číslo jednací: VZ/S043/01-151/1628/01-SP

Instance I.
Věc léčebné pobyty 2001
Účastníci
  1. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 30 - zastaveno - důvod, zpětvzetí
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 7. 5. 2001
Dokumenty file icon pis6427.pdf 61 KB

Č.j.: S 43/01-151/1628/01-SP V Brně dne 2. května 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.3.2001 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., na základě návrhu uchazeče Odborové sdružení železničářů, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59 Praha 3, za něž jedná Ing. Jaromír Dušek, předseda, ze dne 7.3.2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Na Míčánkách 2, PSČ 101 00 Praha 10, za niž jedná Ing. Karel Šatera MBA, ústřední ředitel - ze dne 27.2.2001 o námitkách proti jeho rozhodnutí o vyloučení jmenovaného uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku "na zajištění léčebně ozdravných pobytů pro rok 2001" vyhlášenou podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. zveřejněním v Obchodním věstníku č. 02/01 pod zn. 113115-02/01 dne 10.1.2001., rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zastavuje.

O d ů v o d n ě n í

Zadavatel Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Na Míčánkách 2, PSČ 101 00 Praha 10, za niž jedná Ing. Karel Šatera MBA, ústřední ředitel (dále jen "zadavatel"), vyhlásil zveřejněním v Obchodním věstníku č. 02/01 pod zn. 113115-02/01 dne 10.2.2001 obchodní veřejnou soutěž podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. na veřejnou zakázku "na zajištění léčebně ozdravných pobytů pro rok 2001".

Zadavatel v podmínkách soutěže stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti s použitím následujících kritérií:

  1. Vhodnost nabídky z hlediska účelu LOP dle specifikace v ZD,

  2. Výše nabídkové ceny,

  3. Zkušenosti s komplexní realizací LOP - reference,

  4. Úroveň léčebného a výchovného programu dle specifikace v ZD,

  5. Rozsah služeb zahrnutých v ceně LOP.

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídku podali čtyři uchazeči. Uchazeč Odborové sdružení železničářů, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59 Praha 3, za něž jedná Ing. Jaromír Dušek, předseda (dále jen "Odborové sdružení železničářů"), byl vyloučen z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku z důvodu, že se jeho oprávnění k provádění činnosti k plnění předmětné veřejné zakázky nevztahuje na celý její rozsah, neboť předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ozdravných pobytů pro pojištěnce zadavatele, nikoliv pouze pro pojištěnce zadavatele, kteří jsou zároveň členy Odborového sdružení železničářů nebo jejich rodinných příslušníků (jak to vyplývá ze stanov uchazeče). Proti rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku podal uchazeč Odborové sdružení železničářů námitky dopisem ze dne 22.2.2001 doručeným zadavateli dne 23.2.2001. Statutární orgán zadavatele námitky přezkoumal, a jelikož neshledal porušení zákona, námitkám nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem č. j. ZSM-55-19/VZ-811-00 ze dne 27.2.2001, který uchazeč převzal dne 28.2.2001. Uchazeč Odborové sdružení železničářů svým dopisem ze dne 7.3.2001 podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který orgán dohledu obdržel dne 9.3.2001. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (dále jen "zákon") zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Účastníky správního řízení podle § 58 zákona jsou:

  1. zadavatel,

  1. Odborové sdružení železničářů.

Oznámení o zahájení správního řízení zaslal orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 22.3.2001. Dne 3.4.2001 zaplatil uchazeč Odborové sdružení železničářů na výzvu orgánu dohledu správní poplatek ve výši 2 500,- Kč. Dne 6.4.2001 nahlédl zástupce uchazeče Odborového sdružení železničářů do správního spisu.

Dne 19.4.2001 obdržel orgán dohledu dopis uchazeče Odborové sdružení železničářů ze dne 18.4.2001, kterým jmenovaný uchazeč bere svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách zpět.

Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., správní orgán řízení zastaví, vzal-li účastník řízení návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení.

Orgán dohledu dopisem S 43/01-151/1606/01-SP ze dne 23.4.2001 uvědomil zadavatele o zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení a vyzval jej, aby se k němu vyjádřil. Zadavatel vyjádřil se zpětvzetím návrhu souhlas svým dopisem ze dne 27.4.2001.

Orgán dohledu posoudil celý případ a vzhledem k tomu, že o návrhu nebylo dosud rozhodnuto, a vzhledem k souhlasu zadavatele se zastavením řízení, rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastníci řízení:

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Na Míčánkách 2, PSČ 101 00 Praha 10, zast. Ing. Karelem Šaterou MBA

Odborové sdružení železničářů, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59 Praha 3, zast. Ing. Jaromírem Duškem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz