číslo jednací: S251/2012/VZ-22529/2012/530/KSt

Instance I.
Věc Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK
Účastníci
  1. Český úřad zeměměřičský a katastrální
  2. Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 15. 12. 2012
Dokumenty file icon 2012_S251.pdf 205 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S251/2012/VZ-22529/2012/530/KSt

 

V Brně dne28. listopadu 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 4. 2012 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou

zadavatel – Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČ 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, zastoupený Ing. Karlem Večeřem, předsedou,

navrhovatel – Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, za niž jedná Ing. Tomáš Bednář, jednatel, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 14. 5. 2012 JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 27635554, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Petra Buzková, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 11. 10. 2011 pod ev. č. 60066230, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 10. 2011 a dne 19. 12. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 199-324157, ve znění oprav uveřejněných dne 22. 10. 2011 a dne 31. 12. 2011, rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČ 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 – nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 v návaznosti na § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesprávně posoudil nabídku uchazeče Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a následně jej svým rozhodnutím ze dne 26. 3. 2012 vyloučil z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Zadavatel – Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČ 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 – nedodržel postup stanovený v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 76 odst. 3 citovaného zákona tím, že vyloučil uchazeče Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, rozhodnutím ze dne 26. 3. 2012 z účasti v zadávacím řízení, aniž jej předtím požádal o písemné vysvětlení nabídky, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší všechny úkony zadavatele – Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČ 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 – týkající se posouzení nabídky uchazeče Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, a rozhodnutí jmenovaného zadavatele o vyloučení uchazeče Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, ze dne 26. 3. 2012 z účasti v zadávacím řízení.

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČ 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Průběh zadávacího řízení

1. Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČ 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, zastoupený Ing. Karlem Večeřem, předsedou (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11. 10. 2011 pod ev. č. 60066230 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK“, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 10. 2011 a dne 19. 12. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 199-324157, ve znění oprav uveřejněných dne 22. 10. 2011 a dne 31. 12. 2011 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel v bodu IV.2.1) „Kritéria pro zadání zakázky“ oznámení o zakázce stanovil, že základním hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Jako dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky  zadavatel v bodu 15.1 „Dílčí hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace zvolil:

Nabídková cena bez DPH váha 60%

Technická úroveň skenerů A4 a A3 váha 25%

Technická úroveň skenerů A0 a stolního velkoformátového skeneru   váha 5%

Technická úroveň WA váha 10%

3. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 4. 1. 2012 vyplývá, že ve stanovené lhůtě podalo nabídku 6 uchazečů. Všechny nabídky splnily požadavky § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tedy byly úplné.

4. Z protokolu z 6. jednání hodnotící komise ze dne 6. 3. 2012 vyplývá, že se hodnotící komise sešla za účelem dalšího posouzení nabídek, přičemž vyřadila nabídku uchazeče Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, za niž jedná Ing. Tomáš Bednář, jednatel, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 14. 5. 2012 JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 27635554, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Petra Buzková, jednatel (dále jen „navrhovatel“).

5. Zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení dne 26. 3. 2012. Navrhovatel obdržel rozhodnutí o jeho vyloučení dne 27. 3. 2012.

6. Podáním ze dne 10. 4. 2012 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 20. 4. 2012 navrhovatel obdržel dne 26. 4. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 30. 4. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

7. Dnem 30. 4. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 30. 4. 2012.

Obsah návrhu

8. Navrhovatel spatřuje porušení zákona ze strany zadavatele ve skutečnosti, že zadavatel rozhodl, že jeho nabídka nesplnila zadávací podmínky, aniž by tento závěr měl oporu v jeho nabídce, zadávacích podmínkách nebo zákoně, a následně jej vyloučil ze zadávacího řízení. Navrhovatel uvádí, že uvedený postup zadavatele je v rozporu s ustanovením § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona ve vazbě na § 6 zákona.

9. V rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 26. 3. 2012 uvedl zadavatel tři důvody jeho vyloučení.

Obsah návrhu vztahující se k posouzení nabídky navrhovatele

10. Nejprve se navrhovatel vyjádřil k důvodu jeho vyloučení ze zadávacího řízení, a to že v rozporu se zadávacími podmínkami neuvedl v textu nabídky a v návrhu smlouvy přesné označení typu některého nabízeného HW a SW. 

11. K uvedenému navrhovatel napsal, že zadavatel na žádném místě zadávacích podmínek nepožadoval, aby uchazeči specifikovali ve své nabídce a v návrhu smlouvy „přesné označení typu" jednotlivých komponent HW či SW nabízeného k dodání, tedy, aby nabízené plnění jakkoliv specifikovali nad rámec detailní technické specifikace v rozsahu dle čl. 7.2 zadávací dokumentace.

12. V čl. 7.2 zadávací dokumentace si zadavatel vyhradil požadavek, aby nabízené komponenty měly minimálně technické parametry (požadované hodnoty) uvedené u jednotlivých kategorií (Skener A4-A0, WA) v tabulkách. Z nabídky uchazeče musí vyplývat, že jsou tyto parametry (požadované hodnoty) a podmínky splněny nebo překročeny. Uchazeč vyplní tabulku formou čestného prohlášení (viz kap. 14. ZD).

13. V čl. 14 „Podmínky pro zpracování popisu nabízených Komponent“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že v úvodu (části nabídky popisující nabízené Komponenty) uchazeč popíše nabízené Komponenty. Zde bude uvedeno např.: (...). K nabízené Komponentě uchazeč uvede jednoznačnou specifikaci parametrů a podmínek uspořádanou do přehledné tabulky min. v rozsahu uvedeném v čl. 7.2 ZD a plně v souladu s následujícími podmínkami: (a) Ke každému z požadovaných parametrů uchazeč uvede (v 5. sloupci tabulky „Nabízená hodnota metriky uchazečem") skutečnou hodnotu nabízeného parametru dle své nabídky (...).

14. Podle navrhovatele z čl. 7.2 a čl. 14 zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požadoval, aby z nabídky jednoznačně vyplývalo splnění požadavků na minimální technické parametry (hodnoty) nabízeného plnění. Uchazeči měli uvést popis nabízeného plnění s tím, že v nabídce musí být vždy uvedena jednoznačná specifikace parametrů a podmínek uspořádaná do přehledné tabulky min. v rozsahu uvedeném v čl. 7.2 zadávací dokumentace. Zadavatel dále pouze příkladmouvedl, jaké další informace o nabízeném plnění může uchazeč v rámci popisu nabízeného plnění uvést. Zadavatel však ani v tomto příkladmém výčtu (čl. 14.1. zadávací dokumentace) neuvedl, že by uchazeči měli uvádět „přesné označení typu" jednotlivých komponent HW či SW nabízeného k dodání, když uvedl pouze formulaci „označení". Navrhovatel zdůrazňuje, že výčet uvedený v čl. 14.1. zadávací dokumentace je pouze příkladmý, uveden zkratkou „např.", zadavatel tak nepožadoval, aby popis nabízeného plnění obsahoval další požadované údaje, jako je „přesné označení typu " nabízeného plnění.

15. Pokud jde o závěr zadavatele, že navrhovatel „v nabídce ani ve smlouvě neuvedl, jaký typ SW pro komponenty „skener A4" a „skenerA3" nabízí a zamýšlí v rámci plnění předmětu smlouvy dodat", uvádí navrhovatel, že zadavatel v žádné části zadávacích podmínek nepožadoval, aby uchazeči v nabídce (potažmo v návrhu smlouvy) uvedli, jaký přesný typ SW pro jednotlivé komponenty nabízejí. Nabízený typ SW pouze musel odpovídat minimálním technickým požadavkům vymezeným zadavatelem.

16. Zadavatel vymezil v čl. 7.1 zadávací dokumentace pojem Komponenty" tak, že se jedná o „HW součásti uvedené v čl. 7.1 zadávací dokumentace". Požadavky zadavatele v čl. 7.2 a čl. 14. zadávací dokumentace ohledně popisu nabízeného plnění v nabídce uchazeče se týkají vždy výslovně jen Komponent", tedy pouze nabízených HW součástí, nikoli SW. Ohledně SW tedy zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval uvedení žádných jiných údajů, než splnění minimálních technických parametrů dle tabulek v čl. 7.2 zadávací dokumentace.

17. Zadavatel tedy v zadávacích podmínkách jednoznačně nestanovil požadavky na uvedení dalších údajů o nabízeném plnění nad rámec „specifikace parametru a podmínek uspořádané do přehledné tabulky min. v rozsahu uvedeném v čl. 7.2. zadávací dokumentace". Požadavek na „přesné označení typu“ jednotlivých komponent HW či SW, uvedený zadavatelem v rozhodnutí o vyloučení, tak překračuje požadavky zadavatele vyjádřené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

18. Popis nabízeného plnění v nabídce navrhovatele (potažmo i v návrhu smlouvy v nabídce navrhovatele) je dostatečně určitý a splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Navrhovatel v nabídce uvedl jednoznačnou technickou specifikaci parametrů a podmínek nabízeného plnění vyplněním podrobných tabulek dle čl. 7.2 zadávací dokumentace, a to formou čestného prohlášení, jak požadoval zadavatel, a dále v části 6 nabídky „Popis plnění předmětu veřejné zakázky" uvedl další slovní popis nabízeného plnění. Z nabídky uchazeče jednoznačně vyplývá splnění požadavků zadavatele na minimální technické parametry nabízeného plnění.

19. Postup zadavatele, kdy nabídku navrhovatele vyřadil pro tvrzený rozpor příslušných částí nabídky se zadávacími podmínkami, a následně rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, je tak v rozporu s ustanovením § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona ve vazbě na § 6 zákona.

20. Dále zadavatel k jeho vyloučení uvedl, že předložený závazný návrh smlouvy v nabídce navrhovatele odporuje zadávacím podmínkám, protože neobsahuje specifikaci většiny typů skenerů, které zamýšlí v rámci plnění dodat a některých dalších komponent, když obsahuje sice detailní specifikaci technických parametrů všech dodávaných zařízení, zadavatel však postrádá uvedení „přesných typů dodávaných zařízení“. K uvedenému navrhovatel dále uvedl, že návrh smlouvy v jeho nabídce je zpracován plně v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. 17 odst. 9. zadávací dokumentace „Doporučená osnova pro zpracování nabídky" - „Návrh smlouvy".

21. Nabídka navrhovatele je dle jeho názoru zpracována v souladu s ustanovením zadávací dokumentace Návrh smlouvy musí kromě dalších náležitostí zejména obsahovat (b) Popis předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s bodem 2 a 7 této zadávací dokumentace; (f) Závaznou technickou specifikací dle bodu 7.2 této zadávací dokumentace". Čl. 2 zadávací dokumentace obsahuje pouze stručné informace o druhu a předmětu veřejné zakázky. Čl. 7 zadávací dokumentace podrobněji specifikuje předmět veřejné zakázky a to jednak formou stanovení minimálních technických parametrů poptávaného plnění (čl. 7.2 zadávací dokumentace) a jednak uvedením dalších požadavků na předmět plnění (čl. 7.3 a 7.4 zadávací dokumentace).

22. Ke zjištění zadavatele, že v příloze č. 1 návrhu smlouvy v nabídce navrhovatele (tabulky technických parametrů) je skener pro skenování velkých předloh A0 označen jako „skener pro skenování velkých předloh" zatímco v čl. I smlouvy je tento skener označen pouze jako „A0", navrhovatel uvádí, že uvedené nemůže vést k pochybnostem ohledně nabízeného předmětu plnění. Navrhovatel v návrhu smlouvy použil označení tohoto typu skeneru zcela v souladu s terminologií použitou pro označení tohoto typu skeneru v zadávací dokumentaci, která na některých místech tento typ skeneru označuje jako „skener pro skenování velkých předloh" a jinde pouze jako skener „A0" (např. str. 27, 28 a 29 zadávací dokumentace). Navíc z technické specifikace uvedené v tabulce technických parametru pro „skener pro skenování velkých předloh" vyplývá, že se jedná o skener pro skenování dokumentů ve formátu A0.

23. Navrhovatel k údajným nedostatkům v označení typů dodávaných výrobků v návrhu smlouvy považuje za nezbytné dále uvést, že se neztotožňuje s názorem zadavatele, že takový postup by znamenal podstatnou změnu nabídky, resp. obsahu návrhu smlouvy, kterou zákon neumožňuje. K problematice podstatných změn smlouvy odkazuje navrhovatel na bohatou rozhodovací praxi Úřadu, která tuto v zásadě odvozuje od judikatury Evropského soudního dvora a Nejvyššího správního soudu. Odrazem této judikatury je rovněž změna zákona v § 82 odst. 7, kde zákon napříště výslovně uvádí, co je třeba rozumět podstatnou změnou smlouvy. Žádná z okolností uvedená v citovaném ustanovení zákona však není relevantní pro případ návrhu smlouvy podaný navrhovatelem, který zadavateli již nyní zaručuje výrobky v technických parametrech požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci.

24. K tvrzení zadavatele uvedenému v rozhodnutí o námitkách, že v důsledku neuvedení konkrétního typu výrobku v návrhu smlouvy navrhovatelem je tento návrh neurčitým projevem vůle, uvádí navrhovatel, že specifikoval v návrhu smlouvy dotčené výrobky způsobem, který si zadavatel výslovně vymínil v zadávací dokumentaci (uvedením garantovaných technických parametru dodávaného HW. Zadavatel sice argumentuje, že zcela logicky měl zájem na tom se rovněž dozvědět, o jakého výrobce dotčeného zboží jde, avšak výslovný požadavek na uvedení výrobce (typu výrobku) v zadávací dokumentaci uveden nebyl.

25. Navrhovatel odmítá tvrzení zadavatele, že jím předložený návrh smlouvy nelze považovat za dostatečně určitý projev vůle. Dotčený návrh smlouvy vyjadřuje vůli navrhovatele dodat zadavateli za úplatu mimo jiné dotčené komponenty včetně SW pro komponenty "skener' A4" a "skener A3". Pro výklad projevu vůle ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je třeba usuzovat především podle okolností, za nichž byla smlouva uzavřena. Tímto způsobem zjištěná vůle účastníků se při výkladu projevu vůle neprosadí jen, jestliže by byla v rozporu s jazykovým projevem, tedy jen kdyby byla slovy nepochybně vyjádřena odlišná vůle účastníků (viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. j. 21 Cdo 2964/2006 ze dne 6. 11. 2007). V tomto případě byl návrh smlouvy učiněn navrhovatelem v souvislosti s podáním nabídky na plnění konkrétního předmětu veřejné zakázky. Šlo tedy o projev vůle směřující k uzavření obchodní smlouvy dle zadání, které zadavatel formuloval v zadávací dokumentaci, a jehož reflexí je nabídka navrhovatele. Zadavatel tedy nemůže legitimně pochybovat o určitosti plnění, které navrhovatel nabízí. Zadavatel má současně garantovánu kvalitu dotčeného plnění (výrobků) jednoznačným a určitým popisem technických parametrů v návrhu smlouvy, přičemž tyto technické parametry jsou plně v souladu s minimálními požadavky zadavatele.

26. Pokud se zadavatel domnívá, že je pro něj informace o typu výrobku - komponent zásadní, byl podle navrhovatele povinen toto výslovně požadovat v podmínkách zadávací dokumentace ve smyslu § 44 zákona.

27. Jestliže zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách cituje části rozhodnutí Úřadu sp. zn. S303/2009/VZ-1824/2010/510/IFa, pak navrhovatel vnímá zadavatelem volené citace za účelově spojené a vytržené z kontextu. Ve zmiňovaném případě totiž dotčený zadavatel požadoval výslovně v zadávacích podmínkách, aby uchazeč uvedl konkrétního výrobce zboží. Úřad konstatoval, že uchazeč v daném případě nabídl ve své nabídce výrobek určité značky, jemuž přiřadil konkrétní technické parametry. Později se ovšem ukázalo, že výrobek dané značky a parametru se nevyrábí, tj. vůbec neexistuje. Uchazeč toto uznal a ex post po podání své nabídky tuto doplnil tak, že nabídl výrobek jiného výrobce. Tak tomu ovšem v případě šetřené veřejné zakázky nebylo, neboť navrhovatelem nabídnuté zboží v nabídce prokazatelně existuje. Jestliže zadavatel nepopírá, že jím nabízené zboží splňuje minimální technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci a současně neuvádí, které ustanovení zadávací dokumentace mělo být porušeno neuvedením typu výrobku některých komponent, pak nebyl dán důvod pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

Obsah návrhu vztahující se k vysvětlení nabídky navrhovatele

28. Dále se navrhovatel vyjádřil k důvodu jeho vyloučení ze zadávacího řízení a to, že nabízený typ skeneru A0 nesplňuje všechny technické parametry požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, konkrétně, že maximální skenovací šíře dokumentu u skeneru A0 nabízeného navrhovatelem činí 914mm, na místo požadovaných 1067mm.

29. Jak navrhovatel zadavateli výslovně uvedl ve svém vysvětlení nabídky ze dne 21. 2. 2012 (dále jen „vysvětlení), v rámci finálního zpracování nabídky došlo k písařské chybě, v důsledku které je na několika místech jeho nabídky chybně uvedeno označení typu skeneru pro skenování velkých předloh A0. Jedná se o následující místa v nabídce uchazeče: v kapitole Manažerské shrnutí na straně (2) nabídky a ve Shrnutí" na straně 265 nabídky. Tento text byl kopírován a písařskou chybou obsahuje nesprávné označení typu nabízeného skeneru HD Ultra 3650i, namísto správného označení typu nabízeného skeneru Contex HD Ultra 4250i+. Předmětem jeho nabídky jsou tak skenery A0 typu Contex HD Ultra 4250i+, a nikoli skenery typu HD Ultra 3650i. Skenery A0 typu Contex HD Ultra 4250i+, jím nabízené, splňují veškeré technické parametry požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

30. Naopak tabulka technických parametrů nabízeného skeneru A0, požadovaná zadávací dokumentací a uvedená na straně (177-180) nabídky, obsahuje správné označení typu nabízeného skeneru Contex HD Ultra 4250i+ a obsahuje i odpovídající parametry tohoto nabízeného typu, které splňují nebo překračují minimální požadavky na tento typ skeneru stanovené zadávací dokumentací. Obdobně, v závazném návrhu smlouvy, předloženém uchazečem v nabídce, je v příloze č. 1 Závazná technická specifikace předmětu plnění" v tabulce s názvem Skener pro skenování velkých předloh" (strana nabídky 229) uvedeno správné označení nabízeného zařízení Contex HD Ultra 4250i+.

31. Zadavatel však ignoroval vysvětlení navrhovatele, skutečnost, že jeho závazný návrh smlouvy v nabídce obsahuje správné údaje (vč. správného označení) o nabízeném skeneru typu A0 Contex HD Ultra 4250i+ (nikoli HD Ultra 3650i), který bez jakékoli pochybnosti splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách pro tento typ skeneru, jakož i skutečnost, že technické parametry nabízeného skeneru typu A0, uvedené správně ve všech částech nabídky navrhovatele, odpovídají skeneru typu A0 Contex HD Ultra 4250i+ (nikoli HD Ultra 3650i).

32. Jak zadavatel uvedl ve svém rozhodnutí, za podstatný vzal údaj (označení typu skeneru) „v úvodu nabídky na straně 2 v Manažerském shrnutí a dále na straně 265 nabídky v Shrnutí". Údaje uvedené v ostatních částech nabídky navrhovatele, v závazném návrhu smlouvy, jakož i v objasnění navrhovatele, naopak v úvahu nevzal. I přes výslovné prohlášení navrhovatele, že nenabízí skener typu HD Ultra 3650i, ale skener typu Contex HD Ultra 4250i+ tak, jak je správně uvedeno v návrhu smlouvy navrhovatele, posuzoval zadavatel splnění zadávacích podmínek právě ve vztahu ke skeneru typu HD Ultra 3650i, tedy ve vztahu k zařízení, které navrhovatel vůbec nenabízí. Následně zadavatel rozhodl, že skener typu HD Ultra 3650i (tedy zařízení, které navrhovatel vůbec nenabízí) nesplňuje technické parametry požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, konkrétně, že maximální skenovací šíře dokumentu u skeneru A0 nabízeného uchazečem činí 914mm, na místo požadovaných 1067mm, a rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

33. Navrhovatel je přesvědčen, že v jeho vysvětlení nelze spatřovat změnu či doplnění již předložené nabídky. Označení typu skeneru, jakož i údaje o technických parametrech nabízeného typu skeneru A0, byly (nejen) v závazném návrhu smlouvy v nabídce navrhovatele od počátku uvedeny správně. Vysvětlením došlo pouze k odstranění písařské chyby v označení typu skeneru ve volném textu nabídky. Pokud jde o technické parametry nabízeného typu skeneru A0 v nabídce, tyto byly od počátku ve všech částech nabídky uvedeny správně. Nejedná se tedy v žádném případě o situaci, kdy by z nabídky navrhovatele jednoznačně vyplývalo, že nabízí určitý výrobek, přičemž následně by navrhovatel chtěl svou nabídku upravit tak, že by nabídl výrobek jiný. Interpretace ustanovení § 76 odst. 1 zákona zadavatelem, a totiž, že jediný typ chyby v nabídce, ke které se nepřihlíží a která není důvodem vyřazení nabídky, je zjevná početní chyba, která neměla vliv na nabídkovou cenu, je zcela mylná a logicky rozporná. Na chybu, ke které se nepřihlíží, se hledí jako by nebyla, tj., ohledně takové chyby není třeba objasnění. Institut vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 a 4 zákona slouží k odstranění právě takových nejasností v nabídkách, jejichž důvod není zcela zjevný a zadavatel tak nemůže učinit jednoznačný závěr o tom, zda nabídka uchazeče splňuje zadávací podmínky, či nikoli.

34. Na této skutečnosti nic nemění odkaz zadavatele na obsah odpovědi k žádosti zadavatele ze dne 17. 1. 2012, neboť věcné vysvětlení písařské chyby a jejích příčin následovalo dne 21. 2. 2012, kdy navrhovatel uvedl na pravou míru typ skeneru A0, který skutečně nabízí. Navrhovatel připomíná, že se tak stalo ve fázi posouzení nabídek, přičemž zadavatel datoval své rozhodnutí o vyloučení navrhovatele mimo jiné právě z tohoto důvodu až dne 26. 3. 2012.

35. Tvrzení zadavatele, že hodnotící komise nemohla mít žádnou pochybnost o tom, jaký skener má navrhovatel v úmyslu dodat, a to na základě obsahu písemností ze dne 24. 1. 2012 a 15. 2. 2012, mohlo platit do okamžiku, kdy navrhovatel písařskou chybu odhalil a uvedl vše dopisem ze dne 21. 2. 2012 na pravou míru. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele s více jak měsíčním odstupem po vysvětlení písařské chyby navrhovatelem, se tvrzení o neexistenci pochybností zdá jako neudržitelné.

36. Není také pravdou, že by snad navrhovatel poskytl vysvětlení nabídky ze dne 21. 2. 2012 bez předchozí výzvy zadavatele. Tato výzva ve smyslu § 76 odst. 3 zákona byla navrhovateli adresována již dne 17. 1. 2012. Navrhovatel reagoval na tuto výzvu pouze opakovaně, a to bezodkladně poté, co odhalil písařskou chybu ve své nabídce. Ostatně na takový případ zákon výslovně nepamatuje, a tedy tento postup ani výslovně nezakazuje.

37. Vzhledem k tomu, že je navrhovatel přesvědčen, že výše popsaný postup zadavatele, kterým rozhodl o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, je v rozporu se zákonem a se základními zásadami zadávacího řízení, navrhovatel tímto navrhuje, aby Úřad rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel zákonem stanovený postup, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Současně navrhuje, aby Úřad uložil opatření k nápravě spočívající v tom, že zruší rozhodnutí zadavatele ze dne 26. 3. 2012 o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, jemu předcházející výsledek posouzení nabídek a všechny další úkony provedené v zadávacím řízení, v jejichž rámci již nabídka navrhovatele nebyla posuzována a hodnocena.

38. Současně navrhovatel žádá, aby Úřad před vydáním rozhodnutí dle § 118 zákona vydal předběžné opatření ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) zákona, spočívající v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ve věci přezkoumání výše uvedených úkonů zadavatele ukončeno.

Vyjádření zadavatele k návrhu

39. Zadavatel ve vyjádření k návrhu ze dne 7. 5. 2012 uvedl, že k vyloučení navrhovatele jej vedly tři skutečnosti, z nichž každá by podle jeho názoru samostatně obstála jako důvod pro vyloučení. V prvé řadě odkazuje na odůvodnění svého rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 20. 4. 2012, k čemuž uvádí doplňující informace.

Vyjádření zadavatele k návrhu k části vztahující se k posouzení nabídky navrhovatele

40. Prvním důvodem vyloučení navrhovatele podle zadavatele bylo, že navrhovatel neuvedl ani v nabídce a ani v návrhu smlouvy přesné označení typu některých komponent, které nabízí a má v úmyslu dodat, a dále že neuvedl, jaký typ SW pro komponenty skener A4 a skener A3 nabízí a zamýšlí dodat. K tomu zadavatel uvedl, že navrhovatel ani v nabídce a ani v návrhu smlouvy neuvedl přesné označení typu některých komponent, které nabízí a má v úmyslu dodat a to Hraniční směrovač s funkcí ukončení šifrovaných VPN a akcelerace aplikací v prostředí WAN pro katastrální úřady, Centrální směrovač plnící funkci koncentrátoru šifrovaných VPN spojení z poboček, Zařízení pro jednotnou správu všech komponent systému akcelerace aplikací v centru i na pobočkách.

41. Ke stanovisku navrhovatele, že zadavatel na žádném místě zadávacích podmínek nepožadoval, aby uchazeči specifikovali ve své nabídce a v návrhu smlouvy přesné označení typu jednotlivých komponent HW či SW nabízeného k dodání, zadavatel uvedl, že nabídka včetně návrhu smlouvy je základním projevem vůle uchazeče směřujícím zejména ke vzniku práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem vůle spojují. V konkrétním případě k uzavření smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem o předmětu plnění, který je obsahem veřejné zakázky. Projev vůle musí být dostatečně určitý a musí z něj vyplývat vůle uchazeče být jím vázán v případě jeho přijetí. Pokud není předmět plnění dostatečně konkretizován, a to nejen parametry, ale konkrétním typem, případně dalšími údaji vylučujícími záměnu za jiný, pak se nejedná o dostatečně určitý projev vůle, který by zavazoval uchazeče konkrétní HW nebo SW dodat a zadavatele opravňoval právě tento konkrétní HW nebo SW odebrat. Vůle zadavatele pak nade vší pochybnost od počátku směřovala k tomu, aby mu byl nabídnut konkrétní HW a konkrétní SW, nikoli aby předmět plnění byl určen toliko parametry a jinak zcela neurčitě definován.

42. Pokud navrhovatel argumentuje tím, že zadavatel požadoval uvést v tabulce formou čestného prohlášení parametry předmětu plnění, je třeba zdůraznit, že zadavatel požadoval vyplnit technické parametry dodávaného HW, aby měl jistotu, že splňuje veškeré jeho požadavky. Tím se však nikterak nevzdal svého logického práva na to, aby se dozvěděl o jaký předmět plnění (a od kterého výrobce) se jedná. Stejně tak neobstojí ani argumentace navrhovatele, že bylo požadováno jen „příkladmé" vymezení dodávaných komponent.

43. V článku 14.1 Zadávací dokumentace je výslovně uvedeno: „V úvodu (části nabídky popisující nabízené Komponenty) uchazeč popíše nabízené Komponenty." Není tedy pochyb o tom, že zadávací dokumentace obsahuje jednoznačný požadavek na uvedení popisu nabízených komponent.

44. Na tom, že popis nabízených komponent byl striktně požadován, nemůže nic změnit ani to, že je v článku 14.1 zadávací dokumentace použita zkratka „např.", která uvozuje požadavek na uvedení údajů jako je a) označení, b) výrobce vč. sídla, c) oblast použití doporučená výrobcem, d) rok uvedení nabízeného typu na trh, e) další vlastnosti podle vlastního uvážení. Z uvedeného logicky vyplývá (a ostatní uchazeči to tak jednoznačně pochopili), že zadavatel požadoval natolik určité vymezení předmětu plnění, aby konkrétní nabízený produkt byl plně ztotožnitelný a aby tedy věděl, jaké plnění mu je nabízeno. Nebylo by tedy vadou nabídky, pokud by byla daná komponenta přesně a určitě vymezena a chyběly pouze některé další údaje, nebránící „ztotožnění" výrobku.

45. Jiný výklad by otvíral prostor pro připuštění variantního plnění, které je přitom jednoznačně vyloučeno v článku 16.6 zadávací dokumentace. Nabídka komponent bez jejich popisu a konkrétní specifikace, byť by i vycházela ze „splnění požadavků na minimální technické parametry (hodnoty)", by připouštěla skrytá variantní řešení, protože i více Komponent může vyhovovat požadavkům na minimální technické parametry (hodnoty).

46. V tomto smyslu je významnou skutečností i to, že v článku 18 zadávací dokumentace si zadavatel vyhradil právo „ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před dokončením jejich hodnocení". Nekonkrétním označením dodávaného HW a SW navrhovatel do značné míry ztížil či vyloučil ověření, zda nabízené komponenty odpovídají jeho požadavku, a rovněž prakticky vyloučil relevantní zkoumání, zda se z jeho strany nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu vzhledem k předmětu zakázky. Při takto neurčité specifikaci předmětu plnění, kdy zadavatel nemá jistotu, jaké plnění mu bude poskytnuto, by zadavatel v případě akceptace takové nabídky byl nucen uzavírat smlouvu, aniž by si mohl předem hodnověrně ověřit, zda to, co navrhovatel nabízí, skutečně požadavkům zadavatele odpovídá. To se ve svém důsledku odráží i při řešení další otázky, kterou je akceptovatelnost předloženého návrhu smlouvy.

47. Zadavatel musí mít jistotu, že nabízené plnění odpovídá požadavkům, které byly stanoveny jako předmět veřejné zakázky v zadávacích podmínkách, jelikož tato skutečnost má významný vliv na schopnost uchazeče nabízené plnění poskytnout, promítá se do cenové nabídky apod. Pokud uchazeč neuvede, o jaký výrobek se jedná, i přes jeho tvrzení, že plnění odpovídá požadovaným parametrům, nemůže zadavatel takovou jistotu získat.

48. V této souvislosti je třeba připomenout rozhodnutí Úřadu sp. zn. S303/2009/VZ-1824/2010/510/IFa, ve kterém se (v obdobné věci) uvádí, že „zadavatel neomezoval okruh možných výrobců/dodavatelů (...), ale na základě uvedení konkrétního typu výrobku mohl zjistit, zda uvedený výrobek splňuje všechny požadavky specifikované v zadávací dokumentaci. S ohledem na požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách nepostačuje tedy uvést konkrétní technické parametry (...) bez toho, aniž by se vztahovaly ke konkrétnímu jedinečnému výrobku od jednoznačně určeného výrobce/dodavatele".

49. Pokud jde o skutečnosti, kdy navrhovatel se obšírně zaobírá otázkou, zda jím nabízené komponenty skutečně existují, je třeba konstatovat, že zadavatel jejich „neexistenci" ani netvrdil, přestože navrhovatelem nebylo ani do této chvíle doloženo, o jaké plnění se mělo jednat. Pokud se tedy zadavatel odvolával na výše citované rozhodnutí Úřadu, pak to bylo zejména s ohledem na závěr že „s ohledem na požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách nepostačuje tedy uvést konkrétní technické parametry (...) bez toho, aniž by se vztahovaly ke konkrétnímu jedinečnému výrobku od jednoznačně určeného výrobce/dodavatele".

50. Zadavatel dále uvedl, že navrhovatelem předložený návrh smlouvy není možné bez podstatných změn přijmout. Při neuvedení skutečností rozhodných pro vznik konkrétně a určitě formulovaného závazku není možné takový návrh smlouvy akceptovat. Dodatečné doplnění takových skutečností jako například uvedení specifikace, resp. popisu plnění až v rámci jednání o smlouvě, by bylo nepřípustnou změnou návrhu smlouvy.

51. Zadavatel nezpochybňuje judikaturu týkající se toho, co je a co není podstatnou změnou smlouvy, neboť právě z ní vycházel při svém rozhodování. Pokud jde o argumentaci novým zněním § 82 odst. 7 zákona (platným až od 1. 4. 2012), pak je třeba připomenout, že doplnění skutečností neuvedených v návrhu smlouvy by znamenalo, že například při umožnění variantního řešení v původním zadávacím řízení (kdy by nemuselo být nabízené plnění popsáno a postačovalo by pouze prohlášení, že jsou splněny minimální technické požadavky) by mohlo umožnit účast i jiných dodavatelů, případně i ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. I za předpokladu, že by tato právní úprava platila již v době úkonu zadavatele, muselo by doplnění nabídky a návrhu smlouvy být považováno za nepřípustné.

52. Zadavatel se nemůže ztotožnit se závěry navrhovatele, že „popis nabízeného plnění v nabídce navrhovatele i v návrhu smlouvy je dostatečně určitý a splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách" a že postup zadavatele, který vedl k vyloučení navrhovatele ze shora uvedených důvodů, byl v rozporu s § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona, ve vazbě na § 6 zákona.

Vyjádření zadavatele k návrhu k části vztahující se k vysvětlení nabídky navrhovatele

53. Dalším důvodem vyloučení byla podle zadavatele skutečnost, že navrhovatel ve své nabídce nabídl skener A0 HD Ultra 3650i, který však nesplňuje všechny uvedené technické parametry požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Svůj úmysl dodat tento nevyhovující skener později i potvrdil v rámci součinnosti k provedení atestu.

54. S argumenty navrhovatele uvedenými v návrhu zadavatel nesouhlasí. Na straně 177 originálu nabídky navrhovatele v bodu 6.5 nazvaném „Skener pro skenování velkých předloh" je uvedeno, že nabízený typ HD Ultra 3650i splňuje nebo překračuje veškeré požadavky zadávací dokumentace a zadavatele a je připraven pro testy a kartometrický atest. Tento typ skeneru navrhovatel nabídl i na dalších místech své nabídky. Navíc svůj záměr nabídnout skener A0 typu HD Ultra 3650i a atestovat právě tento typ skeneru potvrdil i ve své Odpovědi na žádost o informace a součinnost k provedení kartometrického atestu ze dne 17. 1. 2012, doručené zadavateli ve stanoveném termínu prostřednictvím datové schránky dne 24. 1. 2012, kde sdělil: „ Pro A0 skener HD Ultra 3650i“. Tuto skutečnost a vůli atestovat a tím i nabízet skener A0 typu HD Ultra 3650i navrhovatel opakovaně potvrdil v datové zprávě doručené zadavateli dne 15. 2. 2012.

55. Skutečnost, že svůj úmysl dodat právě nevyhovující skener typu HD Ultra 3650i navrhovatel zadavateli potvrdil i ve svých písemných podáních ze dne 24. 1. 2012 a 15. 2. 2012, jednoznačně svědčí o tom, že hodnotící komise nemohla mít žádnou pochybnost o tom, jaký skener má navrhovatel v úmyslu dodat. Přihlížet v této souvislosti k tomu, že na některých místech nabídky je skutečně uveden skener HD Ultra 4250i+, který by požadované parametry splňoval, hodnotící komise nemohla (zčásti i pro celkovou nepřehlednost nabídky, která se projevovala mimo jiné tím, že právě ve zmíněných tabulkách, kde je tento konkrétní typ skeneru uveden, jiné skenery typově vůbec označeny nejsou).

56. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že navrhovatel ještě dne 15. 2. 2012 deklaroval zadavateli připravenost nabízeného (zadávacím podmínkám nevyhovujícímu) typu HD Ultra 3650i ke kartometrickým testům a svůj úmysl změnil až následně poté, co jeho subdodavatel dne 17. 2. 2012 potvrdil zjištění zadavatele a uvedl, že maximální skenovací šíře dokumentu u skeneru A0 typu HD Ultra 3650i je 914mm, nikoli navrhovatelem nabízených 1067mm. Zřejmě proto navrhovatel vyhotovil písemnost, kterou ve veškerých svých podáních včetně návrhu nesprávně a bez jakéhokoli právního opodstatnění nazývá „objasněním" dle § 76 odst. 3 zákona. Zatímco předchozí poskytnutí informací ze strany navrhovatele bylo zcela legitimním úkonem uchazeče a k jeho obsahu muselo být přihlíženo, k tomuto podání přihlédnuto být nemohlo. Zákon podobný právní úkon, kdy uchazeč poskytne sám „objasnění" nabídky, aniž by o něj byl požádán, neumožňuje. Tento institut zákon stanoví jako možnost - nikoli povinnost - k případnému využití hodnotící komisí. Hodnotící komise ale vzhledem k opakovaným sdělením navrhovatele, že má být dodán právě typ HD Ultra 3650i a ne jiný, nejasnost neměla a proto k uvedenému podání ani přihlížet nemohla. Přihlédnutí k němu by bylo v rozporu se zásadami dle § 6 zákona, a bylo by jednoznačným porušením zásady rovného zacházení s uchazeči. Pokud navrhovatel tvrdí, že zákon takový postup přímo nezakazuje, je třeba uvést, že tento soukromoprávní výklad vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru rozhodovacího procesu v zadávacím řízení není možné použít.

57. Zadavatel také uvedl, že pokud by navrhovatel v odpovědi na žádost o informace o připravenosti skeneru k atestům ze dne 17. 1. 2012 zadavateli sdělil, že k atestům je připraven skener HD Ultra 4250i+, svědčilo by to o tom, že mohlo dojít v nabídce skutečně k písařské chybě.

58. Pokud pak navrhovatel uvádí, ženení také pravdou, že by snad navrhovatel poskytl vysvětlení nabídky ze dne 21. 2. 2012 bez předchozí výzvy zadavatele. Tato výzva ve smyslu § 76 odst. 3 ZVZ byla navrhovateli adresována již 17. 1. 2012", pak je třeba zdůraznit, že toto tvrzení navrhovatele je zcela nepravdivé. Zadavatel navrhovateli výzvu k objasnění nabídky nezaslal. I kdyby navrhovatel dovozoval, že takovou výzvou byla žádost o poskytnutí součinnosti při provedení kartografického atestu, je třeba připomenout, že v takovém případě by byla odpověď poskytnuta prakticky až měsíc po lhůtě, kterou zadavatel určil.

59. Zadavatel je názoru, že v daném případě byl povinen navrhovatele vyloučit, a že tak učinil po právu. Nevyloučením navrhovatele z účasti v zadávacím řízení by totiž byli poškozeni ti uchazeči, kteří na rozdíl od navrhovatele předložili řádnou nabídku.

60. Závěrem proto zadavatel navrhl, aby Úřad rozhodl, že se návrh na zahájení řízení zamítá.

Průběh správního řízení

61. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

62. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S251/2012/VZ-8923/2012/530/KSt ze dne 17. 5. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S251/2012/VZ-8924/2012/530/KSt z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

63. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S251/2012/VZ-9403/2012/530/KSt ze dne 23. 5. 2012 nařídil Úřad předběžné opatření, kterým zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

64. Žádný z účastníků správního řízení se k podkladům pro rozhodnutí ve stanovené lhůtě, ani později, nevyjádřil.

Závěry Úřadu

65. Na základě § 112 a následujících ustanovení zákona Úřad přezkoumal postup zadavatele a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl, že zadavatel při posouzení nabídky navrhovatele nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Závěry Úřadu vztahující se k posouzení nabídky navrhovatele

66. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

67. Hodnotící komise podle § 76 odst. 1 zákona posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

68. Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

69. V bodu 7 „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel v čl. 7.1 „Požadovaný rozsah plnění“ uvedl, že předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v čl. 7.3. zadávací dokumentace včetně jejich instalace a konfigurace na všech lokalitách podle přílohy č. 2 a záručního servisu, za podmínek uvedených v čl. 7.4. zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele na technické parametry zařízení a na software SW jsou uvedeny v čl. 7.2. zadávací dokumentace. Další požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v čl. 7.3. zadávací dokumentace. Dále jsou v citovaném článku 7.1 zadávací dokumentace popsány tři typy skenovacích pracovišť a jejich konfigurace. Podle téhož článku 7.1 zadávací dokumentace budou všechny uvedené HW součásti v zadávací dokumentaci dále popisovány jako „Komponenty“. Nakonec článek 7.1 zadávací dokumentace člení předmět veřejné zakázky na různé oblasti a stanoví požadované počty Komponent v jednotlivých kategoriích v kusech.

70. Podle čl. 7.2 „Závazná technická specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace zadavatel požaduje, aby nabízené Komponenty měly minimálně technické parametry (požadované hodnoty) uvedené u jednotlivých kategorií (Skener A4-A0, WA) v dále uvedených tabulkách. Z nabídky uchazeče musí vyplývat, že jsou tyto parametry (požadované hodnoty) a podmínky splněny nebo překročeny. Uchazeč vyplní tabulku formou čestného prohlášení (viz bod 14 zadávací dokumentace). Zadavatel si vyhrazuje právo uchazečem uváděné údaje v rámci posuzování nabídek ověřit a to i s požadavkem na verifikaci uváděných údajů výrobcem nabízených Komponent. Pokud uchazeč nabídne Komponenty, které nebudou splňovat všechny uvedené technické parametry, bude toto důvodem pro vyřazení nabídky takového uchazeče. Dále uvedený článek obsahuje několik tabulek minimálních požadovaných technických parametrů pro jednotlivé kategorie.

71. V bodu 14 „Podmínky pro zpracování popisu nabízených Komponent“ zadávací dokumentace zadavatel v čl. 14.1. uvedl, že „v úvodu (části nabídky popisující nabízené Komponenty) uchazeče popíše nabízené Komponenty. Zde bude uvedeno např.:

a) označení,

b) výrobce vč. sídla,

c) oblast použití doporučená výrobcem,

d) rok uvedení nabízeného typu na trh,

e) další vlastnosti podle vlastního uvážení.“

72. Podle čl. 14.2. zadávací dokumentace měli uchazeči k nabízené Komponentě uvést jednoznačnou specifikaci parametrů a podmínek uspořádanou do přehledné tabulky min. v rozsahu uvedeném v čl. 7.2 zadávací dokumentace a plně v souladu s následujícím podmínkami:

a) Ke každému z požadovaných parametrů uchazeč uvede (v 5. sloupci tabulky „nabízená hodnota metriky uchazečem“) skutečnou hodnotu nabízeného parametru dle své nabídky.

b) Výčet požadované konfigurace uvedené v tabulce v č. 7.2 zadávací dokumentace může uchazeč doplnit o další řádky tabulky s užitečnými údaji nebo parametry o nabízené Komponentě.

c) Pokud komentář k některému řádku v tabulce přesáhne možnosti tabulky – ponechá uchazeč v tabulce jen základní anotaci odpovědi a v příslušném řádku uvede odkaz na konkrétní číslo kapitoly své nabídky obsahující podrobnější údaje.

73. Podle bodu 18 „Výhradní právo zadavatele“ zadávací dokumentace si zadavatel vyhradil mimo jiné právo ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před dokončením jejich hodnocení.

74. Jedním z důvodů vyloučení navrhovatele byla skutečnost, že navrhovatel v nabídce, a ani v návrhu smlouvy, neuvedl konkrétní označení některých dodávaných komponent.

75. K uvedenému Úřad uvádí, že ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požadoval, aby uchazečem v nabídce nabízené komponenty podle čl. 7.2 „Závazná technická specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace splňovaly minimálně technické parametry (požadované hodnoty) uvedené u jednotlivých kategorií (Skener A4-A0, WA) v tabulkách. Z nabídky uchazeče muselo také vyplývat, že jsou tyto parametry (požadované hodnoty) a podmínky splněny nebo překročeny. Uchazeč proto měl vyplnit tabulku formou čestného prohlášení podle čl. 14 zadávací dokumentace.

76. Podle bodu 14 „Podmínky pro zpracování popisu nabízených Komponent“ zadávací dokumentace zadavatel v čl. 14.1. požadoval, aby v úvodu (části nabídky popisující nabízené Komponenty) uchazeč popsal nabízené Komponenty, přičemž měl uvést např.: označení, výrobce vč. sídla, oblast použití doporučená výrobcem, rok uvedení nabízeného typu na trh, další vlastnosti podle vlastního uvážení.

77. Nakonec měl uchazeč podle čl. 14.2. zadávací dokumentace k nabízené Komponentě uvést jednoznačnou specifikaci parametrů a podmínek uspořádanou do přehledné tabulky min. v rozsahu uvedeném v čl. 7.2 zadávací dokumentace a plně v souladu s dále stanovenými podmínkami týkajících se požadovaných technických parametrů.

78. Z výše uvedených údajů zadávací dokumentace jednoznačně nevyplývá, že by uchazeči měli ve svých nabídkách uvést i konkrétní, přesné označení dodávaných komponent. Zadavatel požadoval, aby z nabídek vyplývalo, že dodávané komponenty splnily jím minimálně stanovené technické parametry, které uvedl v tabulce v čl. 7.2. zadávací dokumentace. Uvedené tabulky měli uchazeči vyplnit formou čestného prohlášení a dále v nich uvést ke každému z požadovaných parametrů skutečnou hodnotu parametru nabízené komponenty. Dále mohli uchazeči doplnit tabulky o další užitečné údaje nebo parametry o nabízené komponentě.

79. Navrhovatelova nabídka obsahuje vyplněnou tabulku, která byla zadavatelem uvedena v čl. 7.2 zadávací dokumentace. V tabulce zadavatel požadoval vyplnit údaje označené „Nabízená hodnota metriky uchazečem“, tedy skutečné hodnoty, kterých dosahují navrhovatelem nabízené komponenty. V souladu se zněním zadávací dokumentace ji navrhovatel vyplnil formou čestného prohlášení a dále ji vyplněnou přiložil jako přílohu návrhu smlouvy.

80. K argumentu zadavatele, že na tom, že popis nabízených komponent byl striktně požadován, nemůže nic změnit ani to, že v čl. 14.1. zadávací dokumentace byla použita zkratka „např.“, Úřad uvádí, že právě uvedená zkratka např. dává uchazeči možnost uvést jen některé údaje vyjmenované v citovaném článku zadávací dokumentace. Jiná situace by nastala v okamžiku, kdyby zmíněná zkratka „např.“ v citovaném článku nebyla uvedena, příp. pokud by zadavatel v zadávací dokumentaci jednoznačně stanovil, že je nutné v nabídce uvést veškeré údaje vztahující se k nabízeným komponentám. Pak by bylo nutné uvést také veškeré údaje uvedené zadavatelem v citovaném článku 14.1. zadávací dokumentace.

81. Dále zadavatel cituje rozhodnutí Úřadu č. j. S303/2009/VZ, ve kterém je uvedeno, že „s ohledem na požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách nepostačuje tedy uvést konkrétní technické parametry (…) bez toho, aniž by se vztahovaly ke konkrétnímu jedinečnému výrobku od jednoznačně určeného výrobce/dodavatele“, a to především s ohledem na uvedený závěr.

82. K citovanému rozhodnutí Úřad uvádí, že z jeho obsahu je zřejmé, že ze zadávací dokumentace i dalších listinných podkladů vypracovaných zadavatelem zcela jednoznačně vyplývalo, že zadavatel chtěl mít jistotu ohledně technických parametrů rekuperačního výměníku, k čemuž měl sloužit právě formulář 3.7, ve kterém měly být uvedeny konkrétní výrobky (zařízení) a jejich výrobci. V této veřejné zakázce tedy zadavatel výslovně požadoval uvedení konkrétních výrobků a jejich výrobců. Jak však vyplývá z výše uvedených skutečností, ze zadávací dokumentace šetřené veřejné zakázky nevyplývá povinnost tyto údaje do nabídky uvést. Z uvedeného důvodu je argumentace citovaným rozhodnutím bezpředmětná, neboť závěry v něm vyslovené nelze aplikovat na šetřenou veřejnou zakázku.

83. Zadavatel dále argumentoval skutečností, že nekonkrétním označením dodávaných komponent navrhovatel do značné míry ztížil či vyloučil možnost ověření deklarovaných skutečností z nabídek (viz čl. 18 zadávací dokumentace) a to zda nabízené komponenty odpovídají jeho požadavku a rovněž vyloučil relevantní zkoumání, zda se z jeho strany nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

84. Ani tento argument však nic nemění na skutečnosti, že navrhovatel vypracoval nabídku v souladu se zadávacími podmínkami. Jestliže měl zadavatel problém s ověřením deklarovaných skutečností v nabídce navrhovatele, nemůže toto přičítat k tíži navrhovatele, neboť ten postupoval při vypracování nabídky podle zadavatelem stanovených zadávacích podmínek. 

85. Dalším důvodem, který souvisí s výše uvedeným důvodem vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, je skutečnost, že navrhovatel podle zadavatele předložil takový návrh smlouvy, který neobsahuje specifikace některých dodávaných komponent, a který není možné bez podstatných změn přijmout.

86. K uvedenému Úřad odkazuje především na obsahy čl. 7. a čl. 14. zadávací dokumentace a dále na čl. 17 „Doporučená osnova pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace, ve kterém zadavatel popsal, jakým způsobem požaduje sestavit nabídku. V čl. 17.9. „Návrh smlouvy“ uvedl, že návrh smlouvy o plnění veřejné zakázky musí být zpracován v souladu se všemi podmínkami vymezenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci (zejména v souladu s bodem 8 zadávací dokumentace (bod 8 zadávací dokumentace nese název „Obchodní podmínky“ – doplněno Úřadem)), musí pokrývat celý předmět plnění veřejné zakázky a musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo v případě fyzické osoby touto fyzickou osobou. Návrh smlouvy musí kromě dalších náležitostí obsahovat podle písm. f) závaznou technickou specifikaci podle bodu 7.2 této zadávací dokumentace (k obsahu čl. 7.2 zadávací dokumentace viz bod 69. tohoto rozhodnutí).

87. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že ani z čl. 7 a čl. 14 zadávací dokumentace, ale ani z čl. 17 zadávací dokumentace nevyplývá, že by uchazeč musel uvést v nabídce, a to v žádné její části, tedy ani v návrhu smlouvy, konkrétní označení jím dodávaných komponent.

88. Zadavatel dále namítal, že nabídka včetně návrhu smlouvy je základním projevem vůle uchazeče, směřující ke vzniku práv nebo povinností, přičemž projev vůle musí být dostatečně určitý a musí z něj vyplývat vůle uchazeče být jím vázán v případě jeho přijetí. Pokud není předmět plnění dostatečně konkretizován konkrétním typem, případně dalšími údaji vylučujícími záměnu za jiný, pak se nejedná o dostatečně určitý projev vůle, který by uchazeče zavazoval dodat konkrétní komponenty a zadavatele opravňoval takové konkrétní komponenty odebrat.

89. K uvedenému Úřad uvádí, že souhlasí s názorem zadavatele, že projev vůle by měl být určitý. V šetřeném případě však zadavatel podle zadávací dokumentace nepožadoval, aby uchazeči uvedli ve svých nabídkách konkrétní označení dodávaných komponent. Z uvedeného důvodu je nezbytné v šetřené veřejné zakázce považovat nejenom návrh smlouvy, ale i celou navrhovatelovu nabídku, za dostatečně určitou dle požadavků zadavatele.

90. Zadavatel také uvedl argument, že dodatečné doplnění takových skutečností jako např. uvedení specifikace, resp. popisu plnění až v rámci jednání o smlouvě, by bylo nepřípustnou změnou smlouvy.

91. Úřad k tomu opakované uvádí, že v šetřené veřejné zakázce byla nabídka navrhovatele a to včetně návrhu smlouvy vypracována v souladu se zadávacími podmínkami, tedy obsahovala skutečnosti uvedené v zadávacích podmínkách, ve kterých nebylo výslovně uvedeno, že nabídka či návrh smlouvy musí obsahovat názvy komponent.

92. K argumentaci zadavatele ohledně změny ustanovení § 82 odst. 7 zákona účinné od 1. 4. 2012 Úřad uvádí, že tuto argumentaci považuje za bezpředmětnou, neboť zadávací řízení bylo zahájeno dne 11. 10. 2011, tedy ještě před účinností novely zákona platné od 1. 4. 2012, a tudíž se podle § 158 odst. odst. 1 a 2 zákona zahájené zadávací řízení dokončí, a i správní řízení, podle zákona účinného v době zahájení zadávacího řízení.

93. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že nabídka navrhovatele byla vypracována v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně návrhu smlouvy obsažené v nabídce navrhovatele. Vzhledem k uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona v návaznosti na § 76 odst. 6 zákona tím, že nesprávně posoudil obsah nabídky navrhovatele a rozhodnutím ze dne 26. 3. 2012 jej vyloučil ze zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Závěry Úřadu vztahující se k vysvětlení nabídky navrhovatele

94. Dalším důvodem vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení bylo podle zadavatele nesplnění technických parametrů nabízeného skeneru A0. K uvedenému důvodu uvádí Úřad následující.

95. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

96. Hodnotící komise může podle § 76 odst. 3 zákona v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší.

97. V čl. 5.4. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že v rámci splnění požadavků zadavatele podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona může zadavatel požádat o předložení vzorku skenerů A4 a A3 a kontrolu skeneru A0 u dodavatele. Jako způsob prokázání zadavatel stanovil, že uchazeč skenery A4 a A3 předloží hodnotící komisi na vyžádání včetně dokumentace a SW. Kontrola skeneru A0 a stolního velkoformátového skeneru z hlediska vyhovění požadavkům na kartometrické skenování bude provedena u uchazeče. Uchazeč si předložené vzorky vyzvedne po ukončení výběrového řízení.

98. Žádostí ze dne 17. 1. 2012 vyzvala hodnotící komise všechny uchazeče k podání informace a k součinnosti k provedení kartometrického atestu. K provedení kartometrického atestu skeneru A0 a velkoformátového skeneru zadavatel požadoval sdělit společnost a přesnou adresu, kde lze provést tento test, a kontaktní osobu, se kterou je možné upřesnit termín. Dále bylo v žádosti mimo jiné uvedeno, že skenery testuje Zeměměřičský úřad podle Pokynu č. 32, který je součástí zadávací dokumentace.

99. Na uvedenou žádost zadavatele odpověděl navrhovatel dne 24. 1. 2012, když uvedl, že test A0 skeneru HD ultra 3650i je možné provést na adrese společnosti DIGIS, spol. s r. o.

100. Dne 14. 2. 2012 učinil zadavatel dotaz u společnosti Contex A/S (Dánsko), zdali skener Contex HD Ultra 3650i má skenovací šířku dokumentu 1067mm. Zástupce jmenované společnosti dne 16. 2. 2012 zadavateli sdělil, že dotaz přeposlal jeho distributorovi v České republice a to společnosti DIGIS, spol. s r. o. Zástupce společnosti DIGIS, spol. s r. o. zaslal zadavateli dne 17. 2. 2012 základní technické parametry velkoformátového skeneru Contex – model HD Ultra 3650i. Z uvedených technických parametrů vyplývá, že citovaný skener má šíři skenování 914mm.

101. Dne 21. 2. 2012 podal navrhovatel doplňující informace k nepřesnostem ve své nabídce, ve kterých uvedl, že v rámci finálního zpracování nabídky došlo k písařské chybě, v důsledku které je na několika místech jeho nabídky chybně uvedeno označení typu skeneru pro skenování velkých předloh A0, a to na str. 2 nabídky, na str. 177 nabídky a ve „Shrnutí“ na str. 265 nabídky. Tento text byl kopírován a písařskou chybou obsahuje nesprávně označení typu nabízeného skeneru HD Ultra 3650i, namísto správného označení typu nabízeného skeneru Contex HD Ultra 4250i+. Naopak tabulka parametrů na str. 177 – 180 nabídky, obsahuje správné označení nabízeného skeneru Contex HD Ultra 4250i+ a obsahuje i odpovídající parametry nabízeného typu. Obdobně v návrhu smlouvy předloženém v nabídce, v příloze č. 1 v tabulce na str. 229 nabídky, je uvedeno správné označení nabízeného skeneru Contex HD Ultra 4250i+. Dále navrhovatel uvedl, že ostatní údaje uvedené v jeho nabídce jsou platné, pro něho závazné a zůstávají beze změny. V případě, že by hodnotící komise nevyhodnotila chybné označení uvedeného skeneru ve volném textu nabídky jako písařskou chybu, jednalo by se o nejasnost nabídky. V takovém případě by byla hodnotící komise povinna postupovat podle 76 odst. 3 zákona, když pro takový případ činí tímto navrhovatel písemné vysvětlení nabídky v uvedeném rozsahu.

102. Podle protokolu z 5. jednání hodnotící komise ze dne 28. 2. 2012 se hodnotící komise shodla, že k podání navrhovatele ze dne 21. 2. 2012 označené jako „Podání dodatečné informace k nepřesnostem v nabídce, nebude přihlížet“. Důvodem byly skutečnosti, že navrhovatel podání zaslal poté, co zástupce výrobce skeneru A0 (mimo jiné subdodavatel navrhovatele) zadavateli potvrdil, že navrhovatelem nabízený typ skeneru A0 Contex HD Ultra 3650i nevyhovuje požadavkům zadávací dokumentace. Vysvětlení navrhovatele nelze označit za písařskou chybu, protože uvedený typ skeneru A0 existuje a navrhovatel písemně uvedl, i po lhůtě pro podání nabídek, že tento typ skeneru je připraven pro kartometrický atest.

103. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že navrhovatel ve své nabídce na několika místech uvedl, že nabízí typ skeneru A0 Contex HD Ultra 3650i, který nesplňuje technické požadavky, a na dalších místech nabídky uvedl typ skeneru A0 Contex HD Ultra 4250i+, který splňuje zadavatelem stanovené technické požadavky. Dále navrhovatel na výzvu zadavatele ze dne 17. 1. 2012 k součinnosti k provedení kartometrického atestu skeneru A0 a velkoformátového skeneru odpověděl dne 24. 1. 2012, když uvedl, že test A0 skeneru HD ultra 3650i je možné provést na adrese společnosti DIGIS, spol. s r. o. Dne 21. 2. 2012 podal navrhovatel doplňující informace k nepřesnostem ve své nabídce, ve kterých uvedl, že v rámci finálního zpracování nabídky došlo k písařské chybě, a že nabízí požadovaný typ skeneru, tedy skener A0 Contex HD Ultra 4250i+.

104. Z popsaných skutečností je zřejmé, že nabídka navrhovatele obsahovala nejasnost, přičemž tuto nejasnost vyvolala číslovka v označení skeneru A0. Otázkou tedy je, jakým způsobem měl zadavatel v případě takové nejasnosti postupovat a zda objasnění nabídky navrhovatelem lze považovat za vysvětlení nabídky nebo za změnu nabídky.

105. Jak uvedl Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 62 Af 50/2010 ze dne 6. 10. 2011, může hodnotící komise podle § 76 odst. 3 zákona v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Přestože okruh nejasností, na které dopadá § 76 odst. 3 zákona, může být široký, jeho aplikace přichází v úvahu tam, kde zadavateli není zřejmé, co tou kterou částí své nabídky uchazeč konkrétně myslel. Zákon zde předpokládá podobný mechanismus, jaký se uplatní v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny podle § 77 odst. 1 zákona s tím rozdílem, že zatímco v případě postupu podle § 77 odst. 1 zákona je postup hodnotící komise tam uvedený postupem obligatorním, v případě § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise uvážit, zda uchazeče k písemnému vysvětlení nabídky vyzve či nikoli, a tedy se jedná o postup fakultativní. Tato volba by měla být učiněna po důkladné úvaze ohledně povahy nejasností a jejich vlivu na možnost posouzení nabídky z pohledu ostatních požadavků a na možnost hodnocení nabídek.

106. Krajský soud v Brně dále v citovaném rozsudku uvádí, že souhlasí s tím, že postup zadavatele podle § 76 odst. 3 zákona je postupem dobrovolným, zároveň však vychází z předpokladu, že zadávací řízení je vysoce formalizované, kde i formální pochybení může způsobit uchazeči negativní následky. Vychází-li Krajský soud v Brně ze skutečností zjištěných v jím šetřené veřejné zakázce a je-li veden snahou vykládat zákon smysluplně, a to i přes vysoký stupeň formalismu zadávacího řízení, pak dospívá k závěru, jde-li, která na první pohled vyvolá dojem, že se uchazeč v části nabídky dopustil chyby, tedy jde o nejasnost, která je zřejmá, lehce popsatelná, lehce vysvětlitelná, pak je namístě vytknout zadavateli rezignaci na vyjasnění si takové nejasnosti. Zadavatel musí mít po podání nabídek jasno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám či nikoli.

107. V Úřadem šetřené veřejné zakázce vznikla nejasnost navrhovatelovy nabídky v tom smyslu, že navrhovatel v některých částech nabídky označil skener A0 jako Contex HD Ultra 3650i a v některých částech nabídky označil skener A0 jako Context HD Ultra 4250i+. Skener A0 Contex HD Ultra 3650i byl uveden na straně 2 nabídky v Manažerském shrnutí, na straně 177 nabídky v textu bodu 6.5 Shrnutí pro skenování velkých předloh a na straně 265 nabídky ve Shrnutí. Naproti tomu skener A0 Contex HD Ultra 4250i+ byl uveden na straně 177 nabídky v tabulce obsahující technické parametry skenerů pro skenování velkých předloh a na straně 229 nabídky také v tabulce obsahující technické parametry skenerů pro skenování velkých předloh, která je přílohou návrhu smlouvy.

108. V nabídce navrhovatele je tak zjevný rozpor, který není skrytý, není třeba k jeho zjištění žádné podrobné zkoumání či zvláštní posouzení. Že se jedná o zřejmou nesprávnost, dokládá skutečnost, že ji zadavatel sám zjistil a následně se obrátil s dotazem na výrobce uvedeného skeneru a to společnost Contex s žádostí o sdělení technického parametru týkajícího se max. skenovací šíře skeneru A0 Contex HD Ultra 3650i.

109. Zároveň jde o nejasnost lehce popsatelnou, neboť obě označení skeneru označující dva existující druhy skeneru, přičemž oba druhy skenerů jsou velkoformátové. Je tedy možné, aby došlo k jejich záměně. Z technických specifikací uvedených v tabulkách nabídky, je však zřejmé, že se jedná o skener A0 Contex HD Ultra 4250i+.

110. Také se jedná o nejasnost, která je vysvětlitelná, neboť správné označení skeneru A0 Contex HD Ultra 4250i+ je uvedeno v tabulce nabídky, která byla součástí zadávací dokumentace a kterou musel navrhovatel vyplnit. Zároveň technické údaje vyplněné v uvedené tabulce odpovídají správnému označení skeneru, tedy skeneru A0 Contex HD Ultra 4250i+. Uvedeným způsobem lze objasnit, že došlo k této nejasnosti v důsledku písemné chyby.

111. Ke skutečnosti, že si zadavatel ověřoval u výrobce skenerů max. skenovací šíři skeneru A0 Contex HD Ultra 3650i Úřad uvádí, že ověření si tohoto technického parametru nelze považovat za vyjasnění nabídky, neboť tím nedošlo k odstranění nejasnosti, že jsou v nabídce uvedeny dva různé druhy skeneru, ale pouze k potvrzení, že existují oba skenery označené v nabídce navrhovatele, přičemž jeden z nich splňuje zadavatelem stanovenou technickou podmínku max. skenovaní šíře a druhý nikoliv.

112. Zadavatel ve vyjádření k návrhu dále uvedl, že upozornění na písařskou chybu obdržel až poté, co si ověřil u výrobce skeneru, potažmo u společnosti GINIS, která je subdodavatelem navrhovatele, technický parametr týkající se max. skenovací šíře pro skener A0 Contex HD Ultra 3650i. K tomu Úřad uvádí, že okamžik, ke kterému dojde ke zjištění chyby, není rozhodující, protože zadavatel je podle § 111 odst. 6 zákona povinen v průběhu zadávacího řízení přijmout opatření k nápravě, zjistí-li, že některým úkonem porušil zákon a to i v případě že proti takovému úkonů neobdržel námitky.

113. Zadavatel také ve vyjádření k návrhu sdělil, že navrhovatel svůj úmysl dodat skener A0 Contex HD Ultra 3650i potvrdil ještě dne 15. 2. 2012. K tomu Úřad uvádí, že součástí obdržené dokumentace je dopis navrhovatele ze dne 14. 2. 2012, který je nazván „Odpověď na žádost o objasnění dle § 59 odst. 4 ZVZ“. Obsahem uvedené odpovědi navrhovatele je objasnění prokázání několika technických kvalifikačních předpokladů na základě žádosti zadavatele ze dne 7. 2. 2012. Obsahem jmenovaného podání, a to ani jeho příloh, není skutečnost týkající se úmyslu dodat skener A0 Contex HD Ultra 3650i, ani žádného jiného zařízení. Nelze tak souhlasit s tvrzením zadavatele, že navrhovatel svůj úmysl dodat skener A0 Contex HD Ultra 3650i potvrdil ještě i dne 15. 2. 2012.

114. V šetřeném případě objasněním písařské chyby, nebo-li nejasnosti v nabídce navrhovatele, nedošlo ke změně či doplnění nabídky navrhovatele, protože technické údaje uvedené v povinně vyplněné tabulce obsahovaly údaje odpovídající skeneru A0 Contex HD Ultra 4250i+, tedy skeneru, který odpovídá zadavatelem stanoveným zadávacím podmínkám. Z uvedeného důvodu tímto postupem nedošlo ke změně technických parametrů uvedených v nabídce navrhovatele. Také se nejedná o doplnění nabídky údajem, který by šel nad rámec údajů uvedených v původně podané nabídce. Opravu nejasnosti nelze také považovat za změnu návrhu smlouvy či za doplnění návrhu smlouvy, neboť návrhu smlouvy, konkrétně jeho příloha, kterou tvoří vyplněná tabulka obsažená v zadávací dokumentaci, obsahuje údaj o skeneru A0 Contex HD Ultra 4250i+ a vyplněné technické parametry odpovídají tomuto skeneru. Vysvětlením písařské chyby také nedošlo ke změně nabídkové ceny navrhovatele. Jednalo se tedy o takovou nejasnost, která byla zřejmá, lehce popsatelná a vysvětlitelná, a která neměla vliv na nabízený předmět plnění veřejné zakázky a ani na jeho cenu.

115. Jak dále uvedl Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 50/2010 ze dne 6. 10. 2011, má-li být zákon aplikován smysluplně, pak se nemůže za všech okolností jevit jako správný závěr zadavatele, že hodnotící komise není povinna a ani oprávněna přihlížet k jakýmkoli opravám a doplněním nabídek podaným uchazečem z jeho vlastní iniciativy po lhůtě pro podání nabídek. Tento závěr se uplatní zásadně a bezezbytku pro opravy a doplňování nabídek, jimiž by nabídka byla fakticky měněna. V soudem šetřené veřejné zakázce však posuzované skutečnosti ukazují, že formalistická mechanická aplikace takového zákazu jako absolutního není vždy na místě. V případě opravy jasné chyby není důvod na pokus o její opravu, nedochází-li k faktické změně nabídky, rezignovat a postup zadavatele podle pravidla „co činit nemusím, to nečiním“ obhajovat s poukazem na pouhou možnost vyjasnění si nabídky danou § 76 odst. 3 zákona.

116. Zda má zadavatel postupovat podle § 76 odst. 3 zákona je tedy zapotřebí řešit s ohledem na okolnosti týkající se každého jednotlivého zadávacího řízení. Jak bylo již uvedeno výše, Úřad v šetřené veřejné zakázce dospěl k závěru, že objasněním písařské chyby ze strany navrhovatele nedošlo ke změně nabídky, neboť se jednalo o zřejmou, lehce vysvětlitelnou a popsatelnou nejasnost. Zadavatel navrhovatele však vyloučil, aniž by se pokusil nejasnost v nabídce vyjasnit, zvlášť poté, když před rozhodnutím o jeho vyloučení ze zadávacího řízení byl navrhovatelem upozorněn na nejasnost v nabídce a nechal ji bez odezvy. Mezi doručením objasnění písařských chyb ze dne 21. 2. 2012 a rozhodnutím o vyloučení navrhovatele ze dne 26. 3. 2012 uplynula poměrně dlouhá doba.

117. Vzhledem k závěru Krajského soudu v Brně uvedeného ve výše citovaném rozsudku tak měl zadavatel postupovat podle § 76 odst. 3 zákona a měl se pokusit nejasnost v nabídce navrhovatele vyjasnit, zvláště pokud před rozhodnutím o jeho vyloučení byl na tuto nejasnost ze strany navrhovatele upozorněn.

118. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 6 zákona v návaznosti na § 76 odst. 3 zákona, tím, že vyloučil navrhovatele rozhodnutím ze dne 26. 3. 2012 z účasti v zadávacím řízení, aniž jej předtím požádal o písemné vysvětlení nabídky, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Nápravné opatření

119. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

120. Pochybení zadavatele Úřad napravil uložením nápravného opatření ve smyslu § 118 odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při posouzení nabídky navrhovatele z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a dále v šetřené veřejné zakázce zadavatel nepožádal navrhovatele o vysvětlení nabídky, zrušil Úřad všechny úkony zadavatele týkající se posouzení nabídky navrhovatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a současně zrušil i úkony zadavatele spočívající ve vyloučení navrhovatele ze dne 26. 3. 2012 z účasti v zadávacím řízení. Zadávací řízení se tak vrací do stavu před vydání zmíněného rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a zadavatel se bude muset opětovně vypořádat s posouzením nabídky navrhovatele.

121. V souladu s § 118 odst. 1 zákona Úřad na základě posouzení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí, neboť zadavatel nedodržel zákonem stanovený postup pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť navrhovatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu, která je jedním z dílčích hodnotících kritérií s nejvyšší váhou, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Z tohoto důvodu Úřad ruší všechny úkony zadavatele týkající se posouzení nabídky navrhovatele a zároveň ruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 26. 3. 2012, jak vyplývá z výroku III. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

122. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis.

123. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

124. Vzhledem k tomu, že Úřad zrušil tímto rozhodnutím všechny úkony zadavatele související s posouzením nabídky navrhovatele a s rozhodnutím zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení, rozhodl o uložení povinnosti uhradit náklady řízení tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí. 

125. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu  pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000251.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha

2. JUDr. Petra Buzková, advokátka, Vyroubal Krajhanzl, Školout, advokátní kancelář, s. r. o., Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz