číslo jednací: S1134/2014/VZ-4303/2015/543/MPr

Instance I.
Věc Užitkový automobil spolufinancovaný z IOP – opakované vyhlášení
Účastníci
  1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
  2. WAY MORAVA, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2015
Dokumenty file icon 2014_S1134.pdf 314 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1134/2014/VZ-4303/2015/543/MPr

 

12. února 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2014 na návrh ze dne 27. 12. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno,
  • navrhovatel – WAY MORAVA, s.r.o., IČO 25900218, se sídlem Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany,

ve věci veřejné zakázky „Užitkový automobil spolufinancovaný z IOP – opakované vyhlášení“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 6. 2014 pod ev. č. 489792, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 7. 2014, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 9. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 18. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 115-202423, ve znění opravy uveřejněné dne 29. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 143-256429, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 9. 2014 pod ev. č. 2014/S 175-308507,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – WAY MORAVA, s.r.o., IČO 25900218, se sídlem Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslal oznámení otevřeného řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 12. 6. 2014 a uveřejnil dne 13. 6. 2014 pod ev. č. 489792, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 7. 2014, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 9. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 115-202423, ve znění opravy uveřejněné dne 29. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 143-256429, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 9. 2014 pod ev. č. 2014/S 175-308507, za účelem zadání veřejné zakázky „Užitkový automobil spolufinancovaný z IOP – opakované vyhlášení“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 10. 2014 vyplývá, že zadavatel v předmětném zadávacím řízení posuzoval 3 nabídky, z nichž ani jedna nebyla v rámci posouzení a hodnocení nabídek vyřazena.

3. Při hodnocení nabídek se na prvním místě umístila nabídka uchazeče TECHSPORT, s.r.o. IČO 25524135, se sídlem Pekařská 393/33, 602 00 Brno – Staré Brno (dále jen „TECHSPORT, s.r.o.“).

4. Dne 19. 11. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TECHSPORT, s.r.o.

5. Dne 29. 12. 2014 Úřad obdržel návrh WAY MORAVA, s.r.o., IČO 25900218, se sídlem Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany (dále jen „navrhovatel“), a tímto dnem bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavateli nebyl navrhovatelem stejnopis návrhu doručen.

II. Obsah návrhu

6. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí především následující. Navrhovatel má za to, že zadavatel pochybil, když v rámci hodnocení nabídek nevyloučil uchazeče TECHSPORT, s.r.o., který ve své nabídce předložil pouze smlouvy o provedení práce a nikoli „potvrzení od zákazníka o dodání minimálně 15 ks obdobných vozidel“. Navrhovatel je toho názoru, že dodatečné zaslání „prokázání technické kvalifikace subdodavatelem“ představuje ze strany uchazeče TECHSPORT, s.r.o., změnu nabídky. Dále má navrhovatel za to, že uchazeč TECHSPORT, s.r.o., neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu ani prostřednictvím subdodavatele, jelikož nepředložil dokumenty vztahující se k obdobným vozidlům a domnívá se tedy, že uchazeč TECHSPORT, s.r.o., není schopen realizovat veřejnou zakázku v kvalitě, množství a termínu požadovaném zadavatelem.

7. Navrhovatel se domáhá změny „oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a „přehodnocení výpočtů dílčích hodnotících kritérií“.

III. Vyjádření zadavatele k návrhu

8. Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 12. 1. 2015, které Úřad obdržel téhož dne v listinné podobě a dne 13. 1. 2015 elektronicky do datové schránky, především uvádí, že návrh nebyl podán oprávněnou osobou, jelikož navrhovatel nebyl účastníkem zadávacího řízení, navrhovatel nepodal řádně a včas námitky, čímž nesplnil podmínku pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele podle § 110 odst. 7 zákona, navrhovatel nedoručil návrh ve stejnopisu zadavateli, a tak nepostupoval v souladu s § 114 odst. 4 zákona, a dále má zadavatel za to, že návrh navrhovatele neobsahuje informaci, jaká navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech.

IV. Průběh správního řízení

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S1134/2014/VZ-66/2015/543/MPr ze dne 6. 1. 2015.

10. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S1134/2014/VZ-316/2015/543/MPr ze dne 7. 1. 2015 stanovil navrhovateli lhůtu ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona, prokázání doručení námitek zadavateli ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl, doložení dokladu o opětovném složení jistoty podle § 114 odst. 3 zákona v návaznosti na § 67 odst. 4 zákona, byla-li mu již zadavatelem vrácena, prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. Úřad rovněž výše citovaným usnesením přerušil správní řízení do doby uplynutí lhůty k doplnění návrhu o doklad o složení kauce, lhůty k doplnění dokladu o doručení námitek zadavateli ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl a lhůty k doplnění dokladu o opětovném složení jistoty.

V. Závěry Úřadu

11. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

13. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

14. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15. Dne 29. 12. 2014 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S1134/2014/VZ-316/2015/543/MPr ze dne 7. 1. 2015 lhůtu ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a k doložení dokladu o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona do pěti kalendářních dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

16. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 8. 1. 2015. Lhůta ke složení kauce a k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona tedy marně uplynula dne 13. 1. 2015.

17. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S1134/2014/VZ-316/2015/543/MPr ze dne 7. 1. 2015.

18. Vzhledem k tomu, že navrhovatel s podáním návrhu ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S1134/2014/VZ-316/2015/543/MPr ze dne 7. 1. 2015 nesložil na účet Úřadu kauci, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Pro úplnost Úřad závěrem konstatuje, že vzhledem k zastavení správního řízení z důvodů výše uvedených nezkoumal dále chybějící náležitosti návrhu navrhovatele, neboť další zkoumání těchto náležitostí by bylo nadbytečné.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno

2. WAY MORAVA, s.r.o., Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz