číslo jednací: S349/2013/VZ-267/2014/522/JCh

Instance I.
Věc Zabezpečení letecké přepravy a dalších služeb pro účely realizace pracovních cest Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
  2. ASIANA, spol. s r. o.
  3. Hogg Robinson, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2014
Dokumenty file icon 2013_S349.pdf 255 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S349/2013/VZ-267/2014/522/JCh

 

30. ledna 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2013 na návrh z téhož dne a rozšířeném z moci úřední dne 20. 9. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČO 45769851, se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 6. 2013 společností Otidea a.s., IČO 27142442, se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha,
  • navrhovatel – ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362, se sídlem Velfíkova 1430/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 1. 2014 Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem ev. č. ČAK 10072, HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s. r. o., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1,
  • vybraný uchazeč – Hogg Robinson, s.r.o., IČO 49684019, se sídlem U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Zabezpečení letecké přepravy a dalších služeb pro účely realizace pracovních cest Ministerstva zahraničních věcí České republiky“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 1. 2013, kde bylo uveřejněno dne 28. 1. 2013 pod ev. č. 344176, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 30. 1. 2013 pod ev. č. 2013/S 021-032575, vydává toto

 

usnesení:

 

I.

Správní řízení se v části, týkající se návrhu navrhovatele – ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362, se sídlem Velfíkova 1430/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 1. 2014 Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem ev. č. ČAK 10072, HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s. r. o., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1 – na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 4. 6. 2013 podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh jmenovaného navrhovatele se stal zjevně bezpředmětným.

 

II.

Správní řízení se v části zahájené dne 20. 9. 2013 z moci úřední a týkající se možného porušení § 44 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČO 45769851, se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 6. 2013 společností Otidea a.s., IČO 27142442, se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha – podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zanikla věc, jíž se řízení týká.

 

III.

Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R422/2013/VZ ze dne 17. 12. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-23773/2013/522/JCh ze dne 5. 12. 2013 se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona zastavuje, neboť rozklad zadavatele se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 4. 6. 2013 návrh navrhovatele – – ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362, se sídlem Velfíkova 1430/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 1. 2014 Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem ev. č. ČAK 10072, HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s. r. o., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČO 45769851, se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 6. 2013 společností Otidea a.s., IČO 27142442, se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Zabezpečení letecké přepravy a dalších služeb pro účely realizace pracovních cest Ministerstva zahraničních věcí České republiky“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 1. 2013, kde bylo uveřejněno dne 28. 1. 2013 pod ev. č. 344176, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 30. 1. 2013 pod ev. č. 2013/S 021-032575 (dále jen „veřejná zakázka“).

Dnem 4. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – Hogg Robinson, s.r.o., IČO 49684019, se sídlem U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-11119/2013/522/VFr ze dne 19. 6. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-11125/2013/522/VFr ze dne 20. 6. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutím č. j.  ÚOHS-S349/2013/VZ-12038/2013/522/JCh ze dne 26. 6. 2013, o předběžném opatření, Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude předmětné správní řízení ukončeno.

Úřad dopisem č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-15869/2013/522/JCh ze dne 20. 9. 2013, který obsahoval rozšíření předmětu správního řízení z moci úřední, seznámil účastníky řízení se skutečnostmi zjištěnými ve správním řízení, aby bylo dodrženo ust. § 36 správního řádu, podle něhož musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Úřad citovaným dopisem oznámil účastníkům správního řízení, že na základě předložené dokumentace o veřejné zakázce z moci úřední rozšiřuje předmět správního řízení o otázku, zda zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky ve smyslu § 44 odst. 1 zákona tak, aby pro účel hodnocení nabídkové ceny obdržel srovnatelné nabídky. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-15870/2013/522/JCh ze dne 20. 9. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Dne 5. 12. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-23773/2013/522/JCh, kterým mj. uložil zadavateli podle § 118 odst. 1 zákona jako opatření k nápravě zrušení předmětného zadávacího řízení.

Zadavatel podal proti citovanému rozhodnutí rozklad ze dne 17. 12. 2013, který byl Úřadu doručen 18. 12. 2013. Zadavatel v podaném rozkladu žádá zrušení napadeného rozhodnutí č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-23773/2013/522/JCh ze dne 5. 12. 2013.

Dne 20. 12. 2013 oznámil zadavatel Úřadu dopisem z téhož dne, že ruší zadávací řízení předmětné veřejné zakázky. Přílohou k citovanému dopisu zaslal zadavatel své rozhodnutí ze dne 19. 12. 2013 o zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

K výroku 1. usnesení

Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 4. 6. 2013 navrhovatel požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 4. 2013 a rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 24. 5. 2013, případně aby zrušil celé zadávací řízení.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 12. 2013 zadávací řízení předmětné veřejné zakázky podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu) navrhovatele, aby Úřad zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 4. 2013 a rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 24. 5. 2013, případně zrušil celé zadávací řízení, stal zjevně bezpředmětným, proto Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení v části, týkající se návrhu navrhovatele, tak, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení.

K výroku 2. usnesení

Podle § 66 odst. 2 správního řádu řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 12. 2013 zadávací řízení předmětné veřejné zakázky zrušil, Úřad konstatuje, že v části správního řízení, týkající se možného porušení § 44 odst. 1 zákona zadavatelem při zadávání předmětné veřejné zakázky, zanikla věc, jíž se správní řízení týká, a proto rozhodl podle § 66 odst. 2 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

K výroku 3. usnesení

Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v podaném rozkladu ze dne 17. 12. 2013 žádá zrušení rozhodnutí č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-23773/2013/522/JCh ze dne 5. 12. 2013, kterým bylo ve výroku 4. jako opatření k nápravě zrušeno zadávací řízení předmětné veřejné zakázky, přičemž zadávací řízení předmětné veřejné zakázky zadavatel svým rozhodnutím ze dne 19. 12. 2013 zrušil, Úřad konstatuje, že se rozklad zadavatele proti citovanému rozhodnutí stal zjevně bezpředmětným.  

Vzhledem k tomu, že před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu se stal rozklad zadavatele proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S349/2013/VZ-23773/2013/522/JCh ze dne 5. 12. 2013 zjevně bezpředmětným, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R422/2013/VZ ze dne 17. 8. 2013 tak, jak je uvedeno ve výroku 3. tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Otidea a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha

2. Mgr. Miroslav Osladil, HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s. r. o., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1

3. Hogg Robinson, s.r.o., U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7 – Holešovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz