číslo jednací: S141/2014/VZ-10978/2014/511/PMc

Instance I.
Věc Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu
Účastníci
 1. Státní zdravotní ústav, p. o.
 2. 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o.
 3. BLESK Servis s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2014
Dokumenty file icon 2014_S141.pdf 424 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S141/2014/VZ-10978/2014/511/PMc

 

23. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 2. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10,
 • navrhovatel – 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., IČO 41328701, se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9,
 • vybraný uchazeč – BLESK Servis s.r.o., IČO 27607429, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9,

ve věci veřejné zakázky „Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 11. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 345090 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 221-385148,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 11. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 345090 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 221-385148, postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by posoudil výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší

 • úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 1. 2014 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek označené nesprávně datem 13. 10. 2014 a
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2014 – uchazeče BLESK Servis s.r.o., IČO 27607429, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9.

 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel - Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) - zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení na veřejnou zakázku „Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 11. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 345090 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 221-385148 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle zadávací dokumentace recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu zajišťovaná každý kalendářní den včetně poskytování souvisejících výkonů.

3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel zvolil nejnižší nabídkovou cenu.

4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 6. 1. 2014 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky třinácti uchazečů, přičemž všechny nabídky splnily požadavky vyplývající z ustanovení § 71 odst. 9 zákona. V protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 1. 2014 se uvádí, že všichni hodnocení uchazeči splnili požadavky zadavatele i předmět zakázky dle zadávací dokumentace. Hodnotící komise dále stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny a doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti BLESK Servis s.r.o., IČO 27607429, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 (dále jen „vybraný uchazeč“). Dne 14. 1. 2014 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče a tuto skutečnost oznámil navrhovateli dopisem z téhož dne, který navrhovatel obdržel dne 21. 1. 2014.

5. Zadavateli byly do datové schránky doručeny dne 5. 2. 2014 námitky navrhovatele proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2014, ve kterých navrhovatel mj. namítal, že hodnotící komise neprovedla posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, jak mu ukládá § 77 odst. 1 zákona. Zadavatel rozhodl dne 14. 2. 2014, že námitkám nevyhovuje, a tuto skutečnost oznámil navrhovateli dopisem z téhož dne, který navrhovatel obdržel dne 17. 2. 2014. Zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách mj. uvedl: „Z protokolu o jednání hodnotící komise (dále jen „komise“) konkrétně bodu 2.4 vyplývá, že komise konstatovala, že všichni uchazeči splnili předmět zakázky v souladu se zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudila hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky i z hlediska, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Komise neshledala žádnou z nabídkových cen jako mimořádně nízkou, proto konstatovala, že nabídky všech uchazečů splnily požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky“.  

6. Dopisem ze dne 25. 2. 2014 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona, jehož součástí byl i návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

Obsah návrhu

7. Navrhovatel v návrhu uvádí, že z protokolu o jednání hodnotící komise ani ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nevyplývá, že se hodnotící komise zabývala posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a proto má navrhovatel za to, že ze strany zadavatele (resp. hodnotící komise) došlo k porušení ustanovení § 77 odst. 1 zákona a též ustanovení § 6 odst. 1 zákona, zejména zásady transparentnosti v důsledku nepřezkoumatelnosti takového posouzení. Navrhovatel dále vyjadřuje podezření, že nabídky uchazečů umístěných na 1. - 4. místě v pořadí určeném zadavatelem podle kritéria nejnižší nabídková cena obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu a nejsou v souladu s vládním nařízením č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel má dále za to, že zadavatel pochybil i při zpracování rozhodnutí o námitkách navrhovatele, neboť se v tomto rozhodnutí nevypořádal řádně ve smyslu § 111 odst. 1 zákona s argumentací navrhovatele, a proto shledává navrhovatel citované rozhodnutí nepřezkoumatelným.

8. Závěrem se navrhovatel domáhá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Navrhovatel zároveň požádal Úřad o vydání předběžného opatření ve smyslu ustanovení § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.

Vyjádření zadavatele

9. Dne 5. 3. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 4. 3. 2014.  

10. Zadavatel ve svém vyjádření nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že se hodnotící komise nezabývala nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů z hlediska posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel uvádí: „Z protokolu o jednání hodnotící komise (dále jen „komise“) konkrétně bodu 2.4 vyplývá, že komise konstatovala, že všichni uchazeči splnili předmět zakázky v souladu se zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky. Zadavatel je přesvědčen, že v případě konstatování splnění předmětu veřejné zakázky jednotlivých uchazečů je dostatečným vyjádřením skutečnosti, že nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu a je proto tedy nutné tyto nabídky při zachování zásad dle § 6 ZVZ hodnotit. Z tohoto důvodu nebylo u žádného z uchazečů v souladu s § 77 ZVZ vyžádáno zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny“.

11. Závěrem zadavatel navrhuje Úřadu, aby návrh navrhovatele byl ve smyslu § 118 odst. 5 zákona zamítnut.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

12. Úřad obdržel návrh dne 25. 2. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

13. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč.

14. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 28. 2. 2014 č. j. ÚOHS-S141/2014/VZ-4490/2014/511/PMc.

15. Usnesením ze dne 6. 3. 2014 č. j. ÚOHS-S141/2014/VZ-4997/2014/511/PMc/MGr určil Úřad navrhovateli lhůtu ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Tímto usnesením bylo zároveň předmětné správní řízení přerušeno do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce. Usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 12. 3. 2014.

16. Dne 17. 3. 2014 obdržel Úřad doklad o složení kauce od navrhovatele.

17. Usnesením ze dne 20. 3. 2014 č. j. ÚOHS-S141/2014/VZ-6019/2014/511/PMc určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko. Zároveň tímto usnesením Úřad určil zadavateli, aby mu podal informace o každém dalším úkonu, který učiní v předmětném zadávacím řízení, a navrhovateli určil Úřad lhůtu k označení důkazů na podporu jeho tvrzení, že nabídky uchazečů umístěných na 1. - 4. místě v pořadí určeném zadavatelem podle kritéria nejnižší nabídková cena nejsou v souladu vládním nařízením č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o minimální mzdě“).

18. Dne 20. 3. 2014 obdržel Úřad podání od zadavatele, jehož obsahem byla kopie doručenky prokazující, že rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 2. 2014 bylo navrhovateli doručeno dne 17. 2. 2014.

19. Dne 21. 3. 2014 rozhodl Úřad na návrh navrhovatele o nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení rozhodnutím č. j. ÚOHS-S141/2014/VZ-6145/2014/511/PMc .

20. Navrhovatel doručil dne 25. 3. 2014 své vyjádření k výše uvedenému usnesení, kterým mu byla určena lhůta k označení důkazů. Navrhovatel vyjadřuje přesvědčení, že dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek uchazečů dokládají vyčerpávajícím způsobem veškerá jeho tvrzení uvedená v návrhu a nad rámec již uvedeného cituje část rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 28/2011-334 ze dne 22. 3. 2012.  Navrhovatel dále vyjadřuje přesvědčení, že přinejmenším jedna z položek jednotkové ceny (hodinová sazba na jednoho pracovníka denní recepční služby nebo hodinová sazba na jednoho pracovníka noční ostrahy dle čl. 9 odst. 1 smlouvy na veřejnou zakázku) uvedená v nabídkách uchazečů umístěných na 1. – 4. místě v pořadí nepřevyšuje hodinovou sazbu minimální mzdy ve smyslu výše citovaného vládního nařízení o minimální mzdě. Navrhovatel poukazuje, že pokud jsou ceny předmětných položek v nabídkách uchazečů umístěných na 1. – 4. místě v pořadí stanoveny pod úrovní minimální mzdy (přičemž mzdové náklady vedle nákladů režijních a přiměřeného zisku tvoří nejvýznamnější složku jednotkové ceny obou předmětných položek), jsou objektivně dány důvodné pochybnosti, že nabídkové ceny těchto uchazečů jsou cenami mimořádně nízkými ve smyslu § 77 zákona.

21. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S141/2014/VZ-6762/2014/511/PMc ze dne 31. 3. 2014, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

22. Žádný z účastníků řízení se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

23. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by posoudil výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

 

Relevantní ustanovení zákona

24. Ustanovení § 6 odst. 1 zákona stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

25. Podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona věty druhé, činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

26. Dle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

27. Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

K posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

28. Otázkou mimořádně nízké nabídkové ceny se zabýval Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62Af 28/2011 ze dne 22. 3. 2012, přičemž podal následující výklad: „Zkoumání, zda konkrétní nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je tedy obligatorní součástí procesu posuzování nabídek. Hodnotící komise má tedy ve vztahu k případné mimořádně nízké nabídkové ceně dvě povinnosti:

1. povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka konkrétního uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,

2. v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny povinnost vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné“.

29. Ve výše citovaném rozsudku Krajského soudu v Brně se dále uvádí: „Od správného zodpovězení shora uvedených dvou otázek a od následného postupu hodnotící komise při vyzývání uchazeče se nutně odvíjí reálná možnost přezkoumání správnosti a zákonnosti jejího rozhodování při posuzování nabídek. Pokud hodnotící komise v průběhu posuzování zjistí, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ohledně níž nebylo podáno ve stanovené lhůtě požadované zdůvodnění, popř. pokud se uchazeč nedostavil k podání vysvětlení ohledně své nabídkové ceny ve smyslu § 77 odst. 3 ZVZ, resp. pokud posoudila hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, má povinnost takovou nabídku vyřadit. Rozhodnutí o vyřazení nabídky tedy i zde náleží hodnotící komisi“.

30. Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 4. 3. 2014 (podobně jako v rozhodnutí o námitkách navrhovatele) odkazuje na protokol o jednání hodnotící komise (dále též „protokol“), konkrétně jeho bod 2.4, aby prokázal, že se posouzením výše nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komise zabývala. Zadavatel argumentuje, že pokud hodnotící komise konstatovala v bodu 2.4 protokolu, že „všichni hodnocení uchazeči splnili požadavky zadavatele i předmět zakázky dle zadávací dokumentace“, jedná se o dostatečné vyjádření skutečnosti, že nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu a je proto tedy nutné tyto nabídky při zachování zásad dle § 6 zákona hodnotit.

31. Úřad vlastním šetřením zjistil, že v úvodu citovaného protokolu stojí: „Tento protokol je záznamem o jednání a úkonech hodnotící komise dle ustanovení § 75 ZVZ, průběhu posouzení nabídek dle ustanovení § 76 ZVZ a procesu hodnocení nabídek dle ustanovení § 79 ZVZ v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky“. V bodu 2.4 protokolu označeném jako Plnění požadavků stanovených zadávací dokumentací se uvádí: Hodnotící komise posuzovala, zda uchazeči ve své nabídce splnili všechny požadavky na nabídku stanovené v zadávací dokumentaci a zda je nabídkou splněn požadovaný předmět plnění veřejné zakázky, přičemž konstatovala, že všichni hodnocení uchazeči splnili požadavky zadavatele i předmět zakázky dle zadávací dokumentace. K posuzování nabídek v citovaném bodu ani na jiném místě protokolu nestojí nic dalšího.  V následujícím bodu 2.5 protokolu již následuje popis postupu hodnotící komise při hodnocení nabídek.

32. Ze zjištění Úřadu dále vyplývá, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (datované zřejmě omylem dnem 13. 10. 2014 namísto 13. 1. 2014) je k otázce posouzení nabídek uveden pouze v bodě 3 seznam hodnocených nabídek a v bodě 4 je shrnuto: „Všechny nabídky byly hodnoceny, hodnotící komise žádné nabídky nevyřadila“.

33. Na základě výše uvedeného Úřad nesdílí názor zadavatele, že z citovaného textu bodu 2.4 protokolu o jednání hodnotící komise lze učinit závěr o skutečnosti, že hodnotící komise posoudila výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle § 77 odst. 1 zákona, natož pak závěr, že u žádné nabídky nebyla zjištěna mimořádně nízká nabídková cena. Konstatování o splnění předmětu veřejné zakázky může dle názoru Úřadu vypovídat nanejvýš o skutečnosti, že hodnotící komise provedla posouzení v rámci § 76 odst. 1 zákona, zda nabídky uchazečů splňují požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a že dle tohoto posouzení hodnotící komise uzavřela, že obsah dokumentů předložených v nabídkách je u všech uchazečů v souladu se zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci.

34. Úřad v této souvislosti upozorňuje, že povinnost hodnotící komise, jak ji ukládá § 77 odst. 1 zákona nelze ztotožňovat s posouzením vyplývajícím z ustanovení § 76 odst. 1 zákona. Je zřejmé, že pokud by zákonodárce měl za to, že se jedná o totožná posouzení, nevkládal by do zákona dvě ustanovení ukládající tutéž povinnost. Je tedy vyloučeno, aby k povinnosti posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle § 77 odst. 1 zákona postačovalo pouze zodpovězení otázky, zda nabídky splňují zadávací podmínky stanovené zadavatelem, jak se domnívá sám zadavatel v rozhodnutí o námitkách a ve svém vyjádření k návrhu. Takový výklad zákona by bylo nutno označit za rozporný se základním smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, kterým je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede nereálnou cenu, za níž není možné z objektivních důvodů realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace předmětu veřejné zakázky vedla například k nedokončení veřejné zakázky, k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému navyšování původní nabídkové ceny uchazeče. Hodnotící komise tedy musí posoudit, zda nabídková cena hodnoceného uchazeče je reálná ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k okolnostem a podmínkám, za kterých by byl předmět veřejné zakázky uchazečem plněn.

35. Úřad tedy konstatuje, že z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by zadavatel posuzoval výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 77 odst. 1 zákona, neboť ani protokol o jednání hodnotící komise, ani zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (a ostatně ani žádná jiná část dokumentace o veřejné zakázce, která byla zadavatelem poskytnuta) neobsahuje jakoukoli informaci, že by se hodnotící komise otázkou mimořádně nízké nabídkové ceny zabývala.

36. Úřad dodává, že v šetřeném případě se nejedná o řešení sporu, zda byl zadavatel povinen shledat či neshledat mimořádně nízkou nabídkovou cenu v nabídce některého z uchazečů, nýbrž o situaci, kdy z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že zadavatel, resp. hodnotící komise, k posouzení výše nabídkových cen z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, vůbec přistoupil. Úřad opakovaně upozorňuje, že zkoumání, zda nabídka neobsahuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je dle výše citovaného rozsudku Krajského soudu v Brně obligatorní součástí procesu posuzování nabídek hodnotící komisí dle § 77 odst. 1 zákona.

37. K otázce porušení zásady transparentnosti Úřad konstatuje, že zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad stanovených v § 6 odst. 1 zákona a musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Zásadu transparentnosti je nutno aplikovat především ve vztahu k úkonům zadavatele vůči ostatním subjektům (uchazečům, kontrolním orgánům, veřejnosti), kdy každý úkon zadavatele musí být natolik transparentní, aby byl zpětně objektivně přezkoumatelný. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie, neboť stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, které shrnuje dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 tedy považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

38. Vzhledem k výše uvedenému je Úřad toho názoru, že v situaci, kdy z dokumentace o veřejné zakázce nelze objektivně zjistit, zda se zadavatel zabýval posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, nelze tento postup zpětně přezkoumat a lze uzavřít, že v tomto ohledu došlo k zásadnímu porušení zásady transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona.

39. Úřad nad rámec shora uvedeného doplňuje, že za situace, kdy je konstatováno porušení postupu zadavatele stanoveného v § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by zadavatel posoudil výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové, neuvádí Úřad právní názor k podezření navrhovatele, že nabídkové ceny uchazečů umístěných na 1. - 4. místě v pořadí nejsou v souladu s vládním nařízením č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a přenechává tuto otázku k posouzení zadavateli, resp. nově ustanovené hodnotící komisi, v rámci nového posouzení a hodnocení nabídek. Úřad nemůže ve smyslu výše citovaného rozsudku Krajského soudu nahrazovat funkci hodnotící komise, která dle zadávací dokumentace posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny dosud neprovedla a které tato kompetence náleží.

40. Úřad tedy uzavírá, že zadavatel porušil postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by posoudil výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě, že by zadavatel posouzení nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny řádně provedl, nelze vyloučit, že by shledal, že některá nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, přičemž též nelze vyloučit, že by takovou nabídku byl povinen ze zadávacího řízení vyřadit, což by mohlo mít vliv na výsledné pořadí uchazečů.

K uložení nápravného opatření

41. Podle § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

42. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by posoudil výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, rozhodl Úřad o zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením a hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 1. 2014 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek datované dnem 13. 10. 2014 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2014.

K uložení povinnosti uhradit náklady řízení

43. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

44. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byly zrušeny úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 1. 2014 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek datované dnem 13. 10. 2014 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 1. 2014 vybraného uchazeče, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2014000141.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Státní zdravotní ústav, p. o., Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

2. 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9

3. BLESK Servis s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz