číslo jednací: S391/2013/VZ-19655/2013/522/MBa

Instance I.
Věc Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO
Účastníci
  1. Armádní Servisní, příspěvková organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 30. 10. 2013
Dokumenty file icon 2013_S391.pdf 276 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S391/2013/VZ-19655/2013/522/MBa

 

14. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 9. 7. 2013, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatelem – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice – při zadávání veřejné zakázky „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, jež bylo zahájeno písemnou výzvou k jednání č. j. 852-1/2012 ze dne 8. 6. 2012,

 

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – se při zadávání veřejné zakázky „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“ dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nerozhodl o námitkách společnosti GELST, spol. s r.o., IČO 46902252, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, ve lhůtě podle § 111 odst. 1 citovaného zákona a toto rozhodnutí v téže lhůtě neodeslal stěžovateli.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k prošetření postupu zadavatele – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále jen „zadavatel“) - při zadávání veřejné zakázky „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal dokumentaci o předmětné veřejné zakázce. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

Zadávací řízení

3. Zadavatel zahájil na základě výzvy č. j. 852-1/2012 ze dne 8. 6. 2012 jednací řízení bez uveřejnění ve věci předmětné veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel jednu nabídku.

4. Po seznámení se s výzvou k jednání, resp. se zadávacími podmínkami jednacího řízení bez uveřejnění, shledala GELST, spol. s r.o., IČO 46902252, zast. na základě plné moci ze dne 14. 6. 2012, JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, IČO 13388771, se sídlem nám. T. G. Masaryka 113/8, 796 01 Prostějov (dále jen „GELST, spol. s r.o.“), ve formě zadávání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění rozpor se zákonem a z tohoto důvodu podala dne 23. 6. 2012 elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem svého právního zástupce námitky proti zadávání předmětné veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Následně podala dne 26. 6. 2012 GELST, spol. s r.o. námitky proti zadávání předmětné veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění i písemnou formou.

5. Zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 6. 2012 rozhodl podle § 84 odst. 4 zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení. Oznámení o zrušení zadávacího řízení zaslal zadavatel společnosti GELST, spol. s r.o. dopisem ze dne 2. 7. 2012, který byl doručen dne 4. 7. 2012.

Průběh správního řízení

6. Vzhledem k tomu, že Úřad na základě posouzení dokumentace k šetřené veřejné zakázce získal pochybnosti, zda zadavatel postupoval při přezkoumání námitek společnosti GELST, spol. s r.o. v souladu s § 111 odst. 1 zákona, zahájil správní řízení z moci úřední.

7. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je zadavatel.

8. O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníka řízení oznámením č. j. ÚOHS-S391/2013/VZ-11603/2013/522/ASh ze dne 8. 7. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S391/2013/VZ-11605/2013/522/ASh ze dne 8. 7. 2013 stanovil Úřad účastníku řízení lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ke správnímu řízení

9. Dne 15. 7. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ke správnímu řízení ze dne 12. 7. 2013.

10. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že námitky obdržel elektronicky dne 23. 6. 2012 a písemně dne 26. 6. 2012 a den před obdržením elektronicky zaslaných námitek, to je dne 22. 6. 2012, zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 4 zákona zrušil. Z tohoto důvodu nezasílal stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zdali námitkám vyhovuje či nikoliv, protože v danou dobu byly již námitky stěžovatele bezpředmětné. Zadavatel k tomu dále uvádí, jestliže se stěžovatel v námitkách domáhal zrušení zadávacího řízení, zadavatel tím, že zadávací řízení zrušil (byť se tak stalo ještě před obdržením námitek), v podstatě vyhověl tomu, čeho se stěžovatel námitkami domáhal.

11. Zadavatel v závěru svého vyjádření vyslovil názor, že pokud zadávací řízení řádně zrušil a vyhověl tak později podaným námitkám stěžovatele, nemohl při vyřizování námitek postupovat v rozporu s § 111 zákona a dopustit se tak správního deliktu.

Závěry Úřadu

12. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, vyjádření účastníka řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při přezkoumání námitek nepostupoval v souladu se zákonem, čímž se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. g) zákona.

13. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

14. Podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona může při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

15. Podle ustanovení § 110 odst. 2 zákona lze podat námitky proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

16. Podle § 111 odst. 1 věty první zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.

17. Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

K nevyřízení námitek v zákonem stanovené lhůtě

18. Lhůta pro doručení námitek zadavateli podle ust. § 110 odst. 2 zákona činí 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví. GELST, spol. s r.o. se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděla dle svého tvrzení dne 14. 6. 2012, takže lhůta pro doručení námitek uplynula dne 29. 6. 2012. Pro úplnost Úřad uvádí, že 15 denní lhůta pro doručení námitek by byla dodržena i v případě, pokud by za první možný den, kdy se GELST, spol. s r.o. mohla o možném porušení dozvědět, byl považován den výzvy k podání nabídek, tj. 8. 6. 2012.

19. Z dokumentace k veřejné zakázce vyplývá, že GELST, spol. s r.o. podala námitky proti zadávacímu řízení dne 23. 6. 2012 elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem svého právního zástupce. Následně podal dne 26. 6. 2012 GELST, spol. s r.o. námitky proti zadávání předmětné veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění i písemnou formou. Zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 6. 2012 rozhodl podle § 84 odst. 4 zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení. Dopisem ze dne 2. 7. 2012 zaslal zadavatel společnosti GELST, spol. s r.o. oznámení o zrušení zadávacího řízení, které bylo doručeno dne 4. 7. 2012.

20. Úřad konstatuje, že jak z vyjádření zadavatele, tak i z předložené dokumentace k veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel obdržel námitky dne 23. 6. 2012 elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem právního zástupce GELST, spol. s r.o. a následně dne 26. 6. 2012 obdržel předmětné námitky i v písemné formě. Podle § 111 odst. 1 zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.

21. Zadavatel prokazatelně obdržel výše uvedené námitky dne 23. 6. 2012, tudíž 10 denní lhůta počala běžet následující den po doručení námitek, tedy dne 24. 6. 2012, a zadavatel měl tedy rozhodnutí o námitkách odeslat nejpozději dne 3. 7. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí dokumentace o veřejné zakázce není rozhodnutí zadavatele o těchto námitkách a zadavatel sám nerozporuje skutečnost, že o námitkách nerozhodl, je nesporné, že zadavatel tak v zákonem stanovené lhůtě neučinil.

22. K názoru zadavatele, že zadávací řízení řádně zrušil, čímž vyhověl později podaným námitkám stěžovatele, a nemohl tak při vyřizování námitek postupovat v rozporu s § 111 zákona a dopustit se tak správního deliktu, Úřad nemůže přisvědčit. Dle § 110 odst. 2 zákona lze podat námitky proti všem úkonům zadavatele, tedy jak proti úkonům zadavatele učiněným při zahájení zadávacího řízení, v průběhu zadávacího řízení, tak i proti zrušení zadávacího řízení. Zadavatel má na základě kogentního ustanovení § 111 odst. 1 povinnost všechny podané námitky přezkoumat a kvalifikovaným způsobem vyřídit, a to i v době, kdy bylo zadávací řízení již zrušeno. Povinnost zadavatele přezkoumat podané námitky tedy není ze zákona časově vázána na trvání zadávacího řízení, ale na lhůtu pro doručení námitek stanovenou ve vztahu k určitému úkonu zadavatele. V daném případě je pak zejména podstatná ta skutečnost, že zadavatel obdržel námitky GELST, spol. s r.o. v takové lhůtě od zadávacího řízení, ve které je zadavatel bezesporu povinen přezkoumat obsah obdržených námitek, a to minimálně z toho důvodu, zda nesměřují proti samotnému zrušení zadávacího řízení.

23. Úřad proto nemůže v daném případě jinak, než dospět k závěru, že zadavatel nesplnil svou povinnost vyplývající z ust. § 111 odst. 1 zákona, a to i přesto, že zadávací řízení bylo již před podáním předmětných námitek zrušeno, jelikož tato skutečnost nemá vliv na samotný proces vyřizování námitek, a to i pokud by tento proces měl pouze formální charakter. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel při přezkoumání námitek GELST, spol. s r.o. postupoval v rozporu s ust. § 111 odst. 1 zákona, když ve lhůtě stanovené zákonem neodeslal výše uvedené společnosti písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv včetně odůvodnění, a proto Úřad rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení sankce

24. Podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

25. V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v § 111 odst. 1 zákona, když nepřezkoumal podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek neodeslal stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.

26. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

27. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

28. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o možném spáchání správního deliktu dozvěděl z podkladů doručených stěžovatelem Úřadu dne 26. 7. 2012 v rámci podaného podnětu k přezkoumání postupu zadavatele při výběru jednacího řízení bez uveřejnění. V daném případě došlo ke spáchání správního deliktu dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro odeslání rozhodnutí o námitkách, tj. 4. 7. 2013. Správní řízení bylo zahájeno dne 9. 7. 2013. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za tento správní delikt nezanikla.

29. Za správní delikt se podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona uloží pokuta do 20 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

30. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Po zvážení všech okolností šetřeného případu a přihlédnutí k výše uvedenému uvádí Úřad následující.

31. Z hlediska stupně závažnosti správního deliktu a závažnosti jeho následku vycházel Úřad především ze skutečnosti, že následkem jednání zadavatele nedošlo ve vztahu ke GELST, spol. s r.o. k zákonem upravenému postupu podle § 111 odst. 1 zákona, který legitimně očekával, tedy, že jeho námitky budou zadavatelem v zákonem stanovené lhůtě přezkoumány a že o nich bude stanoveným způsobem rozhodnuto.

32. K následkům spáchání správního deliktu Úřad konstatuje, že tyto následky byly minimální, neboť zadavatel předmětné zadávací řízení sám zrušil na základě ust. § 84 odst. 4 zákona. Zadavatel tak, byť ne na základě podaných námitek, vyhověl požadavku společnosti GELST, spol. s r.o. na zrušení zadávacího řízení. Tuto skutečnost považuje Úřad za zásadní polehčující okolnost v postupu zadavatele, a proto k ní Úřad přiměřeně přihlédl při určení výše pokuty.

33. Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

34. Úřad po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů uložil pokutu ve výši 20 000,- Kč tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výši horní hranice zákonné sazby, podle které mohl Úřad uložit pokutu až 20 000 000,- Kč, Úřad posoudil stanovenou výši pokuty za dostačující a naplňující současně preventivní i represivní charakter uložení sankce.

35. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty. Z uvedeného důvodu uložil Úřad pokutu ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

36. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz