číslo jednací: OF/S147/02-4363/02

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů - Dalkia Morava, a.s., Ostrava a Zásobování teplem Ostrava, a.s.
Účastníci
 1. Dalkia Morava, a.s.
 2. Zásobování teplem Ostrava, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Výrok povoleno s podm.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 1. 2003
Dokumenty file icon pis7229.pdf 193 KB

S 147/02-4363/02 V Brně dne 16. prosince 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 147/02, zahájeném dne 10. července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka správního řízení, jímž je společnost Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: 45193410, ve správním řízení právně zastoupeného JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Spojení soutěžitelů Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ:45193410, a Zásobování teplem Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, IČ: 64610039, ke kterému dohází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů", uzavřené dne 3. července 2002 mezi Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, jako prodávajícím, a společností Dalkia Morava, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získává akcie představující 95 % základního kapitálu akcií společnosti Zásobování teplem Ostrava, a.s., a tím i přímou kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ,

p o v o l u j e

s následující podmínkou ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:

Společnost Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ:45193410, je povinna po dobu tří let od právní moci rozhodnutí odebírat teplo od společností NOVÁ HUŤ, a.s., se sídlem Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, a Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, a to minimálně v takovém množství, aby byl po dobu trvání podmínky zachován podíl dodávek těchto společností na veškerých dodávkách tepla do sítě účastníka řízení v roce 2001,

a s následujícím závazkem přijatým účastníkem řízení ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:

Společnost Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ:45193410, se zavazuje k tomu, že umožní soutěžitelům na relevantním trhu s teplem v Ostravě napojení jejich výrobních zdrojů výroby tepla na sekundární síť společnosti Zásobování teplem Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, v souladu s energetickým zákonem.

O d ů v o d n ě n í :

Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se subjektů, dalších informací o spojovaných soutěžitelích, protokolů z výslechů svědků a stanovisek třetích osob k předmětnému spojení.

Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/02 ze dne 24. července 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad obdržel stanoviska RNDr. Radoslava Štědroně, bytem Vdovská 36, Ostrava; Ing. Eduarda Mitury, bytem Řadová 70, Ostrava - Výškovice, jako Pověřeného člena Petičního výboru (Petice adresovaná Magistrátu města Ostravy požadující vytvoření trhu s teplem v Ostravě); a Ing. Jaroslava Novotného, bytem Srbská 21, Ostrava. Po uplynutí stanovené lhůty pro podání připomínek k předmětnému spojení soutěžitelů Úřad obdržel dále vyjádření PhDr. Františka Vyhňáka, bytem Nádražní 116, Moravská Ostrava. Úřad, který je kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb podle § 1 odst. 1 zákona a tudíž musí využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na dotčeném trhu s teplem, dále v průběhu správního řízení vyzval několik konkurenčních subjektů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení, přičemž tito se ve svých vyjádřeních vyslovily proti posuzovanému spojení soutěžitelů.

Jednotliví oslovení soutěžitelé ve svých vyjádřeních často poukazovali na to, že navrhovaným spojením soutěžitelů bude dále posíleno již existující dominantní postavení společnosti Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, které bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže s dopady na tepelný trh ve městě Ostrava.

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k potřebě hlubšího prošetření případu, sdělil Úřad dne 5. srpna 2002 účastníku správního řízení, že ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat. Účastníku řízení bylo písemně sděleno, že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu a ke způsobu jeho zjištění.

 1. NOTIFIKAČNÍ PODMÍNKY

Úřad zahájil dne 10. července 2002 na návrh společnosti Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152 (dále jen "Dalkia"), ve správním řízení právně zastoupeného JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, Praha 2, na základě plné moci, správní řízení S 147/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").

Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost Dalkia. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.

K posuzovanému spojení dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů", uzavřené dne 3. července 2002 mezi Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava (dále jen "SMO"), jako prodávajícím, a společností Dalkia, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získává 19 kusů akcií společnosti Zásobování teplem Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1(dále jen "ZTO"), které představují 95% akciový podíl v této společnosti, a tím i přímou kontrolu nad touto společností.

2. CHARAKTERISTIKA SPOJUJÍCÍCH SE SUBJEKTŮ

Dalkia je akciová společnost, která je činná ve výrobě, distribuci, nákupu a prodeji elektřiny; ve výrobě, rozvodu, nákupu a prodeji tepelné energie; dále pak ve výrobě, oprav a montáže měřidel; ve výrobě, instalaci a opravách elektronických zařízení; ve výrobě, instalací a oprav el. strojů a přístrojů; v polygrafické výrobě; v projektové činnosti ve výstavbě; v provozování vodovodů a kanalizací; v úpravě a rozvodu užitkové vody; ve výrobě chemických látek a chemických přípravků; ve zpracování dat, služeb databank a správy sítí; zámečnictví; vodoinstalatérství; topenářství; v maloobchodu provozovaném mimo řádné provozovny; ve výrobě stavebních hmot a stavebních výrobků, v nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); v činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; v činnosti technických poradců v oblasti energetiky; v inženýrské činnosti v investiční výstavbě; v přípravných pracích pro stavby apod.

Společnost Dalkia je přímo kontrolována společností […obchodní tajemství…], komanditní společností na akcie založenou podle francouzského práva, jejímž předmětem činnosti jsou investice do nemovitostí a movitostí, správa movitostí a nemovitostí, finanční studie a jiné operace s movitostmi a nemovitostmi a finanční operace, které se přímo a nepřímo pojí s výše uvedeným.

Společnost […obchodní tajemství…]je kontrolována společností Dalkia International S.A. Jedná se o akciovou společnost založenou dle francouzského práva, která má za předmět podnikání správu podniků, tzn. převzetí jakýchkoliv podílů a účastí, přímých či nepřímých, koupí, úpisem, vkladem, fúzí nebo jinak ve společnostech jakékoliv právní formy, založených nebo které budou založeny s tím, že sídlo těchto společností bude v zahraničí.

Společnost Dalkia International S.A. je kontrolována společností DALKIA (dříve Dalkia Holding), která je pak následně součástí mezinárodní skupiny VIVENDI ENVIRONNEMENT, resp. VIVENDI UNIVERSAL. Druhým významným akcionářem společnosti Dalkia International S.A. je společnost Électricité de France.

V České republice je skupina Dalkia činná prostřednictvím následujících dceřinných společností v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie i na jiných geograficky vymezených územích, a to např. Olomouc a Ústí nad Labem, a v oblastech souvisejících s výrobou a distribucí elektrické energie a s výrobou a rozvodem tepelné energie, např. montáž a opravy regulační techniky, projektování, zámečnictví , instalatérství, investorská činnost apod.

Společnost ZTO je doposud prostřednictvím 100% akciového podílu výhradně kontrolována Statutárním městem Ostrava. Předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné energie; kovooráběčství; výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob; periodické zkoušky nádob na plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení; výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; výrobou, instalací a opravami elektronických zařízení, projektováním elektrických zařízení; projektovou činností ve výstavbě; vodoinstalatérstvím; topenářstvím; výrobou, opravami a montáží měřidel; silniční motorovou nákladní dopravou; činností organizačních a ekonomických poradců; pronájmem strojů a přístrojů; demolicemi a zemními pracemi; koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; realitní činností; správou a údržbou nemovitostí; službami v oblasti administrativní správy a službami organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.

3. RELEVANTNÍ TRH

Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné porušení hospodářské soutěže, Úřad vymezil relevantní trh.

Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

3.1 Vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového

Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad zejména z činností spojovaných soutěžitelů, vztahujících se k oblasti teplárenství.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Dalkia je výroba a distribuce tepelné a elektrické energie. V oblasti teplárenství působí na území měst Ostrava, Olomouc, Přerov, Karviná, Havířov, Krnov, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Ve městě Ostrava působí jako významný výrobce tepla a zároveň vlastník primární rozvodné sítě.

Hlavním předmětem podnikání společnosti ZTO je distribuce tepelné energie prostřednictvím sekundární části rozvodu tepla na území města Ostravy. ZTO nemá žádné zdroje tepla, které by dodávaly nebo mohly dodávat teplo do jí vlastněné tepelné sítě, tepelná síť ZTO je napojena pouze na rozvod primární sítě vlastněné společností Dalkia a neumožňuje přímo nakupovat a odebírat teplo od jiných dodavatelů. Společnost ZTO tak dodává na síti výlučně teplo nakoupené od Dalkia a je dalším článkem při rozvodu tepla ke konečnému spotřebiteli. Společnost ZTO také vyrábí teplo z lokálních kotelen vytápěných zemních plynem, koksem a elektřinou. Množství tepla vyrobeného společností ZTO v lokálních kotelnách představuje asi 1,5 % celkové spotřeby tepla ve městě Ostrava. Tyto kotelny nejsou napojeny na tepelnou síť.

Šetření Úřadu neprokázala, že by teplo dodávané prostřednictvím centralizovaného zásobování teplem bylo zastupitelné jiným typem energie využívané k topení (elektřiny, plyn a lehké topné oleje). Rozvody tepla se od jiných rozvodných systémů liší vyššími nároky na izolaci proti ztrátám tepla. Tyto zvláštní nároky též vedou k tomu, že tyto rozvody tepla jsou pouze lokálního charakteru a není obvyklé aby tyto sítě pokrývaly větší území.

Vzhledem k tomu, že obě části rozvodu tepla, tj. primární síť vlastněná společností Dalkia a sekundární síť vlastněná společností ZTO, které byly rozděleny historicky v důsledku instalace centrálních výměníkových stanic, které nahradily původní lokální kotelny spalující pevná paliva, tvoří jak z technického pohledu, tak i z pohledu energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (dále jen "energetický zákon"), a prováděcích vyhlášek tvoří jednu tepelnou síť, vymezil Úřad výrobkový relevantní trh jako trh dodávek dálkového tepla.

3.2 Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického

Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.

Z hlediska geografického se u tepelné energie jedná o trh vymezený územím, na kterém se nachází tepelné rozvody. Jedná se tedy o jednoznačně definovaný lokální trh omezený zejména ekonomickými a fyzikálními možnostmi dopravy tepelné energie. Charakteristickým rysem je diskonektivita a lokální roztříštěnost, jež neumožňuje provozování jednotného celonárodního trhu s touto službou. Lokální izolovanost jednotlivých se týká i předmětného trhu na území Statutárního města Ostravy. Ačkoliv jsou tedy na straně společnosti Dalkia majetkové či jiné vazby na jiné dodavatele tepelné energie v jiných geografických oblastech České republiky, je nutno považovat jednotlivé geografické oblasti za vzájemně oddělené a technicky neumožňující propojení. Z tohoto důvodu Úřad vymezil za geograficky relevantní trh území Statutárního města Ostravy, které obsluhují rozvodné sítě společností Dalkia a ZTO.

Vymezení relevantního trhu jak z hlediska výrobkového, tak i geografického, je provedeno v souladu s judikaturou Evropské komise v obdobných případech, ke které Úřad podpůrně přihlédl (např. M.931 Neste/IVO, M. 1402 Gaz de France/BEWAG/GASAG, M.2701 Vattenfall/BEWAG apod.)

3.3 Vymezení relevantního trhu z hlediska časového

Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.

V daném případě se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý.

Pro posouzení spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2001 s přihlédnutím k roku 2000, příp. i k roku 1999.

4. DOPADY SPOJENÍ

Na tepelném trhu ve městě Ostravě působí čtyři hlavní soutěžitelé. Dva z těchto subjektů působících v teplárenském odvětví ve městě Ostrava jsou v rámci předmětného řízení spojujícími se soutěžiteli (Dalkia a ZTO). Další dva soutěžitelé, NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice (dále jen "NH"), a Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava-Vítkovice (dále jen "EVI") jsou výrobci tepelné energie a tedy skutečnými konkurenty společnosti Dalkia na trhu výroby tepelné energie. Obě tyto společnosti také vlastní své rozvodné sítě, které ale rozvádí teplo ve svých areálech a není prostřednictvím těchto sítí doposud možné rozvádět teplo do města, popř. rozvádí teplo do jiných částí města. Jelikož tyto rozvody nejsou propojeny se sítí Dalkia či ZTO a také protože tyto sítě nejsou substituovatelné, nemohou být proto považovány za součást relevantního trhu.

Společnost Dalkia působí v oblasti výroby tepelné energie a v oblasti rozvodu tepelné energie, a to převážně v její primární části. Společnost Dalkia má monopol v oblasti primární části rozvodné tepelné cítě centralizované soustavy dálkového vytápění teplem, dále pak zásobí teplem menší část obyvatelstva prostřednictvím své vlastní sekundární sítě.

Společnost ZTO působí na trhu rozvodu tepla, a to v její sekundární části. Dále společnost ZTO je výrobcem tepelné energie, a to v lokálních kotelnách, které tepelnou energii vyrábí z uhlí, plynu nebo elektrické energie. Tyto lokální kotelny ale nejsou připojeny do centralizované rozvodné tepelné sítě, a tudíž získání těchto lokálních kotelen v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nebude mít vliv na zvýšení dominantního postavení společnosti Dalkia na relevantním trhu.

Dalšími dvěmi hlavními soutěžiteli na relevantním trhu dodávek tepelné energie prostřednictvím soustavy centralizovaného vytápění ve městě Ostrava jsou společnosti EVI a NH. Tyto společnosti jsou přímými konkurenty společnosti Dalkia, a to jako výrobci tepelné energie. Obě tyto společnosti prodávají svoji tepelnou energii společnosti Dalkia do jejích primárních sítí. Ta pak toto nakoupené teplo spolu se svou tepelnou produkcí prodává buď do sekundární sítě společnosti ZTO nebo přímo konečným spotřebitelům. Dodávky společnosti EVI jsou prodávány do tepelné soustavy sídliště Šalomouna, dodávky společnosti NH jsou distribuovány do tepelné sítě Poruba - Jižní Město.

Přibližně 95 % dodávek tepla do lokality Šalomouna pochází od společnosti EVI. Zbytek distribuovaného tepla v této tepelné soustavě pochází od společnosti Dalkia. Jedná se především o dodávky tepla, které pokrývají špičky odběrů, které se uskutečňují především v zimních měsících roku a které představují řádově desítky hodin v roce.

Společnost EVI ve svém stanovisku prohlásila, že je schopna navýšit bez dalších investic své dodávky tepla o 25 %. Vzhledem k tomu, že se teplo obsluhující tepelnou síť sídliště Šalomouna nedá převést do jiné části teplárenské sítě Ostrava, může EVI zvyšovat svůj podíl na trhu s teplem v Ostravě pouze za cenu, že bude investovat do zvýšení kapacity vyvedení výkonu a do zvýšení kapacity sítí.

V této souvislosti Úřad považuje za nutné, aby pro uchování konkurenčního prostředí v teplárenství společnost EVI měla jistotu, že pokud v rámci svého podnikatelského zájmu vyvede své teplo do jiných geografických územích, bude jí umožněno napojení na konečnou rozvodnou síť, a tím bude moci dodávat své teplo i dalším spotřebitelům. V souladu s tím, že primární sít je již v současné době vlastněna společností Dalkia, se v důsledku spojení změní možnost vyvedení tepla konkurenčních společností pouze na sekundární síti, kde doposud společnosti EVI a NH mohly vyjednávat o případném přímém připojení. Pro uchování této možnosti, a tím i uchování možnosti rozvíjení účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu, přijal účastník řízení podáním ze dne 4.12.2002 ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže tento závazek: Dalkia Morava, a.s. umožní soutěžitelům na relevantním trhu s teplem v Ostravě napojení jejich výrobních zdrojů výroby tepla na sekundární síť společnosti ZTO v souladu s energetickým zákonem. Tento závazek odstraňuje obavu ostatních soutěžitelů, která spočívala v možnosti vyjednávání samostatného připojení na sítě ZTO, pokud by Dalkia odmítla odebírat teplo od společností EVI a NH.

K obavě, kterou společnost EVI vyjádřila ve svém stanovisku, a která zazněla i během výslechu svědka Ing. Lumíra Žáka, ředitele a člena představenstva společnosti EVI, konaném dne 19.9.2002, že spojení spojením se zvyšuje pravděpodobnost zhoršeného přístupu třetích stran do primární sítě centralizovaného zásobování teplem, Úřad odkazuje na ustanovení § 11 písm. f) zákona o ochraně hospodářské soutěže. Toto ustanovení uvádí, že za zneužití dominantního postavení, které je tímto zákonem zakázáno, lze považovat odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, a tito jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že přestože v energetickém zákoně v části teplárenství není upraven institut regulovaného či sjednaného přístupu do sítí, tak jak je tomu v sektoru elektroenergetiky či plynárenství, tak zákon o ochraně hospodářské soutěže tuto oblast obecně upravuje. Proto spojením dvou na sebe navazujících rozvodných sítí nedojde ke zhoršení přístupu do primární sítě. Další skutečností, kterou je třeba v této souvislosti uvést, je to, že situace v oblasti primárních rozvodných sítí se nijak předmětným spojením nemění, protože společnost Dalkia je monopolním vlastníkem všech primárních sítí, které jsou součástí centralizovaného vytápění města Ostravy, již nyní a spojením žádné další primární rozvody nezíská, jelikož společnost ZTO žádné takové rozvody nevlastní.

Za oprávněnou obavu by mohla být považována možnost společnosti Dalkia omezovat přímé napojení konkurenčních výrobců na sekundární rozvodnou tepelnou síť, protože tímto spojením naopak Dalkie většinu těchto sítí získá. Současně se získáním těchto sítí získá přímé napojení na konečného spotřebitele, kdežto v současné době existuje teoretická možnost pro nezávislé výrobce tepelné energie se na tuto síť napojit a dodávat svou tepelnou produkci pouze prostřednictvím sítě společnosti ZTO konečným spotřebitelům.

K této potenciální obavě je třeba poznamenat, že možnost přímého napojení z nezávislých výrobních zdrojů do sekundární soustavy je velice malá, a to z důvodu, že sekundární sít není tvořena jednou celistvou soustavou, resp. jedním rozvodem, nýbrž naopak soustavou velkého množství menších soustav rozvodů, které zprostředkovávají propojení primární sítě a konečných spotřebitelů, resp. malého okruhu ulic či domů. Proto toto napojení je velice ekonomicky problematické. Reálný efekt z tohoto vyvedení výkonu má vliv na relativně malé geograficky vymezené území, a to navíc s finančními náklady řádově v desítkách miliónů korun.

I přes tuto uvedenou skutečnost Úřad pro odstranění této obavy přijal závazek účastníka řízení, že nebude omezovat snahy EVI, stejně jako i ostatních výrobců tepelné energie, při napojování svých výrobních zdrojů na sekundární rozvodnou síť. Předpokladem pro uplatnění tohoto závazku je však podnikatelské rozhodnutí společnosti EVI či jiného na společnosti Dalkia nezávislého výrobce tepla ve městě Ostrava toto připojení provést.

Při obavách společnosti EVI o své dodávky tepelné energie do CZT v Ostravě, resp. o zachování jejich podílu na trhu, Úřad bral v potaz skutečnost, že společnost Dalkia, stejně jako společnost EVI, vyrábí tepelnou energii kogeneračním způsobem, to znamená, že se na Dalkii nevztahuje povinnost, která je daná energetickým zákonem § 80 odst. 1 a která určuje povinnost přednostního výkupu tepla vyráběného v kogeneraci s elektrickou energií. Nicméně dle tohoto ustanovení jsou této povinnosti zbaveny ty rozvodné tepelné společnosti, pokud již teplo jimi rozváděné pochází z kogenerační výroby. I když společnost Dalkia tedy odebírá teplo od EVI, tak v souladu se zněním energetického zákona a v kontextu celkového trendu snižování spotřeby tepla, a to jak u obyvatelstva, tak i průmyslu1, by mohla nastat situace, kdy by Dalkia byla schopna obsloužit veškerou spotřebu tepla ve městě Ostravě prostřednictvím své kogenerační výroby.

Z tohoto důvodu Úřad přistoupil na uložení podmínky k uchování rozvíjení efektivní soutěže, že společnost Dalkia je po dobu tří let povinna odebírat teplo od NH a EVI, a to minimálně v takovém množství, aby byl po dobu trvání této podmínky zachován podíl dodávek těchto spolenčostí na veškerých dodávkách tepla do sítě Dalkia v roce 2001. Doba tří let je dle názoru Úřadu dostačující k tomu, aby dala společnosti EVI dostatečný prostor k rozhodnutí, zda se bude snažit jako doposud dodávat svou vyrobenou tepelnou energii na území Sídliště Šalomouna, kde po uplynutí ochranného období tří let bude muset soutěžit se společností Dalkia, nebo bude chtít vyvést své teplo i do jiných lokalit města Ostravy. Toto opatření by mělo zajistit podmínky existence a rozvíjení účinné soutěže na trhu s teplem v Ostravě.

Společnost NH dodává své teplo do primární sítě společnosti Dalkia, která jej pak distribuuje do soustavy Poruba - Jižní Město. Podíl společnosti NH na dodávkách v těchto regionálně vymezených územích činí 20-30%. Zbytek dodávek v této soustavě pokrývá společnost Dalkia, tedy včetně odběrových špiček. Úřad považuje za prokázané, že pokud by chtěla společnost NH zvyšovat svůj podíl na trhu s teplem, musela by rovněž významně investovat do zvýšení kapacity sítí a vyvést výkon do jiných lokalit. Závazek společnosti Dalkia, který je součástí výroku tohoto rozhodnutí, umožní společnosti NH napojení na sekundární rozvodnou síť, pokud se tato společnost rozhodne vyvést své teplo do jiných lokalit než v současnosti.

K obavám společnosti NH, že spojením dojde k výraznému posílení již tak dominantního postavení společnosti na trhu v dodávkách dálkového tepla, Úřad uvádí, že spojením nedochází k významnému posílení dominantního postavení, ačkoliv dochází k určitému posílení tržní síly v souvislosti se spojením dvou na sebe navazujících rozvodných sítí. Před uskutečněním spojení mohli konkurenční výrobci společnosti Dalkia, v případě odmítnutí odběru tepla z její strany, vyjednávat o dodávkách tepelné energie se ZTO. Obava plynoucí z možného omezení této alternativy je však dle Úřadu do značné míry eliminována závazkem přijatým společnosti Dalkia ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže v kombinaci s aplikací ustanovení § 11 písm. f) zákona.

Dále je nutno konstatovat, že obchodní styk Dalkie s EVI se po spojení měnit nebude. Např. Úřad v rámci výslechů svědků položil svědkovi Ing. Lumíru Žákovi, řediteli společnosti EVI otázku: "V čem konkrétně spatřujete hlavní důvody zhoršeného přístupu do primární sítě jako důsledku předmětného spojení soutěžitelů?". Na otázku svědek odpověděl, "Je to zcela obecné konstatování, které vyplývá z toho, že dojde ke spojení řetězce, který byl rozdělen mezi ZTO jako distributora a Dalkii jako výrobce. Obchodní styk se nezmění, protože budeme nadále spolupracovat s Dalkií. Společnost EVI nikdy neměla v oblasti dodávek tepla obchodní styky se společností ZTO." Na obdobnou otázku odpověděl svědek Ing. Milan Novotný, ředitel závodu Energetika společnosti NH, konkrétněji, a to tak, že NH v minulosti vyjednávala o dodávkách tepla se dvěma subjekty (Dalkií a ZTO), nyní po spojení bude moci jednat pouze ze subjektem jediným. Podobnou konkretizaci, jako na výslechu, konaném dne 20. září 2002 uvedl svědek Ing. Novotný, svědek Ing. Žák nesdělil, a to přestože byl na to několikrát dotazován.

K výše uvedenému argumentu společnosti NH, týkajícího se skutečnosti, že po spojení bude moci vyjednávat na trhu pouze společností Dalkia, musí Úřad uvést, že v souladu s ustanovením § 11 písm. f) ZOHS společnost NH, ale i kterýkoli jiný výrobce tepelné energie, má stále možnost vyjednávat s konečnými spotřebiteli, a to ať už jsou to bytová družstva, průmyslové podniky, hypermarkety či školy. Pokud bude společnost NH schopna nabídnout tepelnou energii pro konečné spotřebitele levněji nebo za výhodnějších podmínek než společnost Dalkia a domluví se s nimi na dodávce, pak společnost Dalkia musí v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o ochraně hospodářské soutěže tuto tepelnou energii za přiměřenou úhradu převést.

Navíc, přestože společnost NH jednala o dodávkách tepelné energie se společností ZTO, nikdy takové dodávky neuskutečnila. Na otázku účastníka řízení proč společnost NH nedodává své teplo do ZTO, svědek Kramoliš, zástupce ředitele závodu Energetika pro výrobu a techniku, uvedl, že z toho důvodu, že nevlastní primární sítě. Následně na otázku účastníka, proč společnost NH nepostavila doposud svoji primární síť, svědek uvedl, že očekává, podobně jako při obchodování s elektrickou energií, analogickou dodávku tepla přes sítě, tzn. že by za určitá poplatek mohli používat stávající primární síť.

Z toho vyplývá, že společnost NH ve své podstatě měla pouze jednoho obchodního partnera, společnost Dalkia, a to přestože mohla využívat již několikrát výše zmiňovaná ustanovení § 11 písm. f) zákona a pokusit se obchodovat se společností ZTO nebo přímo s konečnými spotřebiteli..

Navíc svědek Ing. Kramoliš uvedl, cit. "Naše stanovisko jsme neuváděli pro zamítnutí předmětného spojení, hájíme pouze naše zájmy jako zájmy dodavatele tepla." Toto prohlášení ještě zdůraznil svědek Ing. Novotný, který uvedl, cit. "Proti samotnému spojení nic nemáme, nicméně máme obavy o výši dodávek. Pokud by došlo ke zvýšení dodávek našeho tepla, nemáme nic proti spojení." K tomu Úřad uvádí, že k zajištění stávajících dodávek společnosti NH, stejně tak i dodávek EVI, stanovil podmínku pro povolení spojení soutěžitelů, která, jak již bylo uvedeno, stanovuje společnosti Dalkia povinnost odebírat procentuálně stejné množství dodávek od společností EVI a NH jako v roce 2001. Pro zachování možnosti rozvíjení účinné hospodářské soutěže se navíc společnost Dalkia zavázala, že i společnosti NH umožní napojení na sekundární rozvodné sítě, nyní patřící společnosti ZTO. Dále pak již bude záviset na společnosti NH, resp. EVI, zda v souladu § 11 písm. f) zákona bude schopna působit jako konkurent společnosti Dalkia na trhu dodávek tepla konečným spotřebitelům.

Úřad v průběhu správního řízení posoudil rovněž námitku, že ve městě Ostrava je vysoký přebytek tepla, které je levnější a ekologičtější než teplo vyráběné společností Dalkia. Z toho byly vyvozovány závěry, že v případě uskutečnění propojení primární a sekundární sítě do jedné soustavy vlastněné společností Dalkia dojde k zamezení možnosti dodávek tohoto tepla na trh města Ostravy. Důsledkem toho by měla být podle názoru některých stěžovatelů nemožnost snížení ceny tepla pro konečné spotřebitele a zároveň i negativní dopady na životní prostředí v Ostravě.

K tomu Úřad uvádí, že společnosti Dalkia teplo vznikající jako vedlejší produkt při technologických procesech doposud nikdy nebylo nabídnuto. Navíc pokud by některá společnost takto vyrobenou tepelnou energii společnosti Dalkia nabídla, musela by ji společnost Dalkia v souladu s § 80 energetického zákona povinně vykoupit. Této povinnosti by byla Dalkia zbavena za pouze za předpokladů, že by tímto odkupem došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro soubor stávajících odběratelů nebo že by parametry teplonosné látky neodpovídaly parametrům v rozvodném zařízení v místě připojení. Další možností odmítnutí výkupu hutního tepla by byla skutečnost, že by Dalkia plně pokryla spotřebu tepla ze svých zdrojů, které by teplo získávaly z obnovitelných zdrojů, nebo jako vedlejší produkt z technologických procesů nebo z ekologického spalování odpadů.

Z šetření dopadů předmětného spojení soutěžitelů, které provedl v rámci průběhu správního řízení, Úřad zjistil, že spojením primární a sekundární sítě pod jednoho vlastníka bude mít pro konečného spotřebitele také některé kladné důsledky.

Jednotné řízení celé tepelné soustavy umožní zvýšení její spolehlivosti. Společnost Dalkia bude schopna rozšířit poskytované služby o provozování předávacích stanic a přípojek, což může mít pro konečné spotřebitele význam z hlediska snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti. Navíc bude účastník řízení bude schopen optimalizovat tepelné rozvody. Tato optimalizace bude spočívat ve zkrácení délek sítí, v odstranění nadbytečných paralelních rozvodů, snížení nákladů na provozování, údržbu a investice. Jednotným řízením sítí dojde i k minimalizaci tepelných ztrát.

Tyto skutečnosti potvrdili Úřadu i konkurenti na trhu, resp. vyslechnutí svědci. Např. Ing. Žák prohlásil na otázku Úřadu, která se týkala možných synergických efektů ze spojení primární a sekundární sítě pod jednoho vlastníka, cit.: "Myslím si, že to mělo být přínosem v oblasti řízení celé soustavy. Mělo by to být přínosem v oblasti snižování ztrát a nákladů v sekundárních sítí, a to z toho důvodu, že technická úroveň výrobců energií je vyšší než u vlastníků městských sítí".

Na základě provedených šetření v rámci předmětného správního řízení Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů Dalkia a ZTO by vedlo k posílení dominantního postavení na trhu dodávek dálkového tepla na území města Ostravy obsluhované sítěmi společnosti Dalkia a ZTO, a to zejména na základě zvýšení tržní síly plynoucí z vertikálního propojení dvou na sebe navazujících stupňů rozvodu tepelné energie.

Úřad při rozhodování podle hlavy IV zákona musí zkoumat, zda posuzované spojení způsobí negativní dopady na hospodářskou soutěž ve smyslu § 17. V případě, že takové negativní důsledky shledá, což se v případě tohoto správního řízení stalo, nemůže se zbavit své povinnosti sám přispět k nalezení takových řešení, která by jednak jedné umožnila spojujícím se soutěžitelům uskutečnit spojení v souladu s jejich původním záměrem, a jednak současně eliminovala taková nebezpečí. K tomu účelu slouží pravomoc Úřadu uložit podmínky a omezení dle § 17 odst. 3 zákona.

Úřad usoudil, že v případě, kdy účastník řízení přijal závazek ve prospěch zachování účinné soutěže a kdy bude účastníkovi uložena podmínka, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a tento závazek a podmínka efektivně odstraní bezprostředně hrozící nebezpečí pro účinnou hospodářskou soutěž na relevantním trhu, lze toto spojení s takovou podmínkou a závazkem povolit. Pouze za jejich současné aplikace může dojít k eliminaci zvýšené tržní síly spojením vzniklého subjektu a z toho plynoucího podstatného narušení hospodářské soutěže.

5. NÁMITKY TŘETÍCH OSOB

Další námitky, které Úřad obdržel v souvislosti s posuzováním spojení soutěžitelů Dalkia a ZTO (šlo mj. i o negativní stanoviska zástupců společnosti ZTO, které Úřadu doručil pan RNDr. Radoslav Štědroň) se týkaly následujících okruhů:

 • Společnost Dalkia údajně zneužívá dominantní postavení. Úřad opakovaně na základě podnětů, které obdržel, prošetřoval údajné zneužívání dominantního postavení, doposud však neshledal důvody pro zahájení správního řízení v této věci.

 • Smlouva o spolupráci a závazcích, která byla uzavřena mezi společností Dalkia a SMO je v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Předmětem této smlouvy je rovněž přijetí závazku ze strany společnosti Dalkia, že pokud bude schváleno předmětné spojení soutěžitelů, růst cen tepla po dobu 15 let bude o 10 % nižší než inflace. K tomu Úřad uvádí, že současně s návrhem na povolení spojení požádala společnost Dalkia o stanovisko, zda výše uvedená smlouva nepředstavuje dohodu narušující soutěž ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže. Úřad v této souvislosti konstatoval, že tato smlouva nepředstavuje dohodu narušující hospodářskou soutěž.

 • Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterou uzavřelo SMO a společnost Dalkia, přinese městu jen další poplatkové povinnosti. V této smlouvě se smluvní strany zavazují uzavřít budoucí kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej určitých nemovitostí, které má od SMO koupit společnost Dalkia. K tomu Úřad uvádí, že předmětem řízení je posuzování spojení soutěžitelů podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Úřad se tedy nezabýval prodejem nemovitostí, které jsou majetkem města a které mají být prodány s tím, že je město může později od Dalkie odkoupit. Tato problematika je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 • Na Magistrát města Ostravy byla podána petice, kterou podepsalo více než 0,5 % občanů, ale zastupitelstvo ji neprojednalo, pouze ji vzalo na vědomí. Petiční právo je upraveno zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a ve vztahu k obcím dále konkretizováno v § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. Úřad však není příslušný k přezkumu, zda zastupitelstvo města Ostravy petici řádně vyřídilo.

 • Zastupitelstvo SMO nebylo dostatečně informováno dopadech předmětného spojení soutěžitelů a o neúčelném a nehospodárném využití majetku obce. V této souvislosti Úřad konstatuje, že není v jeho kompetenci, aby se zabýval způsobem hlasování obecního zastupitelstva nebo aby přezkoumával, zda majetek obce je využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, neboť dozor nad těmito úkony svěřuje zákon o obcích v hlavě VI. jiným institucím.

 • Podjatost jednoho člena zastupitelstva při hlasování. K tomu Úřad uvádí, že není oprávněn rozhodovat o podjatosti zastupitelstva. Podle zákona o obcích je člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinna sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce, v tomto případě tedy zastupitelstvo.

 • Nebyl učiněn veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů ze strany Dalkie podle § 183a ObchZ, což neumožnilo výběr nejlepší cenové nabídky. V této souvislosti Úřad uvádí, že účelem správního řízení S 147/02 je posouzení dopadů z případného uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, nikoliv však způsob výběru strategického investora, který učinilo SMO.

 • Spojení je v rozporu se závěry Studie energetických problémů v ostravském regionu - Projekt PHARE čís. C5b/92. Tato studie byla financována v rámci programu u MPO v Praze. Studie byla zahájena v listopadu 1995 a byla dokončena koncem dubna 1996. Studie byla vypracována firmou Swedish Consultant Sydkraft International ve spolupráci s ostravskou poradenskou firmou VAE jako subdodavatelem části díla. Podle podmínek uvedených ve smlouvě mezi PHARE a poradenskou firmou, jakož i podle pracovního plánu, které odsouhlasil Řídící výbor v Ostravě, byla práce zaměřena na tyto hlavní úkoly:

 1. Nová struktura organizace dálkového vytápění v Ostravě včetně doporučení na založení a organizaci nová akciové společnosti - Ostravská energetika a.s.

 2. Technické aspekty dálkového vytápění v městě Ostravě.

 3. Studie zásobování energií pro dálkové vytápění ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 4. Organizace semináře v Ostravě s předložením studie a jednání se zástupci firem a organizaci v rámci energetického sektoru v Ostravě.

Pro účely tohoto správního řízení je relevantní první část Studie, která má za cíl ustanovení nové struktury trhu, včetně založení a organizaci nové akciové společnosti - Ostravská energetika a.s. (dále jen "OE"). Byly vytvořeny čtyři různé modely struktury teplárenského trhu v Ostravě, z nichž závěrem byla doporučena jedna jako nejvýhodnější. Podle této doporučené varianty měl být vytvořen podnik, který by byl provozovatelem jak primární, tak i sekundární rozvodné sítě. Společnost by ale nebyla výrobcem tepelné energie. Hlavním přínosem tohoto modelu by podle studie byla volná soutěž ze strany výrobců tepla. Ke výše uvedené studii Úřad uvádí, že není v jeho kompetenci hledat optimální strukturu trhu, nýbrž posuzovat dopady z navrženého spojení soutěžitelů. Pokud Úřad shledá, že spojení soutěžitelů narušuje hospodářskou soutěž, tak jej nepovolí nebo podmíní podmínkami či omezeními, které umožní rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Navíc Úřad poukazuje na skutečnost, že ve třech ze čtyř navržených variant možné struktury teplárenského trhu bylo posuzováno spojení primární a sekundární sítě pod jednoho vlastníka.

 • Dalkia porušuje ustanovení § 18 odst. 1 zákona tím, že před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení určuje nebo ovlivňuje soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Tuto obavu vyvozují stěžovatelé z toho, že Rada města Ostrava v působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 ObchZ, v platném znění, jako jediný akcionář ZTO, uložila představenstvu společnosti ZTO zajistit, aby ono samo v rámci výkonu své působnosti a pravomoci a podřízení zaměstnanci v rámci výkonu své působnosti a pravomoci se chovali tak, aby nedošlo k porušení závazků akcionáře (SMO) uvedených ve smlouvě o převodu cenných papírů. Zároveň uložila představenstvu ZTO, aby ono samo v rámci výkonu své působnosti a pravomoci neuzavřelo a podřízení zaměstnanci v rámci svého výkonu a pravomoci neuzavřeli bez předchozího projednání se společností Dalkia ode dne podepsání Smlouvy o převodu cenných papírů do dne vypořádání žádnou novou smlouvu či dodatek nebo jednostranný právní úkon, jejichž doba trvání by přesáhla 31.12.2002, anebo na jejichž základě by vznikly společnosti ZTO závazky přesahující v každém jednotlivém případě nebo v součtu ročního plnění částku 100 000 Kč.

K tomu Úřad uvádí, že ustanovení § 18 odst. 1 zákona, upravující zákaz vykonávat práva plynoucích ze spojení před tím, než rozhodnutí o jeho povolení nebude právní moci, se vztahuje na soutěžitele, kteří mají na základě spojení získat možnost kontroly nad podnikem jiného subjektu. V daném případě tak tato povinnost stíhá účastníka řízení, tj. společnost Dalkia, která má v důsledku spojení získat možnost přímo kontrolovat společnost ZTO. Úřadu není známo, že by společnost Dalkia jakýmkoliv způsobem určovala nebo ovlivňovala soutěžní chování ZTO. Je-li naopak obchodní chování ZTO určováno nebo ovlivňováno jeho dosavadním majoritním akcionářem, nedochází k porušení uvedeného ustanovení zákona, neboť toto právě směřuje k zachování rozhodujícího vlivu stávajícího majoritního akcionáře i po dobu, kdy je rozhodováno o návrhu na povolení předmětného spojení.

6. PRÁVNÍ POSOUZENÍ

Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností ZTO ze strany společnosti Dalkia, ke kterému dochází na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 3.7.2002 mezi SMO, jako prodávajícím, a společností Dalkia, jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá Dalkia v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) možnost přímo kontrolovat společnost ZTO.

V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a povolení Úřadu tedy podléhá.

Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Na základě analýzy relevantního trhu a pravděpodobných dopadů spojení na tento trh Úřad zjistil, že uskutečněním spojení by došlo k navýšení tržní síly a upevnění postavení společnosti Dalkia, které by jí umožnilo zamezit přístupu konkurenčních výrobců tepelné energie do sítě vlastněné v současné době společností ZTO.

Pro odstranění uvedené obavy účastník řízení v průběhu správního řízení přijal závazek ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jím podmínil svoje povolení navrhovaného spojení. Tento závazek spočívá v tom, že Dalkia umožní na trhu s teplem v Ostravě napojení konkurenčních výrobních zdrojů výroby tepla na sekundární síť společnosti ZTO, v souladu s energetickým zákonem. Úřad je toho názoru, že takové omezení, k němuž se účastník řízení zavázal, postačuje k odstranění shora uvedené obavy ze zamezení přístupu do sekundární sítě ZTO.

Vzhledem k tomu, že napojení na sekundární síť ZTO představuje investičně a časově náročnou operaci, Úřad považuje za nutné, aby konkurenční společnosti měly v období do případného připojení zajištěn odbyt jimi vyrobeného tepla, a proto stanovil podmínku spočívající v povinnosti společnosti Dalkia po dobu tří let od právní moci rozhodnutí odebírat teplo od společností NH a EVI, a to minimálně v takovém množství, aby byl po dobu trvání podmínky zachován podíl dodávek těchto společností na veškerých dodávkách tepla do sítě účastníka řízení v roce 2001.

Úřad konstatuje, že výše uvedený závazek společnosti Dalkia v kombinaci s podmínkou Úřadu zajistí plynulý přechod k tomu, aby bylo vytvořeno na relevantním trhu konkurenční prostředí s plnou možností volby dodavatele tepla ze strany spotřebitelů, přičemž jejich aplikaci považuje za dostatečnou pro odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku spojení na relevantním trhu.

Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 3 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku a ve stanovené pětiměsíční lhůtě podle § 16 odst. 4 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje s ve výroku uvedenou podmínkou a závazkem ve prospěch zachování účinné soutěže.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

JUDr. Martin Šebek

advokát

AK JUDr. Martin Šebek

Moravská 52

120 00 Praha 2

1 Tento trend je způsobem např. trendem lepšího zateplování prostorů apod. Samozřejmě si je Úřad vědom i skutečnosti, že množství spotřebovaného tepla se každoročně mění v závislosti na počasí.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz