číslo jednací: S93/2013/VZ-1498/2014/513/JVo

Instance I.
Věc Systémový integrátor návrhu a implementace řešení ESB a ERRU včetně dodávky HW
Účastníci
  1. Ministerstvo dopravy
  2. ICZ a. s.
  3. Asseco Central Europe, a. s.
  4. TEMPEST a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 2. 2014
Dokumenty file icon 2013_S93.pdf 292 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S93/2013/VZ-1498/2014/513/JVo

 

27.1.2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 2. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
  • navrhovatel

o ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle,

o Asseco Central Europe, a. s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3A, 140 00 Praha 4 – Michle,

kteří na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 6. 12. 2012 podali společnou nabídku,

ve správním řízení zastoupený Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou advokátní kanceláře Koutná, Slušná & Bělohlávek v. o. s, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7, na základě plné moci ze dne 28. 1. 2013,

  • vybraný uchazeč – TEMPEST a. s., IČO 31326650, se sídlem Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky „Systémový integrátor návrhu a implementace řešení ESB a ERRU včetně dodávky HW“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 8. 10. 2012 a bylo uveřejněno dne 11. 10. 2012 pod ev. č. 213915 a následná oprava odeslána dne 19. 11. 2012 a uveřejněna dne 21. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 16. 10. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 199-327518, vydává toto

usnesení

 

I.

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle a Asseco Central Europe, a. s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3A, 140 00 Praha 4 – Michle ze dne 15. 2. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

II.

Řízení o rozkladu podaném dne 20. 12. 2013 proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-24085/2013/513/JVo ze dne 9. 12. 2013 se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal důvod k zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Systémový integrátor návrhu a implementace řešení ESB a ERRU včetně dodávky HW“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 8. 10. 2012 a bylo uveřejněno dne 11. 10. 2012 pod ev. č. 213915 a následná oprava odeslána dne 19. 11. 2012 a uveřejněna dne 21. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 16. 10. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 199-327518 (dále jen“ veřejná zakázka“).

2. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 7. 12. 2012 vyplývá, že zadavatel v souvislosti s veřejnou zakázkou obdržel celkem 12 nabídek, přičemž všechny nabídky splnily požadavky podle § 71 odst. 9 zákona a komise nevyřadila nabídku žádného z uchazečů.

3. Z protokolu o I. jednání hodnotící komise ze dne 7. 12. 2012 je zřejmé, že zadavatel v souladu s § 71 odst. 3 zákona pověřil hodnotící komisi otevíráním obálek s nabídkami a jejich kontrolou, jakož i provedením posouzení kvalifikace uchazečů. Součástí protokolu o I. jednání hodnotící komise jsou rovněž podepsaná čestná prohlášení o nepodjatosti a o zachování mlčenlivosti členů hodnotící komise.

4. Z protokolu o III. jednání hodnotící komise ze dne 4. 1. 2013 z části A. „Dokončení posouzení kvalifikace“ vyplývá, že kvalifikaci prokázalo celkem 11 uchazečů a 1 uchazeč byl pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů vyloučen. Z části B. „Dokončení obsahového posouzení nabídek a posouzení výše nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny“ dále vyplývá, že všichni uchazeči podali nabídku, která po obsahové stránce splňuje zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Z protokolu je rovněž zřejmé, že nabídková cena žádného z uchazečů nebyla shledána za mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

5.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 1. 2013 dále vyplývá, že hodnotící komise provedla v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci hodnocení jednotlivých nabídek a jako nejvhodnější nabídku vyhodnotila nabídku společnosti TEMPEST a. s., IČO 31326650, se sídlem Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava (dál jen „vybraný uchazeč“) a tuto nabídku doporučila vybrat zadavateli jako nejvhodnější nabídku.

6.  Dne 11. 1. 2013 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a téhož dne zaslal uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

7. Na základě rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11. 1. 2013, které uchazeč – ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle a Asseco Central Europe, a. s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3A, 140 00 Praha 4 – Michle, kteří na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 6. 12. 2012 podali společnou nabídku, ve správním řízení zastoupený Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou advokátní kanceláře Koutná, Slušná & Bělohlávek v. o. s, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7, na základě plné moci ze dne 28. 1. 2013 (dále jen „navrhovatel“) obdržel dne 15. 1. 2013, podal navrhovatel dne 29. 1. 2013 námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které zadavatel obdržel 30. 1. 2013.

8. Zadavatel dne 6. 2. 2013 rozhodl o podaných námitkách navrhovatele ze dne 29. 1. 2013 tak, že jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo doručeno navrhovateli dne 8. 2. 2013.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 15. 2. 2013 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

10.  Úřad obdržel návrh dne 15. 2. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Téhož dne byl doručen zadavateli stejnopis návrhu.

11. Navrhovatel v návrhu uvádí ze dne 15. 2. 2013, že v rámci III. jednání hodnotící komise konstatovala, že byla seznámena pověřenými členy komise s výsledky provedené analýzy obsahu nabídek po stránce věcné (odborně-technické) s tím, že všechny nabídky po obsahové stránce splňují požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace, protokoly z jednání hodnotící komise, podkladové materiály k nim, ani zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahují metodiku ani popis metody či rozsah posuzovaných aspektů, považuje navrhovatel výsledek výše uvedené analýzy obsahu nabídek v rámci technického posouzení těchto nabídek za zcela nepřezkoumatelný, přičemž s ohledem na stanovení dílčích hodnotících kritérií má toto posouzení naprosto stěžejní vliv. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že zadávací dokumentace je v otázce požadovaného rozsahu SLA (Service Level Agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služeb, pozn. Úřadu) značně rozporná. Navrhovatel ve svém návrhu vyjadřuje přesvědčení, že nejméně jeden ze členů hodnotící komise je podjatý a to ve vztahu k uchazeči Asseco Central Europe, a. s. Člen hodnotící komise Ing. Jiří Dastych byl v letech 2001-2004 zaměstnancem společnosti Asseco Central Europe, a. s. (dříve pod obchodním jménem PVT, a. s.). Dle navrhovatele tento dřívější pracovněprávní vztah je způsobilý zapříčinit jeho podjatost a tento zaniklý pracovněprávní vztah determinuje určitou míru subjektivního postoje bývalého zaměstnance k jeho dřívějšímu zaměstnavateli. Navrhovatel rovněž v návrhu poukazuje na možnou podjatost dalších členů hodnotící komise. Předseda hodnotící komise pan Roman Bradáč byl do 5. září 2012 společníkem a jednatelem společnosti Legalsoft s. r. o., která spolupracovala s vybraným uchazečem v rámci projektů mýtných systémů. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že člen hodnotící komise pan Jan Vojtěch Binder je bývalým zaměstnancem společnosti Microsoft, a přestože tato společnost není uchazečem o veřejnou zakázku, má navrhovatel za to, že zadávací podmínky veřejné zakázky směřují k nutnosti využití technologií, resp. produktů společnosti Microsoft a lze předpokládat, že tato společnost vystupuje jako subdodavatel některého nebo některých uchazečů. Jako opatření k nápravě navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11. 1. 2013, a dále aby zrušil posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky a uložil zadavateli provést je znovu, případně aby Úřad zrušil celé zadávací řízení veřejné zakázky. Součástí návrhu navrhovatele byl rovněž návrhu na vydání předběžného opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

12. Dne 22. 2. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu ze dne 21. 2. 2013. Zadavatel uvádí, že v rámci posouzení nabídek pověřila hodnotící komise své způsobilé členy, aby u všech nabídek provedli důkladnou analýzu jejich obsahu a posoudili, zda jednotlivé nabídky splňují po stránce věcné (odborně-technické) požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Z provedené analýzy vyplynulo, že všechny nabídky plně vyhovují stanoveným požadavkům, přičemž jsou vysoce profesionální a jednoznačně prokazují porozumění hlavní problematice zadání, jakož i jednotlivým potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Zadavatel dále uvádí, že údajná rozpornost zadávacích podmínek nezabránila navrhovateli podat svou nabídku a umístit se na druhém místě. Je tedy zřejmé, že zadavatel nastavil zadávací podmínky dostatečně srozumitelně a umožnil tak účast širokému okruhu možných dodavatelů. Zadavatel se vyjádřil k údajné podjatosti členů hodnotící komise a konstatuje, že člen hodnotící komise Ing. J. Dastych pracoval v letech 2001-2004 ve společnosti PVT a. s. na pozici account managera pro finanční instituce a jeho činnost se nevztahovala na oblast státní správy a neměla žádný vztah k předmětu šetřené veřejné zakázky. Z výpisu z obchodního rejstříku dále vyplývá, že společnost  Asseco Central Europe, a. s. se stala majoritním akcionářem PVT a. s. až v roce 2007, kdy zde Ing. Dastych již nepracoval. K údajné podjatosti člena hodnotící komise pana Jana Vojtěch Bindera zadavatel uvádí, že ačkoliv byl v letech 1997-2004 zaměstnancem společnosti Microsoft, nemůže být jeho zaniklý pracovněprávní vztah překážkou v jeho další odborné činnosti v oblasti IT, a tedy ani překážkou členství v hodnotící komisi. Zadavatel k údajné podjatosti dalšího člena hodnotící komise uvádí, že pan Roman Bradáč byl sice v minulosti jednatelem společnosti Legalsoft s. r. o., avšak tato společnost nikdy nespolupracovala s vybraným uchazečem na mýtných systémech ani na ničem jiném.  Zadavatel považuje rovněž toto tvrzení navrhovatele o údajné podjatosti za věcně nepodložené a spekulativní. Závěrem svého vyjádření zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítnul, neboť nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

13. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

14. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dne 27. 2. 2013 pod č. j.: ÚOHS-S93/2013/VZ-3580/2013/513/JVo. Současně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-3631/2013/513/JVo ze dne 27. 2. 2013, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

15. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-5117/2013/513/JVo ze dne 20. 3. 2013 vydal na návrh navrhovatele předběžné opatření, kterým uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky.

16. Dne 9. 12. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-24085/2013/513/JVo, kterým mimo jiné zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek, a dále zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Profinit, s. r. o., IČO 25650203, se sídlem Tychonova 2, 160 00 Praha 6., jakož i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

17. Dne 20. 12. 2013 obdržel Úřad od zadavatele rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-24085/2013/513/JVo ze dne 9. 12. 2013.

18. Dne 6. 1. 2014 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-150/2014/513/JVo, kterým stanovil účastníkům řízení lhůtu k provedení úkonu – podání vyjádření k rozkladu.

19. Dne 9. 1. 2014 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele ze dne 20. 12. 2013, ve kterém navrhovatel uvádí, že se ztotožňuje s vydaným prvostupňovým rozhodnutím Úřadu a že rozklad zadavatele považuje za nedůvodný.

20. Na základě žádosti vybraného uchazeče ze dne 10. 1. 2014 vydal Úřad dne 15. 1. 2014 usnesení č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ908/2014/513/JVo, kterým prodloužil vybranému uchazeči lhůtu k provedení úkonu – podání vyjádření k rozkladu.

21. Dne 21. 1. 2014 obdržel Úřad od zadavatele oznámení o zrušení zadávacího řízení. Z rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 13. 1. 2014 je zřejmé, že zadavatel zrušil zadávací řízení předmětné veřejné zakázky z důvodu nedostatku finančních prostředků, neboť zadavatel neobdrží přislíbenou finanční dotaci k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

22. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 16. 1. 2014 a bylo uveřejněno dne 21. 1. 2014 pod ev. č. 213915.  

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

K zastavení řízení ve věci

23. Podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

24. Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 15. 2. 2013 požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dále požaduje, aby zrušil posouzení a hodnocení nabídek a uložil zadavateli provést jej znovu, nebo aby Úřad zrušil celé zadávací řízení veřejné zakázky.

25. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení, které bylo předmětem šetření Úřadu, bylo zadavatelem zrušeno, stala se žádost navrhovatele o přezkoumání úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení zjevně bezpředmětnou a Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o jeho zastavení, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

K zastavení řízení o rozkladu

26. Podle ust. § 88 odst. 2 správního řádu, pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

27. Dne 20. 12. 2013 obdržel Úřad od zadavatele rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S93/2013/VZ-24085/2013/513/JVo ze dne 9. 12. 2013

28. Před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu obdržel Úřad dne 21. 1. 2014 oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 20. 1. 2014, jehož přílohou bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 13. 1. 2014.

29. Vzhledem k tomu, že tímto úkonem zadavatele se žádost navrhovatele o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení stala zjevně bezpředmětnou, Úřad řízení zastavil podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

30. Vzhledem k tomu, že správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení bylo zastaveno podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, spis dosud nebyl předán odvolacímu správnímu orgánu a rozhodnutí o odvolání by nemohlo mít význam pro náhradu škody, neboť náhrada škody nebyla ve správním řízení uplatněna, rozhodl Úřad rovněž o zastavení řízení o rozkladu podle ust. § 88 odst. 2 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

2. Mgr. Petra Koutná, Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7

3. TEMPEST a. s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz