číslo jednací: 18922/2020/541/OKo
spisová značka: S0185/2020/VZ

Instance I.
Věc Městský stadion Kuřim – rekonstrukce
Účastníci
  1. Město Kuřim
  2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.
  3. PROSTAVBY, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 10. 7. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0185.pdf 335 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0185/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-18922/2020/541/OKo

 

Brno: 24. 6. 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 5. 2020 na návrh ze dne 5. 5. 2020, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14. 5. 2020 Renatou Petrželovou, IČO 02127288, se sídlem Třebčín 272, 783 42 Lutín,
  • navrhovatel – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň,
  • vybraný dodavatel – PROSTAVBY, a.s., IČO 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 5. 2020 advokátem Mgr. Lukášem Wimětalem, ev. č. ČAK 09417, Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04930380, se sídlem Údolní 388/8, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“ ze dne 6. 3. 2020, která byla na profilu zadavatele zveřejněna téhož dne pod systémovým číslem N006/20/V00005748,

vydává toto:

 

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – ze dne 5. 5. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“ ze dne 6. 3. 2020, která byla na profilu zadavatele zveřejněna téhož dne pod systémovým číslem N006/20/V00005748, se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 6. 2020 zrušil přezkoumávaný úkon spočívající v rozhodnutí jmenovaného zadavatele ze dne 8. 4. 2020 o výběru dodavatele – PROSTAVBY, a.s., IČO 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 6. 5. 2020 návrh navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 5. 5. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14. 5. 2020 Renatou Petrželovou, IČO 02127288, se sídlem Třebčín 272, 783 42 Lutín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“ ze dne 6. 3. 2020, která byla na profilu zadavatele zveřejněna téhož dne pod systémovým číslem N006/20/V00005748 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 6. 5. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0185/2020/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – PROSTAVBY, a.s., IČO 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 5. 2020 advokátem Mgr. Lukášem Wimětalem, ev. č. ČAK 09417, Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04930380, se sídlem Údolní 388/8, 602 00 Brno.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-13891/2020/541/OKo ze dne 12. 5. 2020, ve kterém mimo jiné uvedl, že v souladu s § 251 odst. 5 zákona mohou účastníci řízení v zákonem stanovené lhůtě navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti či činit jiné návrhy.

5.             Návrh navrhovatele ze dne 5. 5. 2020, který byl Úřadu doručen dne 6. 5. 2020, směřuje mimo jiné proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „rozhodnutí o výběru dodavatele“), proti oznámení o výběru dodavatele ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „oznámení o výběru dodavatele“), kterému dle navrhovatele předcházelo nedostatečné posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení. Navrhovatel v rámci návrhu vyjádřil přesvědčení, že zadavatel porušil ustanovení § 39 odst. 1 a 4, § 48 odst. 8 a § 50 zákona a dále se zadavatel dle navrhovatele dopustil porušení zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásady transparentnosti. Navrhovatel se předmětným návrhem domáhá, aby Úřad zrušil úkony spočívající v posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele a zrušil oznámení o výběru dodavatele.

6.             Dne 20. 6. 2020 obdržel Úřad podání zadavatele, jehož obsahem bylo sdělení zadavatele o zrušení rozhodnutí výběru dodavatele ze dne 19. 6. 2020 (dále jen „zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele“). V rámci zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel uvedl, že ruší rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 8. 4. 2020, přičemž dále uvedl: „Důvodem zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele je, že zadavatel provede nové posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ.“

7.             Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě.

8.             Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel v průběhu správního řízení vedeného na návrh navrhovatele ke dni 19. 6. 2020 zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a dále deklaroval provedení nového posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení, došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v ust. § 257 písm. i) zákona a Úřadu nezbývá než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

9.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

10.         Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodl Úřad usnesením podle § 257 písm. i) zákona o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Renata Petrželová, Třebčín 272, 783 42 Lutín

2.             VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

3.             Mgr. Lukáše Wimětal, advokát, Údolní 388/8, 602 00 Brno

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz