číslo jednací: S114/2012/VZ-5551/2012/530/MSc

Instance I.
Věc Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)
Účastníci
  1. Státní fond životního prostředí České republiky
  2. Baker & McKenzie, v.o.s.
  3. Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 18. 4. 2012
Dokumenty file icon 2012_S114.pdf  126 KB

Č. j.: ÚOHS-S114/2012/VZ-5551/2012/530/MSc

V Brně dne: 29. března 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 2. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Státní fond životního prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, za něhož jedná Ing. Radka Bučilová, pověřena řízením SFŽP ČR,

·  navrhovatel – Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář, IČ 25642910, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, za niž jedná Mgr. Martin Hrodek, společník,

·  vybraný uchazeč – Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČ 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, za niž jedná JUDr. Jiří Brož, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 19. 9. 2011 pod ev. č. 60065439 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 181-295265, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář, IČ 25642910, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 – vzal dne 22. 3. 2012 svůj návrh ze dne 20. 2. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. 2. 2012 návrh navrhovatele – Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář, IČ 25642910, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, za niž jedná Mgr. Martin Hrodek, společník (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Státní fond životního prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, za něhož jedná Ing. Radka Bučilová, pověřena řízením SFŽP ČR (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 19. 9. 2011 pod ev. č. 60065439 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 181-295265.

2.  Dnem 20. 2. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČ 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, za niž jedná JUDr. Jiří Brož, jednatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j.  ÚOHS-S114/2012/VZ-4632/2012/530/MSc ze dne 9. 3. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S114/2012/VZ-4606/2012/530/MSc z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Dne 22. 3. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 20. 2. 2012.

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

  Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

·  Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

·  Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář, Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1

·  Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz