číslo jednací: 41948/2020/531/VNe
spisová značka: S0516/2020/VZ

Instance I.
Věc Sportovní hala v Boskovicích
Účastníci
  1. město Boskovice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 15. 1. 2021
Dokumenty file icon 2020_S0516.pdf 486 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0516/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-41948/2020/531/VNe

 

Brno  30.12.2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 12. 2020 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – město Boskovice, IČO 00279978, se sídlem Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v užší soutěži o návrh „Sportovní hala v Boskovicích“, jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 8. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 9. 2020 pod ev. č. Z2020-030551, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 172-416156,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0516/2020/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Boskovice, IČO 00279978, se sídlem Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice – učiněných v užší soutěži o návrh „Sportovní hala v Boskovicích“, jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 8. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 9. 2020 pod ev. č. Z2020-030551, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 172-416156, se podle § 257 písm. m) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední zadavatel zrušil přezkoumávaný úkon, když dne 16. 12. 2020 zrušil předmětnou soutěž o návrh.

 

Odůvodnění

I.               SOUTĚŽ O NÁVRH

1.             Zadavatel – město Boskovice, IČO 00279978, se sídlem Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 9. 2020 pod ev. č. Z2020-030551, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 172-416156 oznámení o zahájení soutěže o návrh„Sportovní hala v Boskovicích“ (dále jen „soutěž o návrh“).Oznámenío zahájení soutěže o návrhbylo zadavatelem do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31. 8. 2020 a tímto dnem byla podle § 146 odst. 1 zákona zahájena soutěž o návrh.

2.             V bodu II.1.2) oznámení o zahájení soutěže o návrh je uvedeno, že se jedná o soutěž o návrh, přičemž z bodu II.2.4) oznámení o zahájení soutěže o návrh vyplývá, že [p]ředmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcíchdle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny avnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující infrastruktura. (…)“.

3.             V bodu IV.1.2) oznámení o zahájení soutěže o návrh zadavatel v dalším určil, že soutěž o návrh bude probíhat v užším řízení, přičemž lhůtu pro doručení žádostí o účast stanovil v bodu IV.2.2) oznámení o zahájení soutěže o návrh do 25. 9. 2020 do 14:00 hod.

4.             V čl. 4. „Účastníci soutěže“, bodu 4.1. „Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků“, odstavci 4.1.1., soutěžních podmínek zadavatel stanovil, že podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které mj. prokážou, že „jsou autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v něm mají své sídlo. Splňují požadavky dle § 15 Zákona o výkonu povolání.“.

5.             V čl. 1. „Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a pomocné orgány poroty“, bodu 1.3. „Porota“, soutěžních podmínek zadavatel uvedl, že jím sestavenou porotu tvoří členové nezávislí, kterými jsou [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], a [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], a dále členové závislí, kterými jsou [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], architekt města Boskovice, [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], 2. místostarosta, a [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], vedoucí odboru rozvoje města a investic, jako náhradník pak byl určen [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], zastupitel města.

6.             Ze seznamu autorizovaných architektů dostupného na webových stránkách České komory architektů (https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu) Úřad zjistil, že ze 7 členů zadavatelem sestavené poroty jsou autorizovanými architekty pouze 2 členové poroty, a to [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], a [JMÉNO A PŘÍJMENÍ].

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

7.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele v soutěži o návrh.

8.             Na základě skutečností obsažených v podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou soutěží o návrh a vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu.

9.             Vzhledem k tomu, že z předložených materiálů a na základě vlastní činnosti získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, konkrétnězda zadavatel postupoval v souladu s § 148 odst. 2 zákona, když v čl. 4. „Účastníci soutěže“, bodě 4.1. „Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků“, odstavci 4.1.1., soutěžních podmínek stanovil jako podmínku účasti v soutěži požadavek, aby dodavatelé byli autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v něm mají své sídlo, tzn. požadoval profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona, ačkoliv, jak je zřejmé z čl. 1. „Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a pomocné orgány poroty“, bodu 1.3. „Porota“, soutěžních podmínek, v zadavatelem sestavené porotě pro hodnocení návrhů jsou pouze 2 z celkového počtu 7 členů poroty autorizovanými architekty ve smyslu zákona o autorizaci, tzn. nebyla dodržena podmínka pro sestavení poroty dle § 148 odst. 2 zákona, podle níž nejméně polovina členů poroty má mít požadovanou nebo rovnocennou kvalifikaci, když pro zadavatele je kvalifikovaným až dodavatel, který prokáže, že je autorizovanou osobou dle požadavků v čl. 4. „Účastníci soutěže“, bodu 4.1. „Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků“, odstavci 4.1.1., soutěžních podmínek, avšak touto kvalifikací disponují pouze 2 ze 7 členů poroty, tedy méně než polovina, přičemž takový postup zadavatele může mít vliv na výběr návrhu, zahájil Úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0516/2020/VZ. 

III.        PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

10.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli, který je podle § 256 zákona jediným účastníkem správního řízení, přípisem č. j. ÚOHS-39312/2020/531/VNe ze dne 7. 12. 2020.Citovaným oznámením Úřad seznámil zadavatele se zjištěnými skutečnostmi, které vymezují předmět správního řízení a které budou podkladem pro rozhodnutí.

11.         Dnem 7. 12. 2020, kdy bylo předmětné oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle§ 249 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní řízení z moci úřední zahájeno.

12.         Usnesením č. j. ÚOHS-39619/2020/531/JHl ze dne 8. 12. 2020 Úřad zadavateli určil lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a současně lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřené soutěži o návrh v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o soutěži o návrh pořízené v souvislosti s provedenými úkony. Zadavatel se ve lhůtě určené shora citovaným usnesením nijak nevyjádřil.  

Vyjádření zadavatele ze dne 15. 12. 2020

13.         Dne 15. 12. 2020 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel mj. uvádí, že dne 14. 12. 2020 proběhlo hodnotící zasedání poroty, o němž byl pořízen „Protokol o hodnocení nabídek porotou“ ze dne 14. 12. 2020(dále jen „protokol o hodnocení nabídek“), který přikládá v příloze. Zadavatel v dalším podotýká, že vzhledem k závěrům přijatým na předmětném zasedání bude dne 15. 12. 2020 Rada města Boskovice rozhodovat o soutěži o návrh, přičemž porotou je navrhováno zrušení soutěže o návrh.

Vyjádření zadavatele ze dne 16. 12. 2020

14.         Dne 16. 12. 2020 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, jehož přílohou zadavatel učinil „Výpis z usnesení ze 44. schůze Rady města Boskovice konané dne 15. 12. 2020“ ze dne 16. 12. 2020, kterým Rada města Boskovice rozhodla o zrušení soutěže o návrh. Z vyjádření zadavatele je zřejmé, že dne 15. 12. 2020 proběhlo zasedání Rady města Boskovice, která na základě protokolu o hodnocení nabídek zrušila soutěž o návrh.

Vyjádření zadavatele ze dne 17. 12. 2020

15.         Dne 17. 12. 2020 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel mj. konstatuje, že Rada města Boskovice rozhodla o zrušení soutěže o návrh, přičemž přílohou svého vyjádření zadavatel učinil dokument „Oznámení o zrušení soutěže o návrh“ ze dne 16. 12. 2020, který dle svých slov uveřejnil na svém profilu zadavatele.

IV.       ZÁVĚRY ÚŘADU

16.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o soutěži o návrh, vyjádření zadavatele a na základě vlastních zjištění rozhodl dle § 257 písm. m) zákona o zastavení správního řízení zahájeného z moci úředníve věci možného nedodržení postupu stanovenéhov ustanovení § 148 odst. 2 zákonazadavatelem,neboť v řízení zahájeném z moci úřední zadavatel zrušil přezkoumávaný úkon.

K výroku tohoto usnesení

17.         Úřad uvádí, že předmětem vedeného správního řízení je posouzení, zda zadavatel v soutěži o návrh postupoval v souladu s § 148 odst. 2 zákona, když v čl. 4. „Účastníci soutěže“, bodě 4.1. „Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků“, odstavci 4.1.1., soutěžních podmínek stanovil jako podmínku účasti v soutěži požadavek, aby dodavatelé byli autorizovanými osobami podle zákona o autorizaci, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v něm mají své sídlo, tzn. požadoval profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona, ačkoliv, jak je zřejmé z čl. 1. „Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a pomocné orgány poroty“, bodu 1.3. „Porota“, soutěžních podmínek, v zadavatelem sestavené porotě pro hodnocení návrhů jsou pouze 2 z celkového počtu 7 členů poroty autorizovanými architekty ve smyslu zákona o autorizaci, tzn. nebyla dodržena podmínka pro sestavení poroty dle § 148 odst. 2 zákona, podle níž nejméně polovina členů poroty má mít požadovanou nebo rovnocennou kvalifikaci, když pro zadavatele je kvalifikovaným až dodavatel, který prokáže, že je autorizovanou osobou dle požadavků v čl. 4. „Účastníci soutěže“, bodu 4.1. „Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků“, odstavci 4.1.1. soutěžních podmínek, přičemž takový postup zadavatele může mít vliv na výběr návrhu.

18.         K tomu Úřad ve stručnosti uvádí, že podle § 148 odst. 2 zákona pokud zadavatel stanoví jako podmínku účasti v soutěži o návrh požadavky na profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona, musí nejméně polovina členů poroty mít požadovanou nebo rovnocennou kvalifikaci.Citované ustanovení zákona tak zadavateli ukládá, jakým způsobem má postupovat, tedy jak má jednat, pokud v soutěži o návrh stanoví požadavky na profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona.  Ze zákona totiž vyplývá, že pokud zadavatel v soutěži o návrh stanoví požadavky na profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona, pak je v takovém případě povinen provést úkon, kterým zajistí, že nejméně polovina členů poroty bude mít požadovanou nebo rovnocennou kvalifikaci, tedy členy poroty stanoví osoby s odpovídající kvalifikací. V případě, že zadavatel zákonem stanovený postup v § 148 odst. 2 zákona nedodrží, jedná se o postup zadavatele, který je v rozporu se zákonem. Stanovení členů poroty tak nelze podle Úřadu podřadit pod soutěžní podmínky, neboť se nejedná o podmínku, kterou stanoví zadavatel. Naopak stanovení členů poroty ve smyslu § 148 odst. 2 zákona je ze zákona vyplývající povinnost zadavatele, která stanoví, jakým způsobem musí zadavatel postupovat, a jaký úkon má zadavatel učinit, pokud nastane zákonem stanovená skutečnost, tj. zadavatel v soutěži o návrh stanoví požadavky na profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona, tedy že musí jako členy poroty určit osoby s odpovídající kvalifikací.

19.         Ze shora uvedeného je zřejmé, že předmětem tohoto správního řízení je přezkum postupu zadavatele spočívajícího ve stanovení členů poroty pro hodnocení návrhů.

20.         Úřad konstatuje, že dne 16. 12. 2020 obdržel od zadavatele dokument „Výpis z usnesení ze 44. schůze Rady města Boskovice konané dne 15. 12. 2020“ ze dne 16. 12. 2020, kterým zadavatel, resp. Rada města Boskovice rozhodla o zrušení soutěže o návrh. O zrušení soutěže o návrh zadavatel informoval prostřednictvím „Oznámení o zrušení soutěže o návrh“ ze dne 16. 12. 2020, které rovněž doručil Úřadu. Tím, že zadavatel zrušil soutěž o návrh, zrušil současně i přezkoumávaný úkon v podobě stanovení členů poroty pro hodnocení návrhů.

21.         Dle § 257 písm. m) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo učinil opatření k nápravě.

22.         Ke shora řečenému tedy Úřad konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vedeného správního řízení, zahájeného z moci úřední, zadavatel s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona zrušil soutěž o návrh, došlo současně ke zrušení i přezkoumávaného úkonu (o němž bylo vedeno předmětné správní řízení, v podrobnostech k předmětu vedeného správního řízení viz bod 9. a 17. odůvodnění tohoto usnesení), jsou naplněny důvody pro zastavení předmětného správního řízení. Zadavatel totiž předmětnou pochybnost Úřadu o zákonnosti jeho postupu (provedeného úkonu) odstranil, když v průběhu správního řízení zahájeného z moci úřední přezkoumávaný úkon, ve vztahu k němuž Úřad toto správní řízení z moci úřední zahájil, resp. celou soutěž o návrh, zrušil. K tomu Úřad pro úplnost doplňuje, že vzhledem k předmětu správního řízení by bylo případně coby nápravné opatření k nápravě nezákonného postupu zadavateli Úřadem uloženo podle § 263 odst. 2 zákona nápravné opatření spočívající právě ve zrušení soutěže o návrh, které zadavatel oznámil v „Oznámení o zrušení soutěže o návrh“ ze dne 16. 12. 2020.

23.         Pro úplnost Úřad doplňuje, že k zastavení správního řízení dle § 257 písm. g) zákona nepřistoupil z důvodu, že zastavení správního řízení dle právě citovaného ustanovení zákona je výslovně spojeno výlučně se zadávacím řízením, avšak v daném případě zadavatel zrušil soutěž o návrh; s ohledem na právě uvedené Úřad přistoupil k zastavení správního řízení dle § 257 písm. m) zákona, neboť zadavatel v průběhu správního řízení zahájeného z moci úřední zrušil soutěž o návrh, čímž byl zrušen i přezkoumávaný úkon zadavatele.

24.         Úřad proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl podle § 257 písm. m) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, neboť v řízení zahájeném z moci úřední zadavatel zrušil přezkoumávaný úkon.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

v z. Mgr. Markéta Dlouhá

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz