číslo jednací: S699/2012/VZ-4043/2013/522/VFr

Instance I.
Věc Rekonstrukce automobilového žebříku
Účastníci
  1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  2. Florian Supplies Czech s. r. o.
  3. KOV Velim s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 3. 2013
Dokumenty file icon 2012_S699.pdf 135 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S699/2012/VZ-4043/2013/522/VFr

 

5. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 11. 2012 na návrh ze dne 22. 11. 2012, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc,
  • navrhovatel – Florian Supplies Czech s.r.o., IČO 24700240, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno,
  • vybraný uchazeč – KOV Velim s.r.o., IČO 26168464, se sídlem Sokolská 615, 281 01 Velim,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Rekonstrukce automobilového žebříku“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 10. 2012, rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce automobilového žebříku“ postup stanovený v § 6 ve spojení s § 45 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že stanovil technické podmínky předmětné veřejné zakázky tak, že vytvořil neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na svém profilu dne 22. 10. 2011 oznámení zjednodušeného podlimitního řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce automobilového žebříku“, pod ev. č. 50/EKO-2012 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V zadávací dokumentaci v článku 2 „Předmět a rozsah veřejné zakázky“ zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky, kterým je rekonstrukce automobilového žebříku AZ 20 IFA W50L. Technické podmínky poté specifikoval v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Variantní zpracování nabídek zadavatel nepřipustil. Jako základní hodnotící kritérium stanovil zadavatel dle čl. 16 zadávací dokumentace kritérium nejnižší nabídkové ceny.

3. Technické podmínky obsažené v příloze č. 2 zadávací dokumentace obsahují základní technické podmínky a další technické podmínky. Mezi dalšími technickými podmínkami je mimo jiné uveden požadavek zadavatele, aby pro rekonstrukci automobilového žebříku byl použit motor splňující emisní normu minimálně EURO V bez přídavného aditiva AdBlue.

4. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel dvě nabídky, přičemž obě tyto nabídky odkazovaly na tentýž produkt, a to automobilový podvozek zn. MAN. Dne 8. 11. 2012 zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče KOV Velim s.r.o. IČO 26168464, se sídlem Sokolská 615, 281 01 Velim (dále jen „vybraný uchazeč“).

5. Dne 9. 11. 2012 podal navrhovatel – Florian Supplies Czech s.r.o., IČO 24700240, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – námitku proti zadávacím podmínkám, ve které zejména uvádí, že požadavek na motor splňující emisní normu minimálně EURO V bez přídavného aditiva AdBlue je neopodstatněný a stanovený účelově, a je tedy dle jeho právního názoru diskriminační, neboť jej splňuje pouze jeden druh podvozku, a to konkrétně podvozek značky MAN.

6. Tyto námitky zadavatel obdržel dne 12. 11. 2012. Po přezkoumání oprávněnosti podaných námitek jim zadavatel nevyhověl, což navrhovateli oznámil rozhodnutím ze dne 19. 11. 2012, které navrhovatel obdržel 20. 11. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 22. 11. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

7. Úřad obdržel návrh dne 26. 11. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Obsah návrhu

8. V návrhu navrhovatel konstatuje, že technické podmínky předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny účelově a diskriminačně, neboť požadavek na motor podvozku splňující emisní normu minimálně EURO V bez přídavného aditiva AdBlue je formulován účelově tak, aby vyhovoval pouze jedinému typu podvozku, a to podvozku značky MAN. K tomu dodává, že zadavatelem zmiňované podvozky značky SCANIA nelze použít, neboť se nevyrábí s potřebnou nosností a za ceny, které přesahují předpokládanou cenu veřejné zakázky. Podobně nelze dle navrhovatelova názoru použít ani podvozky značky ISUZU, neboť podvozky této značky nejsou pro provedení automobilového žebříku odzkoušeny ani certifikovány, a navíc pro ně v České republice neexistuje žádný případný servis.

9. Navrhovatel dále upozorňuje, že předmětnému výběrovému řízení předcházelo téměř totožné výběrové řízení s ev. č. 23-EKO/2012, kde požadavek na podvozek s motorem bez AdBlue nefiguroval.

10. Vzhledem k tomu, že zadání veřejné zakázky a její technická specifikace neumožňuje dle návrhu zadavatele jiné technické řešení než podvozek značky MAN, považuje navrhovatel zadávací podmínky veřejné zakázky za diskriminační a navrhuje, aby bylo předmětné zadávací řízení zrušeno.

Průběh správního řízení

11. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

12. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S699/2012/VZ-22940/2012/522/VFr  ze dne 7. 12. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S699/2012/VZ-22942/2012/522/VFr  ze dne 7. 12. 2012 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

13. Rozhodnutím č. j.  ÚOHS-S699/2012/VZ-23931/2012/522/VFr ze dne 17. 12. 2012 o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude předmětné správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele

14. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 4. 12. 2012, který byl Úřadu doručen dne 6. 12. 2012. V něm k obsahu návrhu uvedl následující. Předmět veřejné zakázky byl dle jeho názoru specifikován natolik přesně a jednoznačně, aby mohli uchazeči zpracovat vzájemně srovnatelné nabídky. Technické požadavky na předmět zakázky zadavatel stanovil v návaznosti na vlastní zkušenost s podobnými zakázkami.

15. K požadavku na motor podvozku splňující emisní normu minimálně EURO V bez přídavného aditiva AdBlue zadavatel uvádí, že jej k tomu vedly důvody provozní, finanční, bezpečností a environmentální.

16. Dle zadavatelova názoru motory s přídatným aditivem vyžadují zejména zvýšené provozní náklady na pořízení vlastní kapaliny, složitější konstrukci a zvýšenou údržbu, závislost na distribuci dalších technických kapalin, zvýšené požadavky na obsluhu, kontrolu a udržování pravidel bezpečnosti práce při manipulaci s aditivem. AdBlue musí být skladována za předepsaných podmínek a osoby s ní manipulující musí dbát na zásady bezpečnosti práce při manipulaci s kapalinou.

17. Vozidlo, které je předmětem rekonstrukce, má být podle vyjádření zadavatele, přesunuto na požární stanici Zábřeh. Tato stanice má dle informací poskytnutých zadavatelem omezené skladovací prostory. A navíc, pro dosažení potřebné teploty výfukových plodin pro aktivaci vstřikování aditiva je třeba dle názoru zadavatele v zimě ujet 10 km až 15 km, aby technologie používající kapalné aditivum AdBlue fungovala odpovídajícím způsobem, čemuž neodpovídá velikost zásahového obvodu stanice.

18. Dále zadavatel upozorňuje na vyšší poruchovost vozidel se systémem využívajícím AdBlue, což má vliv na akceschopnost Hasičského záchranného sboru.

19. Zadavatel rovněž nesouhlasí s tvrzením, že jediným možným podvozkem vyhovujícím zadávacím podmínkám, je podvozek značky MAN. Podvozky značky SCANIA hmotnostní třídy S a M by mohly být podle jeho názoru použity i s ohledem na jejich cenu. Rovněž podvozky značky ISUZU jsou v České republice autorizovány a prodávány a automobilový žebřík rekonstruovaný formou přestavby vozidla by nepodléhal certifikaci.

Vyjádření vybraného uchazeče

20. Dne 19. 12. 2012 bylo Úřadu doručeno stanovisko vybraného uchazeče. Ve svém vyjádření uvádí vybraný uchazeč následující.

21. Vybraný uchazeč zastává názor, že tvrzení navrhovatele jsou účelová a zavádějící, neboť pro rekonstrukci automobilového žebříku lze za splnění požadovaných technických podmínek použít podvozky značky MAN, ISUZU, SCANIA (v hmotnostní kategorii S), a dále i podvozky značky Toyota, Ford, GM či Chrysler (v hmotnostní kategorii M). Značka ISUZU má dle vybraného uchazeče v České republice jak distribuční, tak servisní síť.

22. Dále vybraný uchazeč dodává, že existuje několik technologií pro splnění emisních norem EURO V, přičemž technologie formou vstřikování aditiva AdBlue je finančně náročnější a pracuje s „neekologicky“ fungujícím motorem. Rozhodnutí vybraného uchazeče nabídnout zadavateli rekonstrukci založenou na podvozku značky MAN s motorem bez přídatného aditiva AdBlue je založeno na základě svobodné volby mezi na trhu nabízenými možnostmi s ohledem na jeho cenu, konstrukční, užitné a provozní vlastnosti.

Závěry Úřadu

23. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v zadávacím řízení v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

24. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

25. Podle § 44 odst. 3 písm. b) zákona zadávací dokumentace musí mimo jiné obsahovat technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

26. Podle § 45 odst. 1 zákona se technickými podmínkami v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

27. Podle § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

28. Podle § 46a zákona musí zadavatel v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2, M3, stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO2 a emise NOx, NMHC částic.

29. Dle prováděcího předpisu k § 46a zákona, vyhlášky č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, mají zadavatelé povinnost v zadávací dokumentaci stanovit požadavek na minimální normu na emisní limity ve výfukových plynech EURO, případně požadovat emisní normu vyšší, než je stanoveno předmětnou vyhláškou.

30. Úřad obecně k technickým podmínkám v případě veřejných zakázek na dodávky uvádí, že požadavky a charakteristiky na dodávky musí být v zadávací dokumentaci vymezeny objektivně a jednoznačně tak, aby vyjadřovaly účel využití požadovaného plnění. Zároveň nesmí být formulovány diskriminačně, aby někteří z potenciálních dodavatelů nebyli předem vyloučeni ze zadávacího řízení.

31. Zadavatel v šetřeném případě stanovil technické podmínky na rekonstrukci automobilového žebříku s požadavkem mimo jiné týkajícím se motoru, který měl splňovat emisní normu minimálně EURO V bez přídavného aditiva AdBlue.

32. Úřad shledává, že mezi účastníky předmětného řízení není sporu o tom, že k dosažení povinných hodnot stanovených emisní normou EURO V je možné využít jak technologie za použití kapalného aditiva AdBlue (tzv. selektivní katalytická redukce), tak technologie bez použití kapalného aditiva AdBlue (tzv. recirkulace spalin). Jinými slovy se jedná o dvě technologie, jejichž účelem je dosažení stejného cíle, a to splnění zákonných emisních limitů výfukových plynů.

33. V souladu s § 45 odst. 3 zákona je zadavatel povinen stanovit technické podmínky způsobem dodržujícím zásadu nediskriminace tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

34. Vzhledem k tomu, že zadavatel v zadávacích podmínkách formuloval technické podmínky vymezením konkrétní technologie – motor pracující na bázi recirkulaci spalin bez použití kapalného aditiva AdBlue, čímž automaticky vyloučil další technologii možnou pro splnění emisních limitů stanovených v § 46a, zabýval se Úřad důvody, pro které takto zadavatel postupoval.

35. Zadavatel uvádí, že upřednostňuje technologie recirkulace spalin z důvodů provozních, finančních, bezpečnostních a environmentálních. Dle zadavatelova vyjádření motory s přídatným aditivem vyžadují zejména zvýšené provozní náklady na pořízení vlastní kapaliny, složitější konstrukci a zvýšenou údržbu, závislost na distribuci dalších technických kapalin, zvýšené požadavky na obsluhu, kontrolu a udržování pravidel bezpečnosti práce při manipulaci s aditivem. Vozidlo, které je předmětem rekonstrukce, má být přesunuto na požární stanici Zábřeh. Tato stanice má dle informací poskytnutých zadavatelem omezené skladovací prostory. Pro dosažení potřebné teploty výfukových plodin pro aktivaci vstřikování aditiva je třeba v zimě ujet 10 km až 15 km, aby technologie používající kapalné aditivum AdBlue fungovala odpovídajícím způsobem, čemuž neodpovídá velikost zásahového obvodu stanice.

36. Dále zadavatel upozorňuje na vyšší poruchovost vozidel se systémem využívajícím AdBlue, což má vliv na akceschopnost Hasičského záchranného sboru.

37. K uvedenému Úřad uvádí, že jeho úkolem není posuzovat, jakému technickému řešení měl ve veřejné zakázce dát zadavatel s ohledem na svoje potřeby přednost. Jeho úkolem je však posoudit, zda technické podmínky byly stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu ani nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. 62 Ca 10/2009).

38. Tím, že zadavatel již v zadávacích podmínkách zvolil jednu konkrétní technologii ke splnění emisních limitů (recirkulaci spalin bez použití kapalného aditiva AdBlue) jako jednu z technických podmínek, omezil možnost účasti v zadávacím řízení dodavatelům používajícím odlišnou technologii ke splnění téhož.

39. Důvody, které zadavatel uvádí jako podklady pro své rozhodnutí pro omezení účasti určitých dodavatelů, nemůže Úřad akceptovat s ohledem na následující okolnosti.

40. Zadavatelem uvedené provozní, finanční a bezpečnostní charakteristiky a environmentální dopady technologie selektivní katalytické redukce (za použití kapalného aditiva AdBlue) jsou aspekty, které prokazatelně ovlivnily rozhodování zadavatele o volbě jím preferované technologie. Rozhodování zadavatele tak bylo v případě specifikace předmětu plnění formováno důvody, které však s ohledem na § 78 odst. 4 zákona spadají do kategorií, které mohou být zohledněny v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky jako užitné vlastnosti nabízených technologií, a neměly by se tudíž projevit pouze jako diskriminační prvek zadávací dokumentace.

41. Úřad konstatuje, že v souladu s §78 odst. 4 zákona se dílčí hodnotící kritéria musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí (…), provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek (…).

42. Z výše uvedeného vyplývá, že důvody zadavatele vedoucí k preferenci technologie recirkulace spalin (bez použití kapalného aditiva AdBlue) se nemusely projevit v absolutním omezení jiné z přípustných technologií, ale mohly se odrazit v rámci hodnocení těchto odlišných technologií. Při hodnocení odpovídajícím způsobem nastavených kritérií by pak zadavatel mohl zohlednit jím požadované vlastnosti a vybrat jemu ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

43. Provozní, finanční, bezpečnostní charakteristiky i environmentální dopady dvou dotčených technologií lze navíc považovat za jedny ze základních stavebních kamenů, na kterých stojí soutěž mezi nimi. Jestliže zadavatel jedné z technologií a jejím dodavatelům zcela znemožnil účastnit se této soutěže, zmařil svým jednáním samotný smysl zákona, kterým je zajištění konkurence a férové soutěže mezi dodavateli.

44. K zadavatelem uváděným důvodům Úřad navíc dodává, že šetřenému výběrovému řízení předcházelo výběrové řízení ev. č. 23/EKO-2012 téhož zadavatele, jehož předmětem byla rekonstrukce automobilového žebříku stejného typu. V zadávacích podmínkách požadavek na motor využívající technologii recirkulace spalin (bez použití kapalného aditiva AdBlue) nefiguroval. Toto výběrové řízení bylo sice zrušeno, ale zadavatel tak učinil v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona, neboť na základě posouzení předložených nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

45. Svým postupem tak zadavatel neodůvodněně omezil účast dodavatelům, kteří by, ač na základě jiné technologie, dosáhli stejného cíle, kterým je v tomto případě splnění zákonného požadavku na emisní limity ve výfukových plynech EURO V.

46. Tímto jednáním zadavatel porušil základní zásadu zadávacího řízení, zásadu zákazu diskriminace obsaženou v § 6 zákona. Je to právě zásada zákazu diskriminace, která je v podstatě odvrácenou stranou zásady rovného zacházení, jež slouží k zajištění konkurence mezi dodavateli.

47. Úřad připomíná, že zákaz diskriminace je v současné judikatuře (zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008) i v rozhodovací praxi Úřadu vykládán tak, že postihuje nejen diskriminaci zjevnou – tedy odlišné zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem, ale i diskriminaci skrytou, pokud tato vede v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Postupem zadavatele v daném případě došlo ke skryté diskriminaci, jelikož zadavatel nastavením zadávacích podmínek skrytě diskriminoval ty dodavatele, kteří nedisponovali technologií recirkulace spalin (bez použití kapalného aditiva AdBlue), avšak byli by schopni zajistit předmět plnění prostřednictvím jiné technologie.

48. Úřad pak nad rámec uvedeného dodává, že v souladu s § 38 zákona zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá písemnou výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace nejméně pět zájemců. Smyslem tohoto ustanovení je zajištění konkurence, pročež je zadavatel povinen vyzvat zájemce, kteří jsou fakticky a prokazatelně schopni veřejnou zakázku splnit.

49. Z dokumentace o veřejné zakázce však vyplývá, že o splnění povinnosti zadavatele písemnou formou vyzvat k podání nabídky a k prokázání kvalifikace nejméně pět zájemců lze důvodně pochybovat, jelikož zadavatel vyzval dodavatele (Bělohoubek s.r.o.), který byl vyloučen z předchozího zadavatelem zrušeného zadávacího řízení pro nesplnění požadavku vztahujícího se právě k emisním limitům ve výfukových plynech. Úřad se však přezkumem této otázky nezabýval s ohledem na skutečnost, že již rozhodl o zrušení zadávacího řízení na základě jiného pochybení zadavatele.

50. Úřad uzavírá, že zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace podle § 6 zákona ve spojení s § 45 odst. 3 zákona tím, že technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky stanovil takovým způsobem, že vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže a někteří z potenciálních dodavatelů tak mohli být zcela vyloučeni ze soutěže o zakázku. Uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

51. Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

52. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání výše uvedené veřejné zakázky postup podle § 6 zákona ve spojení s § 45 odst. 3 zákona tím, že technické předpoklady předmětu plnění veřejné zakázky stanovil takovým způsobem, že vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže a někteří z potenciálních dodavatelů tak mohli být vyloučeni ze soutěže o zakázku.

53. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a řádně vymezil technické podmínky, rozšířil by se okruh potenciálních dodavatelů, od kterých by mohl obdržet vhodnější nabídky.

54. Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a nezákonný postup uvedený pod bodem I. výroku rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí.

55. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona ve znění pozdějších předpisů je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, které nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil již při vymezení zadávacích podmínek, a tudíž tento postup mohl mít vliv na účast jiných potenciálních dodavatelů, musel Úřad zrušit celé zadávací řízení.

56. Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle § 84 odst. 9 zákona zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

57. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

58. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

59. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení celého zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

60. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-4825621/0710, variabilní symbol 2012000699.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 


Obdrží

1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

2. Florian Supplies Czech s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno

3. KOV Velim s.r.o., Sokolská 615, 281 01 Velim

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz