číslo jednací: 24782/2020/521/RŠu
spisová značka: S0306/2020/VZ

Instance I.
Věc Vybavení specializovaných učeben v objektu ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo P.O.
Účastníci
  1. Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo, příspěvková organizace
  2. FLAME System, s. r. o.
  3. AV MEDIA, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2020
Související rozhodnutí 24782/2020/521/RŠu
31312/2020/323/PMo
Dokumenty file icon 2020_S0306.pdf 462 KB

 

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0306/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-24782/2020/521/RŠu

 

Brno: 13. srpna 2020

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 7. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo, příspěvková organizace, IČO 75024101, se sídlem Blížkovice 220, 671 55 Blížkovice,
  • navrhovatel – FLAME System s.r.o., IČO 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
  • vybraný dodavatel – AV MEDIA, a.s., IČO 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání části „dodávka AV a IT vybavení“ veřejné zakázky „VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN V OBJEKTU ZŠ A MŠ, BLÍŽKOVICE, OKR. ZNOJMO P.O.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy výzva k podání nabídek ze dne 20. 4. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 21. 4. 2020,

vydává toto

  

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – FLAME System s.r.o., IČO 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava – ze dne 31. 7. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo, příspěvková organizace, IČO 75024101, se sídlem Blížkovice 220, 671 55 Blížkovice – učiněných při zadávání části „dodávka AV a IT vybavení“ veřejné zakázky „VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN V OBJEKTU ZŠ A MŠ, BLÍŽKOVICE, OKR. ZNOJMO P.O.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy výzva k podání nabídek ze dne 20. 4. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 21. 4. 2020, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 5. 8. 2020 zadávací řízení na předmětnou část veřejné zakázky zrušil.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 31. 7. 2020 návrh navrhovatele – FLAME System s.r.o., IČO 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo, příspěvková organizace, IČO 75024101, se sídlem Blížkovice 220, 671 55 Blížkovice (dále jen „zadavatel“) –   učiněných při zadávání části „dodávka AV a IT vybavení“ veřejné zakázky „VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN V OBJEKTU ZŠ A MŠ, BLÍŽKOVICE, OKR. ZNOJMO P.O.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy výzva k podání nabídek ze dne 20. 4. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 21. 4. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – AV MEDIA, a.s., IČO 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10.

4.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, které považuje za nepřezkoumatelné, neboť zadavatel se dle navrhovatele nevypořádal s argumentací navrhovatele ve všech jejích ohledech. Navrhovatel dále brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení, které dle navrhovatele nemá oporu v zadávacích podmínkách, když zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu, že jím nabízené produkty nesplňují min. počet bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net, avšak www.cpubenchmark.net obsahuje výsledky testu (body) dle indexů V9 i V10 a zadavatel nespecifikoval, dle kterého indexu mají být výsledky užity. Navrhovatelem nabízené produkty splňují min. požadovaný počet bodů dle indexu V9, avšak zadavatel posuzoval výkon dle indexu V10. Navrhovatel dále brojí proti rozhodnutí o výběru dodavatele s odůvodněním, že „nabídka Navrhovatele je cenově výhodnější než nabídka vybraného dodavatele AV MEDIA, a.s., přičemž nabídková cena je v souladu s čl. 19 zadávací dokumentace jediným hodnotícím kritériem.“.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-23784/2020/521/RŠu ze dne 4. 8. 2020.

6.             Dne 10. 8. 2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele ze dne 7. 8. 2020 (dále jen „vyjádření zadavatele“) a dokumentaci o zadávacím řízení.

7.             Zadavatel ve svém vyjádření mj. uvádí, že se „rozhodl přistoupit ke zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona (…). Zadavatel tedy shledává další postup ve správním řízení za bezpředmětný.“.

8.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

9.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 5. 8. 2020 zrušil zadávací řízení na předmětnou část veřejné zakázky, a to s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tj. z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, došlo k naplnění zákonem předvídané skutečnosti uvedené v ust. § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu citovaného ustanovení zákona zastavit.

10.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

11.         Pro úplnost Úřad závěrem poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo, příspěvková organizace, Blížkovice 220, 671 55 Blížkovice

2.             FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

3.             AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz