číslo jednací: 31493/2020/512/ŠMr
spisová značka: S0402/2020/VZ

Instance I.
Věc Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice
Účastníci
  1. Obec Hudlice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 17. 10. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0402.pdf 471 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0402/2020/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-31493/2020/512/ŠMr

 

Brno 08.10.2020

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 citovaného zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným

  • Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 335, 267 03 Hudlice

v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 30. 5. 2019, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento

příkaz:

I.

Obviněný – Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 335, 267 03 Hudlice – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 44 odst. 1 citovaného zákona, když v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 30. 5. 2019, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne, nepřijmul žádné opatření k nápravě k odstranění střetu zájmů spočívajícího v tom, že osoba Spektra, spol. s.r.o., IČO 18598897, se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2, která se dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace a „Vyjádření k obsahu podnětu číslo jednací: ÚOHS-P0368/2019/VZ-33580/2019/512/PHn“ ze dne 12. 12. 2019 podílela na vypracování projektové dokumentace pro zadávací řízení, výkazu výměr a technických podmínek stavby, se stala ve výše uvedeném zadávacím řízení vybraným dodavatelem, ačkoliv zjistil tuto informaci z „PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“ ze dne 18. 6. 2019, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a zadal veřejnou zakázku, když dne 28. 8. 2019 uzavřel s citovaným vybraným dodavatelem „SMLOUVU O DÍLO Č. 4519/19“.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se obviněnému – Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 335, 267 03 Hudlice – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých)

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 335, 267 03 Hudlice (dále „obviněný“ nebo též „zadavatel“) – uveřejnil dne 30. 5. 2019 na profilu zadavatele „Výzvu k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na akci »Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice«“ z téhož dne (dále jen „výzva k podání nabídek“), čímž bylo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace „(…) výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost dle § 14 odst. 3 písm. c) zákona pro investiční akci – »Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice« v předpokládaném rozsahu investičních nákladů stavby: 22.765.220,24 Kč bez DPH.“

3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace činí 22 765 220,24 Kč bez DPH.

4.             Dle „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ ze dne 15. 7. 2019 (dále též „rozhodnutí o výběru dodavatele“) se vybraným dodavatelem stala společnost SPEKTRA spol. s.r.o., IČO 18598897, se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun (dále jen „vybraný dodavatel“ či také „SPEKTRA spol. s.r.o.“).

II.             POSTUP ÚŘADU

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 3. 12. 2019 „Informace a podnět“ ze dne 2. 12. 2019 (dále jen „podnět“) s žádostí o prošetření postupu zadavatele ve věci veřejné zakázky. Podnět byl zaevidován pod sp. zn. P0368/2019/VZ.

Obsah podnětu

6.             Obviněný ve svém podnětu uvádí mj., že: „Veřejnou zakázku od začátku provází netransparentní jednání ze strany zadavatele, popř. nerovné zacházení zvýhodňující SPEKTRA spol. s.r.o. (…)“. Dále pak, že: „Dokumentaci pro zadávací řízení rovněž připravovala SPEKTRA spol. s.r.o.“.

7.             Dalším v podnětu namítaným bodem je pak skutečnost, že: „Jedním z předmětů veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP), na  základě dokumentace pro zadávací řízení zpracovanou společností SPEKTRA spol. s.r.o. (…)“.

8.             Obviněný dále uvedl, že: „Uchazeč SPEKTRA spol. s.r.o. plnil jeden z kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, který ale nedoložil, že kvalifikační požadavky splňuje.“.

9.             Obviněný ve svém podnětu dále tvrdí, že: „V rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky je uvedeno, že nabídka dodavatele SPEKTRA spol. s.r.o. »je ekonomicky nejvýhodnější«, což vzhledem k tomu, že byla jediná není pravda.“.

10.         V závěru svého podnětu obviněný tvrdí, že: „(…) veřejná zakázka je už od počátku provázena nestandardním jednáním, což potvrzuje mimo jiné i to, že 27. 5. 2019 předložil starosta Pavel Hubený na jednání zastupitelstva v rámci bodu jednání »Schválení přijetí finanční dotace z výzvy č. 4 k podprogramu 298D2280 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství působnosti obcí« důvodovou zprávu, ve které uvedl »Na základě podané žádosti obec získala účelovou finanční dotaci na uvedenou akci ve výši 20 mil. Kč«, přičemž se po vznesení dotazu, zda má obec rozhodnutí MF ČR k dispozici ukázalo, že takovéto rozhodnutí nemá a hlasování mj. o přijetí dotace je založeno pouze na informaci zveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR, což bylo v první fázi prezentováno starostou Pavlem Hubeným jako veřejný příslib Ministerstva financí ČR.“.

Další postup Úřadu

11.         V návaznosti na obdržený podnět vyzval Úřad přípisem č. j. ÚOHS-P0368/2019/VZ-33580/2019/512/PHn ze dne 5. 12. 2019 obviněného k zaslání dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy podle § 258 odst. 1 zákona a způsobem uvedeným v daném ustanovení zákona. Výzva byla obviněnému doručena dne 5. 12. 2019.

12.         Přípisem č. j. ÚOHS-P0368/2019/VZ-35156/2019/512/PHn ze dne 19. 12. 2019 Úřad opakovaně vyzval obviněného k zaslání dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení výzvy podle § 258 odst. 1 zákona a způsobem uvedeným v daném ustanovení zákona. Výzva byla obviněnému doručena dne 19. 12. 2019.

13.         Dne 12. 12. 2019, 13. 12. 2019 a 20. 12. 2019 obdržel Úřad od obviněného dokumenty, které dle obviněného tvoří součást dokumentace o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 zákona, včetně „Vyjádření k obsahu podnětu číslo jednací: ÚOHS-P0368/2019/VZ-33580/2019/512/PHn“ ze dne 12. 12. 2019 (dále jen „vyjádření k podnětu“)

Vyjádření k podnětu

14.         Obviněný ve vyjádření k podnětu uvádí mj., že mu byla „(…) doručena jedna nabídka ve lhůtě pro podání nabídek, tj. 18. 6. 2019, která byla po jejím posuzování vybrána hodnotící komisí jako ekonomicky výhodná dle § 114 ZZVZ. Dne 11. 7. 2019 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 6-5/2019/ZO Rozhodnutí o výběru dodavatele a přidělení veřejné zakázky dodavateli SPEKTRA spol. s r.o. dle § 122 ZZVZ a zároveň téhož dne uložilo zastupitelstvo obce starostovi Pavlu Hubenému podepsat smlouvu o dílo s vítězným dodavatelem SPEKTRA spol. s r.o. na veřejnou zakázku »Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice«.“.

15.         Obecně k účasti dodavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku obviněný uvádí mj., že žádnou podmínkou neomezil účast jakéhokoliv dodavatele.

16.         K osobě vybraného dodavatele obviněný uvádí mj., že: „Zadavatel obdržel nabídku od společnosti SPEKTRA spol. s r.o., tato společnost byla uvedena v Zadávací dokumentaci, jakožto osoba podílející se na zpracování zadávacích podmínek (…)“.

17.         K části zadávací dokumentace, které zpracovával vybraný dodavatel, obviněný uvádí mj., že: Podklady zpracovávané společností SPEKTRA spol. s r.o. stanovují obecné zadání, tzn. zkreslení a popis stávajícího stavu, objemové parametry přístavby a soupis technických podmínek, které musí plnit školské zařízení.“. Dále pak obviněný upozorňuje na skutečnost, že součástí plnění veřejné zakázky je i vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, následně vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

18.         Obviněný své vyjádření k podnětu shrnuje tak, že „(…) se ohrazuje, že by výše uvedená veřejná zakázka byla provázena nestandardním jednáním a podaný podnět považuje za účelový. V průběhu zadávacího řízení zadavatel neshledal žádné pochybení ve vztahu k ZZVZ a postupoval dle Metodiky přidělování dotací z Ministerstva financí, jako poskytovatele dotace. Zadavatel má za to, že žádným způsobem neporušil zásadu transparentnosti, přiměřenosti, nediskriminace a rovného zacházení dle § 6 ZZVZ.“.    

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

19.         Podle § 90 odst. 1 věty prvé zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem.

20.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

21.         Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K postavení obviněného jako veřejného zadavatele

22.         Pro řádné prošetření případu považuje Úřad za rozhodné nejprve určení toho, pod kterou konkrétní kategorii zadavatelů upravenou v zákoně je třeba obviněného podřadit, ve vztahu k čemuž uvádí následující skutečnosti.

23.         Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

24.         Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

25.         Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

26.         Z výpisu evidence ARES vyplývá, že v případě zadavatele se jedná o obec. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je obcí, má Úřad za prokázané, že je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

K výroku I. tohoto příkazu

Relevantní ustanovení zákona

27.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

28.         Podle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

29.         Podle § 36 odst. 1 zákona zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

30.         Podle § 36 odst. 4 zákona pokud některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, označí zadavatel tuto část spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala. Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.

31.         Podle § 44 odst. 1 zákona zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě postupu podle § 42 nebo 43 si zadavatel vyžádá písemné čestné prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k nápravě.

32.         Podle § 44 odst. 2 zákona se za střet zájmů považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Zájmem osob se přitom rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

33.         Podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné.

34.         Podle § 49 odst. 1 zákona zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s tímto zákonem.

35.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

36.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona za přestupek podle odstavce 1 zákona, nepoužije-li se postup podle odstavce 3 zákona, lze uložit pokutu do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

37.         Předmětem plnění veřejné zakázky je dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace „(…) výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost dle § 14 odst. 3 písm. c) zákona pro investiční akci – »Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice« v předpokládaném rozsahu investičních nákladů stavby: 22.765.220,24 Kč bez DPH.“

38.         Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace činí 22 765 220,24 Kč bez DPH.

39.         V kapitole s názvem „Osoby podílející se na vypracování zadávacích podmínek dle § 36 odst. 4“ zadávací dokumentace (str. 14) je mj. uveden vybraný dodavatel, který vypracovával část zadávací dokumentace.

40.         V kapitole s názvem „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení“ zadávací dokumentace (str. 4) je uvedeno mj., že předmětem veřejné zakázky a dílem se rozumí: „Zhotovení stavebních prací specifikovaných smlouvou o dílo, technickými podmínkami stavby, dokumentací pro zadávací řízení, zpracovanou společností: SPEKTRA spol. s.r.o., Beroun, v Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2 – město (…)“.

41.         V kapitole s názvem „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení“ zadávací dokumentace (str. 4) je uvedeno, že: „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP), na základě dokumentace pro zadávací řízení zpracovanou společností: SPEKTRA spol. s.r.o., Beroun, v Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2 – město, v rozsahu a podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována podrobně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí zpracování dokumentace bude i projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. DSP bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

42.         Dle vyjádření k podnětu zpracoval vybraný dodavatel část zadávací dokumentace, konkrétně projektovou dokumentaci pro zadávací řízení, výkaz výměr a technické podmínky stavby, což vyplývá i z obsahu dokumentace o zadávacím řízení, konkrétně např. z dokumentu s názvem „A. Průvodní zpráva“, „B. Souhrnná technická zpráva“, „D.1.1 01 Technická zpráva“, dále půdorysů stávajícího stavu budovy ZŠ Hudlice, půdorysů nové přístavby atd. 

43.         Dle „PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“ ze dne 18. 6. 2019 (dále jen „protokol o otevírání obálek“) podal v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nabídku jediný uchazeč a to vybraný dodavatel.

44.         Dle rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 15. 7. 2019 se vybraným dodavatelem stala společnost SPEKTRA spol. s.r.o.

45.         Obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem „SMLOUVU O DÍLO Č. 4519/19“ ze dne 28. 8. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Právní posouzení

46.         Úvodem Úřad nejprve uvádí, že zadávací podmínky jsou nejvýznamnějším zdrojem informací, na jejichž základě zpracovávají dodavatelé své nabídky, a proto zákon zadavateli ukládá povinnost vymezit jejich prostřednictvím veškeré podrobnosti nezbytné pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

47.         Dále Úřad konstatuje, že zákon v § 36 odst. 4 stanovuje povinnost zadavateli označit tu část zadávací dokumentace, kterou nezpracovával sám, nýbrž ji pro něho vypracovala osoba odlišná od zadavatele. To s ohledem na zachování smyslu zákonné mlčenlivosti neplatí pouze za předpokladu, že zadávací dokumentaci vypracoval pro zadavatele advokát nebo daňový poradce. Pokud tak zadávací dokumentaci, resp. některou její část vypracovala osoba (subjekt) odlišná od zadavatele, musí zadavatel v zadávací dokumentaci tuto část (případně celou zadávací dokumentaci) označit společně s identifikací osob, které předmětnou část zadávací dokumentace vypracovaly.

48.         Úřad tedy v souvislosti s výše uvedeným nejprve posuzoval, zda zadávací dokumentaci, její část nebo celou, zpracovala osoba odlišná od zadavatele, jak tvrdí stěžovatel v rámci svého podnětu a pokud tomu tak bylo, zda obviněný splnil svoji povinnost stanovenou v § 36 odst. 4 zákona, tedy zda řádně označil tu část zadávací dokumentace, kterou vypracovala osoba odlišná od zadavatele spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala.

49.         Úřad z dokumentace o zadávacím řízení předně zjistil, že skutečně část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele. Uvedené vyplývá konkrétně z kapitoly s názvem „Osoby podílející se na vypracování zadávacích podmínek dle § 36 odst. 4“ zadávací dokumentace (str. 14), kde je jako osoba vypracovávající část zadávací dokumentace výslovně uveden mj. vybraný dodavatel.

50.         Ze zadávací dokumentace, konkrétně z kapitoly s názvem „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení“ zadávací dokumentace (str. 4), ve které je uvedeno, že: „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP), na základě dokumentace pro zadávací řízení zpracovanou společností: SPEKTRA spol. s.r.o., Beroun, v Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2 – město, v rozsahu a podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována podrobně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí zpracování dokumentace bude i projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. DSP bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“, a z příloh zadávací dokumentace dále vyplývá, že vybraný dodavatel vypracoval konkrétně například dokument s názvem „A. Průvodní zpráva“, „B. Souhrnná technická zpráva“, „D.1.1 01 Technická zpráva“, dále půdorysy stávajícího stavu budovy ZŠ Hudlice, půdorysy nové přístavby atd., přičemž dle vyjádření k podnětu zpracoval vybraný dodavatel část zadávací dokumentace, konkrétně projektovou dokumentaci pro zadávací řízení, výkaz výměr a technické podmínky stavby.

51.         K části zadávací dokumentace, kterou zpracovával vybraný dodavatel, obviněný ve vyjádření k podnětu uvádí mj., že: Podklady zpracovávané společnostíSPEKTRA spol. s r.o. stanovují obecné zadání, tzn. zkreslení a popis stávajícího stavu, objemové parametry přístavby a soupis technických podmínek, které musí plnit školské zařízení.“. Dále pak obviněný upozorňuje na skutečnost, že součástí plnění veřejné zakázky je i vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, následně vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

52.         Vzhledem k výše uvedenému má tak Úřad za prokázané, že obviněný splnil svoji povinnost stanovenou v § 36 odst. 4 zákona, tedy že řádně označil část zadávací dokumentace, kterou vypracovala osoba odlišná od zadavatele spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala.

53.         Podle § 44 odst. 1 zákona zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě postupu podle § 42 nebo 43 si zadavatel vyžádá písemné čestné prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k nápravě.

54.         Úřad tedy v souvislosti s výše uvedeným dále posuzoval, zda v případě uzavření smlouvy o dílo, resp. výběru dodavatele, který se podílel na vypracování části zadávací dokumentace, postupoval obviněný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku tak, aby nedošlo ke střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 1 zákona.

55.         Jak Úřad konstatoval v bodě 52. odůvodnění tohoto příkazu, obviněný postupoval v souladu s § 36 odst. 4 zákona, když řádně označil část zadávací dokumentace, kterou vypracovala osoba odlišná od zadavatele spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala. Zákon však také zadavateli v § 44 odst. 1 zákona stanovuje obecnou prevenční povinnost předcházet střetu zájmů, kdy tato povinnost dopadá na všechny kroky zadavatele v zadávacím řízení, které by mohly mít za následek vznik střetu zájmů.

56.         Jak uvádí komentářová literatura, obecně lze pod pojmem „střet zájmů“ chápat stav, kdy „(…) se u jednoho subjektu koncentrují dvě nebo více různých pozic (funkcí, statusů), přičemž z těchto pozic vyplývají pro daný subjekt navzájem výrazně protichůdné zájmy (např. z důvodu osobního finančního zájmu, navzájem protichůdných povinností uložených právními předpisy apod.). Střet zájmů může být takto založen např. účelovým přizpůsobením zadávacích podmínek osobou, která vedle zadavatele spolupracuje rovněž s některým z potenciálních dodavatelů, případně i majetková účast zadavatele v dodavateli a s ní spojený ekonomický zájem zadavatele na tom, aby právě s tímto dodavatelem došlo k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.“ [viz PODEŠVA, Vilém, SOMMER, Lukáš, VOTRUBEC, Jiří, FLAŠKÁR, Martin, HARNACH, Jiří, MĚKOTA, Jan a JANOUŠEK, Martin. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář. Praha: Wolters Kluwer (ČR), 2016].

57.         V návaznosti na výše uvedené Úřad dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 103/2012 – 46 ze dne 4. 4. 2013, kde je uvedeno, že podjatostí[1] se obecně rozumí „nezpůsobilost rozhodující osoby k nestrannému a nezaujatému posuzování záležitostí jiných a rozhodování o nich, která je zapříčiněna zejména subjektivním poměrem k dané věci a nebo účastníkům“, avšak, jak je dále uvedeno, „nemusí se v tomto ohledu jednat pouze o osoby, které přímo o věci rozhodují, ale podjatost obecně může být shledána i u osob, které pro rozhodující osoby předkládají podklady“.

58.         Za střet zájmů se přitom v souladu s § 44 odst. 2 zákona považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Zájmem osob se přitom rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

59.         S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že skutečnost, že se v posuzovaném případě vybraným dodavatelem stala osoba, která se podílela na vypracování části zadávací dokumentace, z čehož lze dle Úřadu usuzovat, že měla na účasti v zadávacím řízení a tedy i na znění zadávacích podmínek vlastní ekonomický zájem, lze chápat jako střet zájmů ve smyslu § 44 odst. 1 zákona. Dle Úřadu totiž v takovém případě hrozí riziko, že osoba, která se podílela na vypracování části zadávací dokumentace a která hodlá podat nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku, může zadávací dokumentaci, resp. ty části zadávací dokumentace, na jejichž vypracování se podílela, upravit s ohledem na svoji budoucí účast v zadávacím řízení s cílem získat tak před dalšími potencionálními účastníky zadávacího řízení konkurenční výhodu.

60.         Ze znění § 44 odst. 1 zákona lze dovodit, že zadavatel má nejen obecnou prevenční povinnost předcházet střetu zájmů, tedy povinnost zejména činit odpovídající preventivní opatření ještě před zahájením zadávacího řízení, ale je také povinen přijmout adekvátní opatření k nápravě, pokud zjistí, že k takové situaci došlo. V krajním případě může mít toto opatření k nápravě formu vyloučení účastníka zadávacího řízení, jehož účast střet zájmů zakládá ve smyslu § 48 odst. 5 písm. b) zákona.

61.         Vzhledem k situaci, kdy obviněný zjistil z protokolu o otevírání obálek, že jediným účastníkem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku je vybraný dodavatel, tedy osoba, která se zároveň podílela na vypracování části zadávací dokumentace, tak lze po obviněném oprávněně požadovat, aby případný střet zájmů spočívající ve výběru tohoto dodavatele za daných okolností posoudil a přijmul adekvátní opatření k nápravě střetu zájmů. Úřad v této souvislosti uvádí, že obviněný nemohl předem předvídat, kolik uchazečů podá svoji nabídku a zda vybraný dodavatel bude jediným uchazečem, nelze tak po obviněném požadovat preventivní opatření, kterým by předešel případnému střetu zájmů. Úřad však zdůrazňuje, že obviněný se o skutečnosti, že jedinou nabídku do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku podal vybraný dodavatel, dozvěděl nejpozději z protokolu o otevírání obálek a následně tedy měl povinnost přijmout adekvátní opatření, kterým by nastalý střet zájmů odstranil.

62.         Podle § 49 zákona platí, že opatřením k nápravě se rozumí úkony, jimiž zadavatel zhojí svůj předchozí postup odporující zákonu. Může se tak jednat o jakýkoli úkon zadavatele, který povede k odstranění střetu zájmů. V této souvislosti uvádí komentářová literatura mj., že: „Opatřením k nápravě je třeba rozumět určité aktivní kroky zadavatele, přičemž jejich konkrétní povaha může být velmi různá zejména v závislosti na tom, jakým postupem zadavatel zákon porušil a v čem toto porušení zákona spočívá. Je namístě připomenout, že i v případě přijetí nápravného opatření je zadavatel vázán ostatními ustanoveními zákona, a to včetně základních zásad podle § 6 (zde zejména zásadou přiměřenosti). Možnosti zadavatele co do povahy a způsobu přijetí nápravného opatření jsou tak sice široké, ale rozhodně nejsou neomezené. [viz PODEŠVA, Vilém, SOMMER, Lukáš, VOTRUBEC, Jiří, FLAŠKÁR, Martin, HARNACH, Jiří, MĚKOTA, Jan a JANOUŠEK, Martin. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář. Praha: Wolters Kluwer (ČR), 2016].

63.         Úřad v souvislosti s výše uvedeným akcentuje, že je výlučně na zadavateli, aby si zvolil vhodné opatření k nápravě, nicméně s ohledem na okolnosti daného případu mohl obviněný po zjištění střetu zájmů popsaného v bodě 59. odůvodnění tohoto příkazu za účelem jeho odstranění například nechat zadávací dokumentaci posoudit externím odborným subjektem pro odstranění jakýchkoliv pochybností o tom, zda zadávací podmínky třeba skrytě nezvýhodňovaly vybraného dodavatele, který je částečně jejich autorem. Jak však Úřad zjistil z doručené dokumentace o zadávacím řízení, obviněný neučinil žádné kroky, jež by měly povahu opatření k nápravě střetu zájmů, resp., jež by měly za cíl odstranit střet zájmů.

64.         Úřad tedy shrnuje, že má za prokázané, že při výběru dodavatele na plnění předmětu veřejné zakázky došlo ke střetu zájmů, když se vybraný dodavatel podílel na vypracování části zadávací dokumentace a jelikož podal nabídku do zadávacího řízení jako jediný účastník, byl následně vybrán k uzavření smlouvy. Vzhledem k této situaci (tj. že vybraný dodavatel podílející se na vypracování části zadávací dokumentace podal nabídku do zadávacího řízení jako jediný účastník), o které se obviněný dozvěděl nejpozději z protokolu o otevírání nabídek, měl obviněný přijmout opatření k nápravě k odstranění střetu zájmů.

65.         Úřad tedy uzavírá, že dovodil naplnění první části skutkové podstaty přestupku obviněného podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tj. že obviněný nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 44 odst. 1 zákona, když v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepřijmul žádné opatření k nápravě k odstranění střetu zájmů spočívajícího v tom, že osoba Spektra, spol. s.r.o., která se dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace a vyjádření k obsahu podnětu podílela na vypracování projektové dokumentace pro zadávací řízení, výkazu výměr a technických podmínek stavby, se stala v zadávacím řízení vybraným dodavatelem, ačkoliv zjistil tuto informaci z protokolu o otevírání nabídek.

66.         Pro úplnost Úřad akcentuje, že neřešil otázku, zda byl přestupek spáchán tím, že zadávací podmínky jsou nezákonné, ale, jak jasně vyplývá z předcházejících bodů odůvodnění tohoto příkazu, řešil pouze, zda byl přestupek spáchán nedodržením jiných povinností stanovených v zákoně.

67.         Úřad dále přistoupil k posouzení toho, zda byla naplněna podmínka alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele. K podmínce vlivu na výběr dodavatele, respektive k jeho potencialitě tedy Úřad uvádí, že výše uvedené ve výsledku mohlo mít alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele, neboť, pokud by obviněný zohlednil střet zájmů spočívající ve skutečnosti, že osoba podílející se na vypracování části zadávací dokumentace se zároveň účastnila zadávacího řízení a následně se stala vybraným dodavatelem, jinými slovy by učinil jakékoliv kroky, jež by měly povahu opatření k nápravě střetu zájmů, nelze vyloučit, že by se osoba Spektra, spol. s.r.o. vybraným dodavatelem nakonec nestala, resp. by byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona.

68.         Úřad uzavírá, že obviněný svým jednáním naplnil i druhý znak skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

69.         Pokud jde o poslední podmínku nutnou k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, Úřad konstatuje, že obviněný zadal veřejnou zakázku, když dne 28. 8. 2019 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.

70.         Na základě výše uvedeného tedy Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 44 odst. 1 zákona, když v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepřijmul žádné opatření k nápravě k odstranění střetu zájmů spočívajícího v tom, že osoba Spektra, spol. s.r.o., která se dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace a vyjádření k obsahu podnětu podílela na vypracování projektové dokumentace pro zadávací řízení, výkazu výměr a technických podmínek stavby, se stala ve výše uvedeném zadávacím řízení vybraným dodavatelem, ačkoliv zjistil tuto informaci z „PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“ ze dne 18. 6. 2019, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a zadal veřejnou zakázku, když dne 28. 8. 2019 uzavřel s vybraným dodavatelem „SMLOUVU O DÍLO Č. 4519/19“.

71.         S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení pokuty

72.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 44 odst. 1 zákona, když v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepřijmul žádné opatření k nápravě k odstranění střetu zájmů spočívajícího v tom, že osoba Spektra, spol. s.r.o., která se dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace a vyjádření k obsahu podnětu podílela na vypracování projektové dokumentace pro zadávací řízení, výkazu výměr a technických podmínek stavby, se stala v zadávacím řízení vybraným dodavatelem, ačkoliv zjistil tuto informaci z protokolu o otevírání nabídek, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a zadal veřejnou zakázku, když dne 28. 8. 2019 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.

73.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let.

74.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

75.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tj. přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu, došlo dnem uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, tj. dne 28. 8. 2019.

76.         Řízení o přestupcích je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené v § 270 odst. 5 zákona tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupky nezanikla.

77.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odstavec 1 písm. a) až c) zákona.

78.         Dle kapitoly „IV. CENA DÍLA“ smlouvy o dílo celková cena za splnění předmětu plnění činí 24 634 466,- Kč bez DPH, tj. 29 807 704,- Kč s DPH. Úřad uvádí, že za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu lze obviněnému uložit správní trest v podobě pokuty ve výši 2 980 770,4 Kč s DPH.

79.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

80.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

81.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen, jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013, veškerá citovaná rozhodovací praxe soudů dostupná online na http://www.nssoud.cz).

82.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku obviněného Úřad konstatuje, že obviněný nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 44 odst. 1 zákona, když v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepřijmul žádné opatření k nápravě k odstranění střetu zájmů spočívajícího v tom, že osoba Spektra, spol. s.r.o., která se dle kapitoly „VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ zadávací dokumentace a vyjádření k obsahu podnětu podílela na vypracování projektové dokumentace pro zadávací řízení, výkazu výměr a technických podmínek stavby, se stala v zadávacím řízení vybraným dodavatelem, ačkoliv zjistil tuto informaci z protokolu o otevírání nabídek, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a zadal veřejnou zakázku, když dne 28. 8. 2019 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.

83.         Co se týče okolností, za kterých byl přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu spáchán, jako polehčující okolnost vzal Úřad v úvahu předně skutečnost, že ohledně problematiky střetu zájmů zcela absentuje ustálená relevantní rozhodovací praxe Úřadu, tudíž obviněný ani nemohl mít dostatek informací o tom, jak Úřad k této problematice přistupuje a jak ji pojímá, resp. řeší, jež by mu teoreticky mohly být nápomocny pro pochopení dané problematiky a při řešení nastalé situace.

84.         Úřad rovněž přihlédl k další skutečnosti výrazně svědčící ve prospěch obviněného, a to že se v posuzovaném případě jedná o právní otázku, jež dosud nebyla Úřadem řešena.

85.         V šetřené věci Úřad neshledal žádné další polehčující ani přitěžující okolnosti.

86.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu obviněného. Z rozpočtu obviněného na rok 2020 dostupného na internetových stránkách http://www.obec-hudlice.cz/uploads/deska/rozpocet_2020_hudl.pdf vyplývá, že obviněný v roce 2020 předpokládá rozpočet ve výši 23 217 000,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že vyměřenou výší pokuty nedosahující ani 10 % z maximální hranice zákonné sazby nelze s ohledem na výši finančních prostředků, jimiž obviněný v rámci svého hospodaření disponuje, považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného, a tedy v tomto smyslu nespravedlivou.

87.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad uložil pokutu při spodní hranici zákonné sazby, tj. ve výši 20 000,-Kč, neboť její výše nedosahující ani 10 % maximální hranice zákonné sazby dle Úřadu naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti.

88.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

89.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

Obec Hudlice, Jungmannova 335, 267 03 Hudlice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.[1] Úřad předesílá, že byť se citovaný rozsudek týkal předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a pojmu „podjatost“, jsou závěry v něm vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu, tj. na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. na pojem „střet zájmů“, který v nové právní úpravě pojem „podjatost“ nahradil.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz