číslo jednací: S46/2013/VZ-4764/2013/512/PDr

Instance I.
Věc Kontrola projektů prováděná u příjemců OP LZZ
Účastníci
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  2. INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 3. 4. 2013
Dokumenty file icon 2013_S046.pdf 104 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S46/2013/VZ-4764/2013/512/PDr

 

15. března 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17.1.2013, na návrh, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,

· navrhovatel – INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., IČ 48112500, se sídlem Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Kontrola projektů prováděná u příjemců OP LZZ“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 30.10.2012 a bylo uveřejněno dne 31.10.2012 pod evidenčním číslem zakázky 224689 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3.11.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 212-350545,

rozhodl podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Správní řízení se zastavuje, neboť návrh navrhovatele – INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., IČ 48112500, se sídlem Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1 – nebyl ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona, tj. do 17.1.2013, doručen zadavateli.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – zahájil otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Kontrola projektů prováděná u příjemců OP LZZ“ (dále jen „veřejná zakázka“), podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 30.10.2012 odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek, které bylo uveřejněno dne 31.10.2012 pod evidenčním číslem zakázky 224689 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3.11.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 212-350545.

2. Dne 27.12.2012 obdržel zadavatel námitky společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., IČ 48112500, se sídlem Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 27.12.2012, které směřovaly proti zadávacím podmínkám. Zadavatel rozhodnutím ze dne 7.1.2013, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, podaným námitkám nevyhověl.

3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 17.1.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

4. Úřad obdržel návrh dne 17.1.2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

5. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

6. Navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel dostatečně neodůvodnil rozhodnutí o námitkách ze dne 7.1.2013, a současně napadá netransparentní způsob nastavení hodnotících kritérií a netransparentní způsob hodnocení. Navrhovatel se domáhá zrušení zadávacího řízení a současně žádá, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakáže uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

7. Jako reakci na sdělení č. j. ÚOHS-S46/2013/VZ-2037/2013/512/PDr ze dne 31.1.2013, jehož přílohou byla kopie návrhu navrhovatele, obdržel Úřad dne 7.2.2013 vyjádření zadavatele ze dne 5.2.2013, kde čestně prohlašuje, že ve lhůtě pro podání návrhu podle § 114 odst. 4 zákona neobdržel stejnopis návrhu. Jako přílohu tohoto vyjádření zadavatel zaslal Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce.

8. Úřad obdržel dne 7.2.2013 vyjádření zadavatele z téhož dne, ve kterém zadavatel odmítá názor navrhovatele, že neuvedl odůvodnění svého rozhodnutí o námitkách. Zadavatel dále uvádí, že nastavená hodnotící kritéria i způsob hodnocení jsou zcela transparentní. Zadavatel trvá na tom, že navrhovatel nedoručil stejnopis návrhu zadavateli a navrhuje správní řízení zastavit podle § 117a písm. c) zákona. Pro případ, že by Úřad nerozhodl o zastavení správní řízení, zadavatel navrhuje, aby návrh navrhovatele zamítl podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona v důsledku toho, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

9. Oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S46/2013/VZ-1966/2013/512/PDr Úřad zaslal dne 7.2.2013 účastníkům řízení. K zajištění účelu správního řízení vydal dne 7.2.2013 Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S46/2013/VZ-1975/2013/512/PDr, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad tímto usnesením určil navrhovateli lhůtu sedm dnů ode dne doručení tohoto usnesení k doplnění návrhu o doklad o složení kauce, a dále lhůtu pět dnů ode dne doručení tohoto usnesení k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. Úřad správní řízení tímto usnesením přerušil do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

10. Navrhovatel výše uvedené usnesení obdržel dne 7.2.2013. Lhůta pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce byla tímto stanovena do 14.2.2013 a lhůta pro prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli byla stanovena do 12.2.2013.

11. Dne 14.2.2013 Úřad obdržel stanovisko zadavatele, kterým sděluje, že plně setrvává na svém stanovisku uvedeném ve svém vyjádření ze dne 7.2.2013, a že nenavrhuje žádné další důkazy.

12. Zadavatel dne 18.2.2013 zaslal Úřadu podání informace o úkonech, a to, že dne 15.2.2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

13. Dne 11.3.2013 zaslal zadavatel Úřadu informaci, že dne 26.2.2013 obdržel námitky proti postupu zadavatele při hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a že rozhodnutím ze dne 8.3.2013 těmto námitkám nevyhověl.

14. Navrhovatel v Úřadem stanovené lhůtě, ani později, doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli nedodal, rovněž nedoložil ani doklad o složení kauce.

15. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele, a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

III. K DORUČENÍ STEJNOPISU NÁVRHU ZADAVATELI

16. Ustanovení § 114 odst. 4 zákona stanoví, že návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

17. Úřad zahájené řízení zastaví podle § 117a písm. c) zákona, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona.

18. Úřad z předložené dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že podle dokladu o doručení bylo rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovateli doručeno dne 7.1.2013. Lhůta pro podání návrhu na zahájení správního řízení tak počala běžet dne 8.1.2013 a uplynula dne 17.1.2013.

19. Úřad obdržel návrh na zahájení řízení dne 17.1.2013. Navrhovatel však nedoložil žádný doklad, ze kterého by vyplývalo, že doručil návrh na zahájení správního řízení do 17.1.2013 rovněž zadavateli. Z vyjádření zadavatele ze dne 5.2.2013 vyplývá, že zadavatel návrh ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona neobdržel. Úřad zároveň neobdržel od navrhovatele žádný doklad, který by prokazoval, že doručil zadavateli stejnopis návrhu v souladu se zákonem. Na základě výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že navrhovatel zadavateli stejnopis návrhu na zahájení správního řízení nedoručil.

20. Vzhledem k tomu, že návrh byl doručen včas pouze Úřadu, zatímco zadavateli navrhovatel stejnopis návrhu na zahájení řízení nedoručil, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

21. Pro úplnost Úřad uvádí, že s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a že navrhovatel kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, což je podle § 117a písm. b) zákona rovněž důvod k zastavení správního řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

2. INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz