číslo jednací: S891/2014/VZ-332/2015/522/PKř

Instance I.
Věc Překlad materiálů PRIDE
Účastníci
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 23. 1. 2015
Dokumenty file icon 2014_S891.pdf 333 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S891/2014/VZ-332/2015/522/PKř

 

Brno 6. ledna 2015

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 27. 10. 2014, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,

ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že na profilu zadavatele neuveřejnil v souladu s § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 citovaného zákona smlouvu uzavřenou s dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Překlad materiálů PRIDE“ vyhlášenou výzvou k podání nabídky, uveřejněnou na portálu Evropského sociálního fondu v ČR (http://www.esfcr.cz/) dne 9. 11. 2012,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 18. 12. 2012 s dodavatelem PRESTO–PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., IČO 26473194, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Překlad materiálů PRIDE“, uveřejněnou na portálu Evropského sociálního fondu v ČR (http://www.esfcr.cz/) dne 9. 11. 2012, na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření, tedy nejpozději dne 2. 1. 2013, ale až dne 11. 1. 2013.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli - Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokuta ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil na portálu Evropského sociálního fondu v ČR (http://www.esfcr.cz/) dne 9. 11. 2012 výzvu k podání nabídky (dále jen „výzva“) na veřejnou zakázku malého rozsahu „Překlad materiálů PRIDE“ (dále jen „veřejná zakázka“), na jejíž plnění uzavřel zadavatel dne 18. 12. 2012 smlouvu s dodavatelem PRESTO–PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., IČO 26473194, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 (dále jen „dodavatel“). Dle uzavřené smlouvy celková sjednaná cena činí 586 500 Kč bez DPH.

II. POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona příslušný k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh, obdržel dne 2. 9. 2014 podnět poukazující na skutečnost, že zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou s dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Překlad materiálů PRIDE“ v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů od jejího uzavření.

3. Za účelem prověření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentaci o předmětné veřejné zakázce a jeho vyjádření k podnětu. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 15. 9. 2014 připouští, že při zveřejňování smlouvy na profilu zadavatele nebyla dodržena zákonná lhůta 15 dnů. Zadavatel dále uvádí, že „prodlení bylo způsobeno nedodržením interních postupů a včasného předání podepsané smlouvy osobě odpovědné za zveřejňování informací na profilu zadavatele, a to i s ohledem na vánoční svátky a dny pracovního klidu.“ V závěru zadavatel připouští, že z jeho strany došlo k porušení ustanovení § 147a odst. 2 zákona. Porušení § 147a odst. 1 zákona však striktně odmítá, jelikož danou smlouvu zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele ihned, jakmile mu to dané okolnosti dovolily.

4. Protože Úřad získal pochybnosti o správnosti postupu zadavatele v šetřené veřejné zakázce, zahájil správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona zadavatelem tím, že na profilu zadavatele neuveřejnil v souladu s § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Překlad materiálů PRIDE“, vyhlášenou výzvou k podání nabídky, uveřejněnou na portálu Evropského sociálního fondu v ČR (http://www.esfcr.cz/) dne 9. 11. 2012, přičemž zadavatel uzavřel dne 18. 12. 2012 smlouvu s dodavatelem – PRESTO–PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., IČO 26473194, Na Příkopě 988/31, 11000 Praha, do 15 dnů od jejího uzavření.

III. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

5. Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

6. Zahájení správního řízení z moci úřední oznámil Úřad účastníkovi řízení dopisem ze dne 27. 10. 2014 č.j. ÚOHS-S891/2014/VZ-22697/2014/522/PKř. Dne 27. 10. 2014, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení zadavateli doručeno, bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení z moci úřední.

7. Úřad účastníku řízení usnesením č.j. ÚOHS-S891/2014/VZ-22716/2014/522/PKř ze dne 27. 10. 2014 určil lhůtu, ve které je podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

8. Dne 4. 11. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 3. 11. 2014. V podaném vyjádření zadavatel odkazuje na stanovisko uvedené ve vyjádření ze dne 15. 9. 2014 (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že zadavateli nejsou známy jakékoliv nové skutečnosti, které by nebyly uvedeny ve vyjádření ze dne 15. 9. 2014, na svém původním stanovisku setrvává. Zadavatel zároveň sděluje, že v rámci správního řízení nenavrhuje žádné další důkazy.

9. Usnesením č.j. ÚOHS-S891/2014/VZ-23510/2014/522/PKř ze dne 5. 11. 2014 Úřad zadavateli určil lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 správního řádu může vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

10. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele a na základě vlastního zjištění, konstatuje, že zadavatel v rozporu s ustanovením v § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 zákona, neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 18. 12. 2012 na předmětnou veřejnou zakázku s dodavatelem PRESTO–PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., IČO 26473194, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření, tedy nejpozději dne 2. 1. 2013, ale až dne 11. 1. 2013, čímž se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

11. Dle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

12. Podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele:

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

13. Podle § 147a odst. 2 zákona veřejný zadavatel uveřejní podle odst. 1 písm. a) zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé zákona, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odst. 1 písm. a) zákona se nevztahuje na:

a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,

b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona,

14. Pojem „profil zadavatele“ je definován v § 17 písm. x) zákona jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

Ke spáchání správního deliktu 

15. Úřad předně uvádí, že z hlediska postavení účastníka řízení – Ministerstva práce a sociálních věcí – není pochyb o tom, že se v jeho případě jedná o veřejného zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona.

16. Úřad konstatuje, že v šetřeném případě z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel uzavřel smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku s dodavatelem dne 18. 12. 2012. Ze smlouvy vyplývá, že cena za plnění veřejné zakázky byla sjednána ve výši 586 500 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem ve výzvě stanovena na 980 000 Kč bez DPH.

17. Úřad při posouzení věci vycházel z údajů dostupných na profilu zadavatele (https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV), z nichž vyplývá, že smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku zadavatel uveřejnil dne 11. 1. 2013, tzn. až 24 dní od jejího podpisu, z čehož plyne, že zadavatel nedodržel 15 denní lhůtu stanovenou zákonem pro uveřejnění uzavřené smlouvy na svém profilu. Porušení povinnosti v této souvislosti doznává i sám zadavatel, když ve svém vyjádření ze dne 15. 9. 2014 (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí) připouští, že při zveřejňování smlouvy na profilu zadavatele nebyla dodržena zákonná lhůta 15 dnů z důvodu nedodržení interních postupu a včasného předání smlouvy osobě pověřené zveřejňováním informací na profilu zadavatele.

18. K obsahu ustanovení v § 147a odst. 1 a 2 zákona Úřad uvádí, že je jím jednoznačně určena povinnost veřejnému zadavateli uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena je vyšší než 500 000 Kč bez DPH [nejedná-li se o některou z výjimek uvedených v § 147a odst. 2 písm. b) zákona], a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jelikož v šetřeném případě zadavatel uzavřel dne 18. 12. 2012 smlouvu na plnění veřejné zakázky v ceně 586 500 Kč bez DPH, tedy v ceně vyšší než 500 000 Kč bez DPH, byl zadavatel povinen příslušnou smlouvu uveřejnit na svém profilu ve lhůtě do 2. 1. 2013.

19. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 147a odst. 1 ve spojení s § 147a odst. 2 zákona, čímž se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, neboť nesplnil povinnost uveřejnit smlouvu uzavřenou na předmětnou veřejnou zakázku na profilu zadavatele a to do 15 dnů od jejich uzavření.

K uložení sankce

20. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

21. Jak konstatoval Úřad výše, zadavatel v šetřeném případě v rozporu s ustanovením v § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 neuveřejnil smlouvu uzavřenou s dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku do 15 dnů na svém profilu, čímž naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

22. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

23. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 2. 9. 2014. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 3. 1. 2013, tedy po uplynutí lhůty 15 dnů, ve které byl zadavatel povinen smlouvu uzavřenou s dodavatelem na základě zadávacího řízení na šetřenou veřejnou zakázku uveřejnit. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

24. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

25. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

26. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

27. Po zvážení všech okolností šetřeného případu a přihlédnutí k výše uvedenému uvádí Úřad následující. K povinnosti stanovené zadavatelům v § 147a zákona Úřad uvádí, že se jedná o povinnost, která byla do zákona inkorporována v rámci tzv. transparentní novely (zák. č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) s cílem posílit princip veřejné publicity výsledků zadávacích řízení a umožnit veřejný dohled nad hospodárností nakládání s veřejnými prostředky. Pokud by se zadavatel povinnosti uveřejnění smlouvy zcela vyhnul, neumožnil by provedení této kontroly.

28. Z hlediska následků vzal Úřad jako polehčující okolnost do úvahy, že zadavatel na povinnost uveřejnění zcela nerezignoval a smlouvu uzavřenou s dodavatelem na profilu zadavatele uveřejnil, byť tak učinil až 11. 1. 2013, tj. 9 dní po uplynutí 15 denní zákonné lhůty. Vzhledem k délce prodlení při uveřejnění smlouvy nelze považovat toto pochybení za zcela marginální, nicméně Úřad zohledňuje, že veřejná kontrola nad hospodárností nakládání s veřejnými prostředky tímto nebyla zcela znemožněna.

29. V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad vychází z úvahy, že se v šetřeném případě jedná o smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu. V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředku stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). S ohledem na zmíněné pak možno v rámci posouzení závažnosti správního deliktu zohlednit, že dílčí narušení možnosti veřejné kontroly u veřejné zakázky malého rozsahu v celkové ceně 586 500 Kč bez DPH nepředstavuje zásah vysoké intenzity do veřejného zájmu chráněného zákonem.  

30. V celkovém kontextu tak Úřad považuje spáchaný správní delikt spíše za méně závažný.

31. Za polehčující okolnost Úřad nepovažuje skutečnost, že lhůta 15 dnů pro zveřejnění smlouvy plynula také ve dnech státních svátků a skončila 2. 1. 2013. Zadavatel totiž smlouvu uveřejnil na svém profilu až 11. 1. 2013, tedy – s ohledem na jednoduchost daného úkonu – nikoli bezprostředně poté, co období státních svátků a konce roku skončilo.

32. Žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti Úřad v postupu zadavatele neshledal.

33. Při posuzování výše uložené pokuty Úřad dále vycházel z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřadu dospěl k závěru, že stanovená výše pokuty vzhledem k souvislostem případu naplňuje obě její základní funkce. Proto Úřad uložil pokutu při samé dolní hranici zákonné sazby, podle které mohl Úřad uložit pokutu do výše 20.000.000,- Kč [viz § 120 odst. 2 písm. b) zákona].

34. Při stanovení výše pokuty Úřad rovněž přihlédl k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Ze státního rozpočtu pro rok 2014 dostupného na webových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/statni-rozpocet/2013/ schvaleny-navrh-prijmu-a-vydaju-rozpocto-13358) vyplývá, že úhrn příjmů zadavatele pro rok 2014 je 372 303 047 000 Kč. Úřad k této skutečnosti konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační či „nespravedlivou“.

35. Úřad zvážil všechny shora uvedené okolnosti a na základě výše uvedeného správního uvážení stanovil pokutu ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

36. Uloženou pokutu je zadavatel povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tj. ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz