číslo jednací: S0252/2016/VZ-23530/2016/513/EPi

Instance I.
Věc Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem
Účastníci
  1. statutární město Ústí nad Labem
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 25. 6. 2016
Dokumenty file icon 2016_S0252.pdf 296 KB

Č. j.:ÚOHS-S0252/2016/VZ-23530/2016/513/EPi

 

Brno: 9. června 2016

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, ve správním řízení zastoupený na základě pověření ze dne 2. 2. 2016 Mgr. Milošem Studenovským, nar. dne 12. 1. 1984, zaměstnancem statutárního města Ústí nad Labem, zařazeným do Právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,

 

  • navrhovatel – TILIA Garden s.r.o., IČO 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha – Žižkov, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 3. 2016 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem ev. č. ČAK 09161, společníkem společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČO 28505913, se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21. 12. 2015 a uveřejněno dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 525919 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 12. 2015 a uveřejněno dne 24. 12. 2015 pod č. 2015/S 249-454984,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – TILIA Garden s.r.o., IČO 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha – Žižkov – vzal dne 1. 6. 2016 svůj návrh ze dne 15. 4. 2016 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 15. 4. 2016 návrh navrhovatele – TILIA Garden s.r.o., IČO 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha – Žižkov, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 3. 2016 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem ev. č. ČAK 09161, společníkem společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČO 28505913, se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, ve správním řízení zastoupeného na základě pověření ze dne 2. 2. 2016 Mgr. Milošem Studenovským, nar. dne 12. 1. 1984, zaměstnancem statutárního města Ústí nad Labem, zařazeným do Právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21. 12. 2015 a uveřejněno dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 525919 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 12. 2015 a uveřejněno dne 24. 12. 2015 pod č. 2015/S 249-454984 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl rovněž návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.

2.             Dnem 15. 4. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-16544/2016/513/EPi ze dne 19. 4. 2016, který byl navrhovateli doručen téhož dne a zadavateli byl doručen dne 20. 4. 2016.

5.             Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-19545/2016/513/EPi ze dne 6. 5. 2016 vyhověl návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne a zadavateli dne 9. 5. 2016.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-23295/2016/513/EPi ze dne 31. 5. 2016 byla účastníkům řízení stanovena lhůta 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Předmětné usnesení bylo zadavateli i navrhovateli doručeno dne 1. 6. 2016.

7.             Dne 1. 6. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 15. 4. 2016.

8.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

9.             S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum

2.             Mgr. Jakub Kotrba, advokát, společník společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz