číslo jednací: S79/2012/VZ-5936/2012/550/MMi

Instance I.
Věc ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DOZORU V EXPOZICÍCH A PROVOZU POKLADNY A ŠATNY V OBJEKTU NTM
Účastníci
  1. Národní technické muzeum
  2. SECURITAS ČR s.r.o.
  3. INEX Česká republika s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2012
Dokumenty file icon 2012_S079.pdf  101 KB

Č. j.: ÚOHS-S79/2012/VZ-5936/2012/550/MMi

V Brně dne 15. června 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
2. 2. 2012 na návrh ze dne 1. 2. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Národní technické muzeum, IČ 00023299, se sídlem Kostelní 42, 170 78 Praha 7, jejímž jménem jedná Bc. Karel Ksandr, generální ředitel,

·  navrhovatel – SECURITAS ČR s.r.o., IČ 43872026, se sídlem Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, za niž jedná Michal Kuník, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 8. 2011 Mgr. Petrem Hájkem, advokátem, IČ 71330828, se sídlem Michalská 4, 412 01 Litoměřice,

·  vybraný uchazeč – INEX Česká republika s.r.o., IČ 61328987, se sídlem Neumanova 11,
412 01 Litoměřice, za niž jedná Zdeněk Kulda, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DOZORU V EXPOZICÍCH A PROVOZU POKLADNY A ŠATNY V OBJEKTU NTM“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno
dne 10. 6. 2011 pod ev. č. 60061065 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2011 pod
ev. č. 2011/S 112-184923,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – SECURITAS ČR s.r.o., IČ 43872026,
se sídlem Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 2. 2. 2012 návrh uchazeče – SECURITAS ČR s.r.o., IČ 43872026, se sídlem Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, za niž jedná Michal Kuník, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci
ze dne 1. 8. 2011 Mgr. Petrem Hájkem, advokátem, IČ 71330828, se sídlem Michalská 4,
412 01 Litoměřice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní technické muzeum, IČ 00023299, se sídlem Kostelní 42, 170 78 Praha 7, jejímž jménem jedná Bc. Karel Ksandr, generální ředitel (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DOZORU V EXPOZICÍCH A PROVOZU POKLADNY A ŠATNY
V OBJEKTU NTM“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 10. 6. 2011 pod ev. č. 60061065 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2011 pod ev. č. 2011/S 112-184923.

2.  Dnem 2. 2. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – INEX Česká republika s.r.o., IČ 61328987, se sídlem Neumanova 11, 412 01 Litoměřice, za niž jedná Zdeněk Kulda, jednatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S79/2012/VZ-3820/2012/550/MMi ze dne 6. 3. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S79/2012/VZ-3819/2012/550/MMi ze dne 6. 3. 2012 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad citovaným usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

5.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

6.  Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

7.  Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

8.  Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S79/2012/VZ-3819/2012/550/MMi ze dne 6. 3. 2012 lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

10.  Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

11.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

12.  Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

2.  Mgr. Petr Hájek, advokát, Michalská 4, 412 01 Litoměřice

3.  INEX Česká republika s.r.o., Neumanova 11, 412 01 Litoměřice

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz