číslo jednací: 00457/2021/511/KZa
spisová značka: S0492/2020/VZ

Instance I.
Věc Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby
Účastníci
  1. hlavní město Praha
  2. AQUASYS spol. s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 23. 1. 2021
Dokumenty file icon 2021_S0492.pdf 346 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0492/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-00457/2021/511/KZa

 

Brno  06.01.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 18. 11. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 30. 11. 2020 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK 11323, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – AQUASYS spol. s.r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 11. 2020 JUDr. Kateřinou Petrželkovou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 12278, se sídlem Hořelické náměstí 1264/3, 252 19 Rudná,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. Z2019-033036, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 184-446839,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AQUASYS spol. s.r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou – vzal dne 4. 1. 2021 svůj návrh ze dne 18. 11. 2020 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 18. 11. 2020 návrh navrhovatele – AQUASYS spol. s.r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 11. 2020 JUDr. Kateřinou Petrželkovou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 12278, se sídlem Hořelické náměstí 1264/3, 252 19 Rudná (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 30. 11. 2020 JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK 11323, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2019 pod ev. č. Z2019-033036, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 184-446839 (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Dnem 18. 11. 2020, kdy Úřad návrh obdržel, bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh směřuje proti zadávacím podmínkám. Konkrétně navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel stanovením kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona (zejména stanovením referenčních zakázek uvedených pod písm. e), f), g) zadávací dokumentace) ve spojení se stanovením nepřiměřeně krátké lhůty pro podání žádostí o účast porušil zásadu zákazu diskriminace a zásadu přiměřenosti ve smyslu § 6 zákona, a to s ohledem na velikost, složitost, rozsah a charakter veřejné zakázky a tomu odpovídajících náročných požadavků zadavatele na kvalifikaci a dále s ohledem na probíhající nouzový stav a s ním spojená omezení pohybu osob a fungování úřadů.

4.             Dále navrhovatel ve svém návrhu namítá nedostatky ve zpracování výkazu výměr – vzorového položkového rozpočtu. Dle navrhovatele mají nesrovnalosti ve výkazu výměr podstatný vliv na průběh soutěže i na soutěž samotnou, neboť bez vyjasnění navrhovatelem uvedených skutečností se dle navrhovatele ve lhůtě pro podání žádostí o účast mohlo stát, že někteří dodavatelé vůbec nepodali žádost o účast a následně nebudou oprávněni podat nabídku, a dále že zadavatel pravděpodobně obdrží vzájemně neporovnatelné nabídky, čímž dle navrhovatele dojde k porušení zásady transparentnosti. Navrhovatel se návrhem domáhá, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

5.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-37174/2020/511/KZa ze dne 20. 11. 2020.

7.             Dne 4. 1. 2021 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 18. 11. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, návrh na zastavení správního řízení a žádost o vrácení části kauce ve výši 65 000,- Kč na účet, ze kterého byla navrhovatelem složena.

8.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 4. 1. 2021 svůj návrh ze dne 18. 11. 2020 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

2.             JUDr. Kateřina Petrželková, LL.M., advokátka, Hořelické náměstí 1264/3, 252 19 Rudná

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz