číslo jednací: S352/2012/VZ-15545/2012/511/JP

Instance I.
Věc Rámcová kupní smlouva na dodávky osobních vozidel a rámcová kupní smlouva na poskytování servisních a opravárenských prací
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR
  2. Zdeněk Menčík, podnikatel
  3. Automechanika, a. s.
  4. OKIM spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 26. 9. 2012
Dokumenty file icon 2012_S352.pdf  147 KB

Č. j.: ÚOHS-S352/2012/VZ-15545/2012/511/JPo

Brno 31. 8. 2012


  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1, jejímž jménem jedná Ing. Petr Bendl, ministr,

·  navrhovatel – účastníci sdružení uchazečů

o  Zdeněk Menčík, podnikatel, IČ 18573207, místem podnikání Dražice 108, 294 71 Benátky nad Jizerou,

o  Automechanika, a. s., IČ 25529889, se sídlem Letecká 2, 796 01 Prostějov, za niž jedná Ing. Jindřich Zdráhal, předseda představenstva, Ing. Martin Radič, místopředseda představenstva

ve správním řízení zastoupení na základě pověření ze dne 13. 7. 2012 Zdeňkem Menčíkem, podnikatelem,

·  vybraný uchazeč – OKIM spol. s r. o., IČ 48290980, se sídlem Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, za niž jedná Miloslav Šára, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Rámcová kupní smlouva na dodávky osobních vozidel a rámcová kupní smlouva na poskytování servisních a opravárenských prací“, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 22. 12. 2011 a následně opraveno dne 3. 2. 2012 pod ev. č. 103917 a v Úředním věštníku Evropské unie dne 31. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 252-411482 a opraveno dne 15. 2.2012 pod ev. č. 2012/S 31-050026, vydává toto

usnesení

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení uchazečů

o  Zdeněk Menčík, podnikatel, IČ 18573207, místem podnikání Dražice 108, 294 71 Benátky nad Jizerou,

o  Automechanika, a. s., IČ 25529889, se sídlem Letecká 2, 796 01 Prostějov,

vzal dne 17. 8. 2012 svůj návrh ze dne 13. 6. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 15. 6. 2012 návrh navrhovatele – účastníci sdružení uchazečů

o  Zdeněk Menčík, podnikatel, IČ 18573207, místem podnikání Dražice 108, 294 71 Benátky nad Jizerou,

o  Automechanika, a. s., IČ 25529889, se sídlem Letecká 2, 796 01 Prostějov, za niž jedná Ing. Jindřich Zdráhal, předseda představenstva, Ing. Martin Radič, místopředseda představenstva

ve správním řízení zastoupení na základě pověření ze dne 13. 7. 2012 Zdeňkem Menčíkem, podnikatelem (dále jen „navrhovatel“),

ze dne 13. 6. 2012 na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1, jejímž jménem jedná Ing. Petr Bendl, ministr (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rámcová kupní smlouva na dodávky osobních vozidel a rámcová kupní smlouva na poskytování servisních a opravárenských prací“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 22. 12. 2012, oprava dne 3. 2. 2012 pod ev. č. 103917 a v Úředním věštníku Evropské unie dne 31. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 252-411482, oprava dne 15. 2. 2012 pod ev. č. 2012/S 31-050026.

2.  Dnem 15. 6. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – OKIM spol. s r. o., IČ 48290980, se sídlem Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, za niž jedná Miloslav Šára, jednatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S352/2012/VZ-12045/2012/510/JPo ze dne 4. 7. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S352/2012/VZ-12046/2012/510/JPo z téhož dne stanovil navrhovateli lhůtu, v níž měl prokázat doručení námitek zadavateli, lhůtu, ve které si měl určit společného zmocněnce pro usnadnění průběhu správního řízení, a zadavateli lhůtu, ve které měl Úřadu předložit dokumentaci o veřejné zakázce, a lhůtu, v níž měl zadavatel Úřad informovat o dalších úkonech provedených v šetřeném zadávacím řízení.

5.  V příloze dopisu zadavatele doručeného dne 4. 7. 2012 Úřad obdržel kompletní dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

6.  Úřad obdržel dne 17. 7. 2012 dopis navrhovatele, ve kterém navrhovatel prokazuje doručení námitek zadavateli a kterým sdělil, že společným zmocněncem pro usnadnění průběhu správního řízení je Zdeněk Menčík, podnikatel.

7.  Rozhodnutím ze dne 1. 8. 2012 č. j.: ÚOHS-S352/2012/VZ-14399/2012/511/JPo Úřad podle § 117 zákona zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

8.  Dne 17. 8. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu ze dne 13. 6. 2012 na zahájení správního řízení.

9.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10.  Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

1.  Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

2.  Zdeněk Menčík, podnikatel, Dražice 108, 294 71 Benátky nad Jizerou

3.  OKIM spol. s r. o., Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz