číslo jednací: S0221/2017/VZ-18933/2017/541/JCh

Instance I.
Věc Správa a údržba veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 – 2021
Účastníci
  1. město Mimoň
  2. ELTODO-CITELUM, s. r. o.
  3. Sdružení společností COMPAG CZ s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2017
Dokumenty file icon 2017_S0221.pdf 303 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S0221/2017/VZ-18933/2017/541/JCh

 

Brno: 29. června 2017

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 9. 6. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – město Mimoň, IČO 00260746, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň,
  • navrhovatel – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 6. 2017 Mgr. Petrem Práškem, advokátem, IČO 03826503, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha,
  • vybraný dodavatel – Sdružení společností COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95, 471 24 Mimoň, a LAMAL s.r.o., IČO 25035665, se sídlem Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Pertoltice pod Ralskem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Správa a údržba veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 – 2021“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě nedatované Výzvy k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení, která byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 9. 1. 2017,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zastavuje, neboť navrhovatel – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – nedoručil návrh ze dne 9. 6. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Mimoň, IČO 00260746, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 – 2021“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě nedatované Výzvy k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení, která byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 9. 1. 2017, jmenovanému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, a to do 9. 6. 2017.

 

Odůvodnění

 

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), obdržel dne 9. 6. 2017 návrh navrhovatele – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 6. 2017 Mgr. Petrem Práškem, advokátem, IČO 03826503, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Mimoň, IČO 00260746, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň (dále jen „zadavatel“) – při zadávávání veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 – 2021“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě nedatované Výzvy k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení, která byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 9. 1. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.      Úřad obdržel návrh dne 9. 6. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.      Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel Sdružení společností – COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95, 471 24 Mimoň, a LAMAL s.r.o., IČO 25035665, se sídlem Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Pertoltice pod Ralskem (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.      Návrh navrhovatele ze dne 9. 6. 2017 směřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel dle navrhovatele nesprávně posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.      Navrhovatel se domáhá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 29. 5. 2017 o námitkách navrhovatele ze dne 18. 5. 2017 a nařídil zadavateli citované námitky řádně přezkoumat a aby zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 3. 5. 2017, neboť bylo dle zadavatele učiněno v rozporu se zákonem a nařídil zadavateli provést nové posouzení a hodnocení nabídek, při kterém zadavatel řádně posoudí nabídkovou cenu vítězného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

6.      Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0221/2017/VZ-17711/2017/541/JCh ze dne 12. 6. 2017.

7.      Dne 14. 6. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, v rámci kterého zadavatel uvedl, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu na zahájení správního řízení, čímž dle zadavatele porušil ustanovení § 251 odst. 2 zákona.

8.      Usnesením č. j. ÚOHS-S0221/2017/VZ-18187/2017/541/JCh ze dne 16. 6. 2017 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. 

9.      Navrhovatel ve lhůtě stanovené Úřadem ani později doručení stejnopisu návrhu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, zadavateli neprokázal.

10.  Dne 19. 6. 2017 zadavatel doručil Úřadu vyjádření k předmětnému návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení. Z předložené dokumentace rovněž nevyplývá, že by navrhovatel doručil stejnopis návrhu zadavateli dle § 251 odst. 2 zákona.

11.  Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh nebyl doručen zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, a proto správní řízení podle § 257 písm. e) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12.  Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

13.  Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

14.  Úřad v této souvislosti dále uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž nesplnění lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, jejichž absence je důvodem pro zastavení řízení bez dalšího, kam patří mj. i ustanovení § 257 písm. e) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, pod které je třeba podřadit také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení nesplnění náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody nesplnění zákonné náležitosti návrhu. Je chybou navrhovatele, že nerespektoval zákon, jenž jasně vymezuje lhůtu, v níž musí být zadavateli doručen stejnopis návrhu.

15.  Úřad uvádí, že námitkami ze dne 18. 5. 2017 brojil navrhovatel proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel dle navrhovatele nesprávně posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. O námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím ze dne 29. 5. 2017 tak, že jim nevyhověl, resp. je odmítl. Předmětné rozhodnutí obdržel navrhovatel dne 30. 5. 2017. Úřad konstatuje, že podle § 251 odst. 2 zákona byl posledním dnem lhůty pro doručení návrhu na přezkum úkonů zadavatele den 9. 6. 2017. 

16.  Návrh navrhovatele však dle předložené dokumentace zadavateli navrhovatelem doručen nebyl. Navrhovatel tak nedostál své zákonné povinnosti a nedoručil návrh (ve stejnopisu) zadavateli do 10 dnů ode dne 30. 5. 2017, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

17.  Úřad vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že ze strany navrhovatele nedošlo k doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy nejpozději do dne 9. 6. 2017, proto Úřad podle § 257 písm. e) zákona předmětné správní řízení zastavil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

 Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

  

 

 

Obdrží:

1.             město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

2.             Mgr. Petr Prášek, advokát, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

3.             COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95, 471 24 Mimoň

4.             LAMAL s.r.o., Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Pertoltice pod Ralskem

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz