číslo jednací: 16943/2020/522/PKř
spisová značka: S0188/2020/VZ

Instance I.
Věc Podpora a rozvoj APV pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ – 2019+
Účastníci
  1. Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
  2. OKsystem a.s.
  3. Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0188.pdf 448 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0188/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-16943/2020/522/PKř

 

Brno: 8. června 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 5. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha - Smíchov,
  • navrhovatel – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 5. 2020 JUDr. Danielem Chamrádem, advokátem, ev. č. ČAK 04825, se sídlem K Hutím 665/5, 198 00 Praha 9,
  • vybraný dodavatel – Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 5. 2020 Mgr. Tomášem Biemem, advokátem, ev. č. ČAK 15040, advokátní kancelář Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04677111, se sídlem V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody s názvem „Podpora a rozvoj APV pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ – 2019+“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 8. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-027420, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 9. 2019, dne 14. 10. 2019 a dne 29. 10. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 8. 2019 pod ev. č. 2019/S 153-377353, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 173-422794, dne 14. 10. 2019 pod ev. č. 2019/S 198-482078 a dne 30. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 210-514220,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle – ze dne 11. 5. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha - Smíchov učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody s názvem „Podpora a rozvoj APV pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ – 2019+“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 8. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-027420, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 9. 2019, dne 14. 10. 2019 a dne 29. 10. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 8. 2019 pod ev. č. 2019/S 153-377353, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 173-422794, dne 14. 10. 2019 pod ev. č. 2019/S 198-482078 a dne 30. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 210-514220, se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 2. 6. 2020 přezkoumávaný úkon zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 11. 5. 2020 návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 5. 2020 JUDr. Danielem Chamrádem, advokátem, ev. č. ČAK 04825, se sídlem K Hutím 665/5, 198 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha - Smíchov (dále jen „zadavatel“) – učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody s názvem „Podpora a rozvoj APV pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ – 2019+“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 8. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-027420, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 9. 2019, dne 14. 10. 2019 a dne 29. 10. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 8. 2019 pod ev. č. 2019/S 153-377353, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 173-422794, dne 14. 10. 2019 pod ev. č. 2019/S 198-482078 a dne 30. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 210-514220 (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0188/2020/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 5. 2020 Mgr. Tomášem Biemem, advokátem, ev. č. ČAK 15040, advokátní kancelář Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04677111, se sídlem V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Navrhovatel ve svém návrhu napadá rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 31. 3. 2020 (dále jen „rozhodnutí o výběru“), které bylo navrhovateli oznámeno dne 1. 4. 2020 přípisem ze dne 31. 3. 2020 (dále jen „oznámení o výběru“), když uvádí, že zadavatel v souvislosti s posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele postupoval v rozporu se zákonem, především pak v rozporu se zásadou transparentnosti.

5.             Navrhovatel se návrhem domáhá zrušení rozhodnutí, resp. oznámení o výběru dodavatele a všech následujících úkonů, které zadavatel učinil v předmětném zadávacím řízení.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-14207/2020/522/PKř ze dne 14. 5. 2020.

7.             Dne 3. 6. 2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od zadavatele přípis, ve kterém zadavatel sdělil Úřadu, že „dne 2. 6. 2020 rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce ‚Podpora a rozvoj APV pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ – 2019+‘ (ev. č. Z2019-027420). Rozhodnutí bylo dne 3. 6. 2020 odesláno účastníkům zadávacího řízení“. Přílohou uvedeného přípisu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ze dne 2. 6. 2020.

8.             Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě.

9.             Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel v průběhu správního řízení vedeného na návrh navrhovatele svým rozhodnutím ze dne 2. 6. 2020 zrušil rozhodnutí a oznámení o výběru, tedy úkon, jenž měl být předmětem přezkumu v rámci tohoto správního řízení, došlo k naplnění skutečnosti předvídané v § 257 písm. i) zákona a Úřadu nezbývá než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

10.         Závěrem Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

11.         Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil přezkoumávané úkony, rozhodl Úřad usnesením podle § 257 písm. i) zákona o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží:

1.         Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha - Smíchov

2.         JUDr. Daniel Chamrád, advokát, K Hutím 665/5, 198 00 Praha 9

3.         Mgr. Tomáš Biem, advokát, V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz