číslo jednací: 26223/2020/522/JKr
spisová značka: S0023,0038/2020/VZ

Instance I.
Věc Služby spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipsko
Účastníci
 1. Liberecký kraj
 2. BusLine LK s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2020
Související rozhodnutí 26223/2020/522/JKr
35463/2020/321/HBa
Dokumenty file icon 2020_S0023-0038.pdf 731 KB

Spisová značka:

 

ÚOHS-S0023,0038/2020/VZ

 

Číslo jednací:

 

ÚOHS-26223/2020/522/JKr

Brno: 24. srpna 2020

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS- S0023,0038/2020/VZ zahájeném dne 14. 1. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 46001,
 • navrhovatel – BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice,   513 01 Semily, ve správním řízení zastoupena na  základě plné moci ze dne 18. 12. 2019  Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání postupu cit. zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem mají být služby spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, mimo zadávací řízení,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice,

513 01 Semily – ze dne 14. 1. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání postupu zadavatele Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 460 01 – směřujícího k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem mají být služby spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021,  mimo  zadávací řízení, se dle podle § 265 písm. c) zákona  č. 134/2016  Sb.,       o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle cit. zákona.

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               POSTUP ZADAVATELE

1.             Zadavatel Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 460 01 (dále jen

„zadavatel“, příp.  „objednatel“)  – jako  veřejný zadavatel dle § 4  odst. 1  písm. d) zákona č.134/2016  Sb.,  ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), oznámil prostřednictvím Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby, které bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 238-585242 (dále jen „Oznámení předběžných informací“), svůj záměr „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem s předpokladem plnění ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020“ přímým zadáním vnitřnímu provozovateli.

2.             V oddílu I. „Příslušný orgán“ Oznámení předběžných informací je v čl. I.1) „Název a Adresa“ uvedeno: „Úřední název: Liberecký kraj, Národní identifikační číslo: 70891508, Poštovní adresa: U Jezu 642/2a, Obec: Liberec, Kód NUTS: CZ051, PSČ: 461 80, Země: Česko,...“.

3.             V oddílu II. „Předmět“ Oznámení předběžných informací je v čl. II.1.1) „Název“ uvedeno:

„Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem s předpokladem plnění ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020“.

4.             V oddílu II. „Předmět“ Oznámení předběžných informací je v čl. II.1.3) „Druh zakázky“ uvedeno: „Služby" a jako oblasti pokryté službami veřejné dopravy jsou uvedeny „Služby autobusové dopravy (městské/regionální)“.

5.             V oddílu II. „Předmět“ Oznámení předběžných informací je v čl. II.2.3) „Místo plnění“ uvedeno: „Liberecký kraj - oblast Českolipsko, s možným přesahem mezikrajských linek do Ústeckého a Středočeského kraje.“

6.             V oddílu II: „Předmět“ Oznámení předběžných informací je v čl. II.2.4) „Popis zakázky“ uvedeno: „Záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové dopravě k zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou ve vymezené části Libereckého kraje – Českolipsko, zadáním napřímo vnitřnímu dopravci, s předpokládaným počátkem ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020 (nejpozději od termínu celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2021) na období následujících 10 let.“

7.             V oddílu II. „Předmět“ Oznámení předběžných informací je v čl. II.2.7) „Předpokládané

datum zahájení a doba trvání zakázky“ mj. uvedeno: „Začátek: 13/12/2020“.

8.             V oddílu IV: „Řízení“ Oznámení předběžných informací je v čl. IV.1) „Druh řízení“ uvedeno:

„Přímé zadávání vnitřnímu provozovateli (čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007).“

9.             V oddílu VI: „Doplňující informace“ Oznámení předběžných informací je v čl. VI.1) „Další informace“ jako dopravce označena společnost Autobusy LK, s.r.o., IČO 06897517, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (dále jen „Autobusy LK“).

10.         Dne  20.  12.  2019  podala   společnost   BusLineLKs.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 18. 12. 2019 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, se sídlem Opletalova 1284/37,110 00 Praha 1(dále jen „navrhovatel“), námitky z téhož dne (dále jen „námitky“) proti postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Tyto námitky zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 6. 1. 2020 (dále jen

„rozhodnutí o námitkách“), které bylo do datové schránky navrhovatele dodáno téhož dne, odmítl.

11.         Navrhovatel se  s  rozhodnutím  o  námitkách  neztotožnil,  a  proto  podal  dne  14. 1.2020 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne proti postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky mimo zadávací  řízení  (dále  jen  „návrh“  nebo  „podání  ze  dne  14. 1.2020“).

 

II.             OBSAH NÁVRHU

12.                     Navrhovatel  úvodem krátce  shrnuje dosavadní postup zadavatele  a obsah  svých  námitek  a dále popisuje újmu, která mu v důsledku postupu zadavatele hrozí. Dále navrhovatel rozvíjí domněnku, že zadavatelův postup směřuje k zadání veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., IČO 25497987, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „ČSAD Česká Lípa“) mimo zadávací řízení  tím  způsobem,  že  získá  majetkovou  účast  nebo  vliv  nad  touto  společností. Dále v podání navrhovatel předkládá jednotlivá tvrzení.

13.                     Prvním tvrzením směřuje proti obsahovým náležitostem Oznámení předběžných informací, kdy  navrhovatel uvádí, že  toto oznámení je neúplné a neurčité, protože  neobsahuje popis  a množství služeb ani specifikaci zadavatelových potřeb a požadavků ve  vztahu  k zakázce   na dopravu  a  typ  smlouvy,  kterou  hodlá  zadavatel  uzavřít  [zejména  zda  se    jednat  o tzv. „netto“ smlouvu s povahou koncese podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVS“), nebo tzv. „brutto“ smlouvu uzavíranou mimo režim cit. zákona], a nesplňuje tak náležitosti dle nařízení Evropského parlamentu  a Rady č.  1370/2007  ze  dne 23. 10. 2007    o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení 1370/2007“).

14.                     V rámci druhého tvrzení vyslovuje navrhovatel domněnku, že zadavatel ve skutečnosti směřuje k přímému zadání zakázky na dopravu společnosti ČSAD Česká Lípa a snaží se obejít svou povinnost realizovat zadávací řízení tím, že nakoupí akcie, závod nebo jeho část uvedené společnosti sám, nebo prostřednictvím jím ovládaných společností Autobusy LK nebo ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504, se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec (dále jen „ČSAD Liberec“). Ze strany zadavatele se tak dle navrhovatele jedná o obcházení zákona, kdy „namísto toho, aby zadavatel realizoval zadávací řízení, v němž by společnost ČSAD Česká Lípa musela nabídnout nejvýhodnější podmínky, aby mohla zakázku na dopravu plnit, zadavatel se, buď sám nebo prostřednictvím společnosti Autobusy LK, stane jejím vlastníkem a takovému zadávacímu řízení se vyhne. Obdobně namísto toho, že by zadavatel realizoval zadávací řízení, v němž by poptával např. autobusy, odbavovací zařízení nebo jiné nutné vybavení, odkoupí mimo zadávací řízení toto vybavení od ČSAD Česká Lípa pod zástěrkou jiného právního jednání.“

15.                     Navrhovatel dále namítá nezpůsobilost společnosti Autobusy LK být vnitřním dopravcem, neboť tato v obchodním rejstříku jako předmět podnikání uvádí pouze „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Dle navrhovatele tedy společnost Autobusy LK nedisponuje koncesí potřebnou k provozování silniční přepravy osob a zároveň neprovozuje veřejné služby v přepravěcestujících.

16.                     Zadavatel dle navrhovatele zveřejnil Oznámení předběžných informací za účelem snížení hodnoty společnosti ČSAD Česká Lípa. Tím, že společnost ČSAD Česká Lípa již nebude provozovat silniční dopravu v oblasti Českolipska, klesne hodnota jejích akcií i celého závodu, a zadavateli tak bude umožněno pořídit akcie či závod za hodnotu nižší, než za hodnotu, která by znamenala nutnost zahájit zadávací řízení za účelem nákupu akcií, kterému se tak zadavatel vyhne.

17.                     Navrhovatel rovněž namítá porušení § 6 odst. 1 a 2 zákona, zejména pak celkovou netransparentnost postupu zadavatele, kterou spatřuje v celkovém komplexu jeho jednání popsaného v rámci návrhu a rovněž v té skutečnosti, že zadavatel „jedná pouze s jedním potenciálním dodavatelem“.

18.                     V závěru návrhu  se  navrhovatel  domáhá,  aby  Úřad  zadavateli  uložil  nápravné  opatření  v podobě zákazu zadat mimo zadávací řízení společnosti Autobusy LK veřejnou zakázku spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipska od data celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, na dalších 10 let a dále aby zrušil Oznámení předběžných informací.

K zahájení dvou samostatných správních řízení

19.                     V návrhu navrhovatele, tj. v podání ze dne 14. 1. 2020 Úřad identifikoval dva samostatné návrhy, a to konkrétně návrh proti postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, na základě kterého bylo zahájeno dle § 249 zákona správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ, a dále návrh, který směřuje proti obsahovým náležitostem Oznámení předběžných informací, na základě kterého bylo zahájeno dle § 26 ZVS správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn.ÚOHS-S0038/2020/VZ.

20.                     Úřad pro úplnost doplňuje, že od navrhovatele obdržel dne 14. 1. 2020 kromě shora uvedeného další tři návrhy v rámci tří samostatných podání. Jedná se

 • podání ze dne 14. 1. 2020, jehož obsahem je návrh navrhovatele na zahájení správního řízení o přezkoumání postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem má být pořízení akcií, závodu nebo jeho části společnosti ČSAD Česká Lípa mimo zadávací řízení, na jehož základě bylo zahájeno správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0024/2020/VZ; správní  řízení  bylo  usnesením č. j. ÚOHS-08059/2020/522/JKr ze dne 12. 3. 2020, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17305/2020/323/MPe ze dne 9. 6. 2020, zastaveno;
 • podání ze dne 14. 1. 2020, jehož obsahem je návrh navrhovatele na zahájení správního  řízení  o  přezkoumání  postupu  společnosti  Autobusy  LK  směřujícího   k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem má být pořízení akcií, závodu nebo jeho části společnosti ČSAD Česká Lípa mimo zadávací řízení, na jehož základě bylo zahájeno správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0025/2020/VZ; správní řízení bylo usnesením č. j. ÚOHS-08061/2020/522/JKr ze dne 12. 3. 2020, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17300/2020/323/MPe ze dne 9. 6. 2020, zastaveno;
 • podání ze dne 14. 1. 2020, jehož obsahem je návrh navrhovatele na zahájení správního  řízení  o přezkoumání  postupu  společnosti  ČSAD  Liberec  směřujícího   k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem má být pořízení akcií, závodu nebo jeho části společnosti ČSAD Česká Lípa mimo zadávací řízení, na jehož základě bylo zahájeno správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0026/2020/VZ; správní řízení bylo usnesením č. j. ÚOHS-08063/2020/522/JKr ze dne 12. 3. 2020, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17303/2020/323/MPe ze dne 9. 6. 2020, zastaveno.

 

III.           KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN.ÚOHS-S0023/2020/VZ

21.                     Předmětem uvedeného správního řízení bylo posouzení souladu úkonů zadavatele se zákonem. Mezi účastníky správního řízení je sporná otázka, zda se zadavatel svým jednáním, kdy hodlá zadat zakázku na dopravní obslužnost v oblasti Českolipska ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, přímým zadáním svému vnitřnímu dopravci mimo zadávací řízení, dopouští obcházení  zákona.  Navrhovatel  rovněž  poukazuje  na  to, že společnost Autobusy LK není způsobilá k tomu, aby jí byla přímo zadána veřejná zakázka na dopravní obslužnost jako vnitřnímu dopravci. Navrhovatel také tvrdí, že zadavatel jedná za účelem snížení hodnoty společnosti ČSAD  Česká  Lípa  a že  celkový postup zadavatele je  v rozporu s § 6 zákona, zejména pak v rozporu se zásadou transparentnosti.

Průběh správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ

22.                     Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 14. 1. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

23.                     Účastníky správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ podle § 256 zákona

jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

24.                     Zahájení správního řízení Úřad jeho účastníkům oznámil přípisem č. j. ÚOHS- 02045/2020/522/RCh ze dne 17. 1.2020.

25.                     Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-02388/2020/VZ/522/RCh ze dne 21. 1. 2020 určil lhůtu k zaslání písemného sdělení ke složeným kaucím, ze kterého bude vyplývat, ve vztahu ke kterým konkrétním návrhům z pěti návrhů navrhovatele doručených Úřadu dne 14. 1. 2020 byly kauce složeny. Dne 24. 1. 2020 obdržel Úřad od navrhovatele požadované sdělení,  v němž  navrhovatel  přiřadil  tři  ze  čtyř   složených   kaucí   ve  výši   100.000,-Kč   ke správním řízením vedeným Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0024/2020/VZ, ÚOHS- S0025/2020/VZ a ÚOHS-S0026/2020/VZ a vyslovil nesouhlas s postupem Úřadu, kdy tento na základě návrhu ze dne 14. 1. 2020 proti postupu objednatele při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipska po roce 2020/2021 zahájil dvě správní řízení (viz k tomu výše bod 19. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

26.                     Dne 23.1.2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové zprávy vyjádření zadavatele k návrhu

z téhož dne (dále jen „vyjádření v S0023/2020/VZ“).

Vyjádření v S0023/2020/VZ

27.                     Ve svém  vyjádření  zadavatel  podotýká,  že  stejnopis  návrhu,  který  mu  byl  zaslán  spolu  s oznámením o zahájení předmětného správního řízení (tj. podání ze dne 14. 1. 2020 – pozn. Úřadu) obsahově zcela odpovídá návrhu, na jehož základě bylo Úřadem zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0038/2020/VZ. Odkazuje proto v plném rozsahu na své vyjádření v této věci.

28.                     Ve svém vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS- S0038/2020/VZ ze dne 23. 1. 2020, které bylo Úřadu doručeno datovou zprávou téhož dne (dále jen „vyjádření k S0038/2020“ nebo „vyjádření k návrhu“), zadavatel úvodem vyslovuje nesouhlas s úvahami navrhovatele,  které  dle  něj  postrádají  relevanci ve  vztahu  k zákonu a mají  za  účel  pouze  zatížit  zadavatele  a  jím  ovládané  společnosti.  Dále se vyjadřuje k jednotlivým tvrzením navrhovatele.

29.                     K tvrzení navrhovatele vztahujícímu se k náležitostem Oznámení předběžných informací zadavatel uvádí, že tímto oznámením pouze plnil svoji notifikační povinnost, jeho postup mu tedy nemůže být přičítán k tíži. V této souvislosti zadavatel dodává, že splnil veškeré požadavky stanovené § 19 odst. 1 ZVS ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007 včetně zveřejnění informace o typu smlouvy. Předmětné oznámení dle zadavatele netrpí žádnou vadou neúplnosti nebo neurčitosti. Účelem tohoto oznámení je dle zadavatele pouze informovat dodavatele o úmyslu zadavatele uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, a o tom, jakým způsobem to hodlá zadavatel učinit, v tomto případě tedy přímým zadáním vnitřnímu dopravci.

30.                     Zadavatel dále uvádí, že článek 7 odst. 2 nařízení 1370/2007 nestanoví povinnost uvést popis a množství  služeb  ani  podrobnou  specifikaci  potřeb  a  požadavků  zadavatele  ve  vztahu  k zakázce na dopravu. Vzor požadovaného formuláře v Úředním věstníku Evropské unie obsahuje v čl. II.2.4) kolonku pro „popis služeb“, přičemž jako nápovědu uvádí vymezení povahy a množství služeb nebo specifikaci potřeb a požadavků. Zadavatel tyto nepovinné informace nad rámec povinnosti dl čl. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007 uvedl. Povahu a popis služeb zadavatele vymezil tím, že uvedl, že jde o veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou, které budou zadány přímo vnitřnímu dopravci. Množství těchto služeb vymezil tím, že uvedl, že se bude jednat o dopravní obslužnost na území Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádu v prosinci 2020 na období následujících 10 let. Podle zadavatele se jedná o dostatečně transparentní popis požadovaných služeb, který odpovídá účelu či. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007. V případě přímého uzavření smlouvy s vnitřním dopravcem jsou pro reakci dodavatelů dle názoru zadavatele rozhodující pouze informace výslovněpožadovanéčl.7odst.2nařízení1370/2007. Co se týče typu plánované smlouvy, dovozuje zadavatel s odkazem na bod 64 rozsudku Soudního dvora EU ze dne 20. 9. 2018 ve věcí C-518/17, že svoji povinnost uvést typ plánované smlouvy splnil, když z čl. II. 1.1), II. 2. 4), IV. 1) i VI. 1) Oznámení předběžných informací plyne, že se jedná o přímé uzavření smlouvy s dopravcem Autobusy LK, jakožto vnitřním dopravcem zadavatele.

31.                     Tvrzení navrhovatele o záměru  zadavatele  obejít  zákon  zadavatel  odmítá  a  označuje  je za čistě spekulativní. Zadavatel k tomu uvádí, že v rámci Oznámení předběžných informací jasně dává najevo svůj záměr uzavřít smlouvu se svým vnitřním dopravcem Autobusy LK, který si v současné době zajišťuje provozní kapacity, aby mohl tuto smlouvu řádně plnit. Dodává, že ze samotného Oznámení předběžných informací, ani z žádného jednání zadavatele nelze vyvodit závěr, že se chystá obejít zákon. Sám zadavatel připouští, že jednou ze zvažovaných možností, jak si společnost Autobusy LK zajistí provozní kapacity, je nákup existujícího dopravce. Rovněž v této souvislosti konstatuje, že pouhé vnitřní úvahy zadavatele nemohou poukazovat na konkrétní záměr k protizákonnému jednání.

32.                     K tvrzení, že společnost Autobusy LK není vnitřním dopravcem, zadavatel uvádí, že uvedená společnost splňuje podmínky stanovené čl. 2 písm. j) a čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007. Dodává,  že   požadavek   na   dispozici   konkrétním   podnikatelským   oprávněním   vyplývá z vnitrostátní právní úpravy a vztahuje se až k samotnému výkonu konkrétní podnikatelské činnosti, resp. k datu zahájení plnění smlouvy. Dle  zadavatele  podniká  společnost  Autobusy LK kroky k tomu, aby tímto oprávněním k datu zahájení plnění smlouvy disponovala. Dle zadavatele tak opět neexistují žádné indicie, že z jeho strany dochází nebo má dojít k porušení zákona.

33.                     Tvrzení týkající se účelového snížení hodnoty ČSAD Česká Lípa považuje zadavatel za ničím nepodložené, až absurdní. Uvádí, že uveřejnění Oznámení předběžných informací je zadavatelovou zákonnou povinností, přičemž není na zadavateli, aby zkoumal dopady tohoto úkonu na soukromý trh, a nelze mu přičítat za vinu případné snížení hodnoty soukromé společnosti. Hodnota společnosti je navíc dle zadavatele určena více faktory než získáním, resp. nezískáním jedné konkrétní zakázky. Dle zadavatele je zcela legitimní, pokud by bylo přikročeno k variantě odkupu existujícího dopravce, snažit se v rámci obchodních jednání

o realizaci tohoto odkupu za nejnižší možnou cenu. Pokud pak tato cena nebude dosahovat zákonného limitu, od kterého je dána povinnost konat zadávací řízení, nelze opět zadavateli vyčítat, že zadávací řízení nerealizuje.

34.                     K tvrzené celkové netransparentnosti postupu zadavatele pak zadavatel uvádí, že není zřejmé, na jaké konkrétní pochybení navrhovatel poukazuje. Dle zadavatele v této chvíli nemá navrhovatel  žádné  relevantní  indicie  či  důkazy,  že    ze  strany  zadavatele  dojít  k porušení zákona.

35.                     Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zamítl.

Další průběh správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ

36.                     Dne 5. 2. 2020 obdržel Úřad od zadavatele dokumenty vztahující se k jehopostupu.

37.                     Úřad zadavateli usnesením  č. j. ÚOHS-04965/2020/522/RCh ze dne 13. 2.  2020 určil lhůtu   k podání informace Úřadu o dalších právních jednáních, která zadavatel provede při postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem mají být služby spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, mimo zadávací řízení, a zaslání příslušných podkladů pořízených v souvislosti s provedenými právními jednáními.

38.                     Úřad účastníkům předmětného správního řízení usnesením č. j. ÚOHS-06686/2020/522/JKr ze dne 28. 2. 2020 stanovil  lhůtu,  ve  které  se  mohli  vyjádřit  k  podkladům  rozhodnutí.  Od zadavatele Úřad ve stanovené lhůtě ani později v průběhu správního řízení žádné vyjádření neobdržel.

39.                     Dne 3. 3. 2020 umožnil Úřad navrhovateli nahlédnout do správního spisu vedeného

pod sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ.

40.                     Dne 5.  3. 2020 obdržel Úřad  vyjádření navrhovatele  k podkladům rozhodnutí z téhož dne,   v němž uvádí, že ze shromážděných podkladů vyplývá, že zadavatel má záměr zajišťovat dopravu v oblasti Českolipska nikoliv vnitřním  dopravcem  (tj.  společností  Autobusy  LK),  ale společností ČSAD Česká Lípa, resp. že společnost Autobusy LK sloužit pouze jako „schránka  pro  soukromého  dopravce“.   Dodává,   že   i   přes   to,   že   zadavatel   počal  pro společnost Autobusy LK obstarávat oprávnění k provozování veřejné dopravy, není tato vnitřním dopravcem. Dále navrhovatel odmítá tvrzení zadavatele, že v souvislosti s nabytím akcií ČSAD Liberec nebyly shledány žádné pochybnosti o obcházení zákona a v této souvislosti odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0330/2017/VZ-08408/2018/521/MŽi  ze dne 19. 3. 2018 a navazující rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0057/2018/VZ- 18785/2018/323/EBr ze dne 25. 6. 2018, které zadavatel dle navrhovatele obešel. Následně se vyjadřuje k nabytí společnosti ČSAD Liberec společností Autobusy LK. Součástí vyjádření je rovněž návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, kterým by měl být zadavateli nařízen  zákaz   pokračovat   v  postupu   směřujícím   k   zadání  veřejné  zakázky   spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipska od data celostátní změny jízdních  řádů   v  prosinci  2020,   resp.  2021,  na   dalších  10   let,   mimo   zadávací  řízení,   a to do pravomocného skončení řízení.

41.                     Rozhodnutím č. j. ÚOHS-08053/2020/523/JKr ze dne 11. 3. 2020 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření. Proti uvedenému rozhodnutí podal navrhovatel dne 24. 3. 2020 rozklad. Po projednání rozkladu předseda Úřadu  rozhodnutím  č. j. ÚOHS-17280/2020/323/PMo ze dne 9. 6. 2020 předmětné rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl.

Rozhodnutí ve věci

42.                     Dne 12. 3. 2020 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-08211/2020/522/JKr (dále jen „napadené rozhodnutí v S0023/2020/VZ“ nebo také „původní rozhodnutí v S0023/2020/VZ“), ve kterém Úřad ve výroku I. správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ zahájené na návrh navrhovatele v části týkající se tvrzeného obcházení zákona a v části týkající se nezpůsobilosti společnosti Autobusy LK být vnitřním dopravcem podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavil, neboť v uvedených částech byl podán zjevně právně nepřípustný návrh.

43.                     Ve výroku II. původního rozhodnutí v S0023/2020/VZ Úřad návrh navrhovatele v části týkající se účelového snížení hodnoty společnosti ČSAD Česká Lípa podle § 265 písm. c) zákona zamítl, neboť nesměřoval proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle zákona.

 

 

Řízení o rozkladu

44.                     Dne 26. 3. 2020 byl Úřadu prostřednictvím datové schránky doručen rozkladzadavatele

z téhož dne proti původnímu rozhodnutí v S0023/2020/VZ.

45.                     Úřad usnesením č. j. ÚOHS-09520/2020/522/JKr ze dne 27. 3. 2020 určil zadavateli lhůtu pro vyjádření k rozkladu.

46.                     Dne 6. 4. 2020 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele ze dne

3. 4. 2020, ve kterém zadavatel uvádí, že souhlasí s úvahami a závěry Úřadu v napadeném rozhodnutí v S0023/2020/VZ.

Rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0064/2020/VZ ze dne 9. 6. 2020

47.                     Po projednání rozkladu předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-17293/2020/321/HBa ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. ÚOHS-R0064/2020/VZ, které nabylo právní moci dne 10. 6. 2020, napadené rozhodnutí v S0023/2020/VZ zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

48.                     Předseda Úřadu v rozhodnutí uvedl, že napadené rozhodnutí vS0023/2020/VZ vychází

z nesprávného právního posouzení věci.

49.                     K důvodům zrušení výroku I. napadeného rozhodnutí v S0023/2020/VZ předseda Úřadu uvedl mimo jiné, že považuje za nesprávné právní posouzení, které Úřad v napadeném rozhodnutí v S0023/2020/VZ předkládá, neboť se míjí s podstatou návrhu.

50.                     Skutečnost, že se zadavatel snaží zadat zakázku na autobusovou přepravu v oblasti Českolipska v období od prosince 2020 „napřímo“ v rozporu se zákonem, navrhovatel dokládá   jednotlivými   body   odůvodnění   svého   návrhu   popisujícími   stávající   postup   a směřování zadavatele [v bodech III a) – e) návrhu], přičemž jednotlivé dílčí kroky či důsledky považuje navrhovatel za nezákonné. Z těchto důvodů navrhovatel formuloval petit návrhu tak, že žádá, aby byl zrušen nezákonný úkon zadavatele – Oznámení předběžných informací a aby bylo zadavateli zakázáno zadat zakázku mimo řádné zadávací řízení. Navrhovatel v rozkladu a i ve svém vyjádření k určení kauce zdůraznil, že návrhem napadá jeden konkrétní postup zadavatele týkající se jedné zakázky.

51.                     Za těchto okolností je Úřad dle předsedy Úřadu povinen z takového stanoviska vycházet. Úřad přitom „měl vést jediné řízení dle zákona. V něm měl přezkoumat důvodnost tvrzení navrhovatele, tedy to, zda zadavatel  postupuje  v režimu zákona, či v režimu jiném, a pokud  v režimu jiném, pak mělo být  zkoumáno,  zda  tak  činí  v souladu  se  zákonem,  či  nikoliv.  Na základě toho pak mohl Úřad rozhodnout o meritu návrhu, tedy zda zadavatel zákon obchází, či nikoliv.“

52.                     V otázce pravomoci Úřadu k projednání návrhu předseda Úřadu odkazuje na pravomoc Úřadu k výkonu dozoru dle § 248 odst. 1 písm. b) zákona, přičemž posouzení toho, zda postup zadavatele je legitimní nebo ne, má být výsledkem správního řízení, nikoliv predispozicí pro jeho vedení. Pravomoc Úřadu je v tomto případě vázána nikoliv na skutečnost, nýbrž na tvrzení navrhovatele. Proto namítá-li navrhovatel, že zadavatel měl postupovat podle zákona, ale nepostupuje, nejde dle předsedy Úřadu o návrh zjevně právně nepřípustný.

53.                     Odkaz na rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 31 Af 11/2018-252 ze dne 5. 8.2019

považuje předseda Úřadu za nepřípadný, neboť v nyní šetřeném případě je dle předsedy Úřadu evidentní, že »zadavatel již nějaký postup zvolil, neboť jej publikovaným oznámením navenek deklaroval. Má se jednat o přímé zadání zakázky patrně v režimu ZVS. Navrhovatel tu postup zadavatele popsal konkrétněji a zbylá část návrhu neindikuje, že by takový postup doposud nenastal (ve faktické rovině), pročež nelze převzít výše uvedený závěr o  zjevné právní nepřípustnosti a je nutno se návrhem řádně zabývat. V současné době, kdy do  zahájení přepravy zbývá zhruba půl roku, patrně již nelze hovořit o tom, že by zadavatel stran zajištění přepravy teprve „tvořil“ svoji vůli, zadavatel již musí mít přesnou představu o časovém, organizačním i finančním harmonogramu akce. Je tak nutno rozhodnout, zda zadavatel postupuje v souladu se zákonem, zda postupuje dle jiného právního předpisu, zda tak činí oprávněně, nebo zda fáze, ve které se postup zadavatele nachází, doposud neumožňuje vyhovět návrhu. Za tímto účelem je nezbytné učinit další skutková zjištění mapující postup zadavatele (podrobnosti vizte v části „K postupu Úřadu v novém projednání věci“ tohoto rozhodnutí o rozkladu).«

54.                     Předseda Úřadu dále uvedl, že Úřad pro zjištění způsobu, jakým zadavatel patrně postupuje, vyšel pouze z Oznámení předběžných informací. Úřad přitom neověřil žádné podrobnosti, které by indikovaly, že zadavatel opravdu postupuje dle ZVS a že tak činí po právu. Předseda Úřadu podotýká, že „[p]rávě v případech, kdy z tvrzení navrhovatele vyplývá, že zadavatel má postupovat podle zákona, ale nečiní tak, je třeba se zvláště pečlivě zabývat faktickými kroky zadavatele a charakterem plnění, které má být pořízeno, neboť jen na základě jejich posouzení je možno kvalifikovaně posoudit zákonnost postupu zadavatele. Fakt, že předmětem přezkumu není formalizovaný postup zadavatele, nezbavuje Úřad povinnosti rozhodovat na základě zjištěného skutkového stavu, o kterém nejsou důvodné pochybnosti.“

55.                     Předseda Úřadu učinil závěr, že návrh na přezkum toho, zda zadavatel neoprávněně zadává zakázku mimo režim zákona, je návrhem přípustným. Podle předsedy Úřadu je úkolem Úřadu učinit skutková zjištění tak, aby bylo o návrhu možné věcněr ozhodnout.

56.                     K důvodům zrušení výroku II. napadeného rozhodnutí v S0023/2020/VZ předseda Úřadu uvedl mimo jiné, že návrh navrhovatele „tvoří jediný celek, jehož podstatou je, že zadavatel neoprávněně zadává zakázku na přepravu mimo režim zákona. Obcházení zákona potom navrhovatel demonstruje na dílčích aspektech jednání zadavatele, neboť z povahy věci není obcházení zákona možné podřadit pod konkrétní zákonem předpokládaný postup/opomenutí. Tomu odpovídá i petit návrhu – zákaz zadat zakázku mimo zadávací řízení.“ Vzhledem k tomu, že námitka týkající se snížení hodnoty akcií společnosti  ČSAD Česká Lípa netvoří natolik samostatný okruh námitek, aby se jednalo o jasně vyčlenitelnou část návrhu, není dle předsedy Úřadu na místě o této námitce rozhodovat samostatným výrokem.

57.                     K postupu Úřadu v novém projednání věci předseda  Úřadu uvedl mimo jiné, že  vzhledem    k tomu, že návrh navrhovatele nelze považovat za dva návrhy, není dán důvod k vyčlenění správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0038/2020/VZ k samostatnému  vedení. Úřad by tak v novém projednání věci měl přistoupit ke spojení obou správních řízení do společného správního řízení, v němž bude návrh navrhovatele posouzen jako jeden celek. Úřad se tak v rámci nového projednání věci vypořádá i s námitkou, která byla původně vydělena do samostatného řízení. Úřad si může posoudit náležitosti Oznámení předběžných informací v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007.

58.                     Dále předseda Úřadu uvedl, že si Úřad obstará i další skutková zjištění [jako nezávazné příklady konkrétně uvádí: „Zjištění: zda již zadavatel jedná se společností, která by měla služby v dopravě poskytovat (tu patrně ČSAD Česká Lípa); zda již alokoval finanční prostředky pro řešenou veřejnou zakázku; nebo zda již učinil v této chvíli logický mezikrok – nabytí majetkové účasti v existujícím dopravci – by k zjištění skutkového stavu mohla výrazně přispět.“], a to do takové míry, aby o zjištěném skutkovém stavu nepanovaly důvodné pochybnosti. V dalším  řízení  bude  dle  předsedy  Úřadu  nutné,  aby  Úřad  doplnil  důkazy  a skutková zjištění ohledně faktického postupu zadavatele v souvislosti se zajištěním služeb spočívajících v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipsko po celostátní změně jízdních řádů v prosinci 2020, resp. v roce 2021, a na základě toho rozhodl, zda je návrh důvodný.

 

IV.           KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN.ÚOHS-S0038/2020/VZ

59.                     Předmětem uvedeného správního řízení bylo posouzení obsahových náležitostí Oznámení předběžných informací. Navrhovatel tvrdí, že předmětné oznámení je neúplné a neurčité, neboť  neobsahuje   popis   a   množství   služeb   ani   specifikaci   objednatelových   potřeb   a požadavků ve vztahu k zakázce na dopravu a typ smlouvy, kterou hodlá objednatel uzavřít a nesplňuje tak náležitosti dle nařízení 1370/2007.

Průběh správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0038/2020/VZ

60.                     Úřad obdržel návrh  navrhovatele  dne  14.  1.  2020  a  tímto  dnem  bylo  podle  § 26  ZVS  ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

61.                     Účastníky správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0038/2020/VZ podle § 27 odst. 1 ZVS ve spojení s § 256 zákona jsou:

 • zadavatel (zde jako objednatel),
 • navrhovatel.

62.                     Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS- 02042/2020/522/RCh ze dne 17. 1.2020.

63.                     Dne 23. 1. 2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové zprávy vyjádření objednatele k návrhu z téhož dne. V podrobnostech Úřad odkazuje na shora uvedený obsah vyjádření k návrhu (viz k tomu bod 28. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Usnesení o zastavení správního řízení

64.                     Dne 9. 3. 2020 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-04851/2020/522/JKr (dále jen „napadené usnesení v S0038/2020/VZ“ nebo také „původní usnesení v S0038/2020/VZ“), ve kterém Úřad správní řízení  vedené  pod  sp.  zn.  ÚOHS-S0038/2020/VZ  podle  §  27  odst.  1  ZVS,  ve spojení s § 257 písm. c) zákona zastavil, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele ze dne 14.  1. 2020 nedošlo ke  složení  kauce v souladu s  § 27  odst. 2  ZVS a s § 255 odst. 2 zákona.

Řízení o rozkladu

65.                     Dne 24. 3. 2020  byl Úřadu prostřednictvím datové  schránky doručen rozklad  navrhovatele  z téhož dne proti původnímu usnesení v S0038/2020/VZ.

66.                     Úřad usnesením č. j. ÚOHS-09307/2020/522/JKr ze dne 25. 3. 2020 určil zadavateli lhůtu pro vyjádření k rozkladu.

67.                     Dne 6. 4. 2020 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele ze dne

3. 4. 2020, ve kterém zadavatel uvádí, že se ztotožňuje se závěry Úřadu.

Rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0059/2020/VZ ze dne 9. 6. 2020

68.                     Po  projednání  rozkladu  předseda  Úřadu  rozhodnutím  č.  j.  ÚOHS-17294/2020/323/VVá ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. ÚOHS-R0059/2020/VZ, které nabylo právní moci dne 10. 6. 2020, napadené usnesení v S0038/2020/VZ zrušil a věc vrátil Úřadu k novémuprojednání.

69.                     Předseda Úřadu v rozhodnutí uvedl, že Úřad napadeným usnesením v S0038/2020/VZ rozhodl nesprávně a v rozporu se zákonem. Úřad dle předsedy Úřadu nepostupoval správně, když z jednoho komplexního návrhu navrhovatele vyčlenil samostatné správní řízení podle ZVS.

70.                     Dle předsedy Úřadu se v případě podání navrhovatele nejedná o dva samostatné návrhy. Návrh navrhovatele naopak směřuje k posouzení komplexního postupu zadavatele, který postihuje  návrh  jako  celek.  V  této  souvislosti  předseda  Úřadu  dále  uvádí  mimo  jiné,   že „[a]čkoliv se mohou jednotlivé návrhové námitky jevit jako oddělené (tedy některé směřující  proti postupu dle ZVS, některé protijednání dle ZZVZ), jedná se v této věci o propojené nádoby jednoho celku, který není možno oddělovat. Veškeré rozkladové námitky obsažené v návrhu směřují k jediné věci – k meritornímu přezkumu postupu (jednání) zadavatele, který směřuje k zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících. Navrhovatel tak brojí proti určitému sledu kroků zadavatele, které hodnotí jako obcházející povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle ZZVZ.“

71.                     Vzhledem k tomu, že zveřejněné oznámení zadavatele nezavazuje k budoucímu postupu podle ZVS, není dle předsedy Úřadu možné ani po navrhovateli požadovat, aby jeho návrh směřoval pouze proti dílčí části komplexního jednání zadavatele směřujícího k uzavření smlouvy (ať už jako výsledku procesu podle zákona nebo ZVS).

72.                     Dle názoru předsedy Úřadu nebyla Úřadem fakticky vedena dvě samostatně oddělitelná správní řízení, ale pouze jedno správní řízení dle zákona. Úřad proto i z tohoto důvodu neměl určitou část návrhu vyčleňovat do samostatného řízení a naopak měl návrh projednat komplexně, a sice ve správním řízení podle zákona.

73.                     Předseda Úřadu dále poukázal na to, že navrhovatel v rozkladu a i ve svém sdělení ke kauci zdůraznil, že návrhem napadá jeden konkrétní postup zadavatele týkající se jedné zakázky. Za těchto okolností by Úřad v tomto konkrétním případě měl respektovat dispoziční zásadu. Předseda Úřadu dále uvedl, že „[v]zhledem ke skutečnosti, že jediným úkonem, který zadavatel doposud učinil formalizovaným způsobem, je pouze zveřejnění předběžného oznámení, pak je z návrhu dostatečně čitelné a zřejmé, že pokud navrhovatel rozporuje náležitosti oznámení, pak je namítá jako obecné nesplnění možnosti nadále postupovat dle ZVS, a proto zadavatel dle navrhovatele postupuje mimo režim ZZVZ (...).“

74.                     Předseda Úřadu uvedl, že při novém projednání Úřad spojí správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0023/2020/VZ a řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0038/2020/VZ a projedná celý návrh jako komplexní celek.

 

 

V.             NOVÉ PROJEDNÁNÍ VĚCI ÚŘADEM VE SPOLEČNÉM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ SP. ZN. ÚOHS- S0023,S0038/2020/VZ

75.                     Usnesením č. j. ÚOHS-18276/2020/522/JKr ze dne 18. 6. 2020 Úřad na základě rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17293/2020/321/HBa ze dne 9. 6. 2020 a rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17294/2020/323/VVá ze dne 9. 6. 2020 spojil podle § 140 odst. 1 správního řádu správní řízení vedená u Úřadu pod sp. zn. ÚOHS-S0023/2018/VZ a sp. zn. ÚOHS- S0038/2020/VZ do společného správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS- S0023,S0038/2020/VZ.

76.                     Přípisem č. j. ÚOHS-18042/2020/522/JKr ze dne 18. 6. 2020 byli účastníci společného správního řízení informováni o pokračování správních řízení vedených pod sp. zn. ÚOHS- S0023/2018/VZ a sp. zn. ÚOHS-S0038/2020/VZ a o spojení uvedených správních řízení.

77.                     Úřad usnesením č. j.  ÚOHS-20391/2020/522/JKr  ze dne 3. 7. 2020 určil zadavateli lhůtu       k zaslání písemného vyjádření zahrnujícího objasnění dosavadního postupu zadavatele za účelem zajištění služeb spočívajících v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021. Zadavatel měl v této souvislosti identifikovat a popsat formální i faktické kroky, které doposud učinil,    a to například v oblasti právní, organizační, finanční, a rovněž uvést, ve vztahu k jakým subjektům tyto kroky učinil. Zadavatel přitom měl rovněž uvést,

 • zda již jedná se společností, která by měla předmětné služby v přepravě v oblasti Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021 poskytovat,
 • zda již za účelem zajištění předmětných služeb v přepravě v oblasti Českolipsko ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, alokoval potřebné finanční prostředky,
 • zda již sám, nebo prostřednictvím jím ovládané společnosti nabyl majetkovou účast v existujícím dopravci (ČSAD Česká Lípa či jiném),
 • informaci o aktuální způsobilosti společnosti Autobusy LK být vnitřním dopravcem, resp. vnitřním  provozovatelem,  tj.  o  splnění  podmínek  dle  nařízení  1370/2007  a zejména o splnění podmínek dle ZVS nebo o stavu zajišťování této způsobilosti. Zadavatel se přitom měl vyjádřit rovněž ke splnění podmínek dle § 8 odst. 2 ZVS nebo ke stavu zajišťování jejich splnění. Zadavatel se v této souvislosti v případě jmenované společnosti měl vyjádřit rovněž k disponování koncesí k provozování živnosti Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Zadavatel měl rovněž doložit veškeré dokumenty prokazující tvrzení, která by uvedl ve svém vyjádření.

78.                     Dne 13. 7. 2020 bylo Úřadu v návaznosti na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-20391/2020/522/JKr ze dne 3. 7. 2020 doručeno vyjádření zadavatele z téhož dne.

Vyjádření ze dne 13. 7. 2020

79.                     Zadavatel ve svém vyjádření odkázal na závěry uvedené v rozsudku Krajského soudu v Brně

sp. zn. 31 Af 70/2018 ze dne 27. 5. 2020, podle kterých za věc ve smyslu § 14 odst. 1 zákona nelze považovat „akcie, závod, jeho části či obchodní podíl“. V této souvislosti zadavatel upozornil rovněž na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17305/2020/323/VZ ze dne 9. 6.2020, sp. zn. ÚOHS-R0065/2020/VZ, vycházející ze závěrů citovaného rozsudku.

80.                     Zadavatel dále prezentuje názor, že podstatou návrhu v tomto společném správním řízení je domnělé obcházení zákona, jehož cílem má být dle navrhovatele údajně nezákonné nabytí obchodního podílu (akcií) ve společnosti ČSAD Česká Lípa. Argumenty navrhovatele a obsah návrhu se dle zadavatele shodují s obsahem návrhu navrhovatele, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0024/2020/VZ. Jediný rozdíl mezi návrhy představuje   formální   nadepsání   návrhů,   což   zadavatel   nepovažuje   za   směrodatné.   S ohledem na závěry Úřadu v uvedeném správním řízení, resp. závěry a východiska uvedená ve shora citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu, nelze dle zadavatele dospět v nyní vedeném správním řízení k materiálně odlišným závěrům a argumentaci navrhovatele v návrhu je třeba odmítnout.

81.                     Zadavatel dále popsal současný stav, resp. rekapituloval dosavadní vývoj, kdy odkázal na usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 463/19/ZK ze dne 22. 10. 2019 a na Oznámení předběžných informací, které dle názoru zadavatele obsahuje veškeré povinné náležitosti dle nařízení 1370/2007. V otázce splnění náležitostí Oznámení předběžných informací zadavatel odkázal na svá předchozí vyjádření.

82.                     Dále zadavatel odkázal na usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 225/20/ZK ze dne

23. 6. 2020, ve kterém zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně a současně schválilo další postup v návaznosti na usnesení zastupitelstva Libereckého  kraje  č.  463/19/ZK  ze  dne  22.  10.  2019  a  obnovení  jednání  s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa. Současně bylo náměstkovi hejtmana uloženo informovat zastupitelstvo o dalším postupu při zajištění autobusové dopravy v oblasti Českolipsko, a to s termínem do 25. 8. 2020.

83.                     Zadavatel dále uvedl, že „v koordinaci se společností Autobusy LK zvažuje několik různých variant, mimo jiné i zajištění případných dalších nezbytných provozních kapacit na trhu, resp. taktéž nabytí a využití kapacit již existující dopravní společnosti.“

84.                     Přesný způsob zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících je dle zadavatele předmětem obnovených jednání a interních rozhodovacích procesů zadavatele.

85.                     V rámci odpovědi na dotaz na alokaci potřebných finančních prostředků se zadavatel vyjádřil k finančním prostředkům na samotnou budoucí realizaci dopravní obslužnosti (rozpočet neschválen, je znám odborný odhad výše kompenzace za zajišťované služby).

86.                     Zadavatel uvedl, že nenabyl majetkovou účast přímo a ani prostřednictvím jím ovládané jiné společnosti.

87.                     Ke způsobilosti společnosti  Autobusy  LK  být  vnitřním  provozovatelem  zadavatel  uvedl,  že společnosti Autobusy LK již má živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

88.                     Podle zadavatele společnost Autobusy LK splňuje veškeré podmínky pro to, aby mohla být považována za tzv. vnitřního provozovatele dle nařízení 1370/2007. V této souvislosti uvádí, že jediným společníkem společnosti Autobusy LK je zadavatel, který je zároveň držitelem  100 % obchodního podílu. Zadavatel se podílí na důležitých a strategických rozhodnutích tohoto dopravce. Poskytování služeb dopravní obslužnosti bude probíhat na území zadavatele; společnost Autobusy LK není provozovatelem autobusové dopravy na území jiného kraje. Zadavatel podotýká, že pokud jde o způsobilost společnosti Autobusy LK být vnitřním dopravcem, navrhovatel v návrhu poukazoval pouze na to, že tato společnost nedisponovala požadovaným podnikatelským oprávněním v oboru silniční motorové dopravy.

89.                     Pro splnění podmínek dle § 8 odst. 3 ZVS zbývá dle zadavatele dostatek času. Zadavatel uvedl, že společnost Autobusy LK zatím nemá uzavřenou smlouvu pro danou oblast a nemá doposud přidělenou ani licenci na linkách v dané oblasti. Ze strany koordinátora dopravy a zadavatele nedošlo doposud ke schválení jízdních řádů.

90.                     V dosavadním vývoji nelze dle zadavatele shledat žádnou důvodnou indicii či jinou pochybnost v tom smyslu, že zadavatel bude v souvislosti se zajištěním závazku dopravní obslužnosti postupovat v rozporu se ZVS, nařízením 1370/2007 a zákonem. Spekulace předkládané navrhovatelem nenasvědčují dle zadavatele konkrétnímu porušení právních předpisů. V podrobnostech zadavatel odkázal na svá předchozí vyjádření k Úřadu.

91.                     Zadavatel  vyjadřuje  přesvědčení,  že  při  uveřejnění  svého  záměru  zajistit  veřejné  služby v přepravě cestujících na území Českolipska, jakož i v souvisejících krocích při zajištění těchto služeb společností  Autobusy  LK  postupoval  v  souladu  s  relevantními  právními  předpisy  a hodlá tak činit i nadále.

92.                     Zadavatel uvedl, že mu nemůže být zakazováno postupovat při zajišťování dopravní obslužnosti na jeho území v mezích právních předpisů, včetně případného využití možností   a výjimek právními předpisy výslovně stanovených a zároveň nemůže být bez jakýchkoliv konkrétních pochybností presumováno, že zadavatel bude při zajištění služeb autobusové dopravy prostřednictvím vnitřního dopravce obcházet právní předpisy, resp.zákon.

93.                     Zadavatel považuje návrh v celém rozsahu za nedůvodný a navrhuje, aby Úřad návrh dle

§ 265 písm. a) zákona zamítl.

Další průběh správního řízení

94.                     Úřad účastníkům správního řízení usnesením č. j. ÚOHS-22958/2020/522/JKr zedne

4. 8. 2020 stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

95.                     Dne 6. 8. 2020 umožnil Úřad navrhovateli nahlédnout do správního spisu vedeného

pod sp. zn. ÚOHS-S0023,S0038/2020/VZ.

96.                     Dne 11. 8. 2020 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne.

Vyjádření k podkladům

97.                     Navrhovatel   uvádí,   že   ve   vztahu   k podkladům   shromážděným   před    rozhodnutími    o rozkladech sp. zn. ÚOHS-R0064/2020/VZ a sp. zn. ÚOHS-R0059/2020/VZ odkazuje na své vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 5. 3. 2020.

98.                     Dále se navrhovatel vyjadřuje k rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-131 ze dne 27. 5. 2020, a to v tom smyslu, že uvedený rozsudek nemá vliv na důvodnost návrhu navrhovatele. Navrhovatel má s odkazem na shrnutí podstaty návrhu navrhovatele uvedené v rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-17293/2020/321/HBa ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. ÚOHS-R0064/2020/VZ, za nepochybné, že jeho návrh je srozumitelný a jeho návrhové námitky přezkoumatelné a relevantní bez ohledu na uvedený rozsudek.

99.                     Navrhovatel dále ve zkratce rekapituluje předmětné správní řízení v návaznosti na citované rozhodnutí předsedy Úřadu, resp. učiněné úkony Úřadu a zadavatele v rámci tohoto správního řízení.

100.              Navrhovatel poukazuje na to, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne 13. 7. 2020 neposkytl úplné vyjádření, které si od něj Úřad vyžádal. Dle navrhovatele se zadavatel omezil na odkazy na v minulosti přijatá usnesení, neuvedl, ve vztahu k jakým subjektům jedná, a nezmínil jednání  či  korespondenci   se   společností   ČSAD   Česká   Lípa,   ačkoliv   dle   navrhovatele z veřejně dostupných informací (navrhovatel odkazuje na článek „Liberecký kraj chce svého dopravce,  zvažuje  koupi  ČSAD   Liberec“  ze  dne  31  5.  2017),  i  z  formulace  usnesení   č. 225/20/ZK a z vyjádření zadavatele plyne, že k takovým jednáním došlo a nadále dochází.

101.              Z obnovení jednání zadavatele s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa navrhovatel dovozuje, že potřebné „zázemí“ společnosti Autobusy LK hodlá zadavatel zajistit nabytím majetkové účasti ve společnosti ČSAD Česká Lípa, resp. ve společnosti BUSCONNECT s.r.o., IČO 09084169, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „BUSCONNECT“), na kterou přešla část závodu společnosti ČSAD Česká Lípa při nedávno uskutečněné přeměně této společnosti.

102.              Navrhovatel dále podotýká, že usnesením č. 340/18/ZK ze dne 28. 8. 2018 Zastupitelstvo Libereckého  kraje  rozhodlo  o  zajištění  dopravní  obslužnosti  v  oblasti  Liberecko  sever a   Liberecko   jih  od   1.  1.  2020  prostřednictvím   Autobusů  LK  postupem  dle  zákona. V této souvislosti navrhovatel opakuje, že Oznámení předběžných informací nespecifikuje, podle jakého předpisu zadavatel postupuje nebo postupovat hodlá a zadavatele nezavazuje  k postupu dle ZVS. Z žádného podkladu  rozhodnutí  dle  názoru  navrhovatele  nevyplývá, zda zadavatel postupuje podle ZVS a zda tak činí oprávněně.

103.              Podle navrhovatele hrozí, že nabytí majetkové účasti zadavatele ve společnosti ČSAD Česká Lípa bude mít obdobné důsledky, které navrhovatel shledává v případě již uskutečněného nabytí majetkové účasti zadavatele ve společnosti ČSAD Liberec prostřednictvím společnosti Autobusy LK, a to poskytování služeb za ceny vyšší v porovnání s cenami služeb poskytovanými jinými dopravci a další náklady zadavatele, což dle navrhovatele neznamená úsporu, nýbrž nevýhodnou transakci vedoucí k poškozování veřejných rozpočtů.

104.              Navrhovatel navrhuje doplnění podkladů rozhodnutí o označené důkazy.1

105.              Navrhovatelseshodnějakov návrhu domáhá, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření

v podobě zákazu zadat mimo zadávací řízení společnosti Autobusy LK veřejnou zakázku spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipska od data celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, na dalších 10 let a dále aby zrušil Oznámení předběžných informací.

Další průběh správního řízení

106.              Od zadavatele Úřad ve stanovené lhůtě ani později v průběhu správního řízení žádné vyjádření neobdržel.

 

VI.           ZÁVĚRY ÚŘADU

Relevantní ustanovení zákona

107.              Dle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 zákona.

108.              Dle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

109.              Dle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

110.              Dle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

111.              Dle § 11 odst. 1 zákona se za zadání veřejné zakázky nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky,

b)  v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a

c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

112.              Dle § 11 odst. 2 zákona veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby. K takovému ovládání může docházet i ze strany jiné právnické osoby, která je sama týmž veřejným zadavatelem ovládána obdobně jako jeho vnitřní organizační jednotka.

113.              Dle § 248 odst. 1 zákona Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, přikterém

a)  rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním postupu postupoval v souladu s tímto zákonem,

b)   rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem,

c)  ukládá nápravná opatření,

d)  rozhoduje o návrhu podle § 267 zákona,

e)    kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek s tímto zákonem.

114.              Dle § 250 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu s tímto zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a)  zadávacím podmínkám,

b)  dobrovolnému oznámení,

c)  vyloučení účastníka zadávacího řízení,

d)  rozhodnutí o výběru dodavatele,

e)  volbě druhu zadávacího řízení, nebo

f)  postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

115.              Dle § 253 zákona je náležitostí návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, uvedení plnění, které zadavatel hodlá mimo zadávací řízení pořídit, a postupu, kterým zadavatel hodlá předmětné plnění pořídit.

116.              Dle § 263 odst. 7 zákona Úřad zadavateli zakáže pokračovat v návrhem napadeném postupu, pokud v řízení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, zjistí, že postup zadavatele je v rozporu s tímto zákonem nebo jej obchází.

117.              Dle § 265 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona.

Relevantní ustanovení dalších právních předpisů

118.              Dle § 3 odst. 1 ZVS kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením.

119.              Dle § 8 odst.1 ZVS pro zajištění dopravnío bslužnosti mohou stát, kraje a obce (dále jen

„objednatel“) poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících samy, nebo uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci, kteří jsou provozovateli dopravy podle jiných právních předpisů.

120.              Dle § 8 odst. 2 ZVS musí dopravce nejpozději ke dni nabytí účinnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

a)  mít přidělenou  kapacitu  dopravní  cesty,  osvědčení  dopravce  a  uzavřenou  smlouvu  o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy, jedná-li se o dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě,

b)  mít licenci a schválený jízdní řád, jedná-li se o dopravce veveřejné linkové dopravě,

a dále osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě, jedná-li se o dopravce v městské autobusové dopravě,

c) mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování veřejných služeb v přepravě cestujících podle přidělené kapacity dopravní cesty nebo schváleného jízdního řádu,

d) být způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem o silniční dopravě a zákonem o dráhách a

e) splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, včetně standardů pro přepravu osob   s omezenou schopností pohybu a orientace.

121.              Dle § 8 odst. 3 ZVS pokud objednatel poskytuje veřejné služby v přepravě cestujících sám, musí požadavky podle odstavce 2 splnit nejpozději ke dni zahájení poskytování veřejných služeb.

122.              Dle § 9 odst. 1 ZVS může objednatel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie uzavřít  smlouvu  o  veřejných  službách  v  přepravě  cestujících  s  dopravcem  vybraným    na základě nabídkového řízení. Jsou-li splněny podmínky § 18 ZVS, může objednatel uzavřít smlouvu s dopravcem přímým zadáním.

123.              Dle § 18 ZVS pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem, který má zajišťovat

a)  veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální,

b)  veřejné služby v mimořádné situaci podle § 22 ZVS,

c)  veřejné služby, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise Evropské unie, nebo

d)  veřejné služby jako vnitřní provozovatel, je-li objednatelem kraj nebo obec.

124.              Dle § 19 odst. 1 ZVS nejpozději 1 rok před zahájením nabídkového řízení nebo před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) ZVS uveřejní objednatel informace o svém rozhodnutí uzavřít smlouvu

o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak.

125.              Dle § 19 odst. 2 ZVS v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) ZVS je objednatel povinen nejpozději 2 měsíce před jejím uzavřením zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o

a)  identifikačních údajích dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena,

b)   předpokládané průměrné roční hodnotě veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) ZVS, a

c)  předpokládaném rozsahu veřejných služeb.

126.              Dle § 19 odst. 3 ZVS osoba, která má zájem o uzavření stejné smlouvy o veřejných službách přímým zadáním a které v důsledku porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie postupem objednatele hrozí nebo vznikla újma na jejích právech, může podat písemně zdůvodněné námitky objednateli do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 2.

127.              Dle § 19 odst. 4 ZVS musí v námitkách stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu objednatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Na způsob vyřízení námitek a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí § 245 a 246 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.

128.              Dle § 21 odst. 1 ZVS při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové se § 9 až 20 ZVS použijí v případech, kdy

a)  cestující platí dopravci jízdné,

b)   dopravci je uděleno výlučné právo nebo poskytována za předem sjednaných podmínek z veřejných rozpočtů kompenzace a

c)     kompenzace nevylučuje obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

129.              Dle § 21 odst. 2 ZVS nejsou-li splněny podmínky podle § 21 odst. 1 ZVS, použije se na výběr dopravce ve veřejné linkové dopravě a na dráze tramvajové zákon o zadávání veřejných zakázek.

130.              Podle bodu 29 preambule nařízení 1370/2007 uvažují-li příslušné orgány o uzavření smluv

o veřejných službách, s výjimkou mimořádných opatření a smluv týkajících se malých vzdáleností, měly by přijmout opatření nezbytná k zveřejnění této skutečnosti nejméně jeden rok předem, aby mohli případní provozovatelé veřejných služeb zareagovat.

131.              Dle čl. 2 písm. h) nařízení 1370/2007 se pro účely tohoto nařízení rozumí „přímým uzavřením smlouvy“ uzavření smlouvy o veřejných službách se stanoveným provozovatelem veřejných služeb bez jakéhokoli předchozího nabídkového řízení.

132.              Dle čl. 2 písm. j) nařízení 1370/2007 se pro účely tohoto nařízení rozumí „vnitřním provozovatelem“ právně samostatný subjekt, nad kterým vykonává příslušný místní orgán, nebo v případě skupiny přinejmenším jeden příslušný místní orgán, kontrolu podobnou té, kterou vykonává nad svými vlastními útvary.

133.              Dle čl. 5  odst. 1  nařízení  1370/2007  se  smlouvy  o veřejných  službách  uzavírají  v souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením. Zakázky na služby nebo veřejné zakázky na služby, jak jsou definovány ve směrnici 2004/17/ES nebo ve směrnici 2004/18/ES, v přepravě cestujících autobusem či tramvají se však zadávají v souladu s postupy stanovenými podle uvedených směrnic, pokud tyto smlouvy nemají podobu koncesí na služby, jak jsou definovány v uvedených směrnicích. Mají-li být smlouvy uzavřeny v souladu se směrnicemi 2004/17/ES nebo 2004/18/ES, nepoužijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku.

134.              Dle čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007 není-li to vnitrostátním právem zakázáno, může kterýkoli příslušný místní orgán, bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný orgán nebo skupinu orgánů poskytujících integrované veřejné služby v přepravě cestujících, rozhodnout o tom,  že bude veřejné služby v přepravě cestujících poskytovat sám, nebo že uzavře smlouvu

o veřejných službách přímo s právně samostatným subjektem, nad kterým vykonává příslušný místní orgán, nebo v případě skupiny přinejmenším jeden příslušný místní orgán, kontrolu podobnou té, kterou vykonává nad svými vlastními útvary. Pokud příslušný místní orgán vydá takové rozhodnutí, platí následující:

a)  za účelem určení, zda příslušný místní orgán vykonává takovou kontrolu, je třeba vzít       v úvahu faktory jako míra zastoupení ve správních, řídících nebo dozorčích orgánech, související upřesnění ve stanovách, vlastnictví, skutečný vliv a kontrola nad strategickými rozhodnutími a jednotlivými rozhodnutími v rámci řízení. V souladu s právem Společenství není stoprocentní vlastnictví příslušným orgánem veřejné  správy,  zejména v případě partnerství veřejného a soukromého sektoru, nezbytnou podmínkou  určení,  že jde o kontrolu ve smyslu tohoto odstavce, převažuje-li veřejný vliv a může-li být kontrola určena podle jinéhohlediska;

b)  podmínkou pro použití tohoto odstavce je, že vnitřní provozovatel a všechny subjekty, které  tento  provozovatel  může  byť  i minimálně  ovlivňovat,  vykonává  svou  činnost  ve veřejné přepravě cestujících na území v působnosti příslušného místního orgánu, bez ohledu na jakékoli vnější linky nebo jiné vedlejší části dané činnosti zasahující do území   v působnosti sousedních příslušných místních orgánů, a neúčastní se nabídkových řízení týkajících se poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících organizovaných mimo území v působnosti příslušného místního orgánu;

c)  bez ohledu na písmeno b) se vnitřní provozovatel může účastnit spravedlivých nabídkových řízení dva roky před skončením s ním přímo uzavřené smlouvy o veřejných službách  za podmínky,  že  bylo  přijato  konečné  rozhodnutí  podřídit  veřejné  služby    v přepravě cestujících zahrnuté ve smlouvě s vnitřním provozovatelem spravedlivému nabídkovému řízení a s vnitřním provozovatelem nebyla přímo uzavřena žádná jiná smlouva o veřejných službách;

d)  v případě neexistence příslušného místního orgánu se písmena a), b) a c) použijí na vnitrostátní orgán ve prospěch územní oblasti, která není celostátní, za podmínky, že se vnitřní provozovatel neúčastní nabídkových řízení týkajících se poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících organizovaných mimo oblast, pro kterou byla smlouva

o veřejných službách uzavřena;

e)  pokud přichází v úvahu využití subdodávek podle čl. 4 odst. 7, je vnitřní provozovatel povinen poskytovat převážnou část veřejných služeb v přepravě cestujících sám.

135.              Podle čl. 7 odst. 2 nařízení musí každý příslušný orgán přijmout nezbytná opatření s cílem nejpozději jeden rok před zahájením nabídkového řízení nebo jeden rok před přímým uzavřením smlouvy zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie alespoň tyto informace:

a)      název a adresa příslušného orgánu;

b)      typ plánovanýchsmluv;

c)      služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují.

Příslušné  orgány   mohou   rozhodnout,  že  nezveřejní  tyto   informace,  pokud  se  smlouva

o veřejných   službách  týká   poskytování  méně  než  50   000   kilometrů   veřejných   služeb

v přepravě cestujících ročně.

Pokud se tyto informace po zveřejnění změní, zveřejní příslušný orgán co nejdříve opravu. Touto opravou nesmí být dotčeno datum přímého uzavření smlouvy nebo zahájení nabídkového řízení.

Tento odstavec se nepoužije na čl. 5 odst. 5 nařízení 1370/2007.

Zjištěné skutečnosti

136.              Z výpisu usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 10.2019

mimo jiné vyplývá, že Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 463/19/ZK (dále jen

„usnesení č. 463/19/ZK“) »po projednání bere na vědomí materiál „Návrh postupu vč. reálného harmonogramu přípravy vedoucí k zajištění dopr. obslužnosti oblasti Českolipska vnitřním dopravcem“, schvaluje záměr zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele společnosti Autobusy LK, (...), s předpokladem plnění od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020 (nejpozději od termínu celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2021) a ukládá a) (…), náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit zpracování aktualizace vybrané části Analýzy potřeb pro zahájení činnosti ve věci zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele – společnosti Autobusy LK, s r.o., b) (...), náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit zveřejnění Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku Evropské Unie, jehož předmětem bude zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem – společností Autobusy LK, (...) s předpokladem plnění od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020.«

137.              V důvodové zprávě k usnesení č. 463/19/ZK je mimo jiné uvedeno: »V červnu 2018 byla předložena a projednána Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK zpracovaná společností Autobusy LK, s. r. o. (dále jen „Analýza“). Následně byla v srpnu 2018 tato Analýza doplněna  o  předpokládané  náklady  na  zajištění  dopravní  obslužnosti  Liberecka  a Českolipska s výhledem na období 10 let od r. 2020 (dále jen Doplnění), a to formou zřízení dopravce na ‚zelené louceʹ nebo odkupem stávajícího dopravce. (…) Závěr z tohoto doplnění potvrzoval výhodnější variantu formou odkupu stávajícího dopravce. (…) Předkládaný materiál navazuje  na  Analýzu  a  její  Doplnění  se  zvolenou  strategií  dalšího  postupu,  resp. zabývá se konkrétními, zejména právními kroky za účelem stanovení očekávaného časového horizontu naplnění zvoleného postupu. Důvody zvolení strategie zajištění dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem formou odkupu stávajícího dopravce lze spatřovat nejen        s ohledem na ekonomické a organizační faktory, ale zejména z důvodu eliminace možných rizik ve věci zajištění dopravní obslužnosti celého Libereckého kraje. Hodnota nakoupené společnosti je pak zejména závislá na počtu vozidel. (…) V předkládaném materiálu jsou popsány a v časovém sledu uvedeny nutné kroky k právnímu naplnění a dokončení transakce nákupu části závodu ČSAD Česká Lípa a.s. (…) S ohledem na roční uveřejňovací povinnost        v Úředním věstníku Evropské komise je k odsouhlasení předložen záměr zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele společnosti Autobusy LK, s.r.o., s předpokladem plnění od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020 (nejpozději od termínu celostátní změny jízdních řádů v prosinci2021).«

138.              V kapitole A. „Předpoklady“ materiálu „Návrh postupu vč. reálného harmonogramu přípravy vedoucí k zajištění dopr. obslužnosti oblasti Českolipska vnitřním dopravcem“ ze dne 9. 9. 2019 (dále jen „materiál Návrh postupu“) je uvedeno, že: „Základním předpokladem je existence vnitřního dopravce, který bude schopen dopravní obslužnost v oblasti Českolipska zajistit jak legislativně, technicky tak organizačně. Za tímto účelem byla v únoru 2018 založena Libereckým krajem společnost AUTOBUSY LK,[ ]s.r.o., která je jejím 100% vlastnictvím. Tato společnost se v průběhu roku 2018 stala majoritním akcionářem dopravce ČSAD Liberec, a.s., jehož prostřednictvím bude v rámci přímého zadání realizována od r. 2020 také dopravní obslužnost v oblasti Liberecka. Z předcházejících materiálů a jednání byla pro další oblast Libereckého kraje – Českolipsko navržena a doporučena varianta odkupu části závodu stávajícího dopravce jako efektivní a nejméně riziková pro realizaci zvoleného záměru. Níže uvedený postup tedy předpokládá soulad a uzavření kupní smlouvy na část závodu mezi stávajícím dopravcem v dané oblasti ČSAD Česká Lípa, a.s. a zmíněným dopravcem ČSAD Liberec, a.s., který je ovládán krajskou společností AUTOBUSY LK, s.r.o.“

139.              V kapitole A2. „Veřejnoprávní aspekty – zákon o zadávání veřejných zakázek|Zapojení orgánů obcí/kraje“ materiálu Návrh postupu je  uvedeno,  že  „Společnost  ČSAD  Liberec,  nad kterou vykonávají přímo nebo nepřímo dominantní vliv územní samosprávní celky, je při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací povinna postupovat v souladu s pravidly pro zadávání sektorových veřejných zakázek dle § 151 a násl. zákona (...). Jelikož podle rozhodnutí ÚOHS sp. zn. ÚOHS-R0057/2018/VZ ze dne 25. 6. 2018 je nutno také převod podílu nebo (části) závodu nutné  považovat  za  veřejnou  zakázku  na  dodávky,  je zřejmé, že pakliže bude hodnota transakce přesahovat limit pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku (tj. 11.915.000,- Kč), bude společnost ČSAD Liberec povinna při převodu části závodu postupovat v režimu ZZVZ.“

140.              V článku 13.2 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/5467/2019, kterou dne 9. 12. 2019 uzavřel zadavatel jako objednatel se společností ČSAD Česká Lípa jako dopravcem, je k době trvání předmětné smlouvy uvedeno: „Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu trvání Mimořádné situace, nejpozději však na dobu do 11. 12. 2021. Doba trvání  Mimořádné situace a této Smlouvy končí uplynutím dne předcházejícího dni, kdy dojde k zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě v Oblasti Západ, a to na základě smlouvy Objednatele s novým dopravcem, vybraným pro Oblast Západ v zadávacím řízení podle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo postupem dle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek   či v nabídkovém řízení dle § 10 a násl. Zákona o veřejných službách, popř. na základě přímého zadání dle § 18 Zákona o veřejných službách či jiným způsobem v souladu s právními předpisy.“

141.              Z výpisu usnesení z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 2. 2020 mimo jiné vyplývá, že Rada Libereckého kraje usnesením č. 243/20/RK v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK po projednání rozhodla o změně zakladatelské listiny společnosti Autobusy LK spočívající mimo jiné v doplnění předmětu podnikání uvedené společnosti o bod „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

142.              V zápisu č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 6. 2020 je k bodu 83.

(187) »Postup Libereckého kraje k zajištění linkové autobusové dopravy v oblasti „Západ“ – Českolipsko v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-131« uvedeno mimo jiné: „Ing. Kříž se dotázal na možné varianty řešení ohledně odkupu akcií.

M. Půta uvedl, že existuje několik variant, ale konkrétní  postup  není  prozatím  stanoven. Ing. Sviták sdělil, že konečná forma není stanovena.“ Po projednání uvedeného bodu programu,   Rada   Libereckého   kraje   usnesením   č.    979/20/RK   (dále   jen   „usnesení    č. 979/20/RK“)  vzala »na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31  Af 70/2018-131    o  žalobě   proti   rozhodnutí   předsedy   Úřadu   pro   ochranu    hospodářské   soutěžez dne 25. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0057/2018/VZ-18785/2018/323/Ebr, souhlasí s dalším postupem dle usnesení  zastupitelstva  kraje  č.  463/19/ZK  ze  dne  22.  10.  2019  a  s obnovením  jednání  s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa, a.s. a ukládá (...) náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit postup Libereckého kraje k zajištění linkové autobusové dopravy v oblasti „Západ“ – Českolipsko v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-131 ke schválení zastupitelstvu kraje.«

143.              Z výpisu usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 6. 2020

mimo jiné vyplývá, že Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 225/20/ZK (dále jen

„usnesení č. 225/20/ZK“)  »po projednání bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně   č. j. 31 Af 70/2018-131 o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z dne 25. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0057/2018/VZ-18785/2018/323/Ebr, schvaluje další postup dle usnesení zastupitelstva kraje č. 463/19/ZK ze dne 22. 10. 2019 a s obnovením jednání s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa, a.s. a ukládá (...) náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, informovat zastupitelstvo kraj o dalším postupu Libereckého kraje k zajištění linkové autobusové dopravy v oblasti „Západ“ – Českolipsko.«

144.              Náhledem do veřejné části Živnostenského rejstříku Úřad zjistil, že společnost Autobusy LK má živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“, u kterého je uveden druh živnosti „Koncesovaná“, vznik oprávnění „06. 02. 2020“ a doba platnosti oprávnění „na dobu neurčitou“.

Právní posouzení

145.              Předmětem uvedeného správního řízení je posouzení souladu úkonů zadavatele se zákonem. Mezi účastníky správního řízení je sporná otázka, zda se zadavatel svým jednáním, kdy hodlá zadat zakázku na dopravní obslužnost v oblasti Českolipska ode dne celostátní změny  jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, a to přímým zadáním svému vnitřnímu dopravci mimo zadávací řízení, dopouští obcházení zákona a zda s tím související celkový komplex jednání zadavatele je či není v rozporu s § 6 ZZVZ, zejména pak se zásadou transparentnosti. V této souvislosti  navrhovatel  poukazuje  na  několik  dílčích  aspektů  jednání  zadavatele,  a to na   údajné   obsahové   vady   Oznámení    předběžných    informací,    na    skutečnost, že společnost Autobusy LK údajně není způsobilá být vnitřním dopravcem, na údajné snížení hodnoty společnosti ČSAD Česká Lípa uveřejněním Oznámení předběžných informací a na to, že zadavatel jedná pouze s jedním potenciálnímd odavatelem.

146.              Úřad se tedy bude dále zabývat tím, zda zadavatel postupuje mimo režim zákona a zda tak zadavatel  činí   v souladu   se   zákonem,   resp.   zda   zákon   svým   postupem   neobchází   a neporušuje zásady zadávání veřejných zakázek, zejména zásadu transparentnosti. Úřad se při posouzení postupu zadavatele bude zabývat i navrhovatelem tvrzenými dílčími aspekty jednání zadavatele.

147.              Podstata návrhu míří proti postupu zadavatele směřujícímu k přímému zadání veřejné zakázky vnitřnímu dopravci mimo zadávací řízení, neboť takovýto postup zadavatele je dle navrhovatele obcházením zákona. Navrhovatel ve svém návrhu požaduje, aby Úřad zakázal zadat veřejnou zakázku spočívající v přepravě cestujících v autobusové dopravě v oblasti Českolipska ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020, resp. 2021, mimo zadávací řízení společnosti Autobusy LK a aby Úřad zrušil související Oznámení předběžných informací. Dle Úřadu se tak navrhovatel domáhá, aby si zadavatel dopravce ve veřejné linkové dopravě pro zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko zajistil v zadávacím řízení dle zákona.

148.              Úřad  předně  uvádí,  že  obce  a  kraje  zajišťují  dopravní  obslužnost  veřejnými  službami     v přepravě cestujících. Aktuální právní úprava však neurčuje těmto zadavatelům, resp. objednatelům pouze  jediný pevně stanovený postup, na základě  kterého by  mohli uzavřít   s vybraným dopravcem  smlouvu  o  veřejných  službách  v přepravě  cestujících.  Zadavateli  v souladu s čl. 5  odst.  1  nařízení  1370/2007  náleží  volba  mezi  postupem  podle  zákona  či podle ZVS. Podle ZVS se postupuje v případě, kdy cestující platí dopravci jízdné, dopravci je poskytována za předem sjednaných podmínek z veřejných rozpočtů kompenzace a hrazená kompenzace nevylučuje obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného (viz ktomu

§ 21 ZVS). Pokud uvedené podmínky nejsou splněny a na dopravce není přenášené riziko spojené s tržbami, pak se pro výběr dopravce použije zákon. V případě, že se zadavatel rozhodne postupovat dle zákona, může zvolit postup prostřednictvím některého z v úvahu připadajících druhů zadávacího řízení, či v případě, kdy ovládá právnickou osobu, která vykonává předmětné služby či dodává zboží a splňuje podmínky dle zákona, může uzavřít smlouvu přímo v rámci vertikální spolupráce dle § 11 zákona. Pokud zvolí zadavatel postup dle ZVS, může ekvivalentně zahájit nabídkové řízení dle § 10 ZVS či přímým zadáním dle § 18 ZVS, v tomto případě dle písmene d), uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s vnitřním provozovatelem, a to opět za předpokladu, že zadavatel (v ZVS označován jako objednatel) i vnitřní provozovatel splňují zákonné požadavky.

149.              Úřad k tomu uvádí, že samotný postup zadavatele spočívající v tom, že pro výběr dopravce na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko použije jiný v úvahu připadající zákonem (zde ZVS) předvídaný způsob (tj. nabídkové řízení nebo přímé zadání dle ZVS), nelze označit jako obcházení zákona (o zadávání veřejných zakázek), tedy jako postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky na dopravní obslužnost mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem. Právní úprava, resp. zákon (o zadávání veřejných zakázek) možnost postupovat dle ZVS nezapovídá.

150.              Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 463/19/ZK ze dne 22. 10. 2019 schválilo záměr zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele společnosti  Autobusy  LK   s   předpokladem   plnění   od   celostátní   změny   jízdních   řádů v prosinci 2020 (nejpozději od termínu celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2021).  Pokud jde o uzavření smlouvy s novým dopravcem, i současná smlouva na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ, tj. pro oblast Českolipsko, uzavřená dne 9. 12. 2019 mezi zadavatelem a společností ČSAD Česká Lípa, výslovně připouští vedle ostatních zákonných způsobů postupů dle zákona a ZVS rovněž variantu uzavření smlouvy na základě přímého zadání dle § 18 ZVS (viz čl.13.2 této smlouvy).

151.              Výše uvedenému odpovídá i Oznámení předběžných informací uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 12. 2020, ve kterém zadavatel navenek projevil svoji vůli postupovat určitým způsobem, a to právě uzavřením smlouvy přímým zadáním vnitřnímu provozovateli s odkazem na čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007. Z předmětného oznámení je zřejmé, že zadavatel hodlá zajistit dopravní obslužnost v oblasti Českolipsko veřejnou linkovou dopravou prostřednictvím svého vnitřního dopravce. Nad rámec povinných obsahových náležitostí zadavatel v předmětném oznámení identifikoval i subjekt, který by předběžně (nezávazně) měl být vnitřním dopravcem, tj. společnost Autobusy LK.

152.              Následně dne 9. 6. 2020 Rada Libereckého kraje usnesením č. 979/20/RK vzala na vědomí rozsudek  Krajského  soudu  v Brně č.  j.  31 Af 70/2018-131 ze dne 27. 5.  2020  a souhlasila  s dalším  postupem  dle   cit.   usnesení   Zastupitelstva   Libereckého   kraje   č.   463/19/ZK, tj. s uzavřením smlouvy přímým zadáním vnitřnímu  provozovateli společnosti Autobusy LK   a dále s obnovením jednání s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa.

153.              Dne 23. 6. 2020 vzalo na vědomí citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně také Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením usnesení č. 225/20/ZK a tímto usnesením rovněž schválilo    další   postup   dle   předchozího   usnesení   zastupitelstva   Libereckého   kraje    č. 463/19/ZK a obnovení jednání s akcionáři společnosti ČSAD Česká Lípa.

154.              Z uvedeného je  zřejmé,  že  zadavatel  hodlá  zajistit  dopravní  obslužnost  v daném  období v oblasti Českolipsko veřejnou linkovou dopravou prostřednictvím svého vnitřního dopravce, a to přímým zadáním společnosti Autobusy LK. Tuto skutečnost rovněž potvrzuje zadavatel   v dosavadních vyjádřeních učiněných v rámci tohoto správního řízení.

155.              Pokud jde o samotný způsob, kterým hodlá zadavatel postupovat při uzavření smlouvy, Úřad uvádí následující.

156.              Nic nenasvědčuje tomu, že by zadavatel hodlal zajistit dopravní obslužnost v oblasti Českolipsko formalizovaným postupem dle zákona, uzavřít smlouvu přímo v rámci vertikální spolupráce dle § 11 zákona nebo v nabídkovém řízení dle ZVS.

157.              V souvislosti    s informací    o    přímém     zadávání    vnitřnímu     provozovateli     zadavatel v předmětném  oznámení  uvedl   rovněž   odkaz   na   čl.   5   odst.   2   nařízení   1370/2007. Z uvedeného odkazu vyplývá,  že se zadavatel rozhodl postupovat  cestou  ZVS.  V případě,  že by se totiž zadavatel rozhodl jít cestou zákona, vylučovalo by to využití právě čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007 (srov. čl. 5 odst. 1 nařízení 1370/2007 in fine).

 

 

158.              Ostatně zadavatel ve svém vyjádření k rozkladu ze dne 3. 4. 2020 tento závěr Úřadu o volbě postupu dle ZVS sám nepřímo rovněž potvrdil, když vyjádřil souhlas se závěry a úvahami Úřadu uvedenými v původním rozhodnutí v S0023/2020/VZ (tj. mj. s bodem 85 předmětného rozhodnutí, ve  kterém  Úřad  dospěl  k závěru,  že  zadavatel  zvolil  postup  dle ZVS).

159.              Vzhledem k uvedeným skutečnostem dospěl Úřad  k dílčímu závěru, že zadavatel směřuje     k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním vnitřnímu dopravci, resp. provozovateli postupem dle ZVS.

160.              Aby mohl zadavatel postupovat avizovaným způsobem, tj. aby mohl dle § 18 písm. d) ZVS přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných službách s vnitřním provozovatelem, musí být splněny určité zákonem a nařízením 1370/2007 předvídané podmínky. Především nesmí být tento postup zakázán vnitrostátním právem. Dále, aby bylo možné hovořit o vnitřním dopravci, resp. vnitřnímu provozovateli ve smyslu čl. 2 písm. j) nařízení 1370/2007, musí být smlouva uzavřena s právně samostatným subjektem, nad  kterým  vykonává  zadavatel,  resp. objednatel, kontrolu. Tato kontrola může spočívat v míře zastoupení ve správních, řídících nebo dozorčích orgánech, související upřesnění ve stanovách, vlastnictví, skutečný vliv a kontrola nad strategickými rozhodnutími a jednotlivými rozhodnutími v rámci řízení, přičemž stoprocentní vlastnictví zadavatelem není podmínkou. Poslední povinností vyplývající z nařízení 1370/2007 je uveřejnění informací dle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení, případně dle § 19 odst. 1 ZVS. Sám dopravce pak musí splňovat podmínky dle § 8 odst. 2 ZVS, ovšem až ke dni účinnosti smlouvy.

161.              Z ustanovení § 18 písm. d) ZVS plyne, že přímé zadání vnitřnímu provozovateli je zákonem předvídáno za situace, že je objednatelem kraj či obec. Ustanovení dále obsahuje odkaz na čl. 2 písm. j) nařízení 1370/2007, ve kterém je definováno, koho je možné považovat za „vnitřního provozovatele“, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci tohoto odůvodnění.

162.              Zadavatel předběžně označil za budoucího vnitřního dopravce v oblasti Českolipsko společnost Autobusy LK.

163.              Dle výpisu z obchodního rejstříku je zřejmé, že společnost Autobusy LK je právně samostatným subjektem, přičemž jediným společníkem je právě zadavatel. Tento rovněž nad společností vykonává kontrolu, neboť vykonává působnost valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti a mj. si vyhradil právo schvalovat koncepci a hlavní směry rozvoje podnikatelské činnosti společnosti a její změny2. Společnost Autobusy LK tedy  splňuje definici vnitřního provozovatele dle nařízení 1370/2007. Další požadavky na vnitřního provozovatele stanovuje ZVS v § 8 odst. 2, ovšem tyto musí dopravce splňovat nejpozději ke dni  nabytí  účinnosti  smlouvy,   v tomto  případě  tedy   ke  dni  13. 12.  2020,  jak   vyplývá   z Oznámení  předběžných  informací.  Na  základě výše  uvedeného   tak  Úřad   konstatuje, že o společnosti Autobusy LK lze uvažovat jako o vnitřním provozovateli zadavatele.

164.              Pokud jde o tvrzení navrhovatele, že společnost Autobusy LK není způsobilá být vnitřním dopravcem, protože nedisponuje koncesí potřebnou k provozování silniční přepravy osob     a zároveň neprovozuje veřejné služby v přepravě cestujících, Úřadu vádí, že jak plyne ze Živnostenského rejstříku, společnost Autobusy LK v současnosti již má živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. Úřad nemá indicie o tom, že by společnost Autobusy LK nemohla ke dni účinnosti předmětné smlouvy splňovat všechny podmínky vyžadované ZVS. Pokud jde o navrhovatelem tvrzenou podmínku provozování veřejných služeb v přepravě cestujících, Úřad uvádí, že z nařízení 1370/2007 ani ze ZVS neplyne podmínka, aby budoucí vnitřní dopravce již nyní veřejné služby v přepravě cestujících provozoval.

165.              Pokud jde o podmínku dle § 8 odst. 2 písm. c) ZVS mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování veřejných služeb v přepravě cestujících podle přidělené kapacity dopravní cesty nebo schváleného jízdního řádu, tuto podmínku si může společnost Autobusy LK zajistit sama nebo prostřednictvím nabytí majetkového podílu (akcií) nebo závodu  nebo  jeho  části  stávajícího  dopravce  společnosti  ČSAD  Česká  Lípa  (vzhledem   ke schválenému obnovení jednání s akcionáři této společnosti) nebo jiného dopravce.

166.              Zadavatel sám uvádí, že s ohledem na § 8 odst. 3 ZVS má dostatek času pro splnění podmínek dle § 8 odst. 2 ZVS. Podle vyjádření zadavatele si společnost Autobusy LK zajišťuje provozní kapacity, aby mohla smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících řádně plnit. Zadavatel připouští, že jednou ze zvažovaných možností, jak si společnost Autobusy LK zajistí provozní kapacity, je nákup existujícího dopravce, resp. uvádí, že „v koordinaci se společností Autobusy LK zvažuje několik různých variant, mimo jiné i zajištění případných dalších nezbytných provozních kapacit na trhu, resp. taktéž nabytí a využití kapacit již existující dopravní společnosti.“ Přesný způsob zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících je dle zadavatele předmětem obnovených jednání a interních rozhodovacích procesů zadavatele. Zadavatel doposud nenabyl majetkovou účast v existujícím dopravci (ČSAD Česká Lípa či jiném), sám a ani prostřednictvím jím ovládané společnosti.

167.              K tomu Úřad uvádí, že není v rozporu se zákonem ani není jeho obcházením, aby si sám zadavatel, popř. společnost Autobusy LK, pořídil akcie, závod nebo jeho část existujícího dopravce, např. právě společnosti ČSAD Česká Lípa. Na uvedeném nemění nic ani  skutečnost, že by se tak stalo za účelem následného přímého zadání zakázky na dopravní obslužnost vnitřnímu dopravci zadavatele. Obecně vzato zadavatelům nelze odepřít možnost vytvářet si legální cestou předpoklady (zde pořízením akcií, závodu nebo jeho části existujícího dopravce) pro plnění svých legitimních a legálních záměrů, kterým zajišťování služeb prostřednictvím vnitřního dopravce bezesporu je. Pro úplnost Úřad uvádí, že při případném  pořízení  akcií,  závodu  nebo  jeho   části   existujícího   dopravce   by   kupující (tj. zadavatel) nebyl povinen postupovat dle zákona, neboť pořízení takového plnění nepodléhá zákonu, což vyplývá ze závěrů  vyjádřených Krajským soudem v Brně v rozsudku  č. j. 31 Af 70/2018-131 ze dne 27. 5. 2020 [podle cit. rozsudku nabytí akcií a koupě (části) závodu nelze považovat za veřejnou zakázku na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona].

168.              Úřad se dále zabýval tvrzenými vadami předmětného oznámení. Oznámení předběžných informací je dle navrhovatele neúplné a neurčité, protože neobsahuje popis a množství služeb ani specifikaci zadavatelových  potřeb  a požadavků  ve vztahu  k zakázce  na dopravu a typ smlouvy, kterou hodlá zadavatel uzavřít (zejména zda se jednat o tzv. „netto“ smlouvu s povahou koncese podle ZVS nebo tzv. „brutto“ smlouvu uzavíranou mimo režim ZVS), a nesplňuje tak náležitosti dle nařízení 1370/2007.

169.              Úřad k tomu  uvádí,  že  minimální  rozsah  uveřejňovaných  informací,  jež    být  obsažen v oznámení  dle  §   19  odst.  1   ZVS,   nestanovuje   ZVS,   ale   tyto   jsou  stanoveny  přímo  v nařízení 1370/2007 v čl. 7 odst. 2 jako název a adresa příslušného orgánu, typ plánovaných smluv a dále služby a oblasti, na něž se smlouvy vztahují.

170.              Objednatel veřejných služeb v přepravě cestujících musí tedy minimálně zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie svou identifikaci, dále musí zveřejnit, jaký typ smlouvy hodlá uzavřít, o jaké veřejné služby se jedná, včetně oblasti, kde budou služby poskytovány. Informace, které objednatel veřejných služeb v přepravě cestujících zveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie, však mohou doznat (kromě data přímého uzavření smlouvy, resp. data zahájení nabídkového řízení) změn. Smyslem předběžného oznámení je tak zveřejnění úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách, aby případní provozovatelé veřejných služeb mohli zareagovat (viz bod 29 Preambule nařízení 1370/2007). Konkrétní „finální" vymezení (zejm. identifikace údajů  o  dopravci  a  předpokládaný  rozsah  služeb)  je  pak obsaženo  až v oznámení dle § 19 odst. 2 ZVZ, které je zveřejňováno 2 měsíce před uzavřením smlouvy

o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) ZVS.

171.              Úřad se proto zabýval otázkou, zda jsou v předmětném Oznámení předběžných informací tyto informace obsaženy. Úřad zjistil, že název a adresa zadavatele jako příslušného orgánu je uvedena v čl. 1.1) Oznámení předběžných informací, a to v dostatečném rozsahu (název, IČO, adresa), což ostatně nerozporuje ani navrhovatel v návrhu.

172.              Další informací, jež má být dle nařízení 1370/2007 v oznámení uvedena, je typ plánovaných smluv. Otázkou toho,  co  je  míněno  „typem  smlouvy“,  se  zabýval  Soudní  dvůr  EU  např. v rozsudku ze dne 20. 9. 2018 ve věci C-518/17, ve kterém je v bodě 64 uvedeno: „Pokud jde o zásadu efektivity, je třeba uvést, že právo, které vyplývá pro hospodářské subjekty z čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1370/2007, má za cíl, jak v podstatě uvádí bod 29 jeho odůvodněni jednak umožnit hospodářským subjektům, aby reagovaly na záměry veřejného zadavatele či zadavatele, zejména na typ plánovaných smluv, jež hodlá zadávající subjekt  využít (nabídkové řízení nebo přímé uzavření smlouvy), a jednak má poskytnout hospodářským subjektům čas, aby se na nabídkové řízení připravily.“ Z uvedeného tak vyplývá, že pro uvedení informace dle čl. 7 odst. 2 písm. b) nařízení 1370/2007 je třeba toliko vymezit, zda objednatel hodlá uzavřít smlouvu v nabídkovém řízení či přímým zadáním. V oznámení je několikrát uvedeno, že objednatel hodlá uzavřít smlouvu přímým zadáním vnitřnímu provozovateli (resp. dopravci), a to v čl. II.2.4) a IV.l). Úřad toto s ohledem na výše uvedené považuje za dostatečné vymezení typu smlouvy dle čl. 7 odst.2 písm. b) nařízení 1370/2007.

173.              Dále mají být dle nařízení 1370/2007 v oznámení uvedeny služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují. Tyto pak musí být (s ohledem na smysl předběžného oznámení) uvedeny rovněž v takové míře podrobnosti, aby uvedené informace umožňovaly případným provozovatelům veřejných služeb „zareagovat“ (viz k tomu bod 29 preambule nařízení 1370/2007). Reakcí na samotné předběžné oznámení však v případě plánovaného uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 ZVS  nemůže být podání námitek proti tomuto oznámení (neboť námitky lze dle § 19 odst. 3 ZVS podat až proti oznámení dle § 19 odst. 2 ZVS). V takovém případě se tedy jedná toliko o včasné upozornění na to, že se v budoucnu bude uzavírat smlouva přímým zadáním. Jedinou představitelnou „reakcí“ tak obecně může být to, že dopravci „zpozorní“ a budou sledovat úřední desku objednatele, aby se mohli bezodkladně seznámit s obsahem oznámení dle § 19 odst. 2 ZVZ.

174.              V šetřené situaci, kdy z oznámení vyplývá, že se jedná o přímé zadání vnitřnímu provozovateli (dopravci), a tedy všichni dopravci vědí, že o zajištění těchto veřejných služeb nebude probíhat soutěž, pak nemá smysl klást na vymezení požadovaných služeb (co do uvedení podrobností např. o rozsahu služeb) v předběžném oznámení žádné přehnané požadavky.

175.              Jako  služby a oblasti, na  něž se smlouva vztahuje, je v oznámení předběžných  informací      v čl. II.1.1) uvedeno „zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko“,   v čl. II.1.3) je  pak  uvedeno, že  se jedná  o služby autobusové dopravy  (městské/regionální) a v čl. II.2.3) je jako místo plnění uveden Liberecký kraj - oblast Českolipsko, s možným přesahem mezikrajských linek do Ústeckého a Středočeského kraje. Znovu jsou pak služby     a oblasti vymezeny v popisu zakázky v čl. II.2.4), kde objednatel mj. konstatuje, že hodlá uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové dopravě k zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou ve vymezené části Libereckého kraje - Českolipsko.

176.              Úřad    tak  za  to,  že  i  informace  dle  čl.  7  odst.  2  písm.  c)  nařízení  1370/2007  jsou  v oznámení     s ohledem   na  zvolený  způsob   uzavření  smlouvy   o  veřejných   službách   v přepravě cestujících – v dostatečném rozsahu obsaženy, o čemž ostatně svědčí i ta skutečnost, že i přes tvrzené nedostatky předmětného oznámení je z obsahu návrhu, resp. rovněž z obsahu námitek zřejmé, že navrhovatel byl schopen v dostatečné míře identifikovat konkrétní záměr zadavatele  (tj. že  poptávanými službami  je  zajištění autobusové dopravy  a konkrétní oblastí je oblast Českolipsko) a následně si posoudit jeho zákonnost (kdy navrhovatel dovodil, že zadavatel hodlá postupovat v rozporu se zákonem).

177.              V oznámení je rovněž uvedeno datum začátku poskytování služeb (13. 12. 2020), přičemž nejpozději k uvedenému datu pak musí být nepochybně uzavřena smlouva na zajištění dopravní obslužnosti.

178.              Úřad tak s ohledem na znění čl. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007, který vymezuje minimální rozsah informací, jež musí být obsaženy v oznámení dle § 19 odst. 1 ZVS, dospěl k závěru,    že navrhovatelem tvrzená povinnost uvádět informace, jako je popis a množství služeb, specifikace potřeb a požadavků ve vztahu k zakázce, typ smlouvy, který hodlá zadavatel, resp. objednatel uzavřít, kterým dle navrhovatele má být informace o tom, zda má jít o „netto“ smlouvu s povahou koncese v ZVS nebo „brutto“ smlouvu uzavíranou mimo režim ZVS, nemá oporu ve vnitrostátním právu ani v legislativě Evropské unie.

179.              Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že neshledal oznámení zadavatele neúplným ani

neurčitým, naopak jej shledal za souladné se ZVS i nařízením 1370/2007.

180.              Dále se Úřad zabýval námitkou navrhovatele směřující proti tvrzenému účelovému snížení hodnoty společnosti ČSAD Česká Lípa, kterého se měl zadavatel dopustit uveřejněním Oznámení předběžných informací.

181.              Dle Úřadu je případné snížení hodnoty společnosti ČSAD Česká Lípa z hlediska zákona, nařízení 1370/2007 a ZVS, a tedy i z hlediska rozhodnutí o podstatě návrhu navrhovatele irelevantní.

182.              Zadavatel má při splnění podmínek možnost postupovat přímým zadáním vnitřnímu provozovateli dle ZVS, může za tímto účelem i pořídit akcie, závod nebo část společnosti. Uvedené možnosti zadavatele nejsou nijak ovlivněny skutečností, zda uveřejnění Oznámení předběžných informací má nějaký vliv (například namítané snížení) na hodnotu společnosti ČSAD Česká Lípa (i kdyby zadavatel nebo společnost Autobusy LK akcie, závod nebo část této společnosti skutečně pořídil, což se stát nemusí, neboť to má být předmětem dalších jednání a interních rozhodovacích procesů). Uvedené možnosti zadavatele nejsou ovlivněny ani samotnou hodnotou této společnosti.

183.              Pokud jde o názor navrhovatele, že zadavateli bude v důsledku snížení hodnoty společnosti ČSAD Česká Lípa umožněno pořídit akcie či závod za hodnotu nižší, než za hodnotu, která by znamenala nutnost zahájit zadávací řízení za účelem nákupu akcií, Úřad uvádí, že bez ohledu na hodnotu tohoto plnění, pořízení tohoto plnění podle aktuální judikatury nepodléhá zákonu. Případné snížení hodnoty této společnosti tak nemá vliv na neexistenci povinnosti zadavatele postupovat při tomto nákupu v zadávacím řízení dle zákona.

184.              Pokud jde o názor navrhovatele, že celkový postup zadavatele je v rozporu s § 6 zákona, zejména pak se zásadou transparentnosti, kdy navrhovatel spatřuje tento rozpor v celkovém komplexu  jednání   zadavatele   popsaného   v rámci   návrhu   a   rovněž   ve   skutečnosti,  že zadavatel „jedná pouze s jedním potenciálním dodavatelem“, Úřad neshledal postup zadavatele za rozporný se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejm. zásadou transparentnosti. Úřad v prvé řadě odkazuje na již shora uvedené posouzení namítaného postupu zadavatele (a jeho dílčích aspektů), ke kterému se tato právní kvalifikace provedená navrhovatelem vztahuje. Úřad dále uvádí, že z dosavadních kroků zadavatele je patrný současný záměr  zadavatele  (ve  zkratce  vyjádřeno  uzavřít  smlouvu  o  veřejných  službách v přepravě cestujících s dopravcem přímým zadáním vnitřnímu provozovateli postupem dle ZVS), který jako přípustná alternativa postupu zadavatele při zajištění dopravní obslužnosti neodporuje zásadám zadávání veřejných zakázek ani tyto zásady neobchází.

185.              Postup zadavatele nečiní v tomto smyslu nezákonným ani dílčí aspekty jednání zadavatele, resp. jejich komplex, které uvedl navrhovatel v návrhu (zejména obsah Oznámení předběžných informací a to, že by zadavatel údajně jednal pouze s jedním potenciálním dodavatelem), jsou tyto dílčí aspekty posuzovány izolovaně nebo ve vzájemné souvislosti.

186.              Úřad nepovažuje Oznámení předběžných informací za netransparentní. Uveřejnění  oznámení předběžných informací je plněním jedné z povinností vyplývajících ze ZVS, která naopak přispívá k transparentnosti postupu zadavatele. Záměr zadavatele se z tohoto oznámení podává jasně, srozumitelně a jednoznačně. K transparentnosti postupu zadavatele obsah tohoto oznámení přispívá dokonce nad rámec zákonných požadavků, když se z něj podává i to, kdo je zamýšleným vnitřním dopravcem zadavatele pro danou oblast.

187.              K závěru navrhovatele o rozporu postupu zadavatele se zásadami zadávání veřejných zakázek z důvodu jednání zadavatele pouze s jedním potenciálním dodavatelem, Úřad uvádí, že v jednání zadavatele „pouze s jedním potenciálním dodavatelem“ neshledává porušení zákona, nařízení 1370/2007 nebo ZVS.

188.              Má-li navrhovatel tímto jednáním pouze s jedním potenciálním dodavatelem na mysli jednání se stávajícím dopravcem, tj. společností ČSAD Česká Lípa ve věci možného pořízení akcí, závodu nebo jeho části, Úřad uvádí, že na pořízení uvedeného plnění se nevztahuje zákon, pročež se na postup při jeho pořízení neuplatní žádné z konkrétních pravidel plynoucích ze zákona, ani zásady zadávání veřejných zakázek. Při pořízení tohoto plnění je tedy z hlediska zákona na zadavateli, s kolika potenciálními dopravci bude v dané věci jednat. Ke  stejnému  závěru  by  bylo  nutné  dospět  v  případě,  že  by  zadavatel  vedl  jednání  o pořízení akcií, závodu nebo jeho části jiné společnosti než společnosti ČSAD ČeskáLípa.

189.              Pokud by jednáním pouze s jedním potenciálním dodavatelem měl navrhovatel na mysli skutečnost, že zadavatelem zamýšleným vnitřním provozovatelem je jediný již předběžně identifikovaný dodavatel, tj. společnost Autobusy LK, potom Úřad uvádí, že z nařízení 1370/2007 a ZVS neplyne zadavateli, jehož záměrem je uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem přímým  zadáním  vnitřnímu  provozovateli  postupem dle ZVS,  povinnost  jednat  v  této  věci  s  více   potenciálními   vnitřními   provozovateli, resp. vybírat z více potenciálních vnitřních provozovatelů (taková povinnost by ostatně dávala pramalý smysl).

190.              Vzhledem k tomu, že další postup zadavatele směrem k realizaci stávajícího záměru při zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících má být předmětem dalších interních rozhodovacích procesů zadavatele a jeho jednání s akcionáři stávajícího dopravce v dané oblasti, Úřad pro úplnost uvádí, že tím, že sám zadavatel nemá nyní vyjasněn další postup, je logicky limitována reálná možnost zadavatele být ve vztahu k dalšímu postupu transparentní.

191.              Úřad uzavírá, že nelze učinit závěr, že by zadavatel nebyl oprávněn zajistit dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko v období od prosince 2020, resp. 2021, postupem, ke kterému nyní směřuje uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním vnitřnímu provozovateli postupem dle ZVS. Zadavatel tedy nepostupuje mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem  a ani zákon neobchází, když hodlá postupovat uvedeným způsobem dle ZVS.

192.              Na uvedeném závěru pak nemohou nic změnit skutečnosti uváděné navrhovatelem v jeho vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 11. 8. 2020 (zejm. možná jednání či komunikace zadavatele se společností ČSAD Česká Lípa, popř. jinými subjekty, či tvrzené riziko nevýhodnosti nabytí majetkové účasti zadavatele v uvedené společnosti s negativním dopadem  na  veřejné  rozpočty).  Z tohoto  důvodu  Úřad  nedoplnil  podklady  rozhodnutí   o důkazy označené navrhovatelem v uvedeném vyjádření k podkladům.

193.              S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele dle ustanovení § 265 písm. c) zákona, neboť návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K dalším tvrzením uvedeným v návrhu

194.              Navrhovatel v návrhu zmiňuje, že zadavatel, společnost Autobusy LK a společnost ČSAD Liberec  směřují k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem má být pořízení akcií,  závodu   či jeho části společnosti ČSAD Česká Lípa, mimo zadávací řízení. Uvedenou otázkou se Úřad zabýval u zadavatele v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn.S0024/2020/VZ, u společnosti Autobusy LK v  rámci  správního  řízení  vedeného  pod  sp. zn. S0025/2020/VZ a pro společnost ČSAD Liberec v rámci správního řízení vedeného pod sp.  zn. S0026/2020/VZ. V řešení těchto otázek tak Úřad odkazuje na rozhodnutí v uvedených řízeních.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1.             Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

2.             Mgr. Jiří Honěk, advokát, Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

1 Konkrétně navrhovatel uvádí sdělení zadavatele, které si má Úřad vyžádat, v němž zadavatel uvede pravdivé a úplné informace,  které  po  něm  Úřad  požadoval  v  usnesení  č.  j.  ÚOHS-20391/2020/522/JKr  ze  dne  3.  7.  2020,  výpis  z Obchodního rejstříku pro společnost BUSCONNECT, související projekt přeměny ze dne 25. 5.2020 a znalecký posudek č. 713-13-2020 (obsažené ve sbírce listin pro společnost BUSCONNECT), zápis z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 11. 2019 a analýzu Institutu pro udržitelný rozvoj ze dne 22. 7. 2020 „Porovnání cen jednotlivých poskytovatelů autobusové dopravy pro Liberecký kraj".

2 viz k tomu čl. 5 bod 8 Zakladatelské listiny společnosti (dostupná na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl- firma?subjektId=1005814)

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz