číslo jednací: S92/2012/VZ-6493/2012/510/MGr

Instance I.
Věc Řízení projektového portfolia
Účastníci
  1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
  2. e-Merit, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 1. 6. 2012
Dokumenty file icon 2012_S092.pdf  128 KB

Č. j.: ÚOHS-S92/2012/VZ-6493/2012/510/MGr

V Brně dne: 15. května 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 2. 2012 na návrh ze dne 2. 2. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, IČ 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, zastoupené Ing. Faresem Shimou, ředitelem, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 14. 2. 2012 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát, jednatel,

·  navrhovatel – e-Merit, s.r.o., IČ 64943721, se sídlem Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle, za niž jedná Ing. Jan Dienstbier, jednatel,

ve věci veřejné zakázky „Řízení projektového portfolia“, zadávané fromou otevřeného řízení, jehož  předběžné oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 9. 2011 pod ev. č. 6006491301001 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 171-281536 a jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 12. 2011 pod ev. č. 7000000002767 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 244-396468,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – e-Merit, s.r.o., IČ 64943721, se sídlem Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle – vzal svůj návrh ze dne 2. 2. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 2. 2012 návrh navrhovatele – e-Merit, s.r.o., IČ 64943721, se sídlem Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle, za niž jedná Ing. Jan Dienstbier, jednatel (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, IČ 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, zastoupené Ing. Faresem Shimou, ředitelem, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 14. 2. 2012 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát, jednatel (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Řízení projektového portfolia“ v otevřeném řízení, jehož  předběžné oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 9. 2011 pod ev. č. 6006491301001 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 171-281536 a jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 12. 2011 pod ev. č. 7000000002767 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 244-396468.

2.  Dnem 3. 2. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S92/2012/VZ-4340/2012/510/MGr ze dne 6. 3. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S92/2012/VZ-4360/2012/510/MGr ze dne 6. 3. 2012 Úřad navrhovateli stanovil lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Dne 12. 3. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení z téhož dne.

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

2.  e-Merit, s.r.o., Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz