číslo jednací: S856/2014/VZ-24/2015/511/JNv

Instance I.
Věc Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů na území Prahy v letech 2015–16
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. ZIP o. p. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2015
Dokumenty file icon 2014_S856.pdf 458 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S856/2014/VZ-24/2015/511/JNv

 

2. ledna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2014 na návrh ze dne 14. 10. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana,
  • navrhovatel – ZIP o. p. s., IČO 26324105, se sídlem Tomanova 3 - 5 č. p. 2424, 2645, 320 16 Plzeň, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 10. 2014 Mgr. Janem Špalkem, advokátem, ev. č. ČAK 12138, se sídlem U Radbuzy 429/4, 301 00 Plzeň,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů na území Prahy v letech 2015 – 16“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2014, pod ev. č. zakázky 487165 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 8. 7. 2014 pod zn. 2014/S 128-229128,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – ZIP o. p. s., IČO 26324105, se sídlem Tomanova 3 - 5 č. p. 2424, 2645, 320 16 Plzeň – ze dne 14. 10. 2014 se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odstavce 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.Zadavatel – Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – odeslal do Věstníku veřejných zakázek dne 2. 7. 2014 oznámení otevřeného řízení, které bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 7. 2014 pod ev. č. zakázky 487165 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 8. 7. 2014 pod zn. 2014/S 128-229128, za účelem zadání veřejné zakázky „Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů na území Prahy v letech 2015 – 16“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Předmět veřejné zakázky je v čl. 1.1 zadávací dokumentace vymezen jako „provedení exkavační části archeologických výzkumů zadavatele na území hlavního města Prahy v letech 2015 a 2016“; dále jsou v daném ustanovení zadávací dokumentace pod body a) až n) specifikovány jednotlivé činnosti, které exkavační část archeologického výzkumu zahrnuje.

3.V čl. 14 zadávací dokumentace zadavatel uvedl jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

4.Ze seznamu doručených nabídek ze dne 19. 8. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 4 nabídky.

5.Dne 10. 9. 2014 rozhodl zadavatel o vyloučení uchazeče – ZIP o. p. s., IČO 26324105, se sídlem Tomanova 3 - 5 č. p. 2424, 2645, 320 16 Plzeň, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 10. 2014 Mgr. Janem Špalkem, advokátem, ev. č. ČAK 12138, se sídlem U Radbuzy 429/4, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace. Vyloučení navrhovatele zadavatel v rozhodnutí o vyloučení ze dne 10. 9. 2014 odůvodnil tím, že navrhovatel nepředložil v nabídce doklad k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a dále tím, že osoba, jejímž prostřednictvím zadavatel prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona, nesplňuje minimální požadavky stanovené zadavatelem, konkrétně požadavek na minimální délku praxe 5 let na pozici vedoucího dokumentátora.

6.Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím ze dne 10. 9. 2014 bylo navrhovateli doručeno dne 12. 9. 2014. Zadavatel obdržel dne 24. 9. 2014 námitky navrhovatele ze dne 22. 9. 2014 proti výše uvedenému rozhodnutí o vyloučení.  Rozhodnutí o námitkách ze dne 6. 10. 2014, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, bylo navrhovateli doručeno dne 8. 10. 2014.

7.Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 14. 10. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření spočívajícího buď v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nebo v pozastavení zadávacího řízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona.

II. OBSAH NÁVRHU

8.Navrhovatel uvádí, že v čl. 6.2.2 zadávací dokumentace zadavatel požadoval pro prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu „doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění“. Navrhovatel v nabídce předložil Povolení k provádění archeologických výzkumů ze dne 28. 5. 2001 vydané Ministerstvem kultury, IČO 00023671, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, a Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 9. 7. 2014 uzavřenou mezi navrhovatelem a Akademií věd České republiky, IČO 60165171, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha – Staré Město, avšak zadavatel navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil, neboť nepředložil živnostenské oprávnění podle § 54 písm. b) zákona. Navrhovatel je názoru, že v souladu se zákonem předložil licenci (tj. výše uvedené doklady), podle níž je oprávněn vykonávat veškeré činnosti tvořící  předmět plnění veřejné zakázky. Navrhovatel nemůže na výkon archeologických činností předložit živnostenské oprávnění, neboť takové oprávnění není ze zákona vydáváno.

9.Navrhovatel zdůrazňuje, že požadavek zadavatele na předložení živnostenského oprávnění shledává jako diskriminační, neboť tímto de facto dochází k vyloučení potenciálních uchazečů z řad obecně prospěšných společností, provádějících archeologické výzkumy podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“). Navrhovatel uvádí, že provádí velké archeologické výzkumy, na kterých zajišťuje nejen samotný výzkum, ale rovněž všechny související činnosti. Navrhovatel se zúčastňuje řady zadávacích řízení, jejichž předmětem jsou archeologické výzkumy a vždy oprávnění k dané činnosti prokazuje prostřednictvím dokladů uvedených v předcházejícím bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí.

10.Navrhovatel dále uvádí, že pokud by byly požadované služby natolik specifické, jako např. zajištění mobilních toalet či občerstvení, pak by byl požadavek zadavatele na předložení živnostenského oprávnění zcela oprávněný. Z vymezeného předmětu plnění, jak je uveden v čl. 1.1 zadávací dokumentace, je však podle navrhovatele patrné, že se jedná o běžné servisní služby archeologických výzkumů. S ohledem na výše uvedené je navrhovatel názoru, že požadavek zadavatele na prokázání profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona živnostenským oprávněním je diskriminační a může podstatně omezit hospodářskou soutěž ve smyslu § 50 odst. 4 zákona.

11.Navrhovatel se rovněž vyjadřuje k argumentaci zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách, týkající se neziskového charakteru činnosti navrhovatele (kdy podle Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 9. 7. 2014, kterou navrhovatel předložil k prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu, je navrhovatel povinen vykonávat veškeré činnosti spojené s prováděním archeologických výzkumů výhradně na principu neziskovosti), a uvádí, že princip neziskovosti spočívá v tom, že veškerý příjem navrhovatele je použit pro zajištění činnosti samotné obecně prospěšné společnosti a nikoli ke generování zisku jako u podnikatelských subjektů. Jestliže je navrhovatel podle zákona o státní památkové péči oprávněn provádět archeologické výzkumy, je tímto oprávněn provádět i podpůrné činnosti archeologických výzkumů. Zákon o státní památkové péči stanoví zákonné předpoklady odbornosti, které jsou nutné pro získání předmětného povolení Ministerstva kultury, což je obdoba příslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), které stanoví předpoklady odbornosti pro získání konkrétního živnostenského oprávnění. Dané oprávnění pak není jen dokladem k prokázání odbornosti, ale je prokázáním oprávnění určitou činnost vykonávat. Rovněž z dikce ustanovení § 54 písm. b) zákona vyplývá, že tento kvalifikační předpoklad nemusí být prokázán výhradně jen živnostenským oprávněním, neboť je v tomto ustanovení uvedeno slovo „zejména“ a tedy se jedná pouze o demonstrativní výčet dokladů. Rozhodujícím je povolení k podnikání podle zvláštního právního předpisu, které je však ve vztahu k archeologii nutno vykládat jako povolení k archeologické činnosti. Navrhovatel zdůrazňuje, že sám zadavatel povolení Ministerstva kultury uznával v minulosti ve shodných veřejných zakázkách jako doklad k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona.

12.K důvodu vyloučení týkajícímu se neprokázání technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v čl. 6. 4. 2 zadávací dokumentace navrhovatel uvádí, že se rozdílností pracovních pozic „asistent výzkumu“ a „vedoucí dokumentátor“ zabýval v námitkách ze dne 22. 9. 2014. Asistent výzkumu je podle navrhovatele de facto druhá nejvýše postavená osoba na archeologickém výzkumu a plně v sobě obsahuje činnosti vedoucího dokumentátora. Asistent výzkumu, stejně tak jako archeolog sám, musí bezpodmínečně zvládnout náplň práce vedoucího dokumentátora. Navrhovatel uvádí, že není pravdou, že by otázka vzdělání byla irelevantní, jak se podle něj snažil tvrdit zadavatel ve svém rozhodnutí o námitkách ze dne 6. 10. 2014. Mgr. Milsimerová, která má působit na pozici vedoucího dokumentátora je vysokoškolsky vzdělaná, a tedy požadavek zadavatele na vzdělání splňuje. Navrhovatel je rovněž názoru, že Mgr. Milsimerová je adekvátním pracovníkem na pozici vedoucího dokumentátora, neboť má praxi v obsahově náročnějších pozicích již po dobu delší než 5 požadovaných let. Do této doby je nutno započítat i praxi v rámci jejího vysokoškolského studia, kdy již měla dosažen požadovaný stupeň vzdělání, tj. středoškolské. Navrhovatel k námitkám přiložil zadávací podmínky jiné veřejné zakázky, ze kterých je podle navrhovatele zřejmé, že vedoucí dokumentátor je plně zastupitelný asistentem výzkumu.

13.Navrhovatel rovněž uvádí, že není rozhodné, zda se Mgr. Milsimerová účastnila jako asistent výzkumu na menších či větších archeologických výzkumech. Navrhovatel je navíc schopen prokázat, že se jako asistent výzkumu podílela na velkých archeologických výzkumech zadávaných jako veřejné zakázky. Navrhovatel uvádí, že se v podaných námitkách snažil objasnit, že se zadavatel při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení nijak nezabýval vlastním obsahem pracovních činností vykonávaných Mgr. Milsimerovou, a stejně tak ani tím, zda je asistent výzkumu stejně odborně zdatný jako vedoucí dokumentátor.

14.Navrhovatel závěrem uvádí, že pakliže měl zadavatel pochybnosti o prokázání splnění kvalifikace, měl aplikovat postup podle § 59 odst. 4 zákona a požádat navrhovatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Zadavatel však k výše uvedené argumentaci uzavřel, že neshledal v kvalifikaci navrhovatele žádné skutečnosti, které by bylo nutno objasnit. Navrhovatel je názoru, že splnil veškeré zadávací podmínky, avšak zadavatel vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení v rozporu se zákonem. S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti žádá navrhovatel Úřad, aby zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 10. 9. 2014.

III. Vyjádření zadavatele ze dne 27. 10. 2014

15.Zadavatel uvádí, že předmětem veřejné zakázky není archeologický výzkum, ale zajištění servisních služeb předmětného výzkumu. Předmětné doklady předložené navrhovatelem v nabídce nenahrazují doklad podle § 54 písm. b) zákona, tj. doklad o oprávnění k podnikání nezbytný právě pro výkon požadovaných činností. Doklady předložené navrhovatelem ho opravňují archeologické výzkumy provádět a dokládají jeho odbornou způsobilost. Tyto doklady by však svých charakterem spadaly pod ustanovení § 54 písm. d) zákona, tj. doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele. Takto oprávněné osoby však nemohou na základě těchto dokladů podnikat, protože jsou vázáni vykonávat činnosti spojené s prováděním archeologických výzkumů výhradně na principu neziskovosti, a tedy tyto doklady nemohou nahrazovat živnostenské oprávnění. Podnikání v oblasti archeologických výzkumů živnostenský zákon v § 3 odst. 1 písm. e) vylučuje. Dodavatelé poskytující služby, které jsou předmětem veřejné zakázky, musejí disponovat dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů. Zadavatel setrvává na názoru, že vymezení pojmu „podnikání“ podle živnostenského zákona je v rozporu s principem neziskovosti, k němuž jsou v povolení Ministerstva kultury zavázány všechny oprávněné organizace včetně navrhovatele, a proto navrhovatel nemůže tímto povolením prokazovat oprávnění podnikat. Zadavatel rovněž trvá na skutečnosti, že žádný předpoklad pro získání předmětného povolení Ministerstva kultury uvedený v § 21 odst. 3 zákona o státní památkové péči není pro plnění veřejné zakázky nutný, proto zadavatel takový doklad nepožadoval. Doklady předložené navrhovatelem jsou doklady umožňující provádět oprávněnému subjektu archeologický výzkum, za jehož průběh má tento plnou odpovědnost. Držitelem stejných oprávnění je rovněž zadavatel. Zadavatel uvádí, že disponuje vysokým počtem archeologů, avšak nikoliv dalšími pracovníky, bez nichž nelze archeologický výzkum realizovat. Právě tyto podpůrné činnosti jsou předmětem veřejné zakázky. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel nabízí své servisní činnosti zadavateli, avšak nemůže je nabízet jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů, protože tou je v případě předmětné veřejné zakázky sám zadavatel, ale jako servisní organizace. 

16.Zadavatel dále uvádí, že jeho argumentace týkající se principu neziskovosti směřovala především k vyvrácení tvrzení navrhovatele, že povolení Ministerstva kultury ho opravňuje k podnikání podle zákona o státní památkové péči, protože tento zákon mj. stanoví, že činnosti spojené s prováděním archeologických výzkumů mohou být prováděny výhradně na principu neziskovosti. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevylučuje, aby obecně prospěšné společnosti disponovaly živnostenským oprávněním. Není tedy pravdou, že zadavatel požadavkem na předložení dokladu o oprávnění k podnikání vyloučil obecně prospěšné společnosti z účasti v předmětném zadávacím řízení.

17.K námitce navrhovatele, že požadavek na předložení dokladu o oprávnění k podnikání v souladu s ustanovením § 54 písm. b) zákona je diskriminační a může omezit hospodářskou soutěž ve smyslu § 50 odst. 4 zákona, zadavatel konstatuje, že požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel uvádí, že pokud navrhovatel považoval zadávací podmínky za diskriminační, mohl proti nim brojit námitkami, což však neučinil.

18.K nesplnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel uvádí, že z dokladů předložených v nabídce navrhovatele vyplývá, že Mgr. Milsimerová nesplňuje podmínku na minimálně 5letou praxi na archeologických výzkumech na pozici vedoucího dokumentátora a rovněž nevykonávala pracovní činnosti požadované na tuto pozici. Činnosti asistenta výzkumu podle zadavatele neodpovídají činnostem vedoucího dokumentátora. Z dokladů předložených navrhovatelem v nabídce vyplývá, že Mgr. Milsimerová ukončila vysokoškolská studia dne 31. 5. 2010, přičemž do konce lhůty pro podání nabídek (19. 8. 2014) uplynuly 4 roky. Zadavatel nepočítal s možností, že rok praxe může být vnímán jinak, než rok trvající pracovní vztah s pravidelnou pracovní dobou, a proto pojem „rok“ blíže nespecifikoval. Zadavatel nesouhlasí se stanoviskem navrhovatele, že díky vysokoškolskému vzdělání je Mgr. Milsimerová profesně výše než vedoucí dokumentátor s odpovídající praxí. Vysokoškolské vzdělání nemůže podle názoru zadavatele požadovanou praxi nahradit. Z profesního životopisu (dále jen „životopis“) Mgr. Milsimerové nijak nevyplývá, že by kdy vykonávala činnosti na pozici vedoucího dokumentátora. Zadavatel uvádí, že pracovní pozici asistent výzkumu nelze zaměňovat s pozicí vedoucího dokumentátora. Ve vymezení předmětu veřejné zakázky v čl. 1.1 zadávací dokumentace jsou pracovní okruhy vztahující se k pozici vedoucího dokumentátora v odstavci 1 bodech d) až f), j) a k) explicitně vyjmenovány. Zadavatel uvádí, že stejně jako lékař nepřejímá povinnosti a odpovědnost vrchní sestry, i na archeologických výzkumech jsou povinnosti a odpovědnost rozložené mezi jednotlivé pracovníky. Archeolog, případně asistent výzkumu jsou odborné pracovní pozice určující vědecké směřování výzkumu, pracovníci na těchto pozicích dohlížejí na postup a kvalitu rozebírání nenávratně ničených situací, rozhodují o strategii jejich dokumentace, zabezpečují ekonomický chod výzkumu, věnují se jeho prezentaci a komunikaci s médii, kontrolují chod terénní laboratoře a nakládání s nálezy jako státním majetkem atd. Vedoucí dokumentátor organizuje a vede kolektiv dokumentátorů, kteří provádějí činnosti specifikované ve výše uvedených bodech článku 1.1. zadávací dokumentace, a ručí za správnost a úplnost práce, kterou jeho tým vytvořil. Podle zadavatele vedoucí dokumentátor komunikuje s vedoucím výzkumu i asistentem, ale nejedná se o přímou hierarchii, neboť každý pracovník je odpovědný za jiný okruh činností, a proto jsou si obě pozice víceméně rovnocenné a v případě sporu obě podléhají jen vedoucímu výzkumu.

19.Zadavatel uvádí, že práce vedoucího dokumentátora spočívá v zajištění velice náročného dokumentačního chodu výzkumu a vedení početného kolektivu pracovníků. Z předloženého životopisu Mgr. Milsimerové však vyplývá, že činnosti, které vykonávala na pozici asistenta výzkumu, činnostem vedoucího dokumentátora neodpovídají a navíc dle zadavatele byly u dotyčné vykonávány v průběhu studia na školních výzkumech, které svým charakterem nejsou srovnatelné s provozně náročnými výzkumy na památkových územích. Zadavatel uvádí, že právě při posuzování kvalifikace odborných pracovníků postupoval velice důsledně a v případě Mgr. Milsimerové dospěl k závěru, že tato nesplňuje požadavky, které zadavatel pro pozici vedoucího dokumentátora vymezil v zadávací dokumentaci. Zadavatel dále poukazuje na skutečnost, že navrhovatel v námitkách nebo návrhu nepředložil žádný důkaz, který by rozptýlil pochybnosti navrhovatele o odbornosti Mgr. Milsimerové. Zadavatel rovněž uvádí, že v nabídce navrhovatele neshledal žádné nejasnosti, které by odůvodňovaly postup podle § 59 odst. 4 zákona. S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti žádá zadavatel Úřad, aby návrh navrhovatele zamítl.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.Úřad obdržel dne 16. 10. 2014 návrh navrhovatele a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 16. 10. 2014.

21.Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

ozadavatel,

onavrhovatel.

22.Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S856/2014/VZ-22186/2014/511/JNv ze dne 21. 10. 2014.

23.Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S856/2014/VZ-22814/2014/511/JNv ze dne 29. 10. 2014 určil navrhovateli lhůtu ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o jejím složení, přičemž zároveň Úřad správní řízení přerušil do doby uplynutí lhůty k doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

24.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S856/2014/VZ-23791/2014/511/JNv ze dne 7. 11. 2014 zamítl Úřad ve výroku I. návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a ve výroku II. zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona uloženo pozastavení zadávacího řízení.

25.Usnesením č. j. ÚOHS-S856/2014/VZ-23959/2014/514/JNv ze dne 7. 11. 2014 Úřad účastníkům řízení určil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

26.Dne 18. 11. 2014 nahlédl Mgr. Jan Špalek za navrhovatele do příslušného správního spisu.

27.Usnesením č. j. ÚOHS-S856/2014/VZ-24593/2014/511/JNv ze dne 20. 11. 2014 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření navrhovatele ze dne 19. 11. 2014

28.Navrhovatel ve svém vyjádření shrnuje argumentaci uvedenou v návrhu. Ve vztahu k dokladům předloženým k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů navrhovatel v souladu s argumentací zadavatele konstatuje, že se v řešeném případě jedná o situaci, kdy bude zadavatel sám vést archeologický průzkum, přičemž předmětnou veřejnou zakázku zadává za účelem zajištění podpůrných služeb archeologického výzkumu, avšak dodává, že jelikož se však navrhovatel zabývá kompletním a úplným zajištěním takovýchto výzkumů, je schopen předmět veřejné zakázky plnit, neboť činnosti specifikované v bodě 1.1 zadávací dokumentace provádí v rámci vlastních archeologických výzkumů zcela běžně.

29.K nesplnění technického kvalifikačního předpokladu týkajícího se osoby vedoucího dokumentátora navrhovatel uvádí, že zadavatel pojem 5 let praxe v zadávacích podmínkách nijak nespecifikoval a tento nemůže dodatečně vysvětlovat či zpřesňovat v rámci vyjádření k návrhu. Nelze tak vycházet z tvrzení zadavatele, že do 5leté praxe lze zahrnout jen pracovní vztahy s pravidelnou měsíční pracovní dobou. Navrhovateli není rovněž zřejmé, na základě čeho zadavatel usuzuje, že práce vykonávaná během vysokoškolského studia Mgr. Milsimerové byla povinnou školní praxí. Navrhovatel dále uvádí, že v žádném případě nezaměňuje pracovní pozice „asistent výzkumu“ a „vedoucí dokumentátor“, pouze argumentuje tím, že osoba, která je schopná vést archeologický výzkum, je schopná provádět i činnosti vedoucího dokumentátora. Navrhovatel je toho názoru, že prokázal splnění předmětného technického kvalifikačního předpokladu prostřednictvím kvalifikovanější osoby. Navrhovatel opětovně uvádí, že pokud měl zadavatel pochybnosti o prokázání splnění kvalifikace, měl použít postup podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona.

30.Navrhovatel závěrem uvádí, že je mu s ohledem na účast při otevírání obálek známo, že jeho nabídková cena je druhá nejnižší, což v něm vyvolává důvodnou obavu, že zadavatel nepostupoval v souladu se smyslem a účelem zákona, tj. tak aby získal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

31.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

32.Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

33.Podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

34.Podle § 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen „posouzení kvalifikace“).

35.Podle § 59 odst. 4 zákona veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52 zákona.

36.Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

37.Zadavatel v čl. 6. 4. „Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)“ bod 2 zadávací dokumentace uvedl, že pro splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. e) osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v odborném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Zadavatel vymezil minimální požadavky na kvalifikaci jednotlivých odborných pracovníků, přičemž k pozici vedoucího dokumentátora uvedl následující:

VEDOUCÍ DOKUMENTÁTOR

ominimálně středoškolské vzdělání

ominimálně 5letá praxe na archeologických výzkumech na pozici vedoucího dokumentátora (terénní práce, složité dokumentační práce, kresba řezů, půdorysů, měřičské práce, fotodokumentace)

Zadavatel dále požadoval, aby k prokázání uvedeného kvalifikačního předpokladu uchazeči předložili mj. „jmenný seznam těchto osob s uvedením jejich funkce/pozice při plnění této veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče“ a „profesní životopisy u každé z osob, z nichž bude patrné splnění požadovaného minimálního rozsahu kvalifikace podepsaného dotyčnými osobami.“

38.Životopis Mgr. Milsimerové obsažený v nabídce navrhovatele obsahuje následující údaje o odborné praxi:

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)

2004 - 2011

Místo

Plzeň

Společnost/Organizace

ZČU Plzeň, katedra archeologie

Funkce

Asistent výzkumu

Popis práce

Organizování archeolog. výzkumů menšího rozsahu, zpracování výzkumů a tvorba nálezových zpráv, příprava projektů a archeolog. výzkumů, komunikace s investory

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)

2012 - 2013

Místo

Plzeň

Společnost/Organizace

ZIP o.p.s

Funkce

Asistent výzkumu, dokumentátor

Popis práce

Organizace a vedení archeolog. výzkumů menšího rozsahu, komunikace s investory, příprava projektů archeolog. výzkumů, dokumentační práce na archeologických výzkumech, počítačové zpracování údajů získaných archeologickými výzkumy (digitalizace a kompletace kresebné dokumentace, zpracování seznamu stratigrafických jednotek, zpracování geodetického zaměření, zpracování fotografií), zpracování archeologických nálezů, podíl na tvorbě nálezových zpráv.

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)

2014

Místo

Plzeň

Společnost/Organizace

ZIP o. p. s.

Funkce

Archeolog

Popis práce

Organizace a vedení archeolog. výzkumů menšího i většího rozsahu, počítačové zpracování údajů získaných archeologickými výzkumy (digitalizace a kompletace kresebné dokumentace, zpracování seznamu statigrafických jednotek, zpracování geodetického zaměření, zpracování celkových a interpretačních plánů, zpracování rekonstrukčních a interpretačních map, zpracování fotografií), zpracování a kompletace negativních a pozitivních nálezových zpráv, příprava projektů archeologických výzkumů včetně cenových kalkulací, komunikace s investory

39.V rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 9. 2014 je uvedeno mj. následující: „Zadavatel v bodě 6. 4. 2 Zadávací dokumentace stanovil požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby na pozici vedoucí dokumentátor v tomto rozsahu:

VEDOUCÍ DOKUMENTÁTOR

Minimálně středoškolské vzdělání

Minimálně 5letá praxe na archeologických výzkumech na pozici vedoucího dokumentátora (terénní práce, složité dokumentační práce, kresba řezů, půdorysů, měřičské práce, fotodokumentace)

Organizační schopnosti, vedení většího kolektivu pracovníků

Z dokladů předložených uchazečem vyplývá, že paní Mgr. Barbora Milsimerová, jejímž prostřednictvím uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, nesplňuje minimální požadavky stanovené zadavatelem a to konkrétně požadavek na minimální délku praxe 5 let na pozici vedoucího dokumentátora. V předloženém životopise je uvedeno:

V letech 2004 – 2011 ZČU Plzeň, katedra archeologie – funkce asistent výzkumu – popis činnosti: organizace výzkumů menšího rozsahu, zpracování výzkumů a tvorba nálezových zpráv, příprava projektů archeol. výzkumů, komunikace s investory.

V letech 2012 – 2013 Asistent výzkumu, dokumentátor, 2014 – archeolog.

Z výše uvedeného vyplývá, že paní Mgr. Barbora Milsimerová nesplňuje minimální požadavky stanovené zadavatelem, protože nemá praxi minimálně 5let na archeologických výzkumech na pozici vedoucího dokumentátora. Činnosti na pozici asistenta výzkumu, na níž působila v letech 2004 – 2011, neodpovídají činnostem na pozici vedoucího dokumentátora, které zahrnují terénní práce, složité dokumentační práce, kresbu řezů, půdorysů, měřičské práce, fotodokumentaci, především však zajištění velice náročného provozního chodu výzkumu a vedení početného kolektivu technických pracovníků. Z předloženého životopisu taktéž vyplývá, že pozice asistenta byla u dotyčné vykonávána v průběhu studia na školních výzkumech, které svým charakterem nejsou srovnatelné s provozně náročnými záchrannými výzkumy na památkových územích. Uchazeč nesplnil minimální požadavky odborné osoby na pozici vedoucího dokumentátora a neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona v rozsahu stanoveného zadavatelem. Závěrem je uvedeno, že „Hodnotící komise se rozhodla, že uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Zadavatel vylučuje uchazeče z další účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.“

K vyloučení navrhovatele

40.Úřad v úvodu shrnuje, že navrhovatel brojí proti svému vyloučení z účasti v zadávacím řízení mj. pro nesplnění technického kvalifikačního předpokladu, kdy dle zadavatele osoba, prostřednictvím níž zadavatel prokazuje splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona ve vztahu k pracovní pozici vedoucího dokumentátora nesplňuje minimální požadavky na odbornou kvalifikaci takové osoby vymezené v zadávacích podmínkách. Podle navrhovatele dotyčná osoba zadavatelem vymezenou minimální úroveň kvalifikace splňuje.

41.Úřad uvádí, že zadavatel v čl. 6.4.3 zadávací dokumentace stanovil minimální kvalifikační požadavky na odbornost osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, mj. i na osobu vedoucího dokumentátora, přičemž zároveň v tomto článku uvedl, že k prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeči předloží životopis příslušné osoby, z něhož bude patrné splnění minimálního požadovaného rozsahu kvalifikace (viz bod 37 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Přepis životopisu Mgr. Milsimerové, prostřednictvím níž navrhovatel v nabídce prokazoval splnění požadavků na osobu vedoucího dokumentátora, je uveden v bodě 38 odůvodnění tohoto rozhodnutí. Podle zadavatele však z uvedeného profesního životopisu nevyplývá splnění kvalifikace požadované pro osobu v postavení vedoucího dokumentátora, přičemž důvody nesplnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel uvedl v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 9. 2014 (viz bod 39 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

42.Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval, aby osoba vedoucího dokumentátora měla odbornou praxi v činnostech vymezených jako terénní práce, složité dokumentační práce, kresba řezů, půdorysů, měřičské práce, fotodokumentace. V životopise Mgr. Milsimerové je její odborná praxe rozdělena do tří ucelených období. V prvním období je uvedeno, že dotyčná pracovala v letech 2004 – 2011 jako „asistent výzkumu“, přičemž dále je uveden popis práce, v rámci něhož jsou uvedeny následující činnosti - organizování archeologických výzkumů menšího rozsahu, zpracování výzkumů a tvorba nálezových zpráv, příprava projektů a archeologických výzkumů, komunikace s investory. Úřad konstatuje, že v popisu práce vykonávané Mgr. Milsimerovou v období 2004 – 2011 není uvedena žádná z činností, které ve vztahu k pozici vedoucího dokumentátora zadavatel požadoval, a ze zde uvedeného popisu činností nelze ani dovodit, že by některá z nich po obsahové stránce odpovídala požadavkům zadavatele na odbornou praxi vedoucího dokumentátora.

43.K druhému období (2012 – 2013) je v životopise uvedeno, že dotyčná pracovala jako „asistent výzkumu“ a „dokumentátor“. Z popisu práce v uvedeném období vyplývá, že některé zde uvedené činnosti odpovídají obsahu odborné praxe na pozici vedoucího dokumentátora, tak ji zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Konkrétně je v životopise uvedeno, že Mgr. Milsimerová vykonávala v uvedeném období v souvislosti s výše uvedenými pracovními pozicemi „dokumentační práce na archeologických výzkumech“, „počítačové zpracování údajů získaných archeologickými výzkumy (digitalizace a kompletace kresebné dokumentace, zpracování seznamu stratigrafických jednotek, zpracování geodetického zaměření, zpracování fotografií)“ a „zpracování archeologických nálezů“.

44.Z údajů uvedených v životopise k třetímu období odborné praxe Mgr. Milsimerové (2014) vyplývá, že v daném období pracovala na pozici „archeolog“, přičemž z popisu práce je patrné, že v tomto období vykonávala obdobné pracovní činnosti jako v předchozím období (2012 – 2013), které svým charakterem dle názoru Úřadu odpovídají činnostem požadovaným zadavatelem ve vztahu k pozici vedoucího dokumentátora.

45.S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pracovní činnosti vykonávané Mgr. Milsimerovou v prvním období její odborné praxe (2004 – 2011) neodpovídají po obsahové stránce požadavkům zadavatele na činnosti vykonávané vedoucím dokumentátorem a pro účely prokázání splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu je tedy nelze použít. Pokud jde o  pracovní činnosti uvedené v životopise ve druhém (2012 – 2013) a třetím období (2014), Úřad uvádí, že dle jejich specifikace je možné tyto činnosti podřadit pod činnosti, které zadavatel uvedl jako požadavky na praxi vedoucího dokumentátora v zadávacích podmínkách.

46.Požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách se však netýkaly pouze obsahové stránky odborné praxe dané osoby, ale zadavatel stanovil i požadavky na délku této odborné praxe, která měla být pětiletá. Úřad však výše zdůvodnil, že pro potřeby prokázání předmětného technického kvalifikačního předpokladu je v případě Mgr. Milsimerové možno použít pouze odbornou praxi vykonávanou ve druhém a třetím období, tj. v letech 2012 – 2014, a délka této „uznatelné“ odborné praxe tedy činí 3 roky.  

47.Úřad shrnuje, že pro naplnění požadavků zadavatele musela daná osoba kumulativně splnit požadavky týkající se obsahové náplně odborné praxe a požadavky týkající se délky praxe. Z v nabídce předloženého životopisu lze přitom učinit závěr, že Mgr. Milsimerová sice v rámci své odborné praxe vykonávala činnosti, které zadavatel ve vztahu k pozici vedoucího dokumentátora požadoval, avšak tyto činnosti vykonávala nikoliv po dobu zadavatelem požadovaných pěti let, ale pouze v letech 2012 – 2014, tedy pouze tři roky.

48.K argumentaci navrhovatele, podle níž „asistent výzkumu“ je druhá nejvýše postavená osoba na archeologickém výzkumu a plně v sobě obsahuje činnosti vedoucího dokumentátora, a k s tím souvisejícímu odkazu navrhovatele na zadávací dokumentaci jiné veřejné zakázky, ze které je podle navrhovatele patrné, že „vedoucí dokumentátor“ je plně zastupitelný asistentem výzkumu, Úřad uvádí, že tato namítaná skutečnost je pro posouzení případu irelevantní. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil požadavky na odbornou praxi vedoucího dokumentátora a způsob jakým měli uchazeči prokázat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Z životopisu Mgr. Milsimerové, který navrhovatel předložil v nabídce za účelem prokázání dispozicí odborně způsobilou osobou podle požadavku zadavatele, však splnění požadavků zadavatele na odbornost této osoby nevyplývá, tj. praxe uvedená v životopisu Mgr. Milsimerové neodpovídá požadavkům zadavatele na praxi vedoucího dokumentátora uvedenou v zadávacích podmínkách. Podle Úřadu tak není rozhodující název pracovní pozice, ale požadovaný obsah praxe. Jestliže však z životopisu Mgr. Milsimerové nevyplývá právě tato zadavatelem požadovaná praxe, není dále nutno se zabývat možností zastupitelnosti pracovních pozic pouze na základě jejich názvu. Úřad tedy navrhovatelem navrhovaný důkaz nepovažuje pro posouzení dané věci za relevantní. Pro úplnost Úřad dodává, že ze zadávacích podmínek veřejné zakázky, na kterou navrhovatel odkazuje, dle názoru Úřadu nijak nevyplývá, že by výše uvedené pracovní pozice byly vzájemně zastupitelné.  

49.Navrhovatel rovněž vyjadřuje názor, že s ohledem na vysokoškolské vzdělání Mgr. Milsimerové a skutečnost, že podle navrhovatele vykonávala pracovně náročnější pozice po dobu delší než 5 let, disponuje s ohledem na výše uvedené i dostatečnou odborností pro výkon vedoucího dokumentátora. Úřad je názoru, že konstrukci uvedenou navrhovatelem je nutno odmítnout z následujícího důvodu. Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval po uchazečích dispozici pracovníkem s praxí na pozici vedoucího dokumentátora, u kterého požadoval dosažení určitého stupně vzdělání a délku praxe, jejíž obsah charakterizuje právě uvedenou pracovní pozici. Jak vyplývá z životopisu, v prvním období (2004 – 2011) je uvedeno, že Mgr. Milsimerová pracovala jako asistent výzkumu, přičemž z popisu vykonávané práce, tj. odborné praxe na pozici asistenta výzkumu nijak nevyplývá, že by dotyčná vykonávala jakékoliv činnosti týkající se dokumentačních prací, které zadavatel vymezil pro pozici vedoucího dokumentátora, a tedy že by v nich měla praxi. Úřad je názoru, že právě praxí získává pracovník zběhlost v daném oboru, a je tedy nutno považovat za zcela legitimní požadavek zadavatele na to, aby osoba, která má určité činnosti v rámci plnění veřejné zakázky vykonávat, takovou praxi měla. Pakliže pak zadavatel požadoval k prokázání uvedeného kvalifikačního předpokladu předložení životopisu, ze kterého bude patrné splnění tohoto předpokladu, a navrhovatel v nabídce předložil životopis, ve kterém není uvedeno, že dotyčná osoba pracovala jako vedoucí dokumentátor a rovněž ani z popisu pracovních činností nevyplývá splnění požadované praxe požadované zadavatelem na pozici vedoucího dokumentátora, resp. splnění takové praxe lze uznat pouze za dobu kratší než zadavatelem stanovenou, nelze než dojít k závěru, že uvedená osoba požadavky zadavatele na pozici vedoucího dokumentátora nesplňuje, přičemž podle Úřadu není rozhodné, zda je „asistent výzkumu“ náročnější pozice než „vedoucí dokumentátor“, ale naopak je rozhodná praxe, která dokladuje praktický výkon činnosti pracovníkem. Co se týká argumentu navrhovatele o zastupitelnosti pracovních pozic, Úřad je názoru, že tato skutečnost záleží obecně na charakteru srovnávaných pracovních pozic a srovnání konkrétní náplně činností. V uvedeném případě však v popisu činností asistenta výzkumu nelze nalézt shodu s činnostmi vymezenými zadavatelem ve vztahu k pozici vedoucího dokumentátora, a tedy z obsahu životopisu nelze usoudit, že by byly namítané pozice zastupitelné, a tedy že navrhovatel životopisem předloženým v nabídce prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu ve vztahu k pracovní pozici vedoucího dokumentátora. Jelikož měli uchazeči výše uvedený technický kvalifikační předpoklad prokázat právě prostřednictvím životopisu, je navíc nepodstatné jaká byla reálná náplň činnosti. Jinými slovy, i kdyby ve skutečnosti daná osoba předmětné činnosti vykonávala a následně je do životopisu neuvedla, nemohl by se uchazeč na základě takového životopisu domáhat toho, aby zadavatel jeho kvalifikaci posoudil jako splněnou.

50.Co se týká argumentu navrhovatele týkajícího se vytýkaného nepoužití postupu podle § 59 odst. 4 zákona, Úřad v obecné rovině uvádí, že toto ustanovení upravuje možnost objasnit nebo doplnit dodatečné informace či doklady při prokazování kvalifikace, a odstranit tak vady v prokázání splnění kvalifikace po stránce věcné nebo formální. Jedná se však o možnost, nikoliv povinnost zadavatele, tímto způsobem postupovat, a je plně v kompetenci zadavatele rozhodnout, zda uchazeče požádá o objasnění či doplnění informací nebo dokladů prokazujících kvalifikaci, či zda uchazeče bez dalšího vyloučí z důvodu neprokázání kvalifikace. V nyní posuzovaném případě zadavatel po posouzení životopisu Mgr. Milsimerové předloženého navrhovatelem dospěl k jednoznačnému závěru, že navrhovatel neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu, a vyloučil jej z účasti v zadávacím řízení, aniž by využil postup dle § 59 odst. 4 zákona. S odkazem na výše uvedenou argumentaci však Úřad konstatuje, že v tomto postupu nelze shledat porušení zákona.  

51.Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že navrhovatel v rámci zadávacího řízení neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona týkajícího se pracovní pozice vedoucího dokumentátora, když osoba, prostřednictvím níž splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazoval, nedisponuje odbornou praxí v minimálním rozsahu požadovaném zadavatelem. Postup zadavatele, kdy navrhovatele pro nesplnění daného kvalifikačního předpokladu vyloučil z účasti v zadávacím řízení, byl tedy v souladu s § 60 odst. 1 zákona.

52.Vzhledem k závěru Úřadu o tom, že vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona bylo v souladu se zákonem, nepřezkoumával již Úřad další důvod, pro který byl navrhovatel z účasti v zadávacím řízení vyloučen, neboť v případě nesplnění již jediného zákonného požadavku či požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách je zadavatel povinen takovou nabídku vyřadit a příslušného uchazeče vyloučit z účasti v zadávacím řízení. Další důvod vyloučení tedy nebylo nutno pro učinění závěru ve správním řízení přezkoumávat.

53.Úřad uzavírá, že zadavatel v daném případě vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem, neboť navrhovatel neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 dost. 2 písm. e) zákona. Vzhledem k tomu neshledal Úřad důvody pro uložení nápravného opatření a v souladu s § 118 dost. 5 písm. a) zákona podaný návrh zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek,  třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

v z. Mgr. Mojmír Florian

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1.Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha – Malá Strana

2.Mgr. Jan Špalek, advokát, U Radbuzy 429/4, 301 00 Plzeň

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz