číslo jednací: S502/2012/VZ-20213/2012/521/GSt

Instance I.
Věc Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT
Účastníci
  1. Česká správa sociálního zabezpečení ČR
  2. KPMG Česká republika, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 12. 2012
Dokumenty file icon 2012_S502.pdf 219 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S502/2012/VZ-20213/2012/521/GSt

 

Brno 16. listopad 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 8. 2012 na návrh ze dne 23. 8. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 05 Praha 5, zastoupená JUDr. Petrem Poncarem, ústředním ředitelem,

· navrhovatel – KPMG Česká republika, s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH, IČ 00553115, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Jan Žůrek, jednatel,  ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 21. 8. 2012 Mgr. Ing. Jiřím Šimečkem, LL.M., advokátem, ev. Č. ČAK 11486, Schoultz & Partners, advokátní kancelář, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 30. 3. 2012 a uveřejněno dne 4. 4. 2012 pod ev. č. 213006, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 73-121280, ve znění dodatečných informací ze dne 18. 4. 2012,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 05 Praha 5 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT“ postup stanovený

a) v ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že zrušil zadávací řízení „Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT“, aniž byly naplněny důvody pro jeho zrušení, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy,

b) v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 84 odst. 8 cit. zákona tím, že z oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 nebyly zřejmé důvody, na základě kterých zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení „Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT“, čímž nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě postupů uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle ust. § 118 odst. 1 citovaného zákona ruší následující úkony zadavatele

o rozhodnutí zadavatele ze dne 17. 7. 2012 o zrušení zadávacího řízení,

o oznámení zadavatele ze dne 18. 7. 2012 o zrušení zadávacího řízení.

III.

Podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 05 Praha 5 – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

Zadavatel – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 05 Praha 5 – se při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při vyřizování námitek uchazeče KPMG Česká republika, s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH, IČ 00553115, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, směřujících proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 citovaného zákona, když ve lhůtě do 10 dnů od obdržení předmětných námitek neodeslal jmenovanému uchazeči rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.

V.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku IV. tohoto rozhodnutí se podle ust. § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 05 Praha 5 –

ukládá pokuta ve výši 30 000 Kč (slovy třicet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – ČR - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 05 Praha 5, zastoupená JUDr. Petrem Poncarem, ústředním ředitelem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 4. 2012 (oznámení šetřeného zadávacího řízení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 30. 3. 2012) pod ev. č. 213006, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 73-121280, ve znění dodatečných informací ze dne 18. 4. 2012, oznámení otevřeného řízení „Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmět plnění veřejné zakázky zadavatel vymezil v bodě 2. zadávací dokumentace jako uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb koordinačních, služeb bezpečnosti informací a služeb implementace systémů IKT[1] služeb.

3. Podle bodu IV.3.4) oznámení o zakázce zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 31. 5. 2012, do 12:00 hodin.

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 6. 2012 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem dvě nabídky, a to včetně nabídky navrhovatele – KPMG Česká republika, s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH, IČ 00553115, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Jan Žůrek, jednatel,  ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 21. 8. 2012 Mgr. Ing. Jiřím Šimečkem, LL.M., advokátem, ev. Č. ČAK 11486, Schoultz & Partners, advokátní kancelář, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“).

5. Z rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 6. 2012 vyplývá, že jako nejvhodnější byla zadavatelem vyhodnocena nabídka navrhovatele. Uvedenou skutečnost zadavatel navrhovateli sdělil oznámením o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 6. 2012, které navrhovatel obdržel dne 25. 6. 2012.

6. Dopisem ze dne 29. 6. 2012 podal dodavatel S&T CZ s.r.o., IČ 44846029, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, za niž jednají Kamil Krus a Ing. Václav Kraus, jednatelé (dále jen „dodavatel S&T CZ s.r.o.“) námitky proti netransparentnímu jednání zadavatele (viz dále bod  46 tohoto rozhodnutí) a proti rozhodnutí zadavatele o pokračování v zadávacím řízení (viz dále bod 46 tohoto rozhodnutí) a proti všem následným úkonům zadavatele, které následovaly po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Dané námitky zadavatel obdržel dne 4. 7. 2012. V podaných námitkách se dodavatel S&T CZ s.r.o. domáhá, aby zadavatel z důvodu netransparentnosti šetřené zadávací řízení zrušil.

7. Rozhodnutím ze dne 16. 7. 2012 zadavatel námitkám dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 29. 6. 2012 vyhověl s tím, že zadávací řízení bude zrušeno. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dne 17. 7. 2012 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Jako vyskytnutí důvodů hodných zvláštního zřetele zadavatel uvedl oprávněnost tvrzení dodavatele S&T CZ s.r.o. v námitkách ze dne 29. 6. 2012 o netransparentním postupu zadavatele a dále zjištění, že v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 zadávací dokumentace se vyskytují vzájemně si odporující ustanovení, která by mohla uvést uchazeče v omyl. Uvedené skutečnosti zadavatel navrhovateli sdělil oznámením o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012, které navrhovatel obdržel téhož dne. Dne 26. 7. 2012 bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách.

8. Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení podal navrhovatel dopisem ze dne 25. 7. 2012 námitky, které zadavatel obdržel dne 31. 7. 2012. Zadavatel po přezkoumání těmto námitkám nevyhověl svým rozhodnutím ze dne 10. 8. 2012, které navrhovatel obdržel dne 15. 8. 2012. Dne 13. 8. 2012 zadavatel navrhovateli odeslal písemnost z téhož dne označenou jako „Věc: Doplnění odůvodnění rozhodnutí o námitkách“, kterou navrhovatel obdržel rovněž dne 15. 8. 2012.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách ze dne 10. 8. 2012, resp. doplnění odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 8. 2012, za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dopisem ze dne 23. 8. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

II. OBSAH NÁVRHU ZE DNE 23. 8. 2012

10. Navrhovatel v návrhu uvádí, že oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 nesplňuje náležitosti oznámení ve smyslu § 84 odst. 8 zákona, neboť postrádá dostatečné odůvodnění rozhodnutí zadavatele. Důvody zvláštního zřetele ve vazbě na § 84 odst. 2 písm. e) zákona nejsou řádně zadavatelem doloženy, čímž jsou vágní tvrzení zadavatele v tomto rozhodnutí nepřezkoumatelná. Navrhovatel dodává, že jelikož není seznámen s důvody zrušení zadávacího řízení, nemůže v rámci námitek uvést skutečnosti, které by mohly zvrátit rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a jeho argumentace je omezena pouze na reakci na vágní tvrzení o domnělých protiprávních úkonech zadavatele. Uvedeným postupem zadavatel podle navrhovatele porušil § 84 odst. 8 zákona a současně § 6 zákona, neboť uvedené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zásadou transparentnosti.

11. K prvnímu důvodu zvláštního zřetele (rozpor v zadávacích podmínkách) navrhovatel uvádí následující. Při skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se navrhovateli podařilo dovodit, že zadavatelem tvrzený nesoulad zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 se může týkat pouze limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti. V této souvislosti navrhovatel konstatuje, že rozdíl mezi požadavky zadavatele na výši pojistného plnění uvedený v rámci ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a v rámci Rámcové smlouvy nelze považovat za rozpor v jednotlivých částech zadávací dokumentace. V rámci kvalifikace se jedná o výběr partnera, který je pouze pro potřeby kvalifikace schopen doložit doklad o příslušné výši pojistného plnění. V případě rámcové smlouvy se jedná o smluvní podmínku budoucího fungování smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, která není odvozená od prokázání splnění kvalifikace. Tyto dvě skutečnosti je nutno posuzovat samostatně a zadavatel se stanovením uvedených podmínek nijak neprovinil proti zákonu. Naopak nastavením nižšího pojistného limitu pojistného plnění pro potřeby prokázání kvalifikace zadavatel umožnil účast v řízení širšímu okruhu subjektů. Navrhovatel zastává názor, že jestliže se o žádný rozpor v zadávacích podmínkách nejedná, je pak zcela v rozporu se zákonem, aby zadavatel na základě neexistujícího pochybení dovozoval svoji povinnost k nápravě zadávacího řízení, resp. aby dovozoval svoji oprávněnost zadávací řízení zrušit. Takový postup zadavatele je podle navrhovatele v rozporu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona a též v rozporu s § 111 odst. 6 zákona a rovněž v rozporu se zásadou transparentnosti podle § 6 zákona.

12. K druhému důvodu zvláštního zřetele (netransparentnost postupu zadavatele při komunikaci s dodavatelem S&T CZ s.r.o.) navrhovatel uvádí následující. Neposkytnutím dodatečných informací na základě dotazu dodavatele S&T CZ s.r.o. (pozn. Úřadu: tj. emailový dotaz jmenovaného dodavatele ze dne 28. 5. 2012 – podrobněji viz bod 46 tohoto rozhodnutí) si zadavatel nepočínal v rozporu se zákonem. Navrhovatel se opírá o bod 12. 2 zadávací dokumentace, podle kterého je zadavatel povinen poskytnout dodatečné informace ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení žádosti. Vzhledem k tomu, že tato lhůta ve vztahu k vznesenému dotazu uplynula až dne 5. 5. 2012, tedy po skončení lhůty pro podání nabídek (tj. 31. 5. 2012), nebyl zadavatel podle navrhovatele povinen dodatečnou informaci poskytnout. Rovněž nemohlo dojít k újmě na straně dodavatele S&T CZ s.r.o., neboť mu tato skutečnost musela být zřejmá. Navrhovatel dodává, že k dalšímu rozboru komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem S&T CZ s.r.o. nemá dostatek podkladů, přičemž jediným zdrojem informací o domnělém porušení povinností na straně zadavatele při komunikaci se jmenovaným dodavatelem je obsahově zcela nedostatečné doplnění odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 8. 2012. Navrhovatel se domnívá, že celá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem S&T CZ s.r.o. trpí vadou nedostatku formy ve smyslu § 148 odst. 2 zákona. Podle navrhovatele ani jedna z informací, která byla v rámci této komunikace zadavatelem poskytnuta dodavateli S&T CZ s.r.o. nemá jakýkoli vliv na případnou změnu zadávacích podmínek a současně nepřinesla tomuto dodavateli jakoukoli výhodu oproti ostatním uchazečům. Podání předmětného dotazu 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek považuje navrhovatel za účelový krok dodavatele S&T CZ s.r.o. s cílem zmařit řádný průběh konce lhůty pro podání nabídek. Rovněž žádost tohoto dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace 7 dní před koncem lhůty pro podání nabídek vzhledem ke složitosti předmětu plnění veřejné zakázky se nelze domnívat, že se ze strany dodavatele S&T CZ s.r.o. jednalo o seriózní zájem účastnit se zadávacího řízení. Navrhovatel se domnívá, že vzhledem k nepodání nabídky ze strany dodavatele S&T CZ s.r.o. a vzhledem k napadání dalšího průběhu zadávacího řízení tímto dodavatelem, bylo zřejmým cílem dosáhnout zrušení daného zadávacího řízení, což dokládá i fakt, že jmenovaný dodavatel nepodal v zákonné lhůtě námitky proti zadávacím podmínkám ve smyslu § 110 odst. 3 zákona. Navrhovatel uvádí, že zadavatel ani přes skutečnosti uváděné v námitkách ze dne 25. 7.2012 zadavatel nepřijal opatření k nápravě, přičemž použil autoremedury tam, kde k tomu nebyl oprávněn, čímž porušil § 111 odst. 6 zákona.

13. K poznámce zadavatele uvedené v odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 8. 2012 v souvislosti s nabídkovou cenou navrhovatele navrhovatel uvádí, že uvedená skutečnost nemůže mít za následek zrušení zadávacího řízení z důvodu porušení zásady transparentnosti, jak se domnívá zadavatel.

14. Navrhovatel se dále domnívá, že rozhodným okamžikem pro podání námitek dodavatele S&T CZ s.r.o. byl den 1. 6. 2012, kdy došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek a jmenovanému dodavateli muselo být jasné, že zadávací dokumentace nebyla změněna, zadávací řízení nebylo zrušeno a že zadavatel v zadávacím řízení pokračuje. Námitky dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 29. 6. 2012 je tedy nutno považovat za opožděné a zadavatel byl povinen podle § 111 odst. 4 zákona o těchto námitkách nerozhodnout. Vzhledem k tomu, že tak neučinil, došlo ze strany zadavatele k porušení § 111 odst. 4 zákona.

15. Navrhovatel také namítá, že zadavatel postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 zákona při vyřízení námitek ze dne 25. 7. 2012, když rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 10. 8. 2012 neobsahuje řádné zdůvodnění nevyhovění těmto námitkám, přičemž je lhostejné, z jakých důvodů k nedostatečnému odůvodnění námitek došlo. Odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 8. 2012 obsahující dodatečné zdůvodnění nevyhovění námitek ze dne 25. 7. 2012 bylo zadavatelem odesláno po uplynutí lhůty stanovené v § 111 odst. 1, což je podle navrhovatele v rozporu se zákonem, neboť zadavatelem nemůže být daná lhůta nijak překročena, a to ani z důvodu probíhajícího interního auditu uváděného zadavatelem.

16. Závěrem navrhovatel uvádí, že mu hrozí újma ve formě škody z nerealizování předmětné zakázky, přičemž jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Navrhovatel tedy navrhuje zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení doručené mu dne 18. 7. 2012, zrušení všech rozhodnutí navazujících, především zrušení rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 10. 8. 2012, zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 7. 2012 o námitkách dodavatele S&T CZ, s.r.o. Navrhovatel dále navrhuje  vrácení stavu zadávacího řízení před okamžik rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 7. 2012 o námitkách dodavatele S&T CZ, s.r.o. a před okamžik rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 a pokračování v zadávacím řízení vedoucím k uzavření smlouvy s navrhovatelem ve smyslu zákona.

III. STANOVISKO ZADAVATELE ZE DNE 5. 9. 2012

17. Zadavatel připouští, že rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebylo formulačně zcela jasné, avšak současně má za to, že bylo okolnostem přiměřené a formálně zákonu neodporující. I kdyby zadavatel připustil, že uvedené rozhodnutí není v souladu se zásadou transparentnosti, nic by se nezměnilo na faktu, že se zadavatel dopustil výše specifikovaných pochybení, pro které byl s ohledem na § 111 odst. 6 zákona povinen zadávací řízení zrušit.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení námitky, zadavatel se domnívá, že navrhovatel nebyl zadavatelem nijak krácen na svých právech. Podle zadavatele navrhovatel v námitkách ze dne 25. 7. 2012 napadal pouze neexistenci důvodů ke zrušení zadávacího řízení a nikoli nedostatečnost odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, neboť nikde v textu námitek ze dne 25. 7. 2012 zadavatel nenašel výslovné tvrzení o porušení § 84 odst. 8 zákona.

18. V souvislosti s problematikou rozporu v zadávacích podmínkách (výše limitu pojistného plnění) zadavatel odkazuje na § 44 odst. 1 zákona. Zadavatel dodává, že vzhledem k tomu, že neodpověděl na žádost o dodatečnou informaci dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 28. 5. 2012, nedošlo k rozptýlení pochybností jmenovaného dodavatele ve věci výše limitu pojistného plnění, a je možno tuto skutečnost označit jako rozpor v zadávací dokumentaci. Jelikož tento rozpor nebyl odstraněn ani v rámci provedení změny zadávací dokumentace a současně uplynula lhůta pro podání nabídek, nemohl zadavatel žádným způsobem tuto skutečnost napravit, přičemž je podle zadavatele tato situace v souladu s judikaturou (zadavatel odkazuje na rozhodnutí NSS č. j. 2 Afs 64/2009 ze dne 27. 1. 2010) považována za důvod, který naplňuje požadavky § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Zadavatel dodává, že zrušení zadávacího řízení bylo jediným možným zákonným řešením. V této souvislosti zadavatel odkazuje na odbornou literaturu, podle níž použitý důvod podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona nepožaduje, aby zadavatel nepředvídal a nezpůsobil okolnosti vedoucí ke zrušení zadávacího řízení. Za porušení se tak podle zadavatele považuje i porušení postupu zadavatele v zadávacím řízení, kdy již není možné přijmout nápravná opatření podle § 111 odst. 6 zákona, neboť pokračováním v zadávacím řízení by se zadavatel dopustil správního deliktu. Zadavatel dodává, že ke zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona byl nejen oprávněn, ale s ohledem na § 111 odst. 6 zákona přímo povinen.

19. V návaznosti na předchozí odstavec zadavatel dovozuje, že svým postupem vůči dodavateli S&T CZ s.r.o. porušil zásady transparentnosti (§ 6 zákona), přičemž přímo způsobil, že jmenovaný dodavatel nepodal nabídku v šetřeném zadávacím řízení, neboť dodavatel S&T CZ s.r.o. vycházel z informací, o kterých se až dvacátý den po uplynutí lhůty pro podání nabídek dozvěděl, že nebyly pravdivé. Vzhledem k tomu, že až do 20. 6. 2012 setrvával dodavatel S&T CZ s.r.o. v přesvědčení, že zadavatel zadávací řízení zruší, je podle navrhovatele naprosto irelevantní skutečnost, že jmenovaný dodavatel nepodal nabídku, byť ji technicky podat mohl, což by však činil s vědomím sdělení zadavatele, že zadávací podmínky obsahují vzájemně rozporné údaje. Skutečnost, že na žádost dodavatele S&T CZ s.r.o. o dodatečné informace ze dne 28. 5. 2012 zadavatel neodpověděl zákonem předepsaným způsobem, podle zadavatele nic nemění na skutečnosti, že tato žádost byla dotazem ve smyslu podle § 49 odst. 1 zákona. Zadavatel dále uvádí, že i kdyby připustil, že ve věci rozdílné výše limitu pojistné smlouvy nejde o rozpory v zadávací dokumentaci, byl povinen dodavatele S&T CZ s.r.o. i ostatní dodavatele informovat zákonem stanoveným způsobem, případně podle § 40 odst. 2 zákona, resp. § 40 odst. 5 zákona ve znění účinném do 31. 3. 2012. Zadavatel dodává, že zákon vůbec nepočítá se situací, že by zadavatel na dotaz dodavatele vůbec podle zákona nereagoval, což se bohužel stalo. Uvedená skutečnost vzhledem k uplynutí lhůty pro podání nabídek není podle zadavatele zhojitelná jiným způsobem, než zrušením zadávacího řízení. Zákonná úprava účinná do 1. 4. 2012 neobsahuje úpravu lhůt, do kdy lze nejpozději žádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci, přičemž bod 12.2 zadávací dokumentace uvedenou skutečnost nijak neřeší. Zadavatel zastává názor, že na žádost dodavatele podle § 49 odst. 1 zákona je povinen odpovědět vždy v souladu se zákonem, a to i po případném uplynutí lhůty pro podání nabídek, pokud tato paradoxní situace v zadávacím řízení nastane. V této souvislosti zadavatel odkazuje na odbornou literaturu. K možnému porušení § 148 zákona zadavatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S199/2011/VZ-13213/2011/540/ZČ. Argumentaci navrhovatele týkající se úmyslů dodavatele S&T CZ s.r.o. označuje zadavatel za ryze spekulativní. Zadavatel uvádí, že k navrhovatelem namítanému porušení § 111 odst. 6 zákona v souvislosti s vyhověním námitek dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 14. 7. 2012 nedošlo, jelikož pro aplikaci tohoto ustanovení zákona existovaly objektivní výše uvedené důvody. Navrhovatel dále uvádí, že k navrhovatelem namítanému porušení § 111 odst. 6 zákona v souvislosti s nevyhověním námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 nedošlo, jelikož pro aplikaci tohoto ustanovení zákona objektivní důvody neexistovaly a zadavatel se porušení zákona, které mu navrhovatel vytýká, nedopustil.

20. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odůvodnění rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 13. 8. 2012 ve věci nabídkové ceny navrhovatele, zadavatel uvádí, že v případě uvedení rozdílných hodnot nabídkových cen navrhovatele zadavatelem v dokumentech Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o otevírání obálek znamená rovněž porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení. Názor navrhovatele, že tato skutečnost nemůže mít za následek zrušení zadávacího řízení, považuje zadavatel za nesprávný.

21. V souvislosti s opožděným podáním námitek dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 29. 6. 2012 zadavatel rekapituluje emailovou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem S&T CZ s.r.o. (podrobněji viz bod 46 tohoto rozhodnutí), přičemž vzhledem k emailové komunikaci zadavatele a jmenovaného dodavatele (tj. nejprve zadavatelem uskutečněné přislíbení dodavateli  S&T CZ s.r.o. provedení změny zadávacích podmínek, následně přislíbení zrušení zadávacího řízení, a konečná informace o rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení pokračovat), která proběhla rovněž dne 20. 6. 2012, byl podle zadavatele rozhodným dnem pro podání námitek ze dne 29. 6. 2012 tohoto dodavatele právě den 20. 6. 2012. Posledním dnem dané lhůty pro podání námitek dodavatelem  S&T CZ s.r.o. byl podle zadavatele den 5. 7. 2012 a námitky ze dne 29. 6. 2012 byly tedy dodavatelem  S&T CZ s.r.o. doručeny včas. V této souvislosti odkazuje zadavatel na rozsudek Evropského soudního dvora (nyní Soudní dvůr Evropské unie, dále jen „ESD“) ze dne 28. 1. 2010 ve věci č. C-406/08, Uniplex (UK) Ltd. v. NHS Business Services Authority.

22. V souvislosti s nevyřízením námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 zadavatel cituje část rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 10. 8. 2012 (konkrétní citace viz bod 56 tohoto rozhodnutí), přičemž současně dodává, že navrhovatele podle § 111 odst. 2 zákona poučil o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Zadavatel si je plně vědom formálního porušení zákona, přičemž však v maximální snaze naplnit zásadu transparentnosti odeslal následující pracovní den, tj. 13. 8. 2012 odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 8. 2012, přičemž tento dokument byl navrhovateli doručen ve stejný den jako rozhodnutí, tj. 15. 8. 2012. Vzhledem k oprávněnosti navrhovatele podat při nevyřízení námitek zadavatelem podle § 111 odst. 1 zákona návrh ve lhůtě do 25 kalendářních dnů (§ 114 odst. 5 zákona), přičemž v daném případě by byl posledním dnem pro podání návrhu den 27. 8. 2012, tedy nikoliv méně než podle § 114 odst. 4 zákona, se zadavatel domnívá, že nemůže dojít fakticky v této souvislosti ke zkrácení práv navrhovatele na podání návrhu, čehož si byl zadavatel při svém počínání od počátku vědom. V této souvislosti odkazuje zadavatel na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S195/2009/VZ-10616/2009/510/KČe ze dne 7. 10. 2009 a rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S39/2009/VZ-5105/2009/530/JWe ze dne 28. 4. 2009.

23. Závěrem navrhovatel uvádí, že je přesvědčen, že jeho postupem vůči navrhovateli nedošlo k porušení zákona, resp. v jednom případě došlo pouze k formálnímu porušení zákona nezpůsobilému přivodit navrhovateli jakoukoli újmu na jeho právech, a žádá, aby vedené správní řízení bylo zastaveno.

IV. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

24. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 24. 8. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

25. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

26. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S502/2012/VZ-16288/2012/521/GSt ze dne 21. 9. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S502/2012/VZ-16289/2012/521/GSt z téhož dne stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

27. Na základě § 112 a následujících ustanovení zákona Úřad přezkoumal případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Ke zrušení zadávacího řízení

28. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

29. Podle § 84 odst. 8 zákona je zadavatel povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

30. Navrhovatel zastává názor, že odůvodnění zadavatele uvedené v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 je zcela nepřezkoumatelné a v rozporu se zákonem.

31. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel zrušil šetřené zadávací řízení svým rozhodnutím ze dne 17. 7. 2012. Uvedenou skutečnost poté oznámil navrhovateli písemností oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012. Oba uvedené dokumenty obsahují následující totožné odůvodněním: „V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Tyto důvody spočívají v tom, že společnost S&T CZ s.r.o. podala dne 29. 6. 2012 námitky proti netransparentnímu postupu zadavatele v zadávacím řízení. Po přezkoumání došel zadavatel k závěru, že tvrzení zadavatele je oprávněné. Dále zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 zadávací dokumentace se vyskytují vzájemně si odporující ustanovení, která by mohla uvést uchazeče v omyl. …“ V oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 zadavatel rovněž mj. uvedl, že „Zadavatel zrušil výše uvedené zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“

32. Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

33. Podle § 111 odst. 6 zákona zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel.

34. Úřad konstatuje, že povinnost uvést důvod, resp. důvody, na základě kterých, bylo nutno zadávací řízení zrušit, zadavateli ukládá ust. § 84 odst. 8 zákona. Současně však zadavatel musí dodržovat rovněž zásady uvedené v § 6 zákona, a to mj. zásadu transparentnosti v tom smyslu, aby bylo možné úkony zadavatele, tj. i úkon zrušení zadávacího řízení včetně důvodů, které vedly ke zrušení zadávacího řízení, přezkoumat. Z citace uvedené v předchozím odstavci vyplývá, že zadavatel uvádí dva důvody, pro které bylo nutno zadávací řízení zrušit. Prvním důvodem je netransparentní postup zadavatele, který je blíže specifikován v námitkách dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 29. 6. 2012. Druhým důvodem je rozpor informací uvedených v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1. V daném případě lze souhlasit s názorem navrhovatele, že formulace důvodů, pro které zadavatel zadávací řízení zrušil, uvedená zadavatelem v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 měla být podrobnější a více konkretizující, a lze ji označit za obecnou. Z citovaného důvodu „netransparentního postupu zadavatele v zadávacím řízení“ uvedeného zadavatelem v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 nelze žádným způsobem dovodit, čeho, tj. jakých úkonů, se netransparentní postup zadavatele týká. Obdobně v případě druhého důvodu „v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 zadávací dokumentace se vyskytují vzájemně si odporující ustanovení, která by mohla uvést uchazeče v omyl“, uváděného zadavatelem v tomto oznámení, nelze s určitostí určit, která konkrétní ustanovení zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 si vzájemně odporují. Oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 je tedy v tomto smyslu netransparentní, neboť na základě tohoto oznámení nemohly být důvody, které vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, známy uchazečům, kteří s ním byli seznámeni. Netransparentnost tohoto oznámení rovněž znamená pro uchazeče nemožnost uvést konkrétní argumenty v podaných námitkách proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

35. K tvrzení zadavatele, že z obsahu námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 nevyplývá, že tyto námitky byly podány rovněž proti nedostatečnosti odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, Úřad uvádí, že navrhovatel ve svých námitkách výslovně v souvislosti s vágním odůvodněním rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení uvádí, že „"Navrhovatel" tvrdí, že odůvodnění "Zadavatele" v této části rozhodnutí je zcela nepřezkoumatelné a je v rozporu se zákonem“. Úřad tedy konstatuje, že uvedený argument zadavatele nelze přijmout.

36.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání šetřené veřejné zakázky postup stanovený v ustanovení § 6 zákona a § 84 odst. 8 zákona tím, že z oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 nebyly zřejmé důvody, na základě kterých zadavatel rozhodl o zrušení šetřeného zadávacího řízení, čímž nedodržel zásadu transparentnosti zadávacího řízení. Tento postup přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě, že by zadavatel postupoval při oznámení důvodů pro zrušení zadávacího řízení v souladu se zákonem, nelze vyloučit, že by od navrhovatele obdržel námitky směřující proti konkrétním důvodům zrušení. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. písm. b) tohoto rozhodnutí.

K důvodu zrušení zadávacího řízení spočívajícímu v rozporu zadávacích podmínkách

37. Z kontextu dokumentace o veřejné zakázce, tj. z kontextu emailové komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem S&T CZ s.r.o., dále z námitek dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 29. 6. 2012, rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 16. 7. 2012, z doplnění odůvodnění rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 13. 8. 2012 a ze stanoviska zadavatele ze dne 5. 9. 2012, jsou konkrétní důvody, pro které zadavatel šetřené zadávací zrušil, zcela zřejmé, a Úřad je tedy byl v rámci vedeného správního řízení schopen přezkoumat, jak je uvedeno v následujících částech tohoto rozhodnutí.

38. Z dokumentace o veřejné zakázce a z vyjádření zadavatele ze dne 5. 9. 2012 vyplývá, že prvním důvodem zvláštního zřetele je podle zadavatele rozpor mezi  zadávací dokumentací a Přílohou č. 1 k zadávací dokumentaci v souvislosti s výší limitu pojistného plnění.

39. Úřad zjistil, že v bodu 6.2.3 písm. a) zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 ZVZ uchazeč prokáže předložením těchto dvou dokladů: V souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ – pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, s limitem pojistného plnění na jednu škodní událost ve výši nejméně 30.000.000,- Kč, spoluúčast pojištěného (dodavatele) musí být nejvýše 10 % tohoto limitu. Tuto skutečnost dodavatel prokáže předložením prosté kopie pojistné smlouvy. …“

40. V bodu 7. zadávací dokumentace zadavatel mj. stanovil, že uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jediný návrh rámcové smlouvy, který bude zahrnovat celý předmět šetřené veřejné zakázky. Zadavatel v tomto bodu dále uvedl, že „K tomuto účelu využije uchazeč vzorový návrh rámcové smlouvy, který je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace a který obsahuje úplnou úpravu obchodních a platebních podmínek.“

41. Úřad dále zjistil, že Přílohu č. 1 k zadávací dokumentaci tvoří návrh „Rámcové smlouvy na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře, služeb bezpečnosti informací a služeb a implementace systému řízení IKT služeb“ (dále jen „Rámcová smlouva“), ve které zadavatel pod bodem 9.1. písm. e) stanovil, že Poskytoval tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové smlouvy „má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, s výší pojistného plnění na jednu škodní událost minimálně 50.000.000,- Kč. Spoluúčast Poskytovatele není vyšší než 10 %.“

42. Ustanovení § 17 odst. 1 písm. l) zákona uvádí, že zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele stanovené pro určitou veřejnou zakázku. Zákon ve svých ustanoveních jednotlivé zadávací podmínky konkretizuje, přičemž stanovuje zadavateli možnost nebo povinnost danou zadávací podmínku uvést v zadávací dokumentaci. Jednou z povinných zadávacích podmínek pro zadavatele jsou obchodní podmínky, které musí podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona být obsaženy v zadávací dokumentaci. Zákon ve věci obchodních podmínek pak již ponechává na zadavateli, zda obchodní podmínky uvede např. v samostatné kapitole zadávací dokumentace nebo zda součástí dokumentace bude i návrh smlouvy tyto obchodní podmínky obsahující. V daném případě zadavatel jako jednu z obchodních podmínek stanovil povinnost poskytovatele, tj. vybraného uchazeče, se kterým zadavatel uzavře smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě, s výší pojistného plnění na jednu škodní událost minimálně 50 000 000 Kč, a to v bodu 9.1. písm. e) rámcové smlouvy.

43. Mezi zadávací podmínky, které zadavatel může v zadávací dokumentaci uvést, patří ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, mezi které patří mj. pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. V daném případě zadavatel využil tohoto ustanovení a požadoval, aby uchazeči podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona prokázali splnění kvalifikace předložením pojistné smlouvy, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, s limitem pojistného plnění na jednu škodní událost ve výši nejméně 30 000 000 Kč.

44. Úřad uvádí, že je nutno rozlišovat mezi kvalifikačními požadavky, kterými zájemci, resp. uchazeči, prokazují ve fázi před uzavřením smlouvy splnění daného kvalifikačního předpokladu  a dokládají tak svoji způsobilost (tj. v daném případě ekonomickou a finanční úroveň) realizovat danou veřejnou zakázku, a mezi obchodními podmínkami, které se vztahují již k samotné realizaci dané veřejné zakázky. Nelze tedy vyloučit, že požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů se mohou lišit od požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky stanovené v rámci obchodních podmínek. Úřad tedy konstatuje, že vzhledem k uvedeným skutečnostem nelze minimální výši pojistného plnění uvedenou zadavatelem v rámci kvalifikačního předpokladu – bod 6.2.3 písm. a) zadávací dokumentace – a minimální výši pojistného plnění uvedenou v rámci obchodních podmínek – a bod 9.1. písm. e) Přílohy č. 1 k zadávací dokumentaci – považovat za rozpor v zadávací dokumentaci, tj. tedy za objektivní důvod, pro který by byl zadavatel nucen zrušit šetřené zadávací řízení.

45. K argumentu zadavatele, podle něhož tím, že neodpověděl na žádost o dodatečnou informaci dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 28. 5. 2012 ve věci výše limitu pojistného plnění, nedošlo k rozptýlení pochybností tohoto dodavatele, čímž je možné tuto skutečnost označit jako rozpor v zadávací dokumentaci, Úřad uvádí následující. Jak bylo již vysvětleno výše, rozdílné hodnoty limitů pojistného plnění stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 nejsou rozporem, který by musel být nutně ze strany zadavatele jakkoli napravován např. změnou v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se v daném případě nejednalo o rozpor v zadávacích podmínkách, nelze neposkytnutí dodatečné informace ve věci rozdílných hodnot limitů pojistného plnění dodavateli S&T CZ s.r.o. považovat za příčinu trvání rozporu v zadávacích podmínkách, na jehož základě lze zrušit zadávací řízení. K přetrvávání pochybností dodavatele S&T CZ s.r.o. ve věci rozdílných hodnot limitů pojistného plnění viz body 48 a 49 tohoto rozhodnutí. Současně je nutno zdůraznit, že uvedený rozpor byl zadavateli znám již před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.

K důvodu zrušení zadávacího řízení spočívajícímu v netransparentnosti postupu zadavatele při komunikaci s dodavatelem S&T CZ s.r.o.

46. Úřad v souvislosti s důvodem zrušení zadávacího řízení spočívajícím v netransparentnosti postupu zadavatele při komunikaci s dodavatelem S&T CZ s.r.o. rekapituluje chronologický průběh úkonů, které v šetřeném zadávacím řízení byly provedeny a které zjistil z dokumentace o veřejné zakázce:

- dne 28. 5. 2012 vznesl dodavatel S&T CZ s.r.o. k zadavateli dotaz (uvedený dotaz byl vznesen prostřednictvím emailu, přičemž Úřad uvádí, že veškerá následně popsaná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem S&T CZ s.r.o. probíhala prostřednictvím emailu) týkající se rozdílných hodnot limitu pojistného plnění uvedených v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 k zadávací dokumentace s tím, že jmenovaný dodavatel neví, který z uvedených limitů je platný, a jaký má být správný limit pojistného plnění požadovaný v rámcové smlouvě,

- dne 30. 5. 2012 zadavatel dodavateli S&T CZ s.r.o. sdělil, že zadávací dokumentace bude upravena a že bude tedy posunuta lhůta pro podání nabídek,

- dne 30. 5. 2012 se jmenovaný dodavatel zadavatele dotázal, kdy budou informace o úpravě zadávací dokumentace a posunutí lhůty pro podání nabídek zveřejněny, s tím, aby mohl informovat partnery, kteří pracují na nabídce,

- dne 30. 5. 2012 zadavatel dodavateli S&T CZ s.r.o. odpověděl, že předpokládaný termín je buď v pátek 1. 6. 2012 nebo v pondělí 4. 6. 2012,

- dne 31. 5. 2012 uplynula lhůta pro podání nabídek,

- dne 4. 6. 2012 se jmenovaný dodavatel zadavatele dotázal, zda bude dnešní den, tj. 4. 6. 2012, zaslána oficiální informace o změně,

- dne 4. 6. 2012 zadavatel dodavateli S&T CZ s.r.o. odpověděl, že další postup závisí na rozhodnutí nadřízených,

- dne 4. 6. 2012 se dodavatel S&T CZ s.r.o. zadavatele dotázal na odpověď na vznesený dotaz k rozdílným limitům pojistného plnění, kterou doposud ze strany zadavatele neobdržel,

- dne 4. 6. 2012 zadavatel jmenovanému dodavateli sdělil, že „Zadavatel si je vědom toho, že v zadávací dokumentaci a její příloze se vyskytují vzájemně rozporné údaje. S ohledem na to, že již uplynula lhůta pro podání nabídek nelze provést opravu zadávací dokumentace a jediným správným řešením se v tuto chvíli jeví zrušení zadávacího řízení a jeho následné vypsání po odstranění chyb a rozporů v zadávací dokumentaci. Ze strany zadavatele však doposud nebylo rozhodnuto, jak danou věc vyřešit.“,

- dne 18. 6. 2012 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky,

- dne 20. 6. 2012 se dodavatel S&T CZ s.r.o. zadavatele dotázal na aktuální vývoj a postup v dané veřejné zakázce s upozorněním, že doposud neobdržel odpověď na nesrovnalost vznesenou dotazem ze dne 28. 5. 2012, přičemž zadavatele současně informoval, že doposud od něj obdržel informaci o prodloužení termínu na podání nabídek a dále informaci, že zadavatel další postup zatím zvažuje,

- dne 20. 6. 2012 zadavatel jmenovanému dodavateli sdělil, že zadavatel rozhodl o pokračování v zadávacím řízení; zadavatel dodavateli S&T CZ s.r.o. dále poskytl informace o tom, že byly otevřeny obálky s nabídkami, že probíhá hodnocení nabídek zadavatelem;

- dne 4. 7. 2012 zadavatel obdržel námitky dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 29. 6. 2012 proti netransparentnímu jednání, tj. proti zavádějícím informacím ze strany zadavatele, které zapříčinily nepodání nabídky dodavatelem S&T CZ s.r.o. v šetřeném zadávacím řízení, a dále proti rozhodnutí zadavatele o pokračování v zadávacím řízení a všem úkonům, které následovaly po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. zejména otevírání obálek a hodnocení nabídek;

- rozhodnutím ze dne 17. 7. 2012 zadavatel zrušil šetřené zadávací řízení;

- písemností oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012 zadavatel oznámil navrhovateli zrušení zadávacího řízení.

47. Úřad uvádí, že nelze souhlasit s tvrzením zadavatele, že zapříčinil nepodání nabídky dodavatelem S&T CZ s.r.o., neboť podle zadavatele dodavatel S&T CZ s.r.o. se až dvacátý den po uplynutí lhůty pro podání nabídek dozvěděl, že předchozí informace poskytnuté zadavatelem byly nepravdivé. Úřad konstatuje, že dne 30. 5. 2012 obdržel dodavatel S&T CZ s.r.o. od zadavatele informaci o tom, že úprava zadávací dokumentace včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek bude zveřejněna dne 1. 6. 2012 nebo dne 4. 6. 2012. Dne 4. 6. 2012 bylo dodavateli S&T CZ s.r.o. ze strany zadavatele sděleno, že v zadávací dokumentaci a její příloze se vyskytují rozporné údaje a jediným správním řešením se jeví zrušení zadávacího řízení, přičemž však bylo tomuto dodavateli rovněž sděleno, že zadavatel doposud nerozhodl, jak danou věc vyřešit a současně, že další postup závisí na rozhodnutí nadřízených. Z daných informací nevyplývá, že by zadavatel prostřednictvím těchto informací podaných dodavateli S&T CZ s.r.o. dne 4. 6. 2012 s určitostí a jednoznačně potvrdil, že zadávací řízení bude zrušeno, neboť dodavateli S&T CZ s.r.o. bylo sděleno, že zadavatel doposud nerozhodl, jak danou věc (údajný rozpor v zadávací dokumentaci a Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci a současné uplynutí lhůty pro podání nabídek) vyřešit, tj. zadavatel zatím nerozhodl o tom, zda vyřeší danou věc např. zrušením šetřeného zadávacího řízení, nebo pokračováním v zadávacím řízení, atd. Vzhledem k této skutečnosti nelze přijmout argumentaci zadavatele, že tím, že informoval dodavatele S&T CZ s.r.o. dne 20. 6. 2012 o  tom, že rozhodl o pokračování v zadávacím řízení, se jmenovaný dodavatel dozvěděl, že předchozí informace (tj. informace ze dne 4. 6. 2012) byly nepravdivé, neboť z informací poskytnutých dodavateli S&T CZ s.r.o. dne 4. 6. 2012 prokazatelně nevyplývá, že zadavatel zadávací řízení zruší, nýbrž z těchto informací vyplývá, že zadavatel neučinil konečné rozhodnutí, jakým způsobem bude v zadávacím řízení postupováno. Stejný výklad informací poskytnutých zadavatelem dodavateli S&T CZ s.r.o. potvrzuje sám jmenovaný dodavatel ve svém dotazu ze dne 20. 6. 2012, v němž rekapituluje informace obdržené od zadavatele, přičemž uvádí, že „Před termínem podání nabídek jsme vznesli dotaz na nesrovnalost v Zadávací dokumentaci a nedostali jsme doposud odpověď. Ještě před termínem odevzdání nabídek jsme od paní Talafúsové obdrželi mailem informaci o prodloužení termínu na podání nabídek, později pak info o tom, že další postup zatím zvažujete. S odstupem několika týdnů zatím nemáme odpověď.“ Z uvedené citace jednoznačně vyplývá, že dodavatel S&T CZ s.r.o. si byl vědom toho, že zadavatel zvažuje svůj postup, jak řešit údajný rozpor mezi zadávací dokumentací a Přílohou č. 1 k zadávací dokumentaci, a že mu tedy nebylo předchozími informacemi ze strany zadavatele jednoznačně sděleno, že zadávací řízení bude zrušeno. Úřad dodává, že z výše uvedených důvodů nelze rovněž přijmout argument zadavatele, že dodavatel S&T CZ s.r.o. setrvával v přesvědčení, že zadavatel zadávací řízení zruší, neboť informaci o tom, že zadávací řízení bude zadavatelem zrušeno, zadavatel tomuto uchazeči prostřednictvím emailové komunikace jednoznačně nepotvrdil.

48. K přetrvávání pochybností dodavatele S&T CZ s.r.o. ve věci rozdílných hodnot limitů pojistného plnění, a to tím, že zadavatel neodpověděl na dotaz jmenovaného dodavatele ze dne 28. 5. 2012, Úřad uvádí následující. Jak již Úřad uvedl v předchozích částech tohoto rozhodnutí, dne 4. 6. 2012 obdržel dodavatel S&T CZ s.r.o. od zadavatele informaci, že doposud nebylo ze strany zadavatele rozhodnuto, jak bude danou věc (údajný rozpor v zadávací dokumentaci a Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci a současné uplynutí lhůty pro podání nabídek) řešit. Z emailové komunikace popsané výše vyplývá, že dodavatel S&T CZ s.r.o., přestože se domníval, že se v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci nachází rozpor, se spokojil s informací zadavatele potvrzující skutečnost, že doposud nebylo rozhodnuto, jak bude v zadávacím řízení postupováno, což, jak v této souvislosti Úřad dodává, nevylučuje možnost pokračovat v zadávacím řízení ze strany zadavatele, a to včetně případného následného zjištění zadavatele, že v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 žádný rozpor neexistuje.

49. Úřad dodává, že pokud dodavatel S&T CZ s.r.o. nebyl spokojen s úkonem zadavatele, tj. odpovědí na svůj dotaz ze dne 28. 5. 2012, mohl vznést proti tomuto úkonu námitky, což však neučinil. Úřad rovněž uvádí, že pokud dodavatel S&T CZ s.r.o. byl přesvědčen o existenci rozporu mezi zadávací dokumentací a Přílohou č. 1 k této dokumentaci, mohl vznést námitky proti zadávacím podmínkám, což však také neučinil. Úřad poznamenává, že v daném případě bylo možné vznést námitky proti zadávacím podmínkám ještě dne 5. 6. 2012 (lhůta pro podání nabídek skončila 31. 5. 2012), tedy den poté, kdy se jmenovaný dodavatel dozvěděl, že doposud nebylo rozhodnuto, jak zadavatel bude danou věc (údajný rozpor v zadávací dokumentaci a Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci a současné uplynutí lhůty pro podání nabídek) řešit, čehož jmenovaný dodavatel opět nevyužil. Naopak z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dodavatel S&T CZ s.r.o. se rozhodl vyčkávat a teprve až 20. 6. 2012, tj. šestnáctý den ode dne, kdy byly tomuto dodavateli zadavatelem poskytnuty poslední informace v souvislosti s domnělým rozporem v zadávacích podmínkách, se zadavatele dotázal na aktuální vývoj a postup v zadávacím řízení. Zde je nutno poznamenat, že není zcela zřejmé, na základě kterého ustanovení zákona jmenovaný dodavatel při realizaci dotazu ze dne 20. 6. 2012 postupoval, neboť již uplynula lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám a již uplynula lhůta pro podání námitek proti úkonu zadavatele ve věci odpovědí na dotaz ze dne 28. 5. 2012. Ustanovení § 49 odst. 1 zákona opravňuje dodavatele pouze k dotazům k zadávacím podmínkám a nikoli k dotazům na aktuální průběh zadávacího řízení.

50. Na základě všech výše uvedených skutečností Úřad uvádí, že nelze přijmout argumentaci zadavatele, že nezodpovězení dotazu dodavatele S&T CZ s.r.o. ze dne 28. 5. 2012 ze strany zadavatele podle § 49 odst. 2 zákona, resp. § 40 odst. 5 zákona, nelze zhojit jiným způsobem než zrušením zadávacího řízení, neboť jmenovaný dodavatel se de facto sám vzdal možnosti účastnit se šetřeného zadávacího řízení tím, že nepodal námitky proti zadávacím podmínkám, ani proti vyřízení žádosti o dodatečnou informaci ze dne 28. 5. 2012, přičemž uvedená žádost o dodatečnou informaci se týkala rozporu v zadávacích podmínkách, který neexistoval. Úřad tedy konstatuje, že vzhledem k uvedeným skutečnostem nelze postup zadavatele při vyřizování žádosti dodavatele S&T CZ s.r.o. o dodatečné informace ze dne 28. 5. 2012 považovat za objektivní důvod, na základě kterého byl zadavatel oprávněn zrušit šetřené zadávací řízení.

51. Úřad dále uvádí, že jednání zadavatele, kdy v průběhu zadávacího řízení věděl o všech jím uváděných důvodech, na jejichž základě zrušil šetřené zadávací řízení, a přesto v zadávacím řízení pokračoval a rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž tyto důvody vyhodnotil jako důvody zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, se přitom jeví jako nelogické a lze v takovém jednání spatřovat znaky účelovosti.

52. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona tím, že zrušil šetřené zadávací řízení, aniž byly naplněny důvody pro jeho zrušení. Tento postup přitom podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť úkonem zadavatele – zrušení předmětného zadávacího řízení – bylo zneplatněno také již učiněné rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 6. 2012. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. písm. a) tohoto rozhodnutí.

53. K argumentu zadavatele, podle něhož uvedení rozdílných hodnot nabídkových cen v dokumentech zadavatele má za následek porušení zásady transparentnosti, přičemž důsledkem může být zrušení zadávacího řízení, Úřad uvádí následující. Uvedená skutečnost nebyla zadavatelem uvedená ani v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 17. 7. 2012 ani v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012. Uvedenou skutečnost zadavatel uvedl jako podpůrný argument v odůvodnění rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 13. 8. 2012, a to jako argument prokazující netransparentní jednání zadavatele v průběhu zadávacího řízení. V této souvislosti Úřad dodává, že vzhledem k tomu, že daná skutečnost (uvedení rozdílných hodnot nabídkových cen a tím domnělé netransparentní jednání zadavatele) nebyla zadavatelem v rozhodnutí, resp. oznámení, o zrušení zadávacího řízení, uvedena jako důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení, nelze tento dodatečný důvod akceptovat jako zákonný důvod opravňující zadavatele šetřené zadávací řízení zrušit.

Ke způsobu vyřízení námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012

54. Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

55. Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

56. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že v šetřeném případě zadavatel obdržel námitky navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 dne 31. 7. 2012. Poslední den, kdy byl zadavatel povinen odeslat rozhodnutí o námitkách v souladu s desetidenní lhůtou danou ust. § 111 odst. 1 zákona, tedy připadl na den 10. 8. 2012 (pátek). Z dokumentace o veřejné zakázce i z vyjádření zadavatele vyplývá, že zadavatel dne 10. 8. 2012 navrhovateli odeslal rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 10. 8. 2012, které obsahuje mj. upozornění zadavatele, že „Námitky stěžovatele nebyly shledány důvodnými, přičemž bližší důvody, které zadavatele k tomuto rozhodnutí vedly, zašle zadavatel Stěžovateli do 13. 8. 2012, a to z důvodu provádění vnitřní kontroly spisové dokumentace k Veřejné zakázce útvarem interního auditu zadavatele, z důvodu které neměl zadavatel po větší část jeho lhůty pro vypracování řádného rozhodnutí včetně uvedené důvodů spis k dispozici“. Úřad zjistil, že rozhodnutí ze dne 10. 8. 2012 žádné další důvody, pro které zadavatel námitkám navrhovatele ze dne 31. 7. 2012 nevyhověl, neobsahuje. Z dokumentace o veřejné zakázce i z vyjádření zadavatele vyplývá, že písemnost označenou jako „Věc: Doplnění odůvodnění rozhodnutí o námitkách“ ze dne 13. 8. 2012, která obsahuje konkrétní důvody nevyhověním podaným námitkám navrhovatele zadavatel navrhovateli, odeslal téhož dne, tedy tři dny po uplynutí lhůty stanovené v § 111 odst. 1 zákona.

57. K důvodu, kterým zadavatel vysvětluje nevyřízení námitek navrhovatele ze dne 31. 7. 2012 v souladu s § 111 odst. 1 zákona (provádění vnitřní kontroly spisové dokumentace k šetřené veřejné zakázce útvarem interního auditu zadavatele) Úřad uvádí, že tyto argumenty nelze akceptovat jako důvod pro možné nedodržení lhůty, ve které má zadavatel ze zákona povinnost odeslat své rozhodnutí o námitkách, a to včetně uvedení důvodu tohoto rozhodnutí. Úřad konstatuje, že desetidenní lhůta stanovená zákonem je dostatečně dlouhá, aby zadavatel o námitkách rozhodl a své rozhodnutí včetně důvodu svého rozhodnutí odeslal v souladu s § 111 odst. 1 zákona. Pokud zadavatel realizuje výběrové řízení, tak si je vědom skutečnosti, že námitky lze podat proti všem úkonům, které v zadávacím řízení činí. Zadavatel tedy musí být v celém časovém období zadávacího řízení, kdy je námitky možné podat, připraven tyto námitky vyřídit, tj. o nich rozhodnout i odeslat své rozhodnutí o nich v souladu se zákonem, a tudíž také v souladu se zákonnými lhůtami. V této souvislosti Úřad dodává, že zákon v žádném svém ustanovení nepřipouští žádné důvody, pro které by bylo možné lhůtu, ve které je zadavatel stěžovateli povinen odeslat své rozhodnutí o námitkách včetně uvedení důvodu svého rozhodnutí, byť o jediný den prodloužit. Zákon v žádném svém ustanovení zadavateli rovněž neumožňuje odeslat v zákonné lhůtě „první část“ rozhodnutí o námitkách daného uchazeče s tím, že „druhá část“ obsahující zdůvodnění bude zadavatelem odeslána dodatečně.

58. K argumentaci zadavatele opírající se o již vydaná rozhodnutí Úřadu je nutno poznamenat, že v rámci správních řízení č. j. S195/2009/VZ a č. j. S39/2009/VZ byly přezkoumávány veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který obsahoval odlišnou právní úpravu správních deliktů zadavatelů. Na rozdíl od této dřívější právní úpravy zákon vztahující se k šetřené veřejné zakázce definuje chybný postup zadavatele při vyřizování námitek jako speciální delikt ve svém ustanovení § 120 odst. 1 písm. g) zákona, přičemž případný chybný postup zadavatele při vyřizování námitek není současně podmíněn vlivem na výběr nejvhodnější nabídky (tak, jak tomu bylo v případě předchozí právní úpravy). Z uvedeného důvodu argumentaci zadavatele opírající se o rozhodnutí vydaná v uvedených správních řízeních nelze přijmout.

59. K argumentu zadavatele, podle něhož navrhovatel nebyl uvedeným formálním pochybením zadavatele zkrácen na svých právech, neboť mohl v této souvislosti podat návrh v delší lhůtě, tj. podle § 114 odst. 5 zákona do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem, Úřad uvádí, že tento argument nelze přijmout jako důvod, který by zadavatele opravňoval k vědomému nedodržování postupu při vyřizování námitek podle § 111 odst. 1 zákona ze strany zadavatele. Zadavatel ve svém vyjádření doznává, že si byl sám vědom svého pochybení při vyřizování námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 a že spoléhal na § 114 odst. 5 zákona, který podle zadavatele zajistí navrhovateli delší lhůtu pro podání návrhu. Úřad uvádí, že taková úvaha zadavatele je zcela nepřípustná, neboť zadavatel je povinen zákon dodržovat a nikoli ho vědomě porušovat.

60. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že při vyřizování námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 směřujících proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 citovaného zákona, když ve lhůtě do 10 dnů od obdržení předmětných námitek neodeslal navrhovateli rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

VI. uložení nápravného opatření

61. Podle ust. § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

62. Úřad je při rozhodování podle ust. § 118 odst. 1 zákona povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postupy stanovené zákonem při zrušení zadávacího řízení a tyto nezákonné postupy podstatně ovlivnily, resp. mohly podstatně ovlivnit, výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení úkonu zrušení zadávacího řízení ze dne 17. 7. 2012 a o zrušení úkonu oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Zadávací řízení se tak vrací do fáze po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 6. 2012.

VII. náklady řízení

63. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

64. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 17. 7. 2012 a oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2012, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000502.

VIII. K ULOŽENÍ K SANKCE

65. Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

66. V šetřeném případě se zadavatel rovněž dopustil správního deliktu tím, že část rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 25. 7. 2012, tj. důvody, pro které se rozhodl těmto námitkám nevyhovět, neodeslal ve lhůtě definované v § 111 odst. zákona. Zadavatel tak nepostupoval při vyřizování námitek v souladu s § 111 odst. 1 zákona, ve kterém je zakotvena povinnost přezkoumat podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli, resp. navrhovateli, písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Zadavatel tak naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. g) zákona.

67. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

68. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z podání navrhovatele ze dne 23. 8. 2012, které Úřad obdržel dne 24. 8. 2012, kdy bylo správní řízení zahájeno. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 10. 8. 2012, tj. poslední den zákonné lhůty, v níž byl zadavatel povinen odeslat rozhodnutí o jím podaných námitkách včetně uvedení důvodu tohoto rozhodnutí. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

69. Podle ust. § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

70. Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

71. Z hlediska stupně závažnosti správního deliktu vzal Úřad v úvahu celkový kontext šetřeného případu. Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že při vyřizování námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 nedodržel lhůtu, kterou zákon stanoví ve svých ustanoveních. Ve vztahu k závažnosti a následkům spáchaného správního deliktu tak nelze než uvést, že se v šetřeném případě jedná o delikt závažný, neboť následkem uvedeného jednání zadavatele (vědomé nedodržování zákonné lhůty při vyřizování námitek) může být negativním signálem ostatním zadavatelům, že lhůty při vyřizování námitek stanovené zákonem je možné obcházet.

72. Co se týče způsobu spáchání správního deliktu, Úřad uvádí, že z vyjádření zadavatele ze dne 5. 9. 2012 vyplývá, že zadavatel obešel požadovaný postup zákona vědomě.

73. K okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán, Úřad uvádí, že v projednávaném případě se zadavatel snažil svůj nezákonný postup při vyřizování námitek navrhovatele ze dne 25. 7. 2012 zhojit tím, že důvody, pro které se rozhodl nevyhovět námitkám navrhovatele ze dne 25. 7. 2012, navrhovateli dodatečně po uplynutí zákonné lhůty odeslal, čímž byla navrhovateli dána možnost účinně se proti rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 25. 7. 2012 bránit. Úřad k těmto skutečnostem přihlédl jako k polehčujícím okolnostem při zvažování o výši sankce.

74. Úřad na základě výše uvedeného a na základě faktu, že ke spáchání deliktu ze strany zadavatele došlo, uvádí, že vzhledem k nutnosti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení budoucího porušení zákona, nelze od sankčního postihu zcela upustit.

75. Vzhledem k nutnosti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení budoucího porušování zákona, má Úřad současně za to, že nelze zcela minimalizovat výši sankčního postihu. Úřad k uvedenému podotýká, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

76. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce, a to funkci represivní a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k  chování, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností šeřeného případu a uvážení všech argumentů, Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil  její výši stanovenou v hodnotě 30 000 Kč vzhledem k souvislostem případu a ve vztahu k výše uvedenému, a to zejména s ohledem na okolnosti, za nichž byl správní delikt spáchán, jako dostačující, přičemž z tohoto důvodu akcentoval ve vztahu k zadavateli právě preventivní účinek uložené sankce.

77. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

78. Pokuta uložená ve výroku V. je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1. ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 05 Praha 5

2. Mgr. Ing. Jiří Šimeček, LL.M., advokát, Schoultz & Partners, AK, Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávyIKT – informační a komunikační technologie

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz