číslo jednací: 36198/2022/500
spisová značka: S0433/2020

Instance I.
Věc Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až 34
Účastníci
  1. Jihomoravský kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 3. 11. 2022
Související rozhodnutí 40931/2020/500/ISo
03060/2021/163/PMo
36198/2022/500
Dokumenty file icon 2020_S0433_1.pdf 315 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0433/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-36198/2022/500

 

Brno  17. 10. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 10. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 16. 7. 2020 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno,
  • navrhovatel – ADOSA a.s., IČO 49448170, se sídlem Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 10. 2020 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, ev. č. ČAK 04993, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – učiněných při zadávání částí 9 a 10 veřejné zakázky „Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až 34“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-011036, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 067-159624, ve znění pozdějších oprav, 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – ADOSA a.s., IČO 49448170, se sídlem Zastávecká 1030, 665 01 Rosice – ze dne 15. 10. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – učiněných při zadávání části 9 a části 10 veřejné zakázky „Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až 34“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-011036, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 067-159624, ve znění pozdějších oprav, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost jmenovaného navrhovatele – tj. návrh ze dne 15. 10. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele – se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, obdržel dne 15. 10. 2020 návrh navrhovatele – ADOSA a.s., IČO 49448170, se sídlem Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 10. 2020 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, ev. č. ČAK 04993, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 16. 7. 2020 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání částí 9 a 10 veřejné zakázky „Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až 34“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-011036, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 067-159624, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-32971/2020/532/MOn ze dne 19. 10. 2020.

5.             Návrh navrhovatele ze dne 15. 10. 2020 směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z části 9 a 10 zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Zadavatel rozhodnutí o vyloučení odůvodnil tím, že navrhovatel údajně neprokázal poskytnutí a nezajistil zadavatelem požadovanou jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.

6.             Úřad dne 27. 11. 2020 vydal předběžné opatření č. j. ÚOHS-38208/2020/500/JBě, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na části 9 a 10 veřejné zakázky.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-39856/2020/532/VZi ze dne 9. 12. 2020 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Navrhovatel dne 16. 12. 2020 doručil Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, ve kterém uvedl, že trvá na tvrzeních uvedených v návrhu. Zadavatel dne 17. 12. 2020 doručil Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, ve kterém uvedl, že podaný návrh je nedůvodný.

8.             Dne 18. 12. 2020 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-40931/2020/500/ISo (dále jen „prvostupňové  rozhodnutí“), kterým ve výroku I. zamítl návrh navrhovatele na zahájení správního řízení v části týkající se přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 9 veřejné zakázky, a ve výroku II. zamítl návrh navrhovatele na zahájení správního řízení v části týkající se přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 10 veřejné zakázky, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

9.             Dne 5. 1. 2021 byl Úřadu doručen rozklad navrhovatele proti prvostupňovému rozhodnutí z téhož dne. Předseda Úřadu svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-03060/2021/163/PMo ze dne 15. 3. 2021, vydaném pod sp. zn. ÚOHS-R0007/2021/VZ (dále jen „rozhodnutí předsedy Úřadu“), podle 152 odst. 6 písm. b) a § 90 odst. 5 správního řádu podaný rozklad zamítnul a potvrdil prvostupňové rozhodnutí.

10.         Rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí předsedy Úřadu nabyla právní moci dne 16. 3. 2021.

11.         Navrhovatel podal proti rozhodnutí předsedy žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Brně rozsudkem č. j. 31 Af 34/2021-158 ze dne 24. 8. 2022 zrušil prvostupňové rozhodnutí a rozhodnutí předsedy Úřadu a vrátil věc Úřadu k dalšímu řízení.

12.         Oznámení o pokračování správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-31596/2022/524 ze dne 9. 9. 2022.

13.         Z registru smluv[1] vyplývá, že zadavatel dne 3. 6. 2021 uveřejnil smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě, kterou dne 3. 6. 2021 uzavřel s vybraným dodavatelem – BDS-BUS, s.r.o., IČO 25302078, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš – na předmět plnění částí 6, 10 a 25 veřejné zakázky.

14.         Z registru smluv[2] dále vyplývá, že zadavatel dne 31. 8. 2021 uveřejnil smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě, kterou dne 30. 8. 2021 uzavřel s vybraným dodavatelem – BusLine Tarmac s.r.o., IČO 07783116, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily a BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, které tvoří společnost „BusLine pro JmK – části 1 až 34“ ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – na předmět plnění částí 9, 20 a 31 veřejné zakázky.

15.         Podle § 263 odst. 2 zákona platí, že nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

16.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

17.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel uzavřel ve dnech 3. 6. 2021 a 30. 8. 2021[3] s výše uvedenými vybranými dodavateli smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě mimo jiné na části 9 a 10 veřejné zakázky, stal se návrh navrhovatele ze dne 15. 10. 2020, jímž se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z částí 9 a 10 zadávacího řízení na veřejnou zakázku, tedy jednotlivých úkonů zadavatele ve smyslu § 263 odst. 2 zákona učiněných v rámci předmětného zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným, neboť došlo k takové změně okolností (uzavření smluv na realizaci předmětu plnění částí 9 a 10 přezkoumávané veřejné zakázky), že rozhodnutí Úřadu o žádosti, tj. návrhu navrhovatele ze dne 15. 10. 2020, v tom smyslu, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, či nikoliv, by již nemělo pro navrhovatele význam, neboť k navrhovatelem požadovanému zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z částí 9 a 10 zadávacího řízení na veřejnou zakázku jakožto jednotlivých úkonů zadavatele již nelze přikročit. Jak totiž vyplývá z § 263 odst. 2 zákona, uložení nápravného opatření, tj. zrušení zadávacího řízení, stejně jako zrušení jednotlivého úkonu zadavatele, je možné mimo jiné za předpokladu, že dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Výsledku řízení požadovaného navrhovatelem tedy již nelze dosáhnout, neboť uzavřením smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě na části 9 a 10 veřejné zakázky bylo šetřené zadávací řízení ukončeno.[4]

18.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po zajištění podkladů vztahujících se k uzavření smluv na realizaci částí 9 a 10 předmětu plnění přezkoumávané veřejné zakázky již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

19.         S ohledem na vše shora uvedené rozhodl Úřad podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno

2.      JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16805143

[2] Dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17599731

[3] Tedy ve chvíli, kdy již bylo správní řízení vedené o návrhu navrhovatele pravomocně ukončeno.

[4] Pozn. Úřadu: V této souvislosti lze rovněž odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 80/2015-67 ze dne 3. 12. 2015, v němž jmenovaný soud k povinnosti Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co byla uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, tj. poté, co odpadl předmět řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, konstatoval, že [u]zavření smlouvy na zakázku a její splnění již stěžovateli neumožňuje zadávací řízení, které tomuto úkonu předcházelo, nebo jen jednotlivý úkon v něm, jakkoliv korigovat. Stěžovatel nemá po uzavření smlouvy na zakázku již žádnou pravomoc věcně přezkoumávat zadávací řízení a ukládat případné sankce (s výjimkou uložení sankce za porušení dříve uloženého zákazu uzavření smlouvy). Takový postup by byl nad rámec zákonem svěřené pravomoci stěžovateli a tedy nepřípustný.“ Ačkoliv byl citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu vydán za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, citované závěry jsou plně aplikovatelné i za účinnosti zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz