2015/521/MŽi

 

Brno 6. února 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 11. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 2. 2015 Mgr. Renatou Papežovou, advokátní koncipientkou, ev. číslo ČAK 39153, BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 03210677, se sídlem Kropáčkova 563/14, 149 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň,

ve věci veřejné zakázky „RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2014 pod ev. č. zakázky 353805 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 047-078935,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – vzal dne 3. 2. 2015 svůj návrh ze dne 24. 11. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 24. 11. 2014 návrh navrhovatele – Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 2. 2015 Mgr. Renatou Papežovou, advokátní koncipientkou, ev. číslo ČAK 39153, BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 03210677, se sídlem Kropáčkova 563/14, 149 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2014 pod ev. č. zakázky 353805 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 047-078935 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 24. 11. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-25072/2014/521/MŽi ze dne 1. 12. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-25095/ 2014/521/MŽi z téhož dne určil Úřad navrhovateli lhůtu ke složení kauce a k doplnění náležitosti návrhu o doklad o složení kauce. Navrhovatel kauci složil.

5. Přípisem č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-25827/2014/521/MŽi ze dne 10. 12. 2014 vyzval Úřad zadavatele k předložení dokumentace o veřejné zakázce.

6. Dne 15. 12. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne spolu s částí dokumentace o veřejné zakázce.

7. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-27146/2014/521/MŽi ze dne 17. 12. 2014 uložil Úřad na návrh navrhovatele zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.

8. Dne 17. 12. 2014 obdržel Úřad část dokumentace o veřejné zakázce, převážně v kopii. Téhož dne obdržel úřad stanovisko navrhovatele ze dne 17. 12 2014

9. Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-27203/2014/521/MŽi ze dne 19. 12. 2014 určil lhůtu pro předložení kompletní originální dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a veškerých dokladů prokazujících odeslání a doručení písemností zadavatele uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku – tj. dodejky či doručenky apod., a pro předložení dokladu o doručení stejnopisu návrhu na zahájení správního řízení s vyznačením data jeho přijetí zadavatelem.

10. Dne 6. 1. 2015 obdržel Úřad dokumentaci o veřejné zakázce.

11. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-666/2015/521/MŽi ze dne 8. 1. 2015 určil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Úřad týmž usnesením stanovil zadavateli lhůtu k podání informací Úřadu o dalších úkonech provedených v předmětném zadávacím řízení. Dne 15. 1. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne.

12. Na základě přípisu navrhovatele ze dne 12. 1. 2015, jehož součástí byla i žádost o prodloužení výše uvedené lhůty, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, byla usnesením č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-2021/2015/521/MŽi ze dne 21. 1. 2015 předmětná lhůta nově určena. Dne 27. 1. 2015 obdržel Úřad stanovisko navrhovatele z téhož dne.

13. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S1024/2014/VZ-2919/2015/521/MŽi ze dne 29. 1. 2015 určil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

14. Dne 3. 2. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 24. 11. 2014 v celém rozsahu.

15. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

16. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 3. 2. 2015 svůj návrh ze dne 24. 11. 2014 v celém rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

17. Pro úplnost Úřad dodává, že předběžné opatření pozbývá platnosti dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o ukončení správního řízení, v němž bylo předběžné opatření nařízeno, jak je stanoveno v § 117 odst. 3 zákona.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Mgr. Renata Papežová, advokátní koncipientka, BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Kropáčkova 563/14, 149 00 Praha 4

2. Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz