číslo jednací: S298/2012/VZ-16245/2012/514/JN

Instance I.
Věc Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení
Účastníci
  1. Armádní Servisní, příspěvková organizace
  2. 3 K Trade, s. r. o.
  3. STAEG, spol. s r. o.
  4. ERDING, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2012
Dokumenty file icon 2012_S298.pdf  132 KB

Č. j.: ÚOHS-S298/2012/VZ-16245/2012/514/JNv

Brno 8. října 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 5. 2012, na návrh ze dne 23. 5. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou,

·  navrhovatel – 3 K Trade, s. r. o., IČ 25590197, Sokolnická 271, 664 51 Kobylnice, za niž jedná Ing. Zdeněk Kocáb, jednatel,

·  vybraný uchazeč – STAEG, spol. s r. o., IČ 25520059, Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov, za niž jedná Jiří Zeman, jednatel,

·  vybraný uchazeč – ERDING, a. s., IČ 25512455, Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, za niž jedná František Vlaha, předseda představenstva, a Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných pří zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 2. 2012 pod ev. č. 208392 a opraveno dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2012 pod zn. 2012/S 47-077644 a opraveno dne 18. 4. 2012 pod zn. 2012/S 75-123958, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I.  Průběh zadávacího řízení

1.  Zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 2. 2012 pod ev. č. 208392 a opravil dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 3. 2012 pod zn. 2012/S 47-077644 a opravil dne 18. 4. 2012 pod zn. 2012/S 75-123958 oznámení otevřeného nadlimitního řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Dne 30. 4. 2012 podal dodavatel, který do předmětného zadávacího řízení nabídku nepodal – 3 K Trade, s. r. o., IČ 25590197, Sokolnická 271, 664 51 Kobylnice, za niž jedná Ing. Zdeněk Kocáb, jednatel (dále jen „3 K Trade, s. r. o.“ nebo „navrhovatel“) – námitky proti zadávacím podmínkám. Ve lhůtě podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel o námitkách dodavatele 3 K Trade, s. r. o., nerozhodl.

3.  Vzhledem k tomu, že zadavatel o námitkách dodavatele 3 K Trade, s. r. o., podle § 111 odst. 1 zákona nerozhodl, podal jmenovaný dodavatel dne 23. 5. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4.  Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 24. 5. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 24. 5. 2012.

II.  Řízení před správním orgánem

5.  Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – STAEG, spol. s r. o., IČ 25520059, Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov, za niž jedná Jiří Zeman, jednatel,

o  vybraný uchazeč – ERDING, a. s., IČ 25512455, Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, za niž jedná František Vlaha, předseda představenstva, a Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva.

6.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S298/2012/VZ-10748/2012/540/JNv ze dne 12. 6. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S298/2012/VZ-10744/2012/540/JNv ze dne 12. 6. 2012 určil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a oprávněni vyjádřit v řízení svá stanoviska, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

7.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S298/2012/VZ-10994/2012/540/JNv ze dne 13. 6. 2012 uložil Úřad zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno, neboť získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a to zejména, zda zadavatel s ohledem na úpravu zadávacích podmínek prodloužil přiměřeně lhůtu pro podání nabídek a zda postupoval při přezkoumání námitek podaných navrhovatelem v souladu se zákonem.

8.  Dne 21. 8. 2012 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku s odkazem na ustanovení § 84 odst. 5 zákona.

III.  Závěry Úřadu

9.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení, po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

10.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11.  Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele směřující proti zadávacím podmínkám se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

2.  3 K Trade, s. r. o., Sokolnická 271, 664 51 Kobylnice

3.  STAEG, spol. s r. o., Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

4.  ERDING, a. s., Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz