číslo jednací: S45/2012/VZ-4252/2012/540/MDl

Instance I.
Věc Právní služby
Účastníci
  1. Ministerstvo životního prostředí ČR
  2. ŠACHTA & PARTNERS, v. o. s.
  3. Sodomka – Souček – Jindra - Mokrý & partneři, advokátní kancelář
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2012
Dokumenty file icon 2012_S045.pdf  121 KB

Č. j.: ÚOHS-S45/2012/VZ-4252/2012/540/MDl

V Brně dne: 14. března 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném
dne 23. 1. 2012 na návrh ze dne 23. 1. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel − Česká republika, Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, jejímž jménem jedná Mgr. Tomáš Chalupa, ministr, 

navrhovatel − účastníci sdružení:

·  ŠACHTA & PARTNERS, v. o. s., IČ 26770385, Radlická 28/663, 150 00 Praha 5, za niž jedná Mgr. Bc. David Michal, společník,

·  advokáti JUDr. Jan Souček, JUDr. Tomáš Jindra, JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Ivana Součková, sdružení do advokátní kanceláře Sodomka – Souček – Jindra – Mokrý & partneři,
IČ 66198241, U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1, jednající JUDr. Janem Součkem
a JUDr. Tomášem Jindrou,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli smlouvu o sdružení,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Právní služby“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne
14. 10. 2011 pod ev. číslem 60066444 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2011
pod ev. č. 2011/S 200-326057, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ŠACHTA & PARTNERS, v. o. s., IČ 26770385,
se sídlem Radlická 28/663, 150 00 Praha 5 a advokáti JUDr. Jan Souček, JUDr. Tomáš Jindra,
JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Ivana Součková, sdružení do advokátní kanceláře Sodomka – Souček –
Jindra – Mokrý & partneři, IČ 66198241, U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1 − vzal svůj návrh
ze dne 23. 1. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 1. 2012 návrh navrhovatele − ŠACHTA & PARTNERS, v. o. s., IČ 26770385, Radlická 28/663,
150 00 Praha 5, za niž jedná Mgr. Bc. David Michal, společník a advokáti JUDr. Jan Souček, JUDr. Tomáš Jindra, JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Ivana Součková, sdružení do advokátní kanceláře Sodomka – Souček – Jindra – Mokrý & partneři, IČ 66198241,
U Prašné brány 3, 110 00 Praha, jednající JUDr. Janem Součkem a JUDr. Tomášem Jindrou (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika, Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, jejímž jménem jedná Mgr. Tomáš Chalupa, ministr (dále jen „zadavatel“) − učiněných při zadávaní nadlimitní veřejné zakázky „Právní služby“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 14. 10. 2011 pod ev. číslem 60066444 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2011
pod ev. číslem 2011/S 200-326057, (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2.  Dnem 23. 1. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

·  zadavatel,

·  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem
č. j. ÚOHS-S45/2012/VZ/2342/2012/540/MDl ze dne 14. 2. 2012 a současně jim usnesením
č. j. ÚOHS-S45/2012/VZ/2359/2012/540/MDl ze dne 14. 2. 2012 stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení,
resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S45/2012/VZ-3311/2012/540/MDl ze dne 17. února 2012 zamítl Úřad návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívající v pozastavení zadávacího řízení či zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6.  Dne 29. 2. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 27. 2. 2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 23. 1. 2012.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  ŠACHTA & PARTNERS, v. o. s., Radlická 28/663, 150 00 Praha 5

2.  Sodomka – Souček – Jindra - Mokrý & partneři, advokátní kancelář, U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1

3.  Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10
Praha 10

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz