číslo jednací: S247/2015/VZ-12329/2015/523/MLi

Instance I.
Věc Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. HELIKA, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2016
Související rozhodnutí S247/2015/VZ-12329/2015/523/MLi
R178/2015/VZ-08529/2016/321/IPs
Dokumenty file icon 2015_S247.pdf 296 KB

Č. j.:ÚOHS-S247/2015/VZ-12329/2015/523/MLi

 

Brno:27. května 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 4. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – HELIKA, a.s., IČO 60194294, se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 4. 2015 Mgr. Janem Turkem, advokátem, ev. č. ČAK 12258, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

 

ve věci veřejné zakázky „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 11. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 11. 2014 pod ev. č. 401559, ve znění opravy uveřejněné dne 30. 12. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 219-387973, ve znění opravy uveřejněné dne 2. 1. 2015 pod ev. č. 2015/S 001-001194,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – HELIKA, a.s., IČO 60194294, se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 – ze dne 23. 4. 2015 se stal zjevně bezpředmětným.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 23. 4. 2015 návrh navrhovatele – HELIKA, a.s., IČO 60194294, se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 4. 2015 Mgr. Janem Turkem, advokátem, ev. č. ČAK 12258, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 11. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 11. 2014 pod ev. č. 401559, ve znění opravy uveřejněné dne 30. 12. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 219-387973, ve znění opravy uveřejněné dne 2. 1. 2015 pod ev. č. 2015/S 001-001194 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 23. 4. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S247/2015/VZ-10202/2015/523/MLi ze dne 27. 4. 2015. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S247/2015/VZ-10924/2015/523/MLi ze dne 5. 5. 2015 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které byl zadavatel povinen podat Úřadu informaci o dalších provedených úkonech v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Dne 7. 5. 2015 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S247/2015/VZ-11159/2015/523/MLi z téhož dne, kterým zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S247/2015/VZ-12218/2015/523/MLi ze dne 22. 5. 2015 stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5.             Dne 21. 5. 2015 obdržel Úřad od zadavatele dopis, kterým zadavatel sdělil, že dne 20. 5. 2015 uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Předmětná smlouva byla přílohou tohoto sdělení.

6.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7.             Jelikož zadavatel v průběhu správního řízení dne 20. 5. 2015 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo požadováno přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout ani mu vyhovět. Úřad dodává, že nápravné opatření lze v souladu s ust. § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

8.             Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2.             Mgr. Jan Turek, advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz