číslo jednací: S737/2014/VZ-24985/2014/511/KVá

Instance I.
Věc Obnova měřících míst Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR
Účastníci
  1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  2. TECHNISERV, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2014
Dokumenty file icon 2014_S737.pdf 474 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S737/2014/VZ-24985/2014/511/KVá

 

. listopadu 2014

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 9. 2014 na návrh ze dne 3. 9. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IČO 48136069, se sídlem Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha,
  • navrhovatel – TECHNISERV, spol. s r.o., IČO 44264020, se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Obnova měřících míst Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2014 pod ev. č. 481432 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 067-114644,

rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele – TECHNISERV, spol. s r.o., IČO 44264020, se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha – ze dne 3. 9. 2014, se podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 citovaného zákona.

 

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IČO 48136069, se sídlem Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 27. 3. 2014 k uveřejnění oznámení o zakázce, a tím zahájil otevřené zadávací řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Obnova měřících míst Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR“ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“).

2. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 19. 5. 2014. Ve stanovené lhůtě zadavatel obdržel pět nabídek, přičemž tři uchazeče, kteří podali nabídku, z účasti v zadávacím řízení vyloučil. Mimo jiné rozhodnutím ze dne 6. 6. 2014 vyloučil uchazeče TECHNISERV, spol. s r.o., IČO 44264020, se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha (dále jen „navrhovatel“), jelikož tato nabídka nesplňovala požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Současně zadavatel téhož dne vybral nejvhodnější nabídku.

3. Navrhovatel proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení brojil námitkami proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 18. 6. 2014, které byly zadavateli doručeny dne 20. 6. 2014. Zadavatel o těchto námitkách rozhodl rozhodnutím ze dne 25. 6. 2014, které bylo navrhovateli doručeno dne 26. 6. 2014, přičemž námitkám v plném rozsahu vyhověl a rozhodl, že navrhovatel je dále považován za účastníka zadávacího řízení. V návaznosti na závěr uvedeného rozhodnutí pak zadavatel rozhodnutím ze dne 25. 6. 2014 zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

4. Dne 3. 7. 2014 vyzval zadavatel navrhovatele k písemnému vysvětlení nabídky a písemnému vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. Na tuto výzvu navrhovatel reagoval podáním ze dne 8. 7. 2014 doručeným zadavateli dne 9. 7. 2014, v němž požadované informace objasnil. K podanému vysvětlení se zadavatel nijak nevyjádřil.

5. Dne 28. 7. 2014 proběhlo 4. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jak vyplývá z protokolu o 4. jednání hodnotící komise, na tomto jednání předseda hodnotící komise informoval ostatní členy hodnotící komise o skutečnostech, které zjistil a které „mají podstatný vliv na průběh tohoto zadávacího řízení“, a to že v průběhu zadávacího řízení bylo na základě jednání u Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále také „IAEA“ nebo „MAAE“) ve Vídni zjištěno, že mezinárodní výměna dat o radiační situaci v EU i IAEA bude probíhat v novém datovém formátu IRIX, jehož přesné zadání bude známo až v průběhu tohoto roku. Dále předseda hodnotící komise konstatoval, že výše uvedený požadavek se vztahuje i na data ze stanic včasného zjištění (dále také „SVZ“), přičemž nebyl v době zahájení zadávacího řízení znám a nemohl být zohledněn v zadávací dokumentaci. Pokračování v zadávacím řízení tak nese riziko, že data poskytovaná ze SVZ nebudou kompatibilní s formátem IRIX a nebudou použitelná pro mezinárodní výměnu dat. S ohledem na výše uvedené pak hodnotící komise doporučila zadavateli zadávací řízení s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zrušit.

6. Dne 30. 7. 2014 pak zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž odůvodnění rozhodnutí se prakticky shoduje s výše uvedenou informací předsedy hodnotící komise zachycenou v protokolu ze 4. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo navrhovateli doručeno dne 31. 7. 2014.

7. Navrhovatel proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení brojil námitkami ze dne 12. 8. 2014 doručenými zadavateli dne 13. 8. 2014. Navrhovatel se domnívá, že nebyly splněny zákonné předpoklady pro zrušení zadávacího řízení stanovené ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona a zadavatel tudíž zadávací řízení zrušil v rozporu se zákonem. Dle názoru navrhovatele bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení nedostatečně odůvodněno a je tudíž nepřezkoumatelné; navrhovatel zejména poukazuje na to, že v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebylo uvedeno, kdy se zadavatel informaci o formátu IRIX, která byla důvodem zrušení zadávacího řízení, dozvěděl. Navrhovatel se dále zabývá charakterem informace o použití formátu IRIX sdělené na jednání u IAEA ve Vídni, kdy tvrdí, že zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o zrušení nevěnoval náležitou pozornost objasnění toho, v čem spočívá podstatná a objektivní změna okolností vyplývající z této informace ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení a předmětu veřejné zakázky (navrhovatel v té souvislosti cituje výklad pojmu „objektivní důvod“ obsažený v rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 25. 8. 2011). S ohledem na výše uvedené navrhovatel dovozuje, že se zadavatel zrušením zadávacího řízení s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona dopustil postupu v rozporu se zákonem a porušení zásady transparentnosti stanovené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. S ohledem na to, že kritériem výběru nejvhodnější nabídky byla nejnižší nabídková cena a navrhovatel, který řádně splnil kvalifikaci a podal kompletní nabídku, nabídl podstatně nižší cenu než ostatní uchazeči, se navrhovatel domnívá, že pokud by zadávací řízení nebylo zrušeno, byla by jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. Nezákonným zrušením zadávacího řízení pak navrhovateli vznikla újma spočívající v nemožnosti získat předmětnou veřejnou zakázku.

8. Zadavatel o námitkách navrhovatele ze dne 12. 8. 2014 rozhodl rozhodnutím ze dne 21. 8. 2014 doručeným navrhovateli dne 26. 8. 2014, přičemž námitkám navrhovatele v plném rozsahu nevyhověl. Zadavatel současně v tomto rozhodnutí upřesnil, že k předmětnému jednání u IAEA došlo ve dnech 19. až 23. května 2014.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal přípisem ze dne 3. 9. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který byl Úřadu i zadavateli doručen dne 4. 9. 2014.

II. OBSAH NÁVRHU

10. Navrhovatel ve svém návrhu napadá rozhodnutí o zadavatele o zrušení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Obnova měřících míst Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR“ a rozhodnutí o nevyhovění námitkám navrhovatele.

11. V bodě I. návrhu navrhovatel shrnuje průběh zadávacího řízení. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 27. 3. 2014 s tím, že základním hodnotícím kritériem výběru nejvhodnější nabídky byla nejnižší nabídková cena. Navrhovatel podal nabídku s nabídkovou cenou ve výši 9 947 000 Kč. Otevírání obálek a posouzení splnění kvalifikačních předpokladů proběhlo dne 19. 5. 2014. Dne 9. 6. 2014 bylo navrhovateli doručeno rozhodnutí zadavatele, kterým byl navrhovatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení, a současně rozhodnutí zadavatele o výběru jiné nejvhodnější nabídky. Proti oběma těmto rozhodnutím podal navrhovatel dne 20. 6. 2014 námitky, jimž zadavatel svým rozhodnutím ze dne 25. 6. 2014 vyhověl a obě napadená rozhodnutí zrušil. Dne 3. 7. 2014 pak navrhovatel obdržel od zadavatele výzvu, aby písemně vysvětlil svou nabídku a současně písemně zdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Této výzvě navrhovatel – dle svého mínění řádně a včas – vyhověl svým podáním ze dne 9. 7. 2014. Dále navrhovatel uvádí, že dne 1. 8. 2014 obdržel rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pozn. Úřadu – součástí příloh návrhu je doručenka datové zprávy uvádějící datum doručení uvedeného rozhodnutí navrhovateli 31. 7. 2014). Navrhovatel napadl rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dne 13. 8. 2014 námitkami, jimž zadavatel svým rozhodnutím ze dne 21. 8. 2014 (doručeno navrhovateli dne 26. 8. 2014) nevyhověl.

12. V bodě II. návrhu pak navrhovatel objasňuje, v čem spatřuje rozpor postupu zadavatele se zákonem, v jehož důsledku vznikla navrhovateli újma na jeho právech. Navrhovatel v prvé řadě považuje odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení za neurčité, neboť postrádá uvedení základních časových a věcných souvislostí, a tudíž nepřezkoumatelné. Navrhovatel na podporu uvedeného tvrzení cituje odůvodnění napadeného rozhodnutí, v němž zadavatel uvádí, že na základě jednání u Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni zjištěno, že mezinárodní výměna dat o radiační situaci v EU i IAEA bude probíhat v novém datovém formátu IRIX, jehož přesné zadání bude známo až v průběhu tohoto roku, s tím, že dále zadavatel pouze konstatoval, že výše uvedený požadavek nebyl v době zahájení zadávacího řízení znám a nemohl být zohledněn v zadávací dokumentaci. Navrhovatel poukazuje na to, že z uvedeného odůvodnění nelze odvodit, v jaké fázi zadávacího řízení došlo k podstatné změně okolností, neboť tuto skutečnost, tj. termín jednání u IAEA ve Vídni, zadavatel sdělil až v rozhodnutí o námitkách. Dále navrhovatel konstatuje, že odůvodnění neuvádí termín, ve kterém je Česká republika povinna formát IRIX zavést (neboť tento dosud nebyl stanoven), což samo o sobě činí důvod zrušení zadávacího řízení velmi neurčitým.

13. Navrhovatel dále upozorňuje, že požadavek na komunikaci v požadovaném formátu je v rámci předmětu veřejné zakázky okrajový a podružný, přičemž jej, až bude jeho použití aktuální, lze za minimální náklady vyřešit doplněním měřících bodů terminály se softwarovou úpravou a dílčí úpravou aplikace datového centra. Navrhovatel však ze sdělení zadavatele, že termín implementace formátu IRIX dosud nebyl stanoven, dovozuje, že tato povinnost dosud ani pro Českou republiku stanovena nebyla.

14. Navrhovatel dále vyslovuje domněnku, že zrušení zadávacího řízení bylo čistě účelové, konkrétně uvádí, že zadavatel se k argumentaci odvolávající se na jednání IAEA a formát IRIX uchýlil v okamžiku, kdy „zadavatel již pravděpodobně neshledal další důvod pro vyřazení navrhovatelovy nabídky“. Na podporu této domněnky pak navrhovatel poukazuje na to, že předmětné jednání u IAEA ve Vídni mělo dle sdělení zadavatele proběhnout ve dnech 19. až 23. května 2014, zadavatel pak po tomto datu nadále pokračoval v úkonech zadávacího řízení, dokonce vybral jinou nejvhodnější nabídku, aniž by mu v tom jakkoli bránily informace sdělené na jednání IAEA. Po zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pak zadavatel navrhovatele vyzval k písemnému vysvětlení nabídky a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a teprve poté, kdy navrhovatel nabídkovou cenu obhájil a zadavatel toto vysvětlení přijal, začal se zadavatel odvolávat na rozhodnutí IAEA o použitelnosti formátu IRIX.

15. Pokud jde o samotný formát IRIX, navrhovatel pak sděluje, že použití tohoto formátu není ničím novým a neočekávaným. Samotný formát IRIX byl ve verzi 1.0 kompletně vyvinut na přelomu března a dubna 2013, což zadavateli muselo být známo. Pokud zadavatel tuto skutečnost v březnu 2014 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nezohlednil, je to dle názoru navrhovatele známkou toho, že ji zadavatel nepovažoval pro předmět veřejné zakázky za významnou. Jak navrhovatel opakovaně uvádí, předmětem veřejné zakázky je obnova měřících míst, nikoli zpracování dat určených pro mezinárodní výměnu.

16. Pro případ, že by aplikace formátu IRIX měla být zásadním parametrem nového zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, navrhovatel poukazuje na to, že z odůvodnění veřejné zakázky vyplývá naléhavá potřeba modernizace měřících míst, zadavatel však při zrušení zadávacího řízení nezohlednil fakt, že v dohledné době nelze očekávat zásadní vývoj, který by technologii použitou v rámci měřících míst definitivně vymezil.

17. Navrhovatel se dále domnívá, že závěr zadavatele, že odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona, nemá žádnou oporu v zadávací dokumentaci, když tato byla zpracována již v době, kdy byla zadavateli známa informace o existenci formátu IRIX, a přesto zadávací dokumentace nestanoví žádný konkrétní formát mezinárodní výměny dat. Navrhovatel v té souvislosti odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 25. 8. 2011, v němž se soud zabýval vymezením pojmu objektivní důvody. Navrhovatel pak hypoteticky formuluje skutečnost, která by soudem vymezené definici odpovídala, jako překvapivé a nepředvídatelné po zahájení zadávacího řízení přijaté rozhodnutí IAEA, které by státy jednoznačně a od konkrétního dne zavazovalo k použití výlučně formátu IRIX, přičemž by změnu formátu nebylo možno provést jiným technickým řešením.

18. Navrhovatel s ohledem na výše uvedené konstatuje, že zadavatel v rozhodnutí o zrušení neuvedl určitou jednoznačně vymezenou skutečnost splňující svým charakterem výklad podstatné změny okolností ani skutečnost, že tato změna nastala po zahájení zadávacího řízení. Zadavatelem označený důvod pak dle názoru navrhovatele nenaplňuje kategorii dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona, čímž se zadavatel dopustil porušení zásady transparentnosti.

19. Navrhovatel dále v bodě III. návrhu uvádí, že podal kompletní nabídku s podstatně nižší nabídkovou cenou než ostatní uchazeči a jako taková tedy jeho nabídka měla být dle kritéria nejnižší ceny vyhodnocena jako nejvhodnější. V důsledku nezákonného zrušení předmětného zadávacího řízení pak navrhovateli vznikla újma představovaná nezískáním předmětné zakázky a ušlým příjmem.

20. Navrhovatel závěrem v bodě IV. návrhu shrnuje, že dle jeho názoru zadavatel nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky a tím podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti žádá navrhovatel Úřad, aby zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 30. 7. 2014 a rozhodnutí o nevyhovění námitkám navrhovatele ze dne 21. 8. 2014.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE ZE DNE 11. 9. 2014

21. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 11. 9. 2014 k návrhu navrhovatele ze dne 3. 9. 2014 uvádí, že předmětný návrh obdržel dne 4. 9. 2014. K jednotlivým argumentům navrhovatele pak uvádí následující.

22. Zadavatel v prvé řadě uvádí, že nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že odůvodnění námitkami napadeného rozhodnutí zadavatele je neurčité. Zadavatel v té souvislosti cituje rozhodnutí o námitkách navrhovatele, v němž je uvedeno, že skutečnost, že formát IRIX je připraven k použití všemi dotčenými organizacemi, se zadavatel dozvěděl na jednání IAEA, které se konalo ve dnech 19. až 23. května 2014 ve Vídni, přičemž na jednání nebylo stanoveno přesné datum, do kdy jsou státy povinny na formát IRIX přejít. Takové odůvodnění je dle názoru zadavatele obecně přezkoumatelné, neboť datum i obsah jednání u IAEA lze ověřit. V odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení pak záměrně nebyly uvedeny osobní údaje týkající se zúčastněných osob.

23. Zadavatel se dále vyjadřuje k nabídce předložené navrhovatelem, když konstatuje, že hodnotící komise shledala, že nabídka navrhovatele obsahuje vnitřní rozpor ohledně ceny za služby, a dále pojala pochybnost, zda uchazečem uvedená nabídková cena není mimořádně nízká. S ohledem na výše uvedené proto zadavatel navrhovatele vyzval k písemnému vysvětlení nabídky a písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel však konstatuje, že hodnotící komise se s ohledem na zrušení zadávacího řízení nezabývala písemným vysvětlením nabídky a zdůvodněním mimořádně nízké nabídkové ceny, které navrhovatel předložil.

24. Zadavatel nesouhlasí s domněnkou navrhovatele, že zrušení zadávacího řízení bylo účelové a nenaplňující zákonné předpoklady. Pokud jde o prodlení mezi termínem jednání IAEA a zrušením zadávacího řízení, upozorňuje, že bylo nejprve nutné, aby zaměstnanci zúčastnění na jednání (osoby odlišné od osob zasedajících v hodnotící komisi) zpracovali zprávu ze služební cesty a aby závěry ze služební cesty byly prodiskutovány a bylo rozhodnuto, co závěry jednání přináší pro zadavatele. Členové hodnotící komise se o této skutečnosti dozvěděli až před jejím posledním jednáním a v rámci diskuse si uvědomili, že tato skutečnost má vliv na podmínku kompatibility se systémem MonRaS.

25. Zadavatel je přesvědčen, že v průběhu zadávacího řízení nastaly objektivní důvody stojící vně zadavatele a dokončení již zahájeného zadávacího řízení by vystavilo zadavatele riziku, že předmět zadávacího řízení nebude realizován tak, aby po celou dobu zadavatelem předpokládané životnosti umožňoval bez dalších úprav mezinárodní výměnu dat poskytovaných jednotlivými měřícími místy. Při rozhodování o zrušení vycházel zadavatel z úvahy, že potvrzení použitelnosti formátu IRIX pro předávání dat na mezinárodní úrovni vyžaduje jejich předávání v tomtéž formátu již na úrovni národní. Zároveň má informace o formátu IRIX vliv na čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Nadto pokud by zadavatel tento fakt nezohlednil, byl by nucen zadat další zakázku na doplňující úpravu datového formátu dat předávaných z měřících míst, což by mohlo vyvolat podezření z účelového dělení zakázek.

26. Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil kompatibilitu předávaných dat s dosavadním systémem monitorování MonRaS. Podrobnosti dnes používaného formátu jsou obecně známy, přičemž zadavatel předpokládal, že budou detailně uvedeny ve smlouvě na realizaci veřejné zakázky. Potvrzení použitelnosti datového formátu IRIX však tuto situaci zásadně změnilo, přičemž zadavatel se domnívá, že tato změna je natolik podstatná, že stanovení požadavku IRIX do smluv nabídnutých dle stávající zadávací dokumentace není možné a je nutné tento požadavek zahrnout do nové zadávací dokumentace v rámci nového zadávacího řízení.

27. S ohledem na výše uvedené zadavatel shrnuje, že dle svého názoru postupoval při zrušení zadávacího řízení v souladu se zákonem, a navrhuje tudíž, aby Úřad zahájené správní řízení dle ustanovení § 118 zákona zastavil.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

28. Úřad obdržel dne 4. 9. 2014 návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 3. 9. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

29. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

30. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-19247/2014/511/KVá ze dne 12. 9. 2014.

31. Dne 11. 9. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu společně s částí dokumentace o veřejné zakázce v elektronické podobě. Kompletní dokumentace o veřejné zakázce v listinné podobě byla Úřadu doručena dne 17. 9. 2014.

32. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-20414/2014/511/KVá ze dne 29. 9. 2014 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení. Současně Úřad tímto přípisem stanovil zadavateli povinnost informovat Úřad o veškerých dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení po dobu trvání správního řízení, a zaslat Úřadu příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce. Účastníci řízení svá procesní práva dle tohoto přípisu nevyužili.

33. Usnesením č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-21213/2014/511/KVá ze dne 10. 10. 2014 Úřad vyzval zadavatele k upřesnění skutečností uváděných ve vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 11. 9. 2014 a doložení příslušných podkladů a stanovil mu k tomu lhůtu do 17. 10. 2014. Této výzvě zadavatel vyhověl svým vyjádřením zaslaným Úřadu dne 16. 10. 2014 s tím, že požadované podklady byly Úřadu doručeny na CD nosiči dne 17. 10. 2014. Z podkladů zaslaných zadavatelem na CD nosiči Úřad označil za podklad rozhodnutí dva dokumenty, které jsou zařazeny ve správním spisu pod č. 30 a 31, ostatní zaslané podklady nebyly pro posouzení věci relevantní.

34. Usnesením č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-22396/2014/511/KVá ze dne 22. 10. 2014 Úřad účastníkům řízení určil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Navrhovatel své možnosti dle tohoto přípisu využil s tím, že dne 24. 10. 2014 zaslal Úřadu žádost o umožnění nahlédnutí do spisu a současně prodloužení lhůty dle uvedeného usnesení do 8. 11. 2014. Úřad žádosti o prodloužení lhůty, ve které se účastníci mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, vyhověl usnesením č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-22676/2014/511/KVá ze dne 27. 10. 2014, přičemž za přiměřené považoval prodloužení této lhůty do 31. 10. 2014. Zadavatel možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužil.

35. Dne 29. 10. 2014 navrhovatel v sídle Úřadu nahlédl do správního spisu vedeného pod sp. zn. S 737/2014/KVá, přičemž si z něj pořídil fotokopie a současně požádal, aby mu byly kopie vybraných dokumentů ze spisu poskytnuty na CD nosiči. Této žádosti bylo vyhověno přípisem č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-22961/2014/511/KVá ze dne 30. 10. 2014.

36. Následně Úřad dne 31. 10. 2014 obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k usnesení č.j. ÚOHS-S737/2014/VZ-21213/2014/511/KVá

37. Zadavatel dne 16. 10. 2014 zaslal Úřadu vyjádření, v němž objasňuje okolnosti vedoucí ke zrušení zadávacího řízení. Zadavatel se nejprve zabývá časovým hlediskem, tj. kdy nastala změna okolností, která vyústila ve zrušení zadávacího řízení, a zda ji zadavatel mohl předvídat v okamžiku zahájení zadávacího řízení. Zadavatel k tomuto sděluje, že o použití formátu IRIX se dozvěděl na jednání Meeting of Representatives of the Competent Authorities identified under the Early Notification and Assistance Conventions (dále jen „CAM 2014“). Sděluje, že předběžný program jednání obdržel dne 13. 5. 2014, nakonec byl ovšem na počátku jednání schválen program ve verzi ze dne 15. 5. 2014, který účastníci jednání obdrželi až na místě. Tento program je součástí cestovní zprávy (viz bod 64 odůvodnění tohoto rozhodnutí) a v tomto programu není žádná zmínka o projednávání formátu IRIX.

38. Zadavatel tudíž nemohl předem předpokládat, že otázka formátu IRIX bude na jednání CAM 2014 projednávána. Pokud jde o dlouhodobý vývoj tohoto formátu, zadavatel potvrzuje, že o něm byl průběžně informován, ovšem s ohledem na zdlouhavý vývoj poznamenaný nedostatkem finančních prostředků, nekompatibilitou se systémy Evropské komise (viz níže bod 40 odůvodnění tohoto rozhodnutí) a komplikacemi při vývoji a odstraňování chyb, nic nenasvědčovalo tomu, že by tento formát měl být dokončen již v roce 2014 a uveden do praxe právě tímto jednáním CAM 2014. Pro účastníky jednání CAM 2014 tak byla informace o dokončení formátu IRIX překvapivá.

39. Skutečnost, že byl formát IRIX vůbec projednáván, je pak patrná z předběžného zápisu z jednání ze dne 8. 7. 2014 (viz bod 65 a 66 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel však upozorňuje, že se jedná pouze o stručný předběžný záznam z jednání zaznamenávající zejména zásadní vystoupení, přičemž jeho definitivní verze bude schválena až na počátku následujícího jednání plánovaného na rok 2016. Konkrétně se formát IRIX probíral dne 21. 5. 2014 odpoledne v příspěvku pana Ecklunda, který členské státy informoval, že byly odstraněny veškeré chyby a formát je plně kompatibilní se systémem USIE a WebECURIE, a vyzval účastníky, aby zahájili jeho používání.

40. Zadavatel dále sděluje, že IAEA nestanovila žádné datum, do kdy by členské státy byly povinny na nový formát přejít. To vyplývá zejména z charakteru spolupráce v rámci IAEA, kdy jednotlivým členským státům nemohou být ze strany IAEA ukládány závazné povinnosti, nýbrž pouhá doporučení. Je však v zájmu členských států (nositelem odborné spolupráce je jménem České republiky zadavatel), aby se snažily na tato doporučení rychle a řádně reagovat a deklarovaly tak zájem na bezproblémové a důvěryhodné spolupráci.

41. Zadavatel dále objasňuje, proč informaci o použitelnosti formátu IRIX považuje za podstatnou změnu okolností odůvodňující postup dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona. Zadavatel upozorňuje, že nutnost předávat data na mezinárodní úrovni ve formátu IRIX bezprostředně vyvolává nutnost tato data již v požadovaném formátu shromažďovat na národní úrovni, tj. že ve formátu IRIX musí být data, která se z prostředku MonRaS (který shromažďuje údaje z jednotlivých měřících míst) předávají do databáze EURDEP provozované Evropskou komisí. Tato databáze dále spolupracuje s aplikací WebECURIE zřízenou rovněž Evropskou komisí. Nyní, díky zavedení formátu IRIX, budou tyto aplikace schopny spolupracovat i se systémy USIE a IMRIX provozovanými IAEA. Povinnost předávání těchto dat do databází zřízených Evropskou komisí vyplývá z mezinárodních smluv a je pro státy Evropské unie povinná. Očekává se proto, že Evropská komise závazek předávat data ve formátu IRIX pevně stanoví na svém nejbližším jednání plánovaném na 1. čtvrtletí roku 2015.

42. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel bude v rámci plnění uvedených závazků povinen náležitě přizpůsobit prostředek MonRaS i export dat z jednotlivých měřících míst tak, aby komunikace probíhala v požadovaném formátu IRIX. Pokud by tak ve vztahu k měřícím místům neučinil v rámci jejich obnovy, musel by bezprostředně po ukončení obnovy zadat novou veřejnou zakázku na přizpůsobení měřících míst novému formátu, což by jej mohlo vystavit podezření z nezákonného dělení veřejných zakázek. V případě, že by data nebyla na národní úrovni shromažďována ve vhodném formátu, bylo by nutné jejich převádění před exportem na národní úrovni, což by pro zadavatele bylo nákladné, komplikované a obnášelo by to riziko vzniku chyb. Takový software, který by data na úrovni prostředku MonRaS převáděl, však dosud není vytvořen, bylo by jej tedy s příslušnými časovými a finančními náklady nutné teprve vytvořit, testovat a uvést do praxe, tedy mj. uskutečnit samostatné zadávací řízení na veřejnou zakázku s tímto předmětem. S ohledem na výše uvedené je tedy zřejmé, že zadavatel nemá důvod pokračovat v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je obnova měřících míst, v rámci které bude instalována technologie, která bude již v okamžiku svého dokončení zastaralá, nefunkční a vyžadující úpravu.

43. Zadavatel se naopak zamýšlí nad tím, jaké důsledky by pro něj mělo pokračování v zadávacím řízení. Kromě již zmíněné situace, kdy zadavatel obdrží technologii nesplňující jeho aktuální požadavky, a nutnosti zadat obratem další veřejné zakázky potenciálně napadnutelné pro nezákonné dělení zakázek se jedná rovněž o finanční náklady spojené s přizpůsobením prostředku MonRaS pro převod dat dodávaných z měřících stanic v jiném formátu na formát IRIX (viz předcházející bod odůvodnění tohoto rozhodnutí), zpoždění při importu dat do prostředku MonRaS ve formátu IRIX odhadem do konce roku 2016 a současně nutnost do té doby posílit kontrolu převáděných dat a nést riziko jejich chybovosti.

44. S ohledem na výše uvedené se zadavatel domnívá, že zrušení zadávacího řízení bylo v souladu se zákonem, konkrétně jeho ustanovením § 84 odst. 2 písm. d). Nadto znovu apeluje na snahu co nejdříve a v maximální možné míře plnit mezinárodní závazky České republiky v oblasti monitorování radiační situace, za což nese jménem České republiky právě zadavatel.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

45. Navrhovatel dne 31. 10. 2014 doručil Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí, zejména k vyjádření zadavatele ze dne 16. 10. 2014 a k němu připojeným dokladům. Podání je rozčleněno do devíti bodů, přičemž navrhovatel z velké části opakuje svou argumentaci uvedenou v návrhu. Navrhovatel podání nedoplnil o žádné dokumenty na podporu svých tvrzení.

46. V bodě 1) označuje navrhovatel zadavatelovo vyjádření za zavádějící a zkreslující, když zadavatel bez náležitého technického zdůvodnění zveličuje význam formátu dat a složitost změny formátu. Toto tvrzení navrhovatel doplňuje v bodě 5) kdy uvádí, že účelovost argumentace formátem IRIX je patrna z toho, že v zadávací dokumentaci se nehovoří o žádném konkrétním formátu, pouze o kompatibilitě se systémem MonRaS. Na to navrhovatel navazuje v bodě 6), když uvádí, že zadavatel evidentně budoucí změnu formátu předvídal a právě proto se v zadávací dokumentaci omezil na pouhý požadavek kompatibility bez uvedení formátu. Pokud jde o složitost následného technického řešení přechodu na nový formát, v bodě 7) a 9) navrhovatel uvádí, že se jedná o postup, který nevyžaduje mimořádné odborné znalosti ani náklady, resp. že náklady s tím spojené jsou rozhodně nižší než náklady spojené se zrušením zadávacího řízení a novým zadávacím řízením, obzvláště v situaci, kdy by zadavatel výběrem nabídky navrhovatele podstatně ušetřil.

47. V bodě 2) navrhovatel rozporuje vyjádření zadavatele, že se o použitelnosti formátu IRIX dozvěděl až na jednání konaném v květnu 2014, neboť z webových stránek IAEA je údajně patrný dlouhodobý vývoj procesu přechodu na jiný formát dat, kdy tento formát byl dokončen již před rokem a jeho oficiální prezentace na květnovém jednání byla jen logickým a předvídatelným vyústěním dlouhodobého procesu. Toto navrhovatel dále doplňuje v bodě 4), když tvrdí, že zadavatel musel být o formátu IRIX a jeho kompletní technické definici informován již v roce 2013, přičemž opomenutí je s ohledem pozornost věnovanou přechodu na nový formát ze strany IAEA a nutnosti řešit kompatibilitu i jiných dat než dat z monitorovací sítě, vyloučeno.

48. V bodě 3) navrhovatel opakuje skutečnost, že zadavatel ve výběrovém řízení pokračoval i po dni 26. 5. 2014, kdy mu měly být známy veškeré relevantní skutečnosti, včetně předmětné konference ve Vídni.

49. V bodě 8) navrhovatel bez bližšího objasnění konstatuje, že se nejedná o „salámování nabídek“.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

50. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

51. Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

52. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

53. Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

54. Podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce a dokladů předložených zadavatelem

55. Zadávací dokumentace ze dne 26. 3. 2014 v bodě 2.1 Předmět veřejné zakázky uvádí, že „předmětem veřejné zakázky je úplná obnova vybavení stávajících 54 měřících míst (MM) a zřízení jednoho nového MM Sítě včasného zjištění (SVZ). Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění speciálního servisu po dobu záruční doby, specifikovaného v části 2.5 písm. b) a c) zadávací dokumentace.“

56. Dle bodu 2.4 Požadované základní vlastnosti MM písm. i) zadávací dokumentace „Systém předávání dat na centrální pracoviště v Praze musí být plně kompatibilní s informačním systémem MonRaS (zejména formát předávaných dat a způsob napojení na přijímací komunikační interface systému MonRaS) a bezpečnostními zásadami Úřadu. Musí být použito standardních komunikačních protokolů TCP/IP, identifikace MM bude pomocí IP adresy.“

57. Dle bodu 8.3 druhého odstavce zadávací dokumentace je „základním kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1 písm. b) zákona)“.

58. V odůvodnění veřejné zakázky ze dne 26. 3. 2014 v části Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky je ve druhém odstavci vpravo uvedeno, že „předmětem veřejné zakázky je obnova technicky zastaralého zařízení, bez níž by hrozila ztráta funkceschopnosti složky RMS – Sítě včasného zjištění“.

59. Protokol o 4. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 7. 2014 uvádí: „Na úvod jednání HK předseda HK informoval ostatní členy HK o skutečnostech, které zjistil a které mají podstatný vliv na průběh tohoto  zadávacího řízení a to, že v průběhu zadávacího řízení bylo na základě jednání na Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni (Zpráva ze ZSC, Starostová, Boďová, 19. 6. 2014) zjištěno, že mezinárodní výměna dat o radiační situaci v rámci EU (WebECURIE, EURDEP) i IAEA bude probíhat v novém datovém formátu IRIX (International Radiological Information Exchange standard) – (...), jehož přesné zadání bude známo až v průběhu t.r.

Po vzájemné diskusi dospěli členové HK k níže uvedenému závěru: Výše uvedený požadavek se vztahuje i na data ze SVZ, nebyl před vyhlášením zadávacího řízení zadavateli znám a nemohl být tudíž zohledněn v požadavcích v zadávací dokumentaci. Pokračování v zadávacím řízení tak nese riziko, že data poskytovaná SVZ nebudou kompatibilní s formátem IRIX a nebudou použitelná pro mezinárodní výměnu dat o radiační situaci v rámci EU i IAEA, za kterou je SÚJB zodpovědný na základě ustanovení § 3 odst. 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Z těchto důvodů členové HK doporučují zadavateli, aby předmětné zadávací řízení zrušil z důvodu § 84 odst. 2 písm. d) zákona, protože „odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil“.“

60. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 30. 7. 2014 zní: „V průběhu zadávacího řízení bylo na základě jednání na Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni zjištěno, že mezinárodní výměna dat o radiační situaci v rámci EU (WebECURIE, EURDEP) i IAEA bude probíhat v novém datovém formátu IRIX (International Radiological Information Exchange standard), jehož přesné zadání bude známo až v průběhu tohoto roku. Uvedený požadavek se vztahuje i na data ze SVZ, tento požadavek nebyl před vyhlášením zadávacího řízení zadavateli znám a nemohl být tudíž zohledněn v požadavcích v zadávací dokumentaci. Pokračování v zadávacím řízení tak nese riziko, že data poskytovaná SVZ nebudou kompatibilní s formátem IRIX a nebudou použitelná pro mezinárodní výměnu dat o radiační situaci v rámci EU i IAEA, za kterou je SÚJB zodpovědný na základě ustanovení § 3 odst. 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Z uvedené skutečnosti je zřejmé, že „odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil“. Z těchto důvodů ruším předmětné zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona.“

61. Písemná zpráva zadavatele ze dne 7. 8. 2014 v bodě II. „Identifikační údaje všech uchazečů, jejich nabídkové ceny“ uvádí, že zadavatel obdržel pět nabídek:

- od uchazeče TECHNISERV, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 9 347 000 Kč bez DPH,

- od uchazeče AFRAS Energo s.r.o. s nabídkovou cenou 20 275 624 Kč bez DPH,

- od uchazeče VF, a.s. s nabídkovou cenou 19 765 000 Kč bez DPH,

- od uchazeče ENVItech Bohemia s.r.o. s nabídkovou cenou 16 327 000 Kč bez DPH,

- od uchazeče ENVINET a.s. s nabídkovou cenou 14 850 000 Kč bez DPH,

62. Písemná zpráva zadavatele ze dne 7. 8. 2014 v bodě IV. „Důvod zrušení veřejné zakázky“ uvádí: „V průběhu zadávacího řízení bylo na základě jednání na Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni zjištěno, že mezinárodní výměna dat o radiační situaci v rámci EU (WebECURIE, EURDEP) i IAEA bude probíhat v novém datovém formátu IRIX (International Radiological Information Exchange standard), jehož přesné zadání bude známo až v průběhu tohoto roku. Uvedený požadavek se vztahuje i na data ze SVZ, tento požadavek nebyl před vyhlášením zadávacího řízení zadavateli znám a nemohl být tudíž zohledněn v požadavcích v zadávací dokumentaci. Pokračování v zadávacím řízení tak nese riziko, že data poskytovaná SVZ nebudou kompatibilní s formátem IRIX a nebudou použitelná pro mezinárodní výměnu dat o radiační situaci v rámci EU i IAEA, za kterou je SÚJB zodpovědný na základě ustanovení § 3 odst. 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Z uvedené skutečnosti je zřejmé, že „odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil“. Z uvedených důvodů zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona.“

63. V odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 21. 8. 2014 bodě 1) druhém odstavci se uvádí, že „skutečnost, že formát IRIX, určený mj. i pro data předávaná v rámci mezinárodní výměny dat o radiační situaci, je připraven k použití všemi dotčenými organizacemi, se zadavatel dozvěděl při jednání na Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) ve dnech 19. až 23. května 2014. Na jednání nebylo stanoveno přesné datum, kdy jsou státy povinny na formát IRIX přejít, tudíž zadavatel je v současné době nezná.“

64. Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty vypracovaná Ing. Věrou Starostovou a Mgr. Michaelou Boďovou, na str. 2 uvádí:  „Další částí z odpoledního bloku byla část věnovaná USIE. Zaměřena byla především na dotazy účastníků. Součástí byla také krátká demonstrace USIE Connect, tedy modul USIE, který představuje rozhraní pro automatickou výměnu dat pomocí mezinárodního standardu pro výměnu radiologických dat IRIX (International Radiological Information Exchange standard). Tento datový formát umožňuje mezinárodní výměnu radiologických dat, která již v současnosti probíhá v rámci EU (WebECURIE, EURDEP). IRIX by se měl stát také datovým formátem pro výměnu dat mezi MAAE, Evropskou unií a jejími členskými státy. Z toho vyplývá, že bude třeba, aby se i SÚJB, který v současnosti používá formát EURDEP, včas na tyto změny připravil.“ Přílohou Zprávy z pracovní cesty je předběžný program jednání, verze 16, ze dne 13. 5. 2014, který neobsahuje žádnou zmínku o formátu IRIX, resp. o tom, že by měl tento formát být předmětem jednání.

65. Zápis Report of the Seventh Meeting ze dne 8. 7. 2014 se o formátu IRIX zmiňuje v bodě 46., kde uvádí: „Mr. G. Winkler, IEC, presented the practical implementation arrangements for the Early Notification Convention, including current status of Parties, number of designated competent authorities and points of contact, diverse communication channels for notifications and information exchange/sharing including USIE, current communication arrangements (IEComm, IRIX) as well as communication issues (States, that have not yet designated Contact Points, non-working communications).“ Na uvedené navazuje poslední věta bodu 47: „The meeting took note of those communication issues and urged States to implement the established communication arrangements.“

66. Úřad pro svou pracovní potřebu přeložil citace ze Zprávy ze sedmého zasedání ze dne 8. 7. 2014 uvedené v předcházejícím odstavci následovně: „Pan G. Winkler, IEC, představil praktická opatření pro implementaci Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody, zejména současný status Stran, počet pověřených oprávněných orgánů a kontaktních míst, jednotlivé komunikační kanály pro výměnu/sdílení notifikací a informací, zejména USIE, aktuální komunikační opatření (IEComm, IRIX) a rovněž otázky k řešení v oblasti komunikace (státy, které dosud nezřídily kontaktní místa, nefungující komunikace).“ „Zasedání vzalo tyto otázky k řešení v oblasti komunikace na vědomí a vyzvalo Státy, aby implementovaly stanovená komunikační opatření.“

K souladu postupu zadavatele s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona a oprávněnosti zrušení zadávacího řízení

67. Úřad na úvod shrnuje, že z návrhu navrhovatele vyplývá, že brojí proti úkonu zadavatele, jímž zadavatel zrušil zadávací řízení, avšak dle názoru navrhovatele nebyly splněny zákonné podmínky stanovené ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona pro to, aby zadavatel k takovému kroku mohl přistoupit.

K možnosti zrušit zadávací řízení obecně

68. Zrušení zadávacího řízení je jedním ze způsobů ukončení zadávacího řízení. Zákon tento způsob ukončení zadávacího řízení (už s ohledem na svůj účel a smysl) nepreferuje a v daném případě otevřeného řízení může (případně musí) veřejný zadavatel toto řízení zrušit jen, jsou-li naplněny podmínky stanovené v § 84 zákona.

69. Ve vztahu k ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona, dle něhož zadavatel zadávací řízení zrušil, pak Úřad uvádí, že z dikce zadavatelem aplikovaného ustanovení vyplývá, že při posuzování důvodů, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení, je třeba vždy zkoumat, zda skutečně nastala podstatná změna okolností, a sice změna podstatná ve vztahu k zadávacímu řízení (tedy změna, která činí další realizaci předmětu veřejné zakázky za podmínek vymezených v zadávací dokumentaci nedůvodnou či neekonomickou), která je navíc objektivního charakteru a stojí vně zadavatele (zadavatel ji nezpůsobil) a kterou zadavatel s přihlédnutím ke všem skutečnostem nemohl předvídat. Přičemž vždy se musí jednat o podstatnou změnu či důvod, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení. Úřad se proto zabýval tím, zda byly v šetřeném případě výše uvedené podmínky pro zrušení zadávacího řízení naplněny, či nikoli.

K důvodům pro zrušení zadávacího řízení uváděným zadavatelem

70. Pro posouzení případu je v prvé řadě třeba vymezit skutečnost, která měla být důvodem pro využití postupu dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona a která bude dále posuzována z hlediska splnění výše uvedených podmínek. Jak zadavatel uvádí v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, důvodem zrušení je skutečnost sdělená zadavateli na jednání IAEA ve Vídni, a sice že mezinárodní výměna dat bude probíhat v novém datovém formátu IRIX, přičemž tato skutečnost se týká i dat ze SVZ. Tato skutečnost zřetelně vyplývá z odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení i protokolu o 4. jednání hodnotící komise, kde se uvádí, že „bylo zjištěno, že mezinárodní výměna dat o radiační situaci v rámci EU (WebECURIE, EURDEp) i IAEA bude probíhat v novém datovém formátu IRIX“. Současně zadavatel tuto skutečnost dále objasňuje ve svém vyjádření ze dne 16. 10. 2014, kdy uvádí, že problémem bránícím použití systému IRIX byla až dosud nekompatibilita se systémy používanými na úrovni EU, resp. IAEA, která však byla dle sdělení prezentovaného na jednání IAEA ve Vídni po zhruba deseti letech vývoje nyní definitivně odstraněna, a státy byly vyzvány k tomu, aby zahájily používání formátu IRIX, což dokládá cestovní zprávou z předmětného jednání IAEA a předběžným zápisem z téhož jednání. Důvodem zrušení zadávacího řízení je tedy informace, že bylo dosaženo plné kompatibility tohoto formátu se systémy využívanými IAEA a EK a že tento formát začne být používán, nikoli informace o tom, že vývoj datového formátu IRIX byl dokončen, jak mylně dovozuje navrhovatel.  Úřad se tedy blíže nezabýval tvrzením navrhovatele ohledně toho, kdy byl tento formát dokončen, které navíc navrhovatel nijak nedokládá (odkaz na web IAEA uvedený ve vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí odkazuje pouze na obecnou internetovou prezentaci IAEA, aniž by zde bylo uvedeno nějaké relevantní datum a informace týkající se dokončení formátu IRIX), nýbrž tvrzením zadavatele ohledně informace o uvedení formátu IRIX do používání ve vztahu k příslušným databázím IAEA a EK.

71. Výše vymezená skutečnost pak byla v prvé řadě zkoumána z hlediska toho, zda se jedná o podstatnou změnu okolností. Úřad v té souvislosti reaguje na tvrzení navrhovatele, že předmětem veřejné zakázky je modernizace zařízení, nikoli zpracování dat určených pro mezinárodní výměnu, což je patrné i z toho, že zadávací dokumentace nestanoví žádný konkrétní formát mezinárodní výměny dat. Z toho navrhovatel dovozuje, že formát mezinárodní výměny dat nelze považovat za skutečnost mající vliv na předmět veřejné zakázky. Úřad k tomuto tvrzení navrhovatele odkazuje na bod 2.1 zadávací dokumentace, z něhož vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je úplná obnova 54 měřících míst a zřízení jednoho nového měřícího místa. Lze logicky předpokládat, že zadavatel má zájem získat realizací veřejné zakázky 55 měřících míst vybavených příslušnou technologií tak, aby tato místa mohl plně využívat k plnění své činnosti, která mj. dle § 3 odst. 2 písm. t) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, zahrnuje mezinárodní spolupráci a výměnu informací v oblasti působnosti zadavatele. Předmětem veřejné zakázky tedy skutečně není zpracování dat určených pro mezinárodní výměnu, nýbrž úplná obnova měřících míst tak, aby mohla plně sloužit k plnění úkolů zadavatele.

72. Dále Úřad odkazuje na bod 2.4 písm. i) zadávací dokumentace (viz bod 56 odůvodnění tohoto rozhodnutí), dle něhož musí být systém předávání dat na centrální pracoviště dat plně kompatibilní se systémem MonRaS, zejména pokud jde o formát předávaných dat. Jak vyplývá z vyjádření zadavatele, jednou z podstatných funkcí systému MonRaS shromažďujícího údaje o radiační situaci je předávání těchto informací na mezinárodní úroveň a tím plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti shromažďování těchto údajů na mezinárodní úrovni. Z toho automaticky vyplývá provázanost systému shromažďování na národní a mezinárodní úrovni, resp. nutnost totožného formátu na vstupu do prostředku MonRaS a výstupu z tohoto prostředku. Jak zadavatel dále ve svých vyjádřeních objasňuje, jestliže se v důsledku zavedení formátu IRIX pro shromažďování údajů na mezinárodní úrovni změní formát dat předávaných z prostředku MonRaS na mezinárodní úroveň, má tato změna nutně vliv i na formát dat vstupujících do systému MonRaS, tedy dat z měřících míst. V opačném případě, tj. kdybychom souhlasili s navrhovatelem, že změna formátu dat předávaných na mezinárodní úroveň se nijak nepromítá do formátu používaného pro data pocházející z měřících míst a vstupující do prostředku MonRaS, vstupovala by data do prostředku MonRaS v jiném formátu, než z něj mají vystupovat, a bylo by tudíž nutné v rámci prostředku MonRaS zajistit konverzi z formátu používaného na národní úrovni do formátu používaného na mezinárodní úrovni.

73. Navrhovatel v té souvislosti poukazuje na to, že zadavateli není znám ani termín, do kdy je zadavatel povinen na formát IRIX přejít. Tato skutečnost však nemá na posouzení věci vliv, důležitá je existence povinnosti tento formát používat, vyplývající z výzvy IAEA sdělené na předmětném jednání ve Vídni (kdy navíc zadavatel s ohledem na mezinárodní závazky České republiky předpokládá, že tuto povinnost záhy závazně stanoví i Evropská komise).

74. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je obnova měřících míst generujících data o radiační situaci pro použití na národní a mezinárodní úrovni, přičemž z informace obdržené na jednání IAEA vyplývá, že tato data mají být nově generována v jiném formátu, tedy že bude nutné jiné technické řešení obnovy tak, aby data vznikala v jiném formátu, než bylo původně požadováno. Za takových okolností je zřejmé, že se jedná o takovou změnu okolností, v jejímž důsledku zadavatel důvodně ztrácí zájem na realizaci veřejné zakázky dle již předložených nabídek. Není tedy pochyb o tom, že se jedná o změnu okolností podstatného charakteru.

75. Další podmínkou pro možnost aplikace ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona je skutečnost, že změna okolností nastala až po zahájení zadávacího řízení. Ve vztahu k šetřenému zadávacímu řízení a jeho zadavateli se pak okamžikem, kdy změna nastala, rozumí okamžik, kdy se o podstatné změně okolností dozvěděl zadavatel, neboť teprve a právě od tohoto okamžiku zadavatel může na změnu okolností reagovat. Jak bylo uvedeno výše, změna okolností – tj. sdělení o tom, že bude nově používán formát IRIX – nastala na jednání ve Vídni dne 21. 5. 2014, kdy se o ní zároveň zadavatel dozvěděl. Tato podmínka je v šetřeném případě jednoznačně splněna – zadávací řízení bylo zahájeno dne 27. 3. 2014 odesláním oznámení o zahájení ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, rozhodující informaci se pak zadavatel dozvěděl dne 21. 5. 2014, tedy téměř o dva měsíce později. Tuto podmínku tedy Úřad shledal splněnou.

76. Pokud jde o posouzení otázky, zda zadavatel mohl podstatnou změnu okolností předvídat, dle navrhovatele zadavatel mohl podstatnou změnu okolností předvídat s ohledem na to, že „formát IRIX byl zveřejněn již v roce 2013“. Úřad se s touto argumentací navrhovatele neztotožňuje, a to s ohledem na argumenty uvedené výše v bodě 70 odůvodnění tohoto rozhodnutí. Zaprvé navrhovatel jednak nijak nedokládá své tvrzení, že formát IRIX byl zveřejněn v roce 2013. Zadruhé navrhovatel se nezabývá okamžikem, kdy byl formát IRIX připraven k použití, tj. kdy byl kompatibilní se všemi systémy, které jej mají aplikovat. Právě tento okamžik má přitom zásadní vliv na posouzení šetřeného úkonu zadavatele, neboť důvodem zrušení nebylo dokončení formátu IRIX, nýbrž dosažení jeho kompatibility s příslušnými systémy EK a IAEA a výzva k zahájení jeho používání. Zadavatel ve svém vyjádření připouští, že se záměrem vyvinout formát IRIX a používat jej k výměně dat o radiační situaci na mezinárodní úrovni byl dlouhodobě obeznámen, neboť tento proces trvá již zhruba deset let. Avšak právě s ohledem na to, dosavadní proces vývoje formátu IRIX a jeho kompatibility se systémy EK a IAEA byl natolik komplikovaný a zdlouhavý, nebylo možné nijak předem odhadovat, jakou rychlostí bude tento proces pokračovat a kdy nastane zásadní zlom v celé věci a formát IRIX bude uveden do praxe. Informace o tom, že tento zlomový okamžik nastal, byla tudíž pro zadavatele překvapivá, přičemž navrhovatel nepředkládá žádné doklady, které by toto tvrzení vyvrátily, ani Úřad při svém šetření takové doklady nenalezl. Z uvedeného Úřad dovozuje, že zadavatel nemohl podstatnou změnu okolností, která byla důvodem zrušení zadávacího řízení, předvídat.

77. Zcela jednoznačné je pak posouzení otázky, zda zadavatel změnu okolností, která vedla ke zrušení zadávacího řízení, způsobil svým jednáním. Vzhledem k tomu, že touto změnou okolností bylo sdělení o zahájení používání nového datového formátu k plnění mezinárodních závazků zadavatele, o němž rozhodla mezinárodní konference IAEA, je zcela nepochybné, že taková změna okolností je zcela mimo sféru vlivu zadavatele.

78. Dále Úřad zkoumal, zda v důsledku podstatné změny okolností odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení. V tomto Úřad odkazuje na argumentaci uvedenou v bodech 71 a 72 odůvodnění tohoto rozhodnutí, z nichž vyplývá, že cílem zadavatele při zadávání veřejné zakázky bylo získat 55 měřících stanic vybavených příslušným vybavením vyhovujícím pro plnění úkolů zadavatele v rámci jeho působnosti na národní i mezinárodní úrovni. Jedním z těchto úkolů je i vzájemné předávání údajů o radiační situaci v rámci mezinárodní spolupráce, kdy předmětem tohoto předávání jsou právě údaje zjištěné z měřících míst. Je zřejmé, že pokud došlo ke změně formátu dat předávaných na mezinárodní úrovni, má zadavatel zájem na tom, aby tato data již v požadovaném formátu vznikala, což však v rámci technického řešení dle stávající zadávací dokumentace a již podaných nabídek není možné, neboť to nebylo zadavatelem požadováno. Pokud by tedy zadavatel v zadávacím řízení pokračoval, obdržel by plnění, které již nevyhovuje novým úkolům, které mu po zadání veřejné zakázky byly uloženy ze strany IAEA a dle odhadu zadavatele mu budou v blízké budoucnosti závazně uloženy EK, tj. dodávat data o radiační situaci ve formátu IRIX. Je tudíž legitimní ekonomickou úvahou zadavatele, že nemá zájem pokračovat v zadávacím řízení, které fakticky již nemůže dospět k zamýšlenému výsledku, tj. k obnově měřících míst do stavu, který bude způsobilý k plnění úkolů zadavatele.

79. Pokud jde o argumentaci navrhovatele rozhodnutím NSS 2 Afs 64/2009-109 ze dne 25. 8. 2011, je tato vytržena z kontextu. Navrhovatel totiž použil pouze druhou část odstavce uvedeného na straně 8 citovaného rozhodnutí, tj.: „důvody, které stojí vně zadavatele, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, které vystavují zadavatele objektivnímu riziku pro případ, že by zadávací řízení zrušeno nebylo, a které by představovaly stejně závažný a objektivní důvod pro jinou osobu v témže nebo ve srovnatelném postavení zadavatele a v týchž či srovnatelných okolnostech, za nichž má být zadávací řízení rušeno“, která je nadto citací rozhodnutí Krajského soudu, které Nejvyšší správní soud v rámci kasační stížnosti posuzoval. Navrhovatel však pominul první a poslední část tohoto odstavce, která zní: „Ze shora uvedených důvodů je třeba přisvědčit závěrům krajského soudu, že je nutno vyjít toliko z objektivního pojetí důvodů zvláštního zřetele hodných, pro které lze zadávací řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách zrušit. Uvedl-li krajský soud v rozsudku, že: Jde o“ (viz výše) „lze s ním souhlasit.“ Z navrhovatelem neuvedeného kontextu je tedy jasně patrné, že soud zde vykládal pojem „důvody zvláštního zřetele hodné“ ve vztahu k ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, nikoli písm. d) téhož ustanovení.

80. Úřad k tomu však konstatuje, že instituty upravené v ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona jsou si velmi blízké a mohou se i navzájem prolínat. Společným rysem pak je objektivní povaha okolností, které jsou důvodem zrušení zadávacího řízení. S ohledem na tuto skutečnost tedy lze závěry Nejvyššího správního soudu, resp. Krajského soudu uvedené v citovaném rozsudku přiměřeně aplikovat i na výklad ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona. Ve vztahu k šetřenému zadávacímu řízení pak Úřad konstatuje, že důvody zrušení zadávacího řízení byly v souladu s výše citovaným judikátem, neboť se jednalo o důvody vycházející ze sdělení IAEA (tedy vně zadavatele), v jejich důsledku pozbylo dokončení zadávacího řízení pro zadavatele smysl (zadavatel by obdržel plnění, které s ohledem na změnu okolností již nepotřebuje), zadavateli by dokončení zadávacího řízení a realizace zakázky způsobily objektivní finanční riziko spočívající v povinnosti uhradit poskytnutí již nepotřebného plnění, přičemž právě s ohledem na ekonomickou nevýhodnost dokončení zadávacího řízení a realizace veřejné zakázky a obdržení již nevyhovujícího plnění je zřejmé, že kterýkoli jiný zadavatel by se na základě legitimní ekonomické úvahy v obdobné situaci rozhodl zadávací řízení zrušit.

81. Pokud se zadavatel dozví o skutečnostech odůvodňujících zrušení zadávacího řízení a rozhodne se jej zrušit, je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu. Úřad v té souvislosti odkazuje např. na rozhodnutí č.j. ÚOHS-S712/2012/VZ-18656/2013/513/EDo ze dne 30. 9. 2013 a podotýká, že termín „bezodkladně“ je neurčitý právní pojem, který je třeba vždy posoudit v kontextu všech okolností konkrétního případu. Z rozhodovací praxe Úřadu pak vyplývá, že jako vyhovující může být shledána lhůta v řádu několika dnů, týdnů až měsíců. Zadavatel v té souvislosti sděluje, že informaci o povinnosti používat formát IRIX obdržel bez souvislosti s uvedeným zadávacím řízením. V rámci organizace zadavatele si následně vyžádalo určitý čas zpracování této informace, její vyhodnocení a nalezení souvislosti mezi touto informací a předmětným zadávacím řízením, předání příslušným pracovníkům a, na základě závěru, že by mohla mít vliv na probíhající zadávací řízení, posouzení hodnotící komisí (které sice není podmínkou zrušení, takový postup je však projevem opatrnosti zadavatele a snahy jednat s péčí řádného hospodáře a nelze tak zadavateli přičítat k tíží, že vyčkal názoru hodnotící komise a posouzení vlivu na možnost pokračovat v zahájeném zadávacím řízení dle stávající zadávací dokumentace výběrem z již podaných nabídek). Předmětná informace tedy byla získána ve druhé polovině května 2014, poprvé však byla uvedena až ve zprávě ze zahraniční služební cesty a teprve od tohoto okamžiku (19. 6. 2014) s ní zadavatel mohl prokazatelně nakládat, o zrušení zadávacího řízení pak bylo rozhodnuto na konci července 2014. Po komplexním posouzení výše uvedených časových údajů neshledal Úřad pochybnosti o dodržení podmínky bezodkladnosti zadavatelem.

82. Navrhovatelem namítané další kroky v zadávacím řízení, které zadavatel učinil již v době, kdy mu byla známa informace o nutnosti přejít na formát IRIX, která byla důvodem zrušení zadávacího řízení, je třeba vnímat ve světle výše uvedených skutečností. Zejména je třeba si uvědomit, že zadavatel rozhodnutí o zrušení přijal dne 30. 7. 2014 na základě doporučení hodnotící komise ze dne 28. 7. 2014. Tedy že v době tomuto rozhodnutí předcházející mu sice předmětná informace byla známa, nebyl však vyhodnocen její vliv na probíhající zadávací řízení, zadavatel tedy v zadávacím řízení pokračoval až do okamžiku, kdy se rozhodl pro jeho zrušení. Nelze mu přičítat k tíži, že v době, kdy ještě nevěděl, jakým způsobem předmětnou informaci vyhodnotí, postupoval v zadávacím řízení standardním způsobem.

83. S ohledem na výše uvedené argumenty Úřad došel k závěru, že v šetřeném zadávacím řízení byly naplněny podmínky umožňující zadavateli postupovat dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona.

K ostatním tvrzením navrhovatele uvedeným v návrhu

84. Úřad se dále zabýval tvrzením navrhovatele, že odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení není dostatečně určité a je tudíž nepřezkoumatelné. Dle mínění Úřadu nelze s takovým tvrzením souhlasit. Předmětné rozhodnutí zadavatele ze dne 30. 7. 2014 náležitě identifikuje veřejnou zakázku i jejího zadavatele, uvádí, co je jeho předmětem (zrušení zadávacího řízení), podle kterého ustanovení zákona ke zrušení dochází (§ 84 odst. 2 písm. d) zákona), v čem je spatřována podstatná změna okolnosti (informace o zahájení používání nového datového formátu IRIX pro výměnu dat o radiační situaci, mj. dat ze SVZ), v jejímž důsledku odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení (pokračování v zadávacím řízení by neslo riziko, že data ze SVZ budou v jiném formátu a tudíž nebudou použitelná pro mezinárodní výměnu dat), přičemž zadavatel se tuto skutečnost dozvěděl po zahájení zadávacího řízení (na jednání IAEA ve Vídni) a dříve mu tedy nebyla známa. Z uvedeného vyplývá, že z rozhodnutí bylo jasně patrné, jaké věci se týká, jaký úkon zadavatel činí a v čem spatřuje důvody pro postup dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona. Skutečnost, že zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení neuvedl datum předmětného jednání ve Vídni, nelze považovat za vadu rozhodnutí, jelikož datum konání tohoto jednání lze prokazatelně ověřit a postavit tak najisto, že k podstatné změně okolností došlo v průběhu zadávacího řízení. Jako takové Úřad shledal rozhodnutí zadavatele ze dne 30. 7. 2014 vyhovujícím.

85. Navrhovatel dále ve svém návrhu vyslovuje domněnku, že zadavatel zadávací řízení zrušil účelově, aniž by k tomu byly dány podmínky stanovené zákonem, ve snaze vyhnout se nutnosti vybrat kompletní a řádně obhájenou nabídku navrhovatele. Úřad k tomuto uvádí, že s ohledem na to, že došel k výše odůvodněnému závěru, že zrušení zadávacího řízení proběhlo v souladu se zákonem, tj. v situaci, pro niž zákon takový postup předvídá, je z povahy věci vyloučeno, aby došlo ke zneužití zákona naznačovanému navrhovatelem. V té souvislosti Úřad znovu upozorňuje na to, že zadavatel se vzhledem ke zrušení zadávacího řízení nezabýval zdůvodněním mimořádně nízké nabídkové ceny předloženým navrhovatelem, nelze tedy předjímat, zda by toto odůvodnění akceptoval či nabídku v souladu s ustanovením § 77 odst. 6 zákona vyřadil.

86. Úřad dále nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že z odůvodnění veřejné zakázky vyplývá naléhavá potřeba modernizace měřících míst, již zadavatel zrušením zadávacího řízení popřel. Úřad konstatuje, že odůvodnění veřejné zakázky hovoří pouze o nutnosti modernizovat technicky zastaralé zařízení, nikoli o naléhavé potřebě takové modernizace. Nad rámec uvedeného Úřad konstatuje, že ani v případě, že by zadavatel v odůvodnění veřejné zakázky vyslovil naléhavost potřeby modernizace, nebyla by tato skutečnost dostatečným důvodem k tomu, aby zadavatel pokračoval v zadávacím řízení v okamžiku, kdy ví, že předmět veřejné zakázky dle stávající zadávací dokumentace pro něj již v okamžiku své realizace bude rovněž zastaralý.

K tvrzením navrhovatele uvedeným ve vyjádření k podkladům rozhodnutí

87. Pokud jde o skutečnosti uvedené ve vyjádření navrhovatele ze dne 31. 10. 2014, Úřad konstatuje, že jsou prakticky shodné s argumenty navrhovatele uvedenými v návrhu. Navrhovatel v tomto podání nepřináší žádná nová tvrzení ani nepředkládá nové důkazy. Navrhovatel zde vyslovuje své neprokázané domněnky týkající toho, zda zadavatel mohl v době zahájení zadávacího řízení předvídat spuštění formátu IRIX, zda byla zadávací dokumentace nastavena tak, aby se mohla přizpůsobit změně formátu v průběhu zadávacího řízení, a zda a za jakých okolností je možné provést přechod obnovených měřících míst na nový datový formát. Skutkový základ těchto tvrzení, který, jak již bylo uvedeno, kopíruje tvrzení uvedená v návrhu, byl již Úřadem vypořádán výše. Pokud jde o tvrzení nad rámec argumentů zmíněných v návrhu – např. že „zadavatel neadekvátně zveličuje význam formátu monitorovaných dat pro předmět veřejné zakázky“, že „zadavateli byly veškeré důležité skutečnosti známy již 26. 5. 2014“, že „členské státy určitě byly o vytvoření kompletní IRIXu v roce 2013 vyrozuměny“, že zadavatel z „jiných důvodů“ účelově nezahrnul do zadávací dokumentace požadavek na formát dat nebo že „zadavatelovy obavy ze složitosti a možných komplikací při případné změně formátu dat pro mezinárodní výměnu nemají reálný technický základ“ – navrhovatel neuvádí žádné nové argumenty ani nepředkládá žádné nové důkazy, které by byly způsobilé ovlivnit výše odůvodněný závěr Úřadu, Úřad je tudíž z hlediska rozhodnutí ve věci vyhodnotil jako irelevantní a dále se jimi nezabýval.

88. Výjimku z výše uvedeného tvoří úvahy navrhovatele ohledně možnosti dodatečné úpravy měřících míst a hrozícího rizika podezření z dělení zakázek v případě, že by úprava na nový datový formát nebyla součástí veřejné zakázky na obnovu měřících míst. K tomuto Úřad uvádí, že z okolností případu (zejména skutečnosti, že dosud není známo přesné zadání formátu IRIX), lze vyvodit, že zadavatel v době rozhodování o zrušení zadávacího řízení ještě nemohl disponovat dostatečnými informacemi o případných nákladech na dodatečnou úpravu měřících míst v budoucnu, případně informacemi, zda taková úprava bude vůbec technicky možná. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o hypotetickou situaci, nemůže ji Úřad závazně posoudit. Ovšem s ohledem na to, že nelze ani vyvrátit riziko, že by skutečně mohla být jako dělení zakázek posouzena, a s ohledem na to, že nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby toto riziko nesl, když už dnes si je vědom nutnosti úpravy měřících míst pro datový formát IRIX, Úřad argument navrhovatele odmítnul.

89. Stejně tak je irelevantní částka, kterou by zadavatel výběrem nabídky navrhovatele „ušetřil“ oproti nabídkám jiných uchazečů, neboť nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž předmět pro něj vlivem vnějších okolností pozbyl význam, jen kvůli tomu, že na daný předmět obdržel mimořádně výhodnou nabídku. V té souvislosti Úřad znovu upozorňuje na to, že zadavatel se nezabýval zdůvodněním mimořádně nízké nabídkové ceny předloženým navrhovatelem, nelze tedy předjímat, zda by toto odůvodnění akceptoval či nabídku vyřadil. Nadto Úřad konstatuje, že je pouze záležitostí zadavatele, aby posoudil nákladnost jednotlivých variant možného postupu v okamžiku, kdy dojde k podstatné změně okolností mající vliv na již probíhající zadávací řízení. Je z povahy věci vyloučeno, aby měl navrhovatel k dispozici dostatek informací o nákladech postupu zadavatele spojených se zrušením zadávacího řízení nebo zahájením nového zadávacího řízení. Zároveň nelze předjímat finanční bilanci celkového řešení daného problému zadavatelem, neboť např. není známa výše nabídkových cen předložených uchazeči v budoucím zadávacím řízení na obnovu měřících míst. Tyto úvahy navrhovatele tedy nejsou ničím podložené a nadto nemají pro posouzení šetřené veřejné zakázky význam.

90. Vzhledem k tomu, že se zadavatel zrušením zadávacího řízení dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) nedopustil postupu v rozporu se zákonem, neshledal Úřad důvody pro uložení nápravného opatření dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad podaný návrh zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha

2. TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz