číslo jednací: R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo

Instance II.
Věc Zajištění realizace mediální kampaně
Účastníci
  1. INTEGRA, spol. s.r.o.
  2. Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkové organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 24. 2. 2014
Související rozhodnutí S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh
R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo
Dokumenty file icon 2013_R260.pdf 386 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo

 

21. února 2014

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 30. 8. 2013), jež podal navrhovatel –

  • společnost INTEGRA, spol. s.r.o., IČ 45312672, se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4 – Nusle, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, IČ 66246369, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh ze dne 14. 8. 2013, vydaném ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkové organizace, IČ 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 – Hostivař,

učiněných ve věci části A nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění realizace mediální kampaně“ zadávané v otevřeném řízení na základě oznámení ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněného dne 21. 12. 2012 pod evidenčním číslem zakázky 221076 a oznámení v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněném dne 27. 12. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 248-411068,

jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s ustanovením § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh ze dne 14. 8. 2013

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle  § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 24. 5. 2013 návrh navrhovatele společnosti INTEGRA, spol. s.r.o., IČ 45312672, se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4 – Nusle, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, IČ 66246369, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „navrhovatel“), z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, IČ 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 – Hostivař (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání části A nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění realizace mediální kampaně“ zadávané v otevřeném řízení na základě oznámení ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněného dne 21. 12. 2012 pod evidenčním číslem zakázky 221076 a oznámení v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněném dne 27. 12. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 248-411068, (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel veřejnou zakázku zrušil, přičemž oznámení o zrušení veřejné zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 4. 2013 pod evidenčním číslem zakázky 225093 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 111-189711.

II. Napadené usnesení

3. Dne 14. 8. 2013 usnesením č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh (dále jen „napadené usnesení“) Úřad rozhodl tak, že správní řízení podle ustanovení § 117a písm. c) zákona zastavil, neboť navrhovatel nedoručil stejnopis návrhu zadavateli ve lhůtách podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

 

4. Úřad v odůvodnění uvedl, že z předložené dokumentace a z vyjádření zadavatele a navrhovatele vyplývá, že dochází k rozporu mezi tvrzením zadavatele a navrhovatele o doručení návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zadavateli ve lhůtě podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

 

5. Navrhovatel uvádí, že odeslal návrh elektronickou poštou dne 24. 5. 2013 na elektronickou adresu zadavatele sekretariat@nuov.cz a přikládá scan elektronické zprávy ze dne 24. 5. 2013. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 28. 6. 2013 uvádí, že elektronická adresa sekretariat@nuov.cz byla platná pouze do 30. 6. 2011, kdy došlo rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke sloučení tří příspěvkových organizací a ke změně názvu, důsledkem čehož je skutečnost, že zadavatel dále neaktualizoval internetové stránky www.nuov.cz a na aktuálních internetových stránkách www.nuv.cz je jako kontakt na zadavatele uvedena elektronická adresa sekretariat@nuv.cz.

 

6. Úřad přezkoumal podklady o komunikaci mezi zadavatelem a navrhovatelem a došel k závěru, že prostý scan elektronické zprávy nelze považovat za doklad o doručení návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele zadavateli, neboť tento doklad samotné doručení uvedené písemnosti neprokazuje a na zadavateli nelze v souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu požadovat, aby prokázal, že mu nebyla doručena předmětná pošta. Zároveň navrhovatel doručení stejnopisu návrhu nebyl schopen jinak doložit.

III. Námitky rozkladu

7. Proti napadenému usnesení podal navrhovatel rozklad, který byl Úřadu doručen v zákonné lhůtě dne 30. 8. 2013.

 

8. Navrhovatel ve svém rozkladu uvádí, že považuje napadené usnesení za nesprávné z důvodu nesprávného posouzení předložených důkazů o doručení návrhu navrhovatele ze dne 24. 5. 2013 zadavateli ve smyslu požadavku ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

 

9. Návrh na zahájení správního řízení byl podle navrhovatele doručen zadavateli elektronicky dne 24. 5. 2013 e-mailovou zprávou s elektronicky ověřeným podpisem právního zástupce navrhovatele. Vzhledem k tomu, že právní zástupce navrhovatele doručoval stejnopis návrhu zadavateli elektronickou cestou a zadavatel nepotvrdil právnímu zástupci navrhovatele doručení stejnopisu návrhu, nemá právní zástupce navrhovatele jiný důkaz o doručení stejnopisu návrhu zadavateli než důkaz o odeslání stejnopisu návrhu na e-mailovou adresu sekretariat@nuov.cz. Na stejnou emailovou adresu zasílal právní zástupce navrhovatele i námitky navrhovatele a tyto byly zadavateli řádně doručeny.

 

10. Navrhovatel se domnívá, že není na místě zastavení správního řízení o porušení povinností zadavatele vyplývajících ze zákona pouze z toho důvodu, že zadavatel nepotvrdil právnímu zástupci navrhovatele doručení návrhu elektronickou cestou. V opačném případě by podle navrhovatele došlo k popření současného trendu elektronizace státní správy. Právní zástupce navrhovatele připomíná, že nemá možnost doručovat do datové schránky, pokud není adresátem aktivována pro doručování zpráv od jiných než státních orgánů.

 

11. Podle navrhovatele není zřejmě pravdivé tvrzení zadavatele uvedené ve vyjádření, které zaslal Úřadu, že „elektronická adresa sekretariat@nuov.cz, na kterou navrhovatel údajně zaslal kopii návrhu na zahájení správního řízení zadavateli, je prokazatelně neplatná a na tuto adresu po prověření v datovém rozhraní nebylo prokazatelně nic doručeno. Podle zadavatele byla uvedená elektronická adresa platná do 30. 6. 2011, kdy došlo ke sloučení tří příspěvkových organizací a změně názvu.“

 

12. Navrhovatel dále dokládá kopie e-mailových zpráv, kde je u e-mailové zprávy ze dne 5. 4. 2013 v poli kopie mimo jiných obsažena e-mailová adresa jiri.kubica@nuov.cz a u e-mailové zprávy ze dne 1. 3. 2013 je za podpisem uveden odkaz na internetové stránky www.nuov.cz, jež mají potvrzovat skutečnost, že zadavatel ještě v dubnu roku 2013 užíval e-mailové adresy na doméně nuov.cz.

IV. Závěr rozkladu

13. Závěrem rozkladu navrhuje navrhovatel, aby předseda Úřadu zrušil napadené usnesení.

V. Řízení o rozkladu

14. Úřad neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

Vyjádření zadavatele

15. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 11. 9. 2013 uvádí, že v roce 2011 po transformaci tří organizací, provedené na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10690/2011 a to NÚOV, IPPP a VÚP (Národní institut odborného vzdělávání, Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky a Výzkumný ústav pedagogiky v Praze) vznikla organizace pod názvem NÚV (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). Pro elektronickou komunikaci byla podle zadavatele zřízena doména nuv.cz. Organizace podle tvrzení zadavatele nemá zřízenou datovou schránku.

 

16. Od okamžiku sloučení využívají podle zadavatele všichni pracovníci zadavatele formát primární e-mailové adresy striktně ve tvaru jmeno.prijmeni@nuv.cz. Některé e-mailové adresy ve tvaru xxx.yyy@nuov.cz byly podle zadavatele některým pracovníkům ponechány jako aliasy, vzhledem k tomu, že to bylo nutné v zájmu úspěšného dokončení projektů započatých před 1. 7. 2011. Například u ESF projektu UNIV2 započatém před 1. 7. 2011 byla podle zadavatele zachována původní e-mailová adresa pouze pro příchozí elektronickou poštu, u projektu UNIV3 pouze nová struktura nuv.cz pro odchozí i příchozí elektronickou poštu. Tím jde podle zadavatele o jasně oddělenou komunikaci mezi oběma projekty.

Stanovisko předsedy Úřadu

17. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného usnesení s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

 

18. Úřad tím, že svým usnesením č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh ze dne 14. 8. 2013, rozhodl o zastavení správního řízení, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného usnesení.

VI. K námitkám rozkladu

19. Podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu navrhovateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

 

20. Předně je nutno uvést, že navrhovatel k doručení návrhu zadavateli nepoužil jako elektronickou adresu pro doručení kontaktní adresu zadavatele uvedenou ve Věstníku veřejných zakázek – tedy cpsconsulting@cpsconsulting.cz, ale použil elektronickou adresu sekretariat@nuov.cz, která je podle vyjádření zadavatele ze dne 28. 6. 2013 prokazatelně neplatná od 1. 7. 2011.

 

21. Zadavatel tedy objektivně nebyl schopen navrhovateli jakkoliv potvrdit doručení stejnopisu návrhu, neboť k němu fakticky nemohlo dojít z důvodu neplatnosti e-mailové schránky na adrese sekretariat@nuov.cz.

 

22. K namítané skutečnosti, kdy podle navrhovatele byly na e-mailovou adresu sekretariat@nuov.cz zaslány a řádně doručeny námitky, jež byly odeslány dne 6. 5. 2013, je nutno uvést následující.

 

23. Výše uvedené námitky sice byly odeslány na e-mailovou adresu sekretariat@nuov.cz, zároveň však právní zástupce navrhovatele uvedl do pole kopie v e-mailové komunikaci adresu cpsconsulting@cpsconsulting.cz, přičemž Úřadu nebyl předložen důkaz, který by prokazoval doručení námitek na adresu sekretariat@nuov.cz, respektive v dokumentaci o veřejné zakázce, jež Úřad obdržel, se nikde nevyskytuje doklad, jenž by potvrzoval doručení elektronické zprávy obsahující návrh na zahájení správního řízení na tuto e-mailovou adresu. Zadavatel se tak výše uvedenými námitkami mohl zabývat, kromě toho, že byly doručeny v listinné podobě, také díky skutečnosti, že byly v kopii doručeny na e-mailovou adresu uvedenou ve Věstníku veřejných zakázek - adresu cpsconsulting@cpsconsulting.cz. Zadavatel jasně vymezil svůj kontaktní e-mail v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, avšak navrhovatel se při odesílání návrhu na zahájení správního řízení neřídil informacemi uvedenými v oznámení o zakázce a návrh zaslal na jinou adresu, než byla uvedena v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek. Důkazní břemeno v takovém případě přechází na účastníka řízení, jenž popřel tvrzení o skutečnosti, že zadavateli byl návrh doručen na správnou adresu v zákonné lhůtě, a tím je v šetřeném případě navrhovatel. Navrhovatel je ten, kdo nese důkazní břemeno ohledně tvrzení, že návrh na zahájení správního řízení byl zadavateli doručen, a jelikož nepodává přesvědčivý důkaz o doručení předmětného návrhu, konstatuji, že důkazní břemeno neunesl.

 

24. Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), se zákon o elektronických úkonech vztahuje toliko na

 

a) elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,

b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,

c) informační systém datových schránek,

d) autorizovanou konverzi dokumentů.

 

25. Jestliže navrhovatel namítá, že není na místě zastavení správního řízení o porušení povinností zadavatele vyplývajících ze zákona pouze z toho důvodu, že zadavatel nepotvrdil právnímu zástupci navrhovatele doručení návrhu elektronickou cestou, což dle navrhovatele vede k popření smyslu elektronizace státní správy, je nutno mu oponovat skutečností, že zadavatel není orgánem veřejné moci ve smyslu ustanovení zákona o elektronických úkonech a elektronizace státní správy ani povinnost komunikace pomocí datové schránky se tak na něj nevztahuje, přičemž správní řízení zde Úřad nezastavil z důvodu, že zadavatel nepotvrdil právnímu zástupci navrhovatele doručení návrhu elektronickou cestou, jak tvrdí navrhovatel v rozkladu, nýbrž z důvodu, že navrhovatel dle zjištění Úřadu nedoručil stejnopis návrhu na zahájení správního řízení zadavateli ve lhůtě podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

 

26. K doloženým kopiím e-mailových zpráv, jež navrhovatel považuje za důkazní prostředek v rámci svého rozkladu, uvádím následující.

 

27. Kopie první e-mailové zprávy odeslané dne 1. 3. 2013, kde v poli adresáta je uvedena e-mailová adresa s názvem hainzova@integrapraha.cz, obsahuje za podpisem odesílající osoby mimo jiné odkaz na internetovou adresu www.nuov.cz. Tuto skutečnost nelze považovat za prokazující platnost e-mailové adresy sekretariat@nuov.cz, neboť nijak nesouvisí s její existencí či platností a nadto se jedná pouze o odkaz na neaktualizované internetové stránky zadavatele, což samo o sobě neprokazuje tvrzení navrhovatele uvedená v rozkladu.

 

28. Kopie druhé e-mailové zprávy, s datem odeslání dne 5. 4. 2013, obsahuje v poli kopie e-mailovou adresu jiri.kubica@nuov.cz. Tato skutečnost rovněž neprokazuje platnost či funkčnost e-mailové adresy sekretariat@nuov.cz, neboť zadavatel ve svém vyjádření ze dne 11. 9. 2013 náležitě odůvodnil zachování formátu e-mailové adresy xxx.yyy@nuov.cz s ohledem na úspěšné dokončení projektů započatých zadavatelem před 1. 7. 2011. V zájmu zachování kontinuity s předchozími projekty zadavatele tak některým pracovníkům zadavatele byly ponechány bývalé e-mailové adresy ve tvaru xxx.yyy@nuov.cz, což však v důsledku opět nemá souvislost s funkčností či platností e-mailové adresy sekretariat@nuov.cz a tato skutečnost tak nemůže sloužit jako důkazní prostředek prokazující tvrzení navrhovatele obsažené v podaném rozkladu.

 

29. Doručení návrhu na zahájení řízení zadavateli má za účel jej bezprostředně informovat o podání návrhu a jeho obsahu. Zároveň však tato povinnost vychází z norem veřejného práva, a je podmínkou vedení správního řízení. Povinností navrhovatele je zde jednak návrh doručit, ale také být schopen jeho doručení náležitě prokázat. Pokud zadavatel stanovil určitou e-mailovou adresu pro doručování (zde cpsconsulting@cpsconsulting.cz), pak dodavatel automaticky přebírá veškeré riziko plynoucí z nesprávného doručení, pokud návrh zašle na jinou e-mailovou adresu. Navrhovatel tak v šetřeném případě neprokázal doručení návrhu do sféry zadavatele, který ve svém vyjádření uvedl, že předmětná adresa nefunguje od 1. 7. 2011.

VII. Závěr

30. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení napadeného usnesení z důvodů uvedených v rozkladu.

 

31. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené usnesení změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží

1. JUDr. Michal Chrůma, Ph.D., advokát, Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 – Hostivař

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz